Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0100

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/100 af 16. oktober 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som præciserer den fælles beslutningsproces med hensyn til anvendelsen af visse tilsynsmæssige tilladelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (EØS-relevant tekst)

OJ L 21, 28.1.2016, p. 45–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/100/oj

28.1.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 21/45


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/100

af 16. oktober 2015

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som præciserer den fælles beslutningsproces med hensyn til anvendelsen af visse tilsynsmæssige tilladelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 20, stk. 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved vurderingen af fuldstændigheden af ansøgningen om visse tilsynsmæssige tilladelser, inden der træffes afgørelse om, hvorvidt der skal gives de tilladelser, der er omhandlet i artikel 20, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013, bør den konsoliderende tilsynsmyndighed og de relevante kompetente myndigheder sikre rettidigt og effektivt gensidigt samarbejde og udvikle en fælles forståelse om modtagelse af en fuldstændig ansøgning eller om de aspekter af ansøgningen, der skal betragtes som ufuldstændige.

(2)

Den konsoliderende tilsynsmyndighed bør over for ansøgeren og de relevante kompetente myndigheder bekræfte datoen for modtagelse af den fuldstændige ansøgning for at sikre klarhed om den præcise begyndelsesdato for den periode på seks måneder, der er til rådighed til at nå frem til den fælles afgørelse, og minimere risikoen for eventuelle tvister om dette begyndelsestidspunkt.

(3)

Vurderingen af ansøgningens fuldstændighed bør foretages på grundlag af de forhold, som de kompetente myndigheder skal vurdere, når der træffes afgørelse om at give tilladelse. Forbindelsen mellem den vurdering, der skal foretages af de kompetente myndigheder, og de oplysninger, der forventes indeholdt i de indsendte ansøgninger, er af afgørende betydning for at forbedre kvaliteten af ansøgningerne og sikrer konsekvens mellem tilsynskollegier såvel med hensyn til ansøgningernes indhold som med vurderingen af fuldstændigheden.

(4)

For at sikre konsekvent anvendelse af processen for at træffe en fælles afgørelse er det vigtigt, at hvert trin er klart defineret. En klart beskrevet proces fremmer rettidig udveksling af informationer, sikrer en forholdsmæssig tildeling og effektiv forvaltning af tilsynsressourcer, fremmer den gensidige forståelse, udvikler forbindelser præget af tillid mellem tilsynsmyndighederne og fremmer et effektivt tilsyn.

(5)

Vurderingen af ansøgningens fuldstændighed bør ikke omfatte den vurdering af ansøgningen, som de kompetente myndigheder foretager, når de udarbejder deres udtalelse om, hvorvidt der skal gives tilladelse. Den tid, der er afsat til hvert trin i den fælles beslutningsproces, bør derfor stå i rimeligt forhold til kompleksiteten og omfanget af det pågældende trin under hensyntagen til, at tidsfristen for at nå frem til en fælles afgørelse ikke kan forlænges eller suspenderes.

(6)

Den konsoliderende tilsynsmyndighed bør være i stand til at vurdere, om og hvordan den model, for hvilken der anmodes om tilladelse, tager højde for eksponeringerne i jurisdiktioner uden for Unionen. I denne forbindelse bør samspil mellem de kompetente myndigheder og tredjelandes tilsynsmyndigheder fremmes for at give de kompetente myndigheder mulighed for at udarbejde en fuldstændig vurdering af modellens effektivitet.

(7)

Rettidig og realistisk planlægning af den fælles beslutningsproces er af afgørende betydning. Alle involverede kompetente myndigheder bør forelægge den konsoliderende tilsynsmyndighed sit bidrag til den fælles afgørelse rettidigt og effektivt.

(8)

For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen bør de trin, der skal følges ved udarbejdelsen af vurderingen og opnåelsen af den fælles afgørelse, fastsættes, idet der tages hensyn til, at nogle af processens opgaver kan løses sideløbende og andre efter hinanden.

(9)

For at fremme opnåelsen af fælles afgørelser er det vigtigt, at de kompetente myndigheder, der deltager i beslutningsprocessen, indgår i en dialog med hinanden, især før de fælles afgørelser er endelige.

(10)

For at sikre etablering af en effektiv proces bør den konsoliderende tilsynsmyndighed have det endelige ansvar for at fastsætte de skridt, der skal tages for at nå frem til en fælles afgørelse om godkendelse af interne modeller.

(11)

Formålet med at fastlægge klare bestemmelser for de fælles afgørelsers indhold er at sikre, at fælles afgørelser er fuldt begrundede og bidrager til at lette en effektiv overvågning af eventuelle vilkår og betingelser.

(12)

For at præcisere den proces, der skal følges, når der er opnået en fælles afgørelse, skabe åbenhed om behandlingen af afgørelsens resultater og fremme hensigtsmæssige opfølgningsforanstaltninger, hvor det er nødvendigt, bør der fastsættes standarder for meddelelse af den fælles afgørelse.

(13)

Tidsplanen for processen for opnåelse af en fælles afgørelse om ansøgninger om tilladelser, der vedrører væsentlige modeludvidelser eller -ændringer og arbejdsfordelingen mellem den konsoliderende tilsynsmyndighed og de relevante kompetente myndigheder, bør stå i et rimeligt forhold til omfanget af disse væsentlige modeludvidelser eller -ændringer.

(14)

Den fælles beslutningsproces i henhold til artikel 20 i forordning (EU) nr. 575/2013 omfatter den proces, der skal følges, hvis der ikke foreligger en fælles afgørelse. For at sikre ensartede anvendelsesbetingelser ved dette aspekt af en sådan proces, og navnlig for at sikre, at der udformes fuldt begrundede afgørelser, og for at præcisere behandlingen af eventuelle synspunkter og forbehold, som de relevante kompetente myndigheder måtte give udtryk for, bør der fastlægges standarder for tidsplanen for at træffe afgørelser, hvis der ikke foreligger en fælles afgørelse, og for meddelelse af sådanne afgørelser.

(15)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) (EBA) har forelagt Europa-Kommissionen.

(16)

EBA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (2)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

GENSTAND OG DEFINITIONER

Artikel 1

Genstand

Denne forordning indeholder nærmere bestemmelser om den fælles beslutningsproces, der er omhandlet i artikel 20, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013, hvad angår ansøgningerne om de tilladelser, som er omhandlet i artikel 143, stk. 1, artikel 151, stk. 4 og 9, artikel 283, artikel 312, stk. 2, og artikel 363 i nævnte forordning, med henblik på at fremme opnåelsen af fælles afgørelser.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)   »relevant kompetent myndighed«: en kompetent myndighed, bortset fra den konsoliderende tilsynsmyndighed, som er ansvarlig for tilsynet med datterselskaber, der deltager i forelæggelsen af den fælles ansøgning, og hører under et moderinstitut eller et finansielt moderholdingselskab i EU eller et blandet finansielt moderholdingselskab i EU i en medlemsstat, og som er forpligtet til at nå frem til en fælles afgørelse i overensstemmelse med artikel 20, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 om den ansøgning, der er omhandlet i artikel 20, stk. 1, litra a), i nævnte forordning

2)   »ansøger«: et moderinstitut i EU og dets datterselskaber eller datterselskaberne under et finansielt moderholdingselskab i EU eller et blandet finansielt moderholdingselskab i EU, der indgiver en ansøgning

3)   »vurderingsrapport«: en rapport med en vurdering af en ansøgning i overensstemmelse med artikel 6.

KAPITEL II

FÆLLES BESLUTNINGSPROCES

Artikel 3

Inddragelse af tredjelandes tilsynsmyndigheder i vurderingsprocessen

1.   Den konsoliderende tilsynsmyndighed kan beslutte at inddrage tredjelandes tilsynsmyndigheder, der deltager i tilsynskollegiet i medfør af artikel 3, stk. 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/98 (3), i vurderingen af ansøgninger indgivet i henhold til artikel 20, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013, hvis ansøgeren driver forretning i det pågældende tredjeland og agter at anvende de pågældende metoder på eksponeringer i det pågældende tredjeland. I så fald skal både den konsoliderende tilsynsmyndighed og disse myndigheder nå til enighed om omfanget af inddragelsen af tredjelandets tilsynsmyndigheder med henblik på følgende:

a)

at give den konsoliderende tilsynsmyndighed deres bidrag til den vurderingsrapport, der er udarbejdet af den konsoliderende tilsynsmyndighed

b)

som bilag at tilføje de i litra a) omhandlede bidrag til den vurderingsrapport, der er udarbejdet af den konsoliderende tilsynsmyndighed.

2.   Hvis den konsoliderende tilsynsmyndighed beslutter at inddrage tredjelandes tilsynsmyndigheder, må myndigheden ikke fremlægge de vurderingsrapporter, der er udarbejdet af en relevant kompetent myndighed for tredjelandets tilsynsmyndigheder uden udtrykkelig tilladelse fra den relevante kompetente myndighed.

3.   Den konsoliderende tilsynsmyndighed holder de relevante kompetente myndigheder fuldt underrettet om omfanget, niveauet og arten af inddragelsen af tredjelandets tilsynsmyndigheder i vurderingsprocessen og om det omfang, i hvilket deres bidrag indgår i vurderingsrapporten udarbejdet af den konsoliderende tilsynsmyndighed.

Artikel 4

Vurdering af ansøgningens fuldstændighed

1.   Ved modtagelsen af en ansøgning om tilladelse som omhandlet i artikel 143, stk. 1, artikel 151, stk. 4 og 9, artikel 283, artikel 312, stk. 2, eller artikel 363 i forordning (EU) nr. 575/2013, som indgives af ansøgeren, fremsender den konsoliderende tilsynsmyndighed ansøgningen til de relevante kompetente myndigheder hurtigst muligt og under alle omstændigheder inden 10 dage.

2.   Den konsoliderende tilsynsmyndighed og de relevante kompetente myndigheder vurderer ansøgningens fuldstændighed senest seks uger efter den konsoliderende tilsynsmyndigheds modtagelse heraf.

3.   En ansøgning anses for at være fuldstændig, hvis den indeholder alle de oplysninger, som de kompetente myndigheder kræver for at vurdere ansøgningen i overensstemmelse med kravene i forordning (EU) nr. 575/2013, navnlig artikel 143, 144, 151, 283, 312 og 363 i nævnte forordning.

4.   De relevante kompetente myndigheder forelægger den konsoliderende tilsynsmyndighed deres vurdering af ansøgningens fuldstændighed.

5.   Den i stk. 4 omhandlede vurdering skal udpege alle elementer i ansøgningen, som anses for ufuldstændige eller for helt at mangle.

6.   Hvis en relevant kompetent myndighed ikke forelægger den konsoliderende tilsynsmyndighed sin vurdering af ansøgningens fuldstændighed inden for den i stk. 2 omhandlede frist, anses det for at være ensbetydende med, at den relevante kompetente myndighed betragter ansøgningen som fuldstændig.

7.   Finder den konsoliderende tilsynsmyndighed eller en af de relevante kompetente myndigheder, at oplysningerne i ansøgningen er ufuldstændige, underretter den konsoliderende tilsynsmyndighed ansøgeren om, hvilke aspekter af ansøgningen der betragtes som ufuldstændige eller manglende, og giver ansøgeren mulighed for at indgive de manglende oplysninger.

8.   Hvis en ansøger fremlægger de manglende oplysninger, der er omhandlet i stk. 7, fremsender den konsoliderende tilsynsmyndighed så hurtigt som muligt disse oplysninger til de relevante kompetente myndigheder og under alle omstændigheder senest 10 dage efter modtagelsen af disse oplysninger.

9.   Den konsoliderende tilsynsmyndighed og de relevante kompetente myndigheder vurderer ansøgningens fuldstændighed under hensyntagen til de supplerende oplysninger inden for seks uger efter den konsoliderende tilsynsmyndigheds modtagelse af disse oplysninger i overensstemmelse med proceduren i stk. 3-6.

10.   Når en fuldstændig ansøgning tidligere er blevet anset for at være ufuldstændig, anses den i artikel 20, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013 omhandlede periode på seks måneder for at være påbegyndt på datoen for den konsoliderende tilsynsmyndigheds modtagelse af de oplysninger, som fuldstændiggør ansøgningen.

11.   Når en ansøgning anses for fuldstændig, underretter den konsoliderende tilsynsmyndighed ansøgeren og de relevante kompetente myndigheder herom samt om datoen for modtagelse af den fuldstændige ansøgning eller datoen for modtagelsen af de oplysninger, der fuldstændiggør ansøgningen.

12.   Under alle omstændigheder kan den konsoliderende tilsynsmyndighed eller en af de relevante kompetente myndigheder kræve, at ansøgeren fremlægger supplerende oplysninger med henblik på evaluering af ansøgningen og en fælles afgørelse om ansøgningen.

Artikel 5

Planlægning af trinnene i den fælles beslutningsproces

1.   Før den fælles beslutningsproces indledes, aftaler den konsoliderende tilsynsmyndighed og de relevante kompetente myndigheder en tidsplan for de trin, der skal følges i nævnte proces, og en arbejdsfordeling. Hvis de ikke kan nå til enighed, fastsætter den konsoliderende tilsynsmyndighed tidsplanen, efter at de synspunkter og forbehold, de relevante kompetente myndigheder har givet udtryk for, er taget i betragtning. Tidsplanen fastsættes senest seks uger efter modtagelsen af en fuldstændig ansøgning. Efter færdiggørelsen fremsendes tidsplanen af den konsoliderende tilsynsmyndighed til de relevante kompetente myndigheder.

2.   Tidsplanen skal omfatte datoen for modtagelse af den fuldstændige ansøgning, jf. artikel 4, stk. 9, og mindst følgende trin:

a)

aftale om tidsplanen og arbejdsfordelingen mellem den konsoliderende tilsynsmyndighed og de relevante kompetente myndigheder

b)

aftale om omfanget af inddragelsen af tredjelandes tilsynsmyndigheder i medfør af artikel 3

c)

dialog mellem den konsoliderende tilsynsmyndighed, de relevante kompetente myndigheder og ansøgeren om indholdet af ansøgningen, hvis den konsoliderende tilsynsmyndighed og de relevante kompetente myndigheder skønner dette nødvendigt

d)

indsendelse af vurderingsrapporterne fra de relevante kompetente myndigheder til den konsoliderende tilsynsmyndighed i henhold til artikel 6, stk. 2

e)

dialog om vurderingsrapporterne mellem den konsoliderende tilsynsmyndighed og de relevante kompetente myndigheder i henhold til artikel 7, stk. 2

f)

udarbejdelse og forelæggelse af den konsoliderende tilsynsmyndigheds udkast til den fælles afgørelse for de relevante kompetente myndigheder i henhold til artikel 7, stk. 3 og 4

g)

høring om udkastet til en fælles afgørelse sammen med ansøgeren, når dette kræves i henhold til en medlemsstats lovgivning

h)

dialog mellem den konsoliderende tilsynsmyndighed og de relevante kompetente myndigheder om udkastet til den fælles afgørelse i henhold til artikel 7, stk. 4

i)

forelæggelse af den konsoliderende tilsynsmyndigheds udkast til den fælles afgørelse for de relevante kompetente myndigheder med henblik på accept og opnåelse af den fælles afgørelse i henhold til artikel 8

j)

meddelelse af den fælles afgørelse til ansøgeren i henhold til artikel 9.

3.   Tidsplanen skal opfylde alle følgende krav:

a)

den skal være afpasset efter anvendelsesområdet

b)

den skal afspejle omfanget og kompleksiteten af de enkelte opgaver, som de relevante kompetente myndigheder og den konsoliderende tilsynsmyndighed udfører, samt kompleksiteten af institutterne i den koncern, som den fælles afgørelse skal anvendes på

c)

den skal så vidt muligt tage hensyn til den konsoliderende tilsynsmyndigheds og de relevante myndigheders øvrige aktiviteter under kollegiets tilsynsprogram som omhandlet i artikel 16 i delegeret forordning (EU) 2016/98.

4.   Arbejdsfordelingen skal afspejle følgende:

a)

ansøgningens omfang og kompleksitet

b)

ansøgningens anvendelsesområdes væsentlighed for hvert enkelt institut

c)

type og placering af de eksponeringer eller risici, som ansøgningen vedrører

d)

det omfang, hvori eksponeringer eller risici i en bestemt jurisdiktion bidrager til væsentligheden af ændringer eller udvidelser af modellerne, når de vurderes på konsolideret niveau

e)

den konsoliderende tilsynsmyndigheds og de relevante kompetente myndigheders evne til at udføre de opgaver, der er nødvendige for at foretage en vurdering og afgive en fuldt begrundet udtalelse.

Med henblik på første afsnit, litra c), i skal arbejdsfordelingen fastlægge særskilte ansvarsområder for henholdsvis de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor eksponeringerne eller risiciene befinder sig, og de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor disse eksponeringer eller risici forvaltes, krediteres eller handles, hvis den geografiske placering af eksponeringerne eller risiciene ikke er det sted, hvor eksponeringerne eller risiciene forvaltes, krediteres eller handles.

5.   Den konsoliderende tilsynsmyndighed meddeler ansøgeren en vejledende dato for den dialog, der er omhandlet i stk. 2, litra c), og en forventet dato for den meddelelse, der er omhandlet i stk. 2, litra i).

6.   Såfremt det bliver nødvendigt at ajourføre tidsplanen eller arbejdsfordelingen, gør den konsoliderende tilsynsmyndighed dette i samråd med de relevante kompetente myndigheder.

Artikel 6

Udarbejdelse af vurderingsrapporterne

1.   De relevante kompetente myndigheder og den konsoliderende tilsynsmyndighed vurderer ansøgningen i overensstemmelse med den arbejdsfordeling, der er fastsat i medfør af artikel 5, stk. 1. Disse vurderinger skal have form af vurderingsrapporter.

2.   Hver relevant kompetent myndighed indgiver sin vurderingsrapport til den konsoliderende tilsynsmyndighed senest på den dato, der er fastsat i tidsplanen i henhold til artikel 5, stk. 2, litra d).

3.   Hver vurderingsrapport skal mindst omfatte følgende:

a)

en udtalelse om, hvorvidt den tilladelse, der anmodes om, bør indrømmes, på grundlag af de krav, der er fastsat i artikel 143, stk. 1, artikel 151, stk. 4 og 9, artikel 283, artikel 312, stk. 2, eller artikel 363 forordning (EU) nr. 575/2013, sammen med en begrundelse

b)

eventuelle vilkår og betingelser, som tilladelsen skal være underlagt, herunder en begrundelse og en tidsplan for opfyldelsen

c)

vurderingerne vedrørende de forhold, som de kompetente myndigheder skal vurdere i overensstemmelse med de krav i forordning (EU) nr. 575/2013, som vedrører de i artikel 143, 144, 151, 283, 312 eller 363 i nævnte forordning omhandlede tilladelser

d)

eventuelle anbefalinger vedrørende afhjælpning af mangler, der er afsløret i forbindelse med evalueringen af ansøgningen og opnåelsen af en fælles afgørelse om ansøgningen.

Artikel 7

Udarbejdelse af udkastet til den fælles afgørelse

1.   Den konsoliderende tilsynsmyndighed forelægger en relevant kompetent myndighed en vurderingsrapport som omhandlet i artikel 6, hvis et sådant bidrag er relevant for den relevante kompetente tilsynsmyndigheds vurdering.

2.   Den konsoliderende tilsynsmyndighed skal indgå i dialog, jf. tidsplanen i henhold til artikel 5, stk. 2, litra e), med de relevante kompetente myndigheder på grundlag af de vurderingsrapporter, der er udarbejdet af den konsoliderende tilsynsmyndighed og de relevante kompetente myndigheder, med henblik på at udarbejde et udkast til en fælles afgørelse.

3.   Den konsoliderende tilsynsmyndighed udarbejder et fuldt begrundet udkast til en fælles afgørelse. Udkastet til den fælles afgørelse skal omfatte følgende:

a)

navnene på den konsoliderende tilsynsmyndighed og de relevante kompetente myndigheder, der er inddraget i udarbejdelsen af udkastet til den fælles afgørelse

b)

navnet på koncernen og en liste over alle de institutter i koncernen, som udkastet til den fælles afgørelse vedrører og finder anvendelse på, samt nærmere oplysninger om anvendelsesområdet for udkastet til den fælles afgørelse

c)

henvisningerne til den relevante EU-lovgivning og nationale lovgivning, der vedrører udarbejdelsen, færdiggørelsen og anvendelsen af udkastet til den fælles afgørelse

d)

datoen for udkastet til den fælles afgørelse og for alle relevante ajourføringer heraf i tilfælde af væsentlige udvidelser eller ændringer, jf. artikel 13

e)

en udtalelse om indrømmelse af den tilladelse, der er anmodet om, på grundlag af de i artikel 6 omhandlede vurderingsrapporter

f)

datoen for indrømmelse af tilladelsen, hvis den i litra e) omhandlede udtalelse er positiv, hvad angår indrømmelse af den tilladelse, der er anmodet om

g)

en kort beskrivelse af resultaterne af vurderingerne for hvert enkelt institut i koncernen

h)

eventuelle anbefalinger vedrørende afhjælpning af mangler, der er afsløret i forbindelse med evalueringen af ansøgningen og opnåelsen af en fælles afgørelse om ansøgningen

i)

eventuelle vilkår og betingelser — samt en begrundelse herfor — som ansøgeren skal opfylde, før han anvender den i artikel 143, stk. 1, artikel 151, stk. 4 og 9, artikel 283, artikel 312, stk. 2, eller artikel 363 i forordning (EU) nr. 575/2013 omhandlede tilladelse, hvis det er relevant

j)

referencedatoen for litra g), h) og i)

k)

tidsplanen for opfyldelse af de i litra i) omhandlede vilkår og betingelser eller for at tage hensyn til de i litra h) omhandlede anbefalinger, hvis det er relevant

l)

tidsplanen for implementering af udkastet til en fælles afgørelse i de respektive nationale tilladelser, hvis det er relevant.

4.   Den konsoliderende tilsynsmyndighed forelægger udkastet til den fælles afgørelse for de relevante kompetente myndigheder med henblik på den i artikel 5, stk. 2, litra h), omhandlede dialog, hvis det er relevant.

Artikel 8

Opnåelse af enighed om den fælles afgørelse

1.   Den konsoliderende tilsynsmyndighed reviderer i nødvendigt omfang udkastet til den fælles afgørelse, således at det afspejler resultatet af den i artikel 7, stk. 4, omhandlede dialog, og udarbejder et endeligt udkast til fælles afgørelse.

2.   Den konsoliderende tilsynsmyndighed sender det endelige udkast til fælles afgørelse til de relevante kompetente myndigheder så hurtigt som muligt og inden for den frist, der er fastsat i tidsplanen i henhold til artikel 5, stk. 2, litra i), og fastsætter en frist for, hvornår de skal forelægge deres skriftlige samtykke, som kan sendes elektronisk.

3.   Når de relevante kompetente myndigheder har modtaget det endelige udkast til fælles afgørelse, og hvis de ikke er uenige i indholdet, forelægger de den konsoliderende tilsynsmyndighed deres skriftlige samtykke inden for den fastsatte frist.

4.   En fælles afgørelse skal anses for at være nået, når alle relevante kompetente myndigheder har givet deres skriftlige samtykke.

5.   Den fælles afgørelse skal bestå af den fælles afgørelse og de skriftlige samtykkeerklæringer, der er knyttet hertil. Den konsoliderende tilsynsmyndighed stiller den fælles afgørelse til rådighed for alle relevante kompetente myndigheder.

Artikel 9

Meddelelse af den fælles afgørelse

1.   Den konsoliderende tilsynsmyndighed meddeler den i artikel 8, stk. 5, omhandlede fælles afgørelse til ansøgeren i overensstemmelse med artikel 20, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 sammen med oplysninger om implementeringen af den fælles afgørelse i de respektive nationale tilladelser, hvis det er relevant, og inden for den frist, der er fastsat i tidsplanen i henhold til artikel 5, stk. 2, litra j).

2.   Den konsoliderende tilsynsmyndighed bekræfter over for de relevante kompetente myndigheder, at den har meddelt ansøgeren den fælles afgørelse.

3.   Den konsoliderende tilsynsmyndighed og de relevante kompetente myndigheder drøfter, hvis det er relevant, den fælles afgørelse med de institutter, der er etableret inden for deres jurisdiktion og er underlagt den fælles afgørelse, for at redegøre for enkelthederne i afgørelsen og dens anvendelse.

KAPITEL III

UENIGHED OG AFGØRELSER, DER TRÆFFES, HVIS DER IKKE FORELIGGER EN FÆLLES AFGØRELSE

Artikel 10

Beslutningsproces, hvis der ikke foreligger en fælles afgørelse

1.   Hvis der ikke opnås enighed inden for den frist, der er omhandlet i artikel 20, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013, hører den konsoliderende tilsynsmyndighed efter anmodning fra en af de relevante kompetente myndigheder Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA). Den konsoliderende tilsynsmyndighed kan høre EBA på eget initiativ.

2.   Hvis der ikke er nået frem til en fælles afgørelse inden for den frist, der er omhandlet i artikel 20, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, dokumenteres den konsoliderende tilsynsmyndigheds afgørelse, som er omhandlet i artikel 20, stk. 4, første afsnit, i nævnte forordning, skriftligt, og den træffes inden den seneste af følgende datoer:

a)

en måned efter udløbet af den i artikel 20, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013 omhandlede frist, hvis ingen af de berørte kompetente myndigheder har indbragt sagen for EBA i overensstemmelse med artikel 20, stk. 4, fjerde afsnit, i nævnte forordning

b)

en måned efter modtagelse af rådgivning fra EBA i henhold til nærværende artikels stk. 1, hvis den konsoliderende tilsynsmyndighed har hørt EBA inden for den i artikel 20, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013 omhandlede frist

c)

en måned efter en afgørelse, der måtte være truffet af EBA i overensstemmelse med artikel 20, stk. 4, fjerde afsnit, i forordning (EU) nr. 575/2013.

3.   Hvis EBA er blevet hørt i henhold til stk. 1, skal den konsoliderende tilsynsmyndigheds afgørelse som omhandlet i stk. 2 indeholde en redegørelse for eventuelle afvigelser fra EBA's råd.

Artikel 11

Udarbejdelse af afgørelser, der træffes, hvis der ikke foreligger en fælles afgørelse

Den afgørelse, der træffes af den konsoliderende tilsynsmyndighed, hvis der ikke foreligger en fælles afgørelse, skal omfatte alle de i artikel 7, stk. 3, omhandlede punkter, som er relevante.

Artikel 12

Meddelelse af afgørelser, der træffes, hvis der ikke foreligger en fælles afgørelse

Den konsoliderende tilsynsmyndighed meddeler straks ansøgeren og de relevante kompetente myndigheder sin afgørelse i overensstemmelse med artikel 20, stk. 4, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 575/2013.

KAPITEL IV

AJOURFØRING AF AFGØRELSER I TILFÆLDE AF VÆSENTLIGE MODELUDVIDELSER ELLER -ÆNDRINGER OG IKRAFTTRÆDELSE

Artikel 13

Væsentlige modeludvidelser eller -ændringer

1.   Hvis en ansøgning om tilladelse vedrører væsentlige modeludvidelser eller -ændringer, jf. artikel 143, stk. 3, artikel 151, stk. 4 eller 9, artikel 283, artikel 312, stk. 2, eller artikel 363 i forordning (EU) nr. 575/2013, samarbejder den konsoliderende tilsynsmyndighed og de kompetente myndigheder med ansvar for tilsynet med institutter, som påvirkes af disse væsentlige modeludvidelser eller -ændringer, i tæt samråd om at beslutte, hvorvidt der kan gives tilladelse, i overensstemmelse med artikel 20 forordning (EU) nr. 575/2013 og efter proceduren i artikel 3-9 i nærværende forordning.

2.   Tidsplanen for den fælles beslutningsproces for at give tilladelse til væsentlige udvidelser og ændringer skal opfylde alle følgende krav:

a)

den skal være afpasset efter omfanget af de væsentlige modeludvidelser eller -ændringer

b)

den skal stå i et rimeligt forhold til opgaverne og arbejdsfordelingen mellem den konsoliderende tilsynsmyndighed og de relevante kompetente myndigheder med ansvar for tilsyn med institutter, som påvirkes af disse væsentlige modeludvidelser eller -ændringer.

Med henblik på første afsnit, litra b), og hvor en ansøgning vedrører en væsentlig modeludvidelse eller -ændring, som påvirker institutter, der kun er etableret i én medlemsstat, skal den tid, der afsættes til den konsoliderende tilsynsmyndighed i forbindelse med alle aspekter af processen i henhold til artikel 3-9, holdes på et minimum.

Artikel 14

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. oktober 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/98 af 16. oktober 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på præcisering af de generelle betingelser for tilsynskollegiernes virkemåde (se side 2 i denne EUT).


Top