EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0075

Kommissionens forordning (EU) 2016/75 af 21. januar 2016 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af fosetyl i eller på visse produkter (EØS-relevant tekst)

OJ L 16, 23.1.2016, p. 8–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/75/oj

23.1.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 16/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/75

af 21. januar 2016

om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af fosetyl i eller på visse produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 14, stk. 1, litra a), og artikel 16, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er i del A i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier (i det følgende benævnt »MRL'er«) for fosetyl.

(2)

Restkoncentrationsdefinitionen til overvågning, der gælder for fosetyl, omfatter moderforbindelsen fosetyl, nedbrydningsproduktet phosphorsyrling og salte heraf. Salte af phosphorsyrling betegnes phosphonater.

(3)

Bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 blev ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 991/2014 (2), hvorved der blev fastsat midlertidige MRL'er for fosetyl for at undgå betydelige markedsforstyrrelser i handelen med visse produkter. Disse midlertidige MRL'er var baseret på de tilgængelige overvågningsdata og på en erklæring (3) fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«), hvori den konkluderede, at de foreslåede midlertidige MRL'er forventes at beskytte forbrugerne i tilstrækkelig grad.

(4)

En række midlertidige MRL'er fastsat ved forordning (EU) nr. 991/2014 finder kun anvendelse indtil den 31. december 2015, hvorefter den tidligere MRL på 2 mg/kg, svarende til bestemmelsesgrænseværdien, skulle finde anvendelse, og det forventedes, at de foranstaltninger, der var påtænkt med henblik på at forhindre forekomst af phosphonatrester i relevante afgrøder i kommende vækstsæsoner, ville få virkning på det pågældende tidspunkt. Kommissionen modtog imidlertid oplysninger fra fødevarevirksomhedsledere, der viste, at perioden for så vidt angår visse produkter, der hører til gruppen af trænødder, var utilstrækkelig til, at foranstaltningerne kunne få virkning. Overvågningsdata peger på fortsat tilstedeværelse af phosphonater på niveauer over 2 mg/kg i eller på de pågældende produkter.

(5)

Unionens handelspartnere har oplyst Kommissionen om den igangværende indsats og om tidsplaner for så vidt angår genereringen af overvågede data fra restkoncentrationsforsøg med henblik på indgivelse af en ansøgning vedrørende MRL'er for produkter, der hører til gruppen af trænødder, i henhold til artikel 6, stk. 2 og 4, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(6)

For at undgå betydelige markedsforstyrrelser i handelen med de pågældende produkter, der hører til gruppen af trænødder, og da der ikke ud fra de foreliggende videnskabelige data er nogen risiko for forbrugerne, bør udløbsdatoen for anvendelse af de midlertidige MRL'er for fosetyl ændres. Disse midlertidige MRL'er bør anvendes, indtil en anvendelse af MRL'er henhold til artikel 6, stk. 2 og 4, i forordning (EF) nr. 396/2005 er blevet evalueret, og der er taget stilling hertil. Under hensyntagen til de modtagne oplysninger om igangværende overvågede restkoncentrationsforsøg og den planlagte indgivelse af den nævnte ansøgning forventes en afgørelse om en sådan anvendelse at træde i kraft senest den 1. marts 2019.

(7)

På baggrund af autoritetens erklæring og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder den pågældende ændring af maksimalgrænseværdien kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(8)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(9)

Ved forordning (EU) nr. 991/2014 blev MRL'erne for adskillige produkter, herunder visse produkter, der hører til gruppen af trænødder, ændret med den 31. december 2015 som udløbsdato for anvendelse af de pågældende midlertidige MRL'er. For disse produkter, der hører til gruppen af trænødder, fastsættes der ved denne forordning MRL'er på samme niveau som i forordning (EU) nr. 991/2014 for yderligere en periode. Af hensyn til retssikkerheden bør nærværende forordning derfor anvendes fra den 1. januar 2016.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. januar 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 991/2014 af 19. september 2014 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af fosetyl i eller på visse produkter (EUT L 279 af 23.9.2014, s. 1).

(3)  European Food Safety Authority; Statement on the dietary risk assessment for proposed temporary maximum residue levels (t-MRLs) for fosetyl-Al in certain crops. EFSA Journal 2014;12(5):3695, 22 pp.


BILAG

I del A i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 affattes kolonnen vedrørende fosetyl således:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kodenummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (2)

Fosetyl-Al (summen af fosetyl, phosphonsyre og salte heraf, udtrykt som fosetyl)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; TRÆNØDDER

 

0110000

Citrusfrugter

75

0110010

Grapefrugter

 

0110020

Appelsiner

 

0110030

Citroner

 

0110040

Limefrugter

 

0110050

Mandariner

 

0110990

Andet

 

0120000

Trænødder

 

0120010

Mandler

75 (+)

0120020

Paranødder

2 (1)

0120030

Cashewnødder

75 (+)

0120040

Kastanjer

2 (1)

0120050

Kokosnødder

2 (1)

0120060

Hasselnødder

75 (+)

0120070

Macadamia

75 (+)

0120080

Pekannødder

2 (1)

0120090

Pinjekerner

2 (1)

0120100

Pistacienødder

75 (+)

0120110

Valnødder

75 (+)

0120990

Andet

2 (1)

0130000

Kernefrugter

75

0130010

Æbler

 

0130020

Pærer

 

0130030

Kvæder

 

0130040

Mispel

 

0130050

Japanmispel/loquat

 

0130990

Andet

 

0140000

Stenfrugter

2 (1)

0140010

Abrikoser

 

0140020

Kirsebær (søde)

 

0140030

Ferskner

 

0140040

Blommer

 

0140990

Andet

 

0150000

Bær og små frugter

 

0151000

a)

Druer

100

0151010

Spisedruer

 

0151020

Druer til vinfremstilling

 

0152000

b)

Jordbær

75

0153000

c)

Stængelfrugter

2 (1)

0153010

Brombær

 

0153020

Korbær

 

0153030

Hindbær (gule og røde)

 

0153990

Andet

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

2  (1)

0154010

Blåbær

 

0154020

Tranebær

 

0154030

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

 

0154040

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

 

0154050

Hyben

 

0154060

Morbær (hvide og sorte)

 

0154070

Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel

 

0154080

Hyldebær

 

0154990

Andet

 

0160000

Diverse frugter med:

 

0161000

a)

spiselig skræl

2 (1)

0161010

Dadler

 

0161020

Figner

 

0161030

Spiseoliven

 

0161040

Kumquat

 

0161050

Stjernefrugter/karamboler

 

0161060

Alm. kaki/daddelblommer/sharonfrugter

 

0161070

Jambolanablommer/jambolan

 

0161990

Andet

 

0162000

b)

ikke spiselig skræl, små

 

0162010

Kiwifrugter (gule, grønne og røde)

150

0162020

Litchi/litchiblommer

2 (1)

0162030

Passionsfrugter/vandcitron

2 (1)

0162040

Ægte figenkaktus/kaktusfigner

2 (1)

0162050

Stjerneæbler

2 (1)

0162060

Amerikansk kaki/Virginia kaki

2 (1)

0162990

Andet

2 (1)

0163000

c)

ikke spiselig skræl, store

 

0163010

Avocadoer

50

0163020

Bananer

2 (1)

0163030

Mangofrugter

2 (1)

0163040

Papajaer

2 (1)

0163050

Granatæbler

2 (1)

0163060

Cherimoya

2 (1)

0163070

Guavaer

2 (1)

0163080

Ananas

50

0163090

Brødfrugter

2 (1)

0163100

Durianfrugter

2 (1)

0163110

Pigget annona/guanabana

2 (1)

0163990

Andet

2 (1)

0200000

GRØNTSAGER, FRISKE eller FROSNE

 

0210000

Rod- og knoldgrøntsager

 

0211000

a)

Kartofler

30

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

2 (1)

0212010

Maniokker

 

0212020

Batater, søde kartofler

 

0212030

Yams

 

0212040

Salepmaranta

 

0212990

Andet

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroer

 

0213010

Rødbeder

2 (1)

0213020

Gulerødder

2 (1)

0213030

Knoldselleri

2 (1)

0213040

Peberrod

2 (1)

0213050

Jordskokker

2 (1)

0213060

Pastinakker

2 (1)

0213070

Persillerod

2 (1)

0213080

Radiser

25

0213090

Havrerod

2 (1)

0213100

Kålroer

2 (1)

0213110

Majroer

2 (1)

0213990

Andet

2 (1)

0220000

Løg

 

0220010

Hvidløg

2 (1)

0220020

Kepaløg

50

0220030

Skalotteløg

2 (1)

0220040

Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg

30

0220990

Andet

2 (1)

0230000

Frugtgrøntsager

 

0231000

a)

Solanacea

 

0231010

Tomater

100

0231020

Sød peberfrugt

130

0231030

Auberginer/ægplanter

100

0231040

Okra/lady's fingers

2 (1)

0231990

Andet

2 (1)

0232000

b)

Cucurbitae med spiselig skræl

75

0232010

Agurker

 

0232020

Drueagurker/asieagurker

 

0232030

Courgetter

 

0232990

Andet

 

0233000

c)

Cucurbitae med ikke spiselig skræl

75

0233010

Meloner

 

0233020

Græskar

 

0233030

Vandmeloner

 

0233990

Andet

 

0234000

d)

Sukkermajs

5

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

5

0240000

Kål (undtagen kålrødder og spæde brassicablade)

10

0241000

a)

Blomsterkål

 

0241010

Broccoli

 

0241020

Blomkål

 

0241990

Andet

 

0242000

b)

Hoveddannende Brassica

 

0242010

Rosenkål

 

0242020

Hovedkål

 

0242990

Andet

 

0243000

c)

Bladkål

 

0243010

Kinakål/pe-tsai

 

0243020

Grønkål/kokål

 

0243990

Andet

 

0244000

d)

Kålrabi

 

0250000

Bladgrøntsager, urter og spiselige blomster

 

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og salatplanter

75

0251010

Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

 

0251020

Havesalat

 

0251030

Bredbladet endivie

 

0251040

Havekarse og andre spirer og skud

 

0251050

Langskulpet vinterkarse

 

0251060

Salatsennep/rucola

 

0251070

Rød sennep

 

0251080

Spæde blade (herunder af Brassica-arter)

 

0251990

Andet

 

0252000

b)

Spinat og lignende blade

 

0252010

Spinat

75

0252020

Portulakker

2 (1)

0252030

Bladbeder

15

0252990

Andet

2 (1)

0253000

c)

Vindrueblade og blade af lignende arter

2 (1)

0254000

d)

Brøndkarse

2 (1)

0255000

e)

Julesalat/alm. cikorie

75

0256000

f)

Urter og spiselige blomster

75

0256010

Kørvel

 

0256020

Purløg

 

0256030

Selleriblade

 

0256040

Persille

 

0256050

Salvie

 

0256060

Rosmarin

 

0256070

Timian

 

0256080

Basilikum og spiselige blomster

 

0256090

Laurbærblade

 

0256100

Estragon

 

0256990

Andet

 

0260000

Bælgplanter

2  (1)

0260010

Bønner (med bælg)

 

0260020

Bønner (uden bælg)

 

0260030

Ærter (med bælg)

 

0260040

Ærter (uden bælg)

 

0260050

Linser

 

0260990

Andet

 

0270000

Stængelgrøntsager

 

0270010

Alm. asparges

2 (1)

0270020

Kardoner/spanske artiskokker

2 (1)

0270030

Bladselleri

2 (1)

0270040

Knoldfennikel

2 (1)

0270050

Artiskokker

50

0270060

Porrer

30

0270070

Rabarber

2 (1)

0270080

Bambusskud

2 (1)

0270090

Palmehjerter

2 (1)

0270990

Andet

2 (1)

0280000

Svampe, mosser og laver

2 (1)

0280010

Dyrkede svampe

 

0280020

Vilde svampe

 

0280990

Mosser og laver

 

0290000

Alger og prokaryote organismer

2 (1)

0300000

BÆLGFRUGTER

2 (1)

0300010

Bønner

 

0300020

Linser

 

0300030

Ærter

 

0300040

Lupiner/lupinbønner

 

0300990

Andet

 

0400000

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

2 (1)

0401000

Olieholdige frø

 

0401010

Hørfrø

 

0401020

Jordnødder

 

0401030

Valmuefrø

 

0401040

Sesamfrø

 

0401050

Solsikkefrø

 

0401060

Rapsfrø

 

0401070

Sojabønner

 

0401080

Sennepsfrø

 

0401090

Bomuldsfrø

 

0401100

Græskarfrø

 

0401110

Saflorfrø

 

0401120

Hjulkronefrø

 

0401130

Sæddodderfrø

 

0401140

Hampfrø

 

0401150

Kristpalmefrø

 

0401990

Andet

 

0402000

Olieholdige frugter

 

0402010

Oliven til oliefremstilling

 

0402020

Oliepalmekerner

 

0402030

Frugt fra oliepalmer

 

0402040

Kapok

 

0402990

Andet

 

0500000

KORN

2 (1)

0500010

Byg

 

0500020

Boghvede og andre pseudokornarter

 

0500030

Majs

 

0500040

Alm. hirse

 

0500050

Havre

 

0500060

Ris

 

0500070

Rug

 

0500080

Alm. durra/sorghum

 

0500090

Hvede

 

0500990

Andet

 

0600000

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK, KAKAO OG JOHANNESBRØD

 

0610000

Te

2 (1)

0620000

Kaffebønner

2 (1)

0630000

Urteudtræk fra

500

0631000

a)

blomster

 

0631010

Kamille

 

0631020

Hibiscus/rosella

 

0631030

Roser

 

0631040

Jasmin

 

0631050

Lind

 

0631990

Andet

 

0632000

b)

blade og urter

 

0632010

Jordbær

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté/paraguaykristtorn

 

0632990

Andet

 

0633000

c)

rødder

 

0633010

Baldrian

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Andet

 

0639000

d)

andre dele af planten

 

0640000

Kakaobønner

2 (1)

0650000

Karob/johannesbrød

2 (1)

0700000

HUMLE

1 500

0800000

KRYDDERIER

 

0810000

Krydderier i form af frø

400

0810010

Anis/ægte anis

 

0810020

Sortkommen

 

0810030

Selleri

 

0810040

Koriander

 

0810050

Spidskommen

 

0810060

Dild

 

0810070

Fennikel

 

0810080

Bukkehorn

 

0810090

Muskat

 

0810990

Andet

 

0820000

Krydderier i form af frugter

400

0820010

Allehånde

 

0820020

Sichuanpeber

 

0820030

Kommen

 

0820040

Kardemomme

 

0820050

Enebær

 

0820060

Peberkorn (grønne, hvide og sorte)

 

0820070

Vanilje

 

0820080

Tamarinde

 

0820990

Andet

 

0830000

Krydderier i form af bark

400

0830010

Kanel

 

0830990

Andet

 

0840000

Krydderier i form af rødder/jordstængler

 

0840010

Lakrids

400

0840020

Ingefær

400

0840030

Gurkemeje/curcuma

400

0840040

Peberrod

(+)

0840990

Andet

400

0850000

Krydderier i form af knopper

400

0850010

Kryddernellike

 

0850020

Kapers

 

0850990

Andet

 

0860000

Krydderier i form af blomstergrifler/støvfang

400

0860010

Safrankrokus

 

0860990

Andet

 

0870000

Krydderier i form af frøkapper

400

0870010

Muskatblomme

 

0870990

Andet

 

0900000

SUKKERPLANTER

 

0900010

Sukkerroerødder

2 (1)

0900020

Sukkerrør

2 (1)

0900030

Cikorierødder

75

0900990

Andet

2 (1)

1000000

ANIMALSKE PRODUKTER — LANDDYR

 

1010000

Væv fra

0,5 (1)

1011000

a)

svin

 

1011010

Muskel

 

1011020

Fedtvæv

 

1011030

Lever

 

1011040

Nyre

 

1011050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

1011990

Andet

 

1012000

b)

kvæg

 

1012010

Muskel

 

1012020

Fedtvæv

 

1012030

Lever

 

1012040

Nyre

 

1012050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

1012990

Andet

 

1013000

c)

får

 

1013010

Muskel

 

1013020

Fedtvæv

 

1013030

Lever

 

1013040

Nyre

 

1013050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

1013990

Andet

 

1014000

d)

geder

 

1014010

Muskel

 

1014020

Fedtvæv

 

1014030

Lever

 

1014040

Nyre

 

1014050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

1014990

Andet

 

1015000

e)

dyr af hestefamilien

 

1015010

Muskel

 

1015020

Fedtvæv

 

1015030

Lever

 

1015040

Nyre

 

1015050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

1015990

Andet

 

1016000

f)

fjerkræ

 

1016010

Muskel

 

1016020

Fedtvæv

 

1016030

Lever

 

1016040

Nyre

 

1016050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

1016990

Andet

 

1017000

g)

andre opdrættede landdyr

 

1017010

Muskel

 

1017020

Fedtvæv

 

1017030

Lever

 

1017040

Nyre

 

1017050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

1017990

Andet

 

1020000

Mælk

0,1 (1)

1020010

Kvæg

 

1020020

Får

 

1020030

Geder

 

1020040

Heste

 

1020990

Andet

 

1030000

Fugleæg

0,1 (1)

1030010

Kyllinger

 

1030020

Ænder

 

1030030

Gæs

 

1030040

Vagtler

 

1030990

Andet

 

1040000

Honning og andre biavlsprodukter

0,5 (1)

1050000

Padder og krybdyr

0,5 (1)

1060000

Hvirvelløse landdyr

0,5 (1)

1070000

Vildtlevende landlevende hvirveldyr

0,5 (1)


(1)  Angiver bestemmelsesgrænseværdien.

(2)  Bilag I indeholder en fuldstændig liste over vegetabilske og animalske produkter, som der er fastsat maksimalgrænseværdier for.

Fosetyl-Al (summen af fosetyl, phosphonsyre og salte heraf, udtrykt som fosetyl)

(+)

Maksimalgrænseværdien er gældende indtil den 1. marts 2019, derefter vil maksimalgrænseværdien være 2 (*), medmindre den ændres ved en forordning

0120010

Mandler

0120030

Cashewnødder

0120060

Hasselnødder

0120070

Macadamia

0120100

Pistacienødder

0120110

Valnødder

(+)

Den relevante maksimalgrænseværdi for peberrod (Armoracia rusticana) i krydderigruppen (kode 0840040) er den, der er fastsat for peberrod (Armoracia rusticana) i grøntsagsgruppen, rod- og knoldgrøntsagsgruppen (kode 0213040), under hensyntagen til ændringer i koncentrationerne som følge af forarbejdningen (tørring), jf. artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005.

0840040

Peberrod«


Top