EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0067

Kommissionens forordning (EU) 2016/67 af 19. januar 2016 om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for ametoctradin, chlorothalonil, diphenylamin, flonicamid, fluazinam, fluoxastrobin, halauxifenmethyl, propamocarb, prothioconazol, thiacloprid og trifloxystrobin i eller på visse produkter (EØS-relevant tekst)

OJ L 15, 22.1.2016, p. 2–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/67/oj

22.1.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 15/2


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/67

af 19. januar 2016

om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for ametoctradin, chlorothalonil, diphenylamin, flonicamid, fluazinam, fluoxastrobin, halauxifenmethyl, propamocarb, prothioconazol, thiacloprid og trifloxystrobin i eller på visse produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 14, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier for chlorothalonil, propamocarb, thiacloprid og trifloxystrobin. Der er i del A i bilag III til nævnte forordning fastsat maksimalgrænseværdier for ametoctradin, flonicamid, fluazinam, fluoxastrobin og prothioconazol. Der er i bilag V og i del A i bilag III til nævnte forordning fastsat maksimalgrænseværdier for diphenylamin. Der var ikke fastsat nogen specifikke maksimalgrænseværdier for halauxifenmethyl, og stoffet er heller ikke omfattet af bilag IV til nævnte forordning, hvorfor standardværdien på 0,01 mg/kg fastlagt i artikel 18, stk. 1, litra b), har fundet anvendelse.

(2)

Der er i forbindelse med en procedure for godkendelse af anvendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet ametoctradin, på salvie og basilikum indgivet en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 om ændring af de gældende maksimalgrænseværdier.

(3)

For så vidt angår flonicamid, er der indgivet en sådan ansøgning for peberfrugter, rosenkål, ærter (uden bælg), bomuldsfrø, byg, havre og rug. For så vidt angår fluazinam, er der indgivet en sådan ansøgning for tomater. For så vidt angår fluoxastrobin og prothioconazol, er der indgivet sådanne ansøgninger for skalotteløg. For så vidt angår propamocarb, er der indgivet en sådan ansøgning for porrer. For så vidt angår thiacloprid, er der indgivet en sådan ansøgning for jordskokker.

(4)

Der er i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2 og 4, i forordning (EF) nr. 396/2005 indgivet en ansøgning om anvendelse af chlorothalonil på tranebær. Ansøgeren hævder, at de godkendte anvendelser af det pågældende stof på denne afgrøde i USA medfører højere restkoncentrationer end maksimalgrænseværdien i forordning (EF) nr. 396/2005, og at det er nødvendigt at fastsætte en højere maksimalgrænseværdi for at undgå handelsbarrierer for importen af denne afgrøde.

(5)

I overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 har de berørte medlemsstater evalueret disse ansøgninger, og evalueringsrapporterne er sendt til Kommissionen.

(6)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) har vurderet ansøgningerne og vurderingsrapporterne, idet den især undersøgte risiciene for forbrugerne og, hvor det var relevant, for dyr, og afgav begrundede udtalelser om de foreslåede maksimalgrænseværdier (2). Autoriteten har sendt udtalelserne til Kommissionen og medlemsstaterne og offentliggjort dem.

(7)

For så vidt angår propamocarb anbefaler autoriteten, at der fastsættes en ny maksimalgrænseværdi for porrer på 30 mg/kg, hvilket blev udledt ved at runde værdien på 20 mg/kg op som beregnet med beregningsværktøjet for maksimalgrænser fra Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD). Ved at anvende tilberedningsfaktoren på 0,88 udledt for bladgrøntsager på porrer vil disse foreslåede maksimalgrænseværdier ikke føre til en overskridelse af den akutte referencedosis, hvorved de er sikre for forbrugerne. I betragtning af de problemer, som nogle medlemsstater har rejst, er det dog mere passende at sætte maksimalgrænseværdien til det uafrundede niveau på 20 mg/kg. En sådan værdi vil i tilstrækkelig grad dække de forventede anvendelser af porrer.

(8)

For så vidt angår alle andre ansøgninger, konkluderede autoriteten, at alle datakrav var opfyldt, og at de ændringer af maksimalgrænseværdierne, som ansøgerne havde anmodet om, var acceptable med hensyn til forbrugersikkerheden på grundlag af en vurdering af forbrugereksponeringen for 27 specifikke europæiske forbrugergrupper. Der blev taget hensyn til de nyeste oplysninger om stoffernes toksikologiske egenskaber. Autoriteten konkluderede også, at der ikke kunne påvises nogen risiko for, at det acceptable daglige indtag eller den akutte referencedosis overskrides, hverken ved livslang eksponering for disse stoffer gennem forbrug af alle fødevareprodukter, der kan indeholde dem, eller ved kortvarig eksponering gennem et højt forbrug af de pågældende afgrøder og produkter.

(9)

For så vidt angår diphenylamin fastsættes der i Kommissionens forordning (EU) nr. 772/2013 (3) midlertidige maksimalgrænseværdier for æbler og pærer. Det fremgår af overvågningsdata, at der stadig forekommer en uundgåelig krydskontaminering, der påvirker ubehandlede æbler og pærer. De midlertidige maksimalgrænseværdier, der vil blive taget op til revision, bør fastholdes for at give virksomhedsledere tid til fuldstændigt at fjerne restkoncentrationerne af diphenylamin i lagringsfaciliteter. Revisionen vil tage hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning.

(10)

Den 5. juli 2013 vedtog Codex Alimentarius-Kommissionen (4) en Codex-maksimalgrænseværdi for trifloxystrobin i oliven til oliefremstilling. Codex-maksimalgrænseværdien er sikker for forbrugere i Unionen (5) og bør derfor indføjes i forordning (EF) nr. 396/2005 som en maksimalgrænseværdi.

(11)

For så vidt angår thiacloprid og trifloxystrobin blev adskillige maksimalgrænseværdier ændret ved Kommissionens forordning (EU) 2015/1200 (6). Ved den forordning blev maksimalgrænseværdierne for thiacloprid i jordskokker og for trifloxystrobin i oliven til oliefremstilling sænket til de relevante bestemmelsesgrænseværdier fra og med den 12. februar 2016. Af hensyn til retssikkerheden bør de maksimalgrænseværdier, som fastsættes ved nærværende forordning, finde anvendelse fra og med samme dato.

(12)

For så vidt angår halauxifenmethyl, indsendte autoriteten en konklusion om peerevalueringen af vurderingen af pesticidrisikoen ved dette aktivstof (7). Inden for den ramme anbefalede autoriteten at fastsætte maksimalgrænseværdier, der omfatter de repræsentative anvendelsesformål i henhold til god landbrugspraksis i Unionen. Kommissionen har rådført sig med EU-referencelaboratorierne om passende bestemmelsesgrænseværdier.

(13)

På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de ændringer af maksimalgrænseværdierne, som der er ansøgt om, kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(14)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(15)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder dog anvendelse fra den 12. februar 2016 for så vidt angår maksimalgrænseværdien for thiacloprid i jordskokker og maksimalgrænseværdien for trifloxystrobin i oliven til oliefremstilling.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. januar 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(2)  EFSA's videnskabelige rapporter foreligger online: http://www.efsa.europa.eu.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for ametoctradin in sage and basil. EFSA Journal 2015;13(6):4153 (22 s.).

Setting of an import tolerance for chlorothalonil in cranberries. EFSA Journal 2015;13(7):4193 (21 s.).

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for flonicamid in several crops. EFSA Journal 2015;13(5):4103 (26 s.).

Reasoned opinion on the setting of a new MRL for fluazinam in tomatoes. EFSA Journal 2015;13(6):4154 (23 s.).

Modification of the existing maximum residue level (MRL) for fluoxastrobin in shallots. EFSA Journal 2015;13(6):4143 (19 s.).

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for propamocarb in onions, garlic, shallots and leeks. EFSA Journal 2015;13(4):4084 (20 s.).

Modification of the existing maximum residue level (MRL) for prothioconazole in shallots. EFSA Journal 2015;13(5):4105 (20 s.).

Modification of the existing maximum residue level for thiacloprid in Jerusalem artichokes. EFSA Journal 2015;13(7):4191 (18 s.).

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 772/2013 af 8. august 2013 om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for diphenylamin i eller på visse produkter (EUT L 217 af 13.8.2013, s. 1).

(4)  Rapporter fra Codexkomitéen for Pesticidrester er tilgængelige her: http://www.codexalimentarius.org/download/report/799/REP13_PRe.pdf,

det fælles FAO/WHO-program for fødevarestandarder, Codex Alimentarius-Kommissionen. Bilag II og III, 36. samling. Rom, Italien, 1.-5. juli 2013.

(5)  Scientific support for preparing an EU position for the 45th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR). EFSA Journal 2013;11(7):3312 [210 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3312.

(6)  Kommissionens forordning (EU) 2015/1200 af 22. juli 2015 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005, for så vidt angår maksimalgrænseværdier for amidosulfuron, fenhexamid, kresoxymmethyl, thiacloprid og trifloxystrobin i eller på visse produkter (EUT L 195 af 23.7.2015, s. 1).

(7)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance halauxifen-methyl (XDE-729 methyl). EFSA Journal 2014;12(12):3913 (93 s.).


BILAG

I bilag II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag II foretages følgende ændringer:

a)

Kolonnerne vedrørende chlorothalonil, propamocarb, thiacloprid og trifloxystrobin affattes således:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kodenummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (2)

Chlorothalonil (R)

Propamocarb (summen af propamocarb og salte deraf, udtrykt som propamocarb) (R)

Thiacloprid

Trifloxystrobin (A) (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; TRÆNØDDER

 

0,01 (1)

 

 

0110000

Citrusfrugter

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,5

0110010

Grapefrugter

 

 

 

 

0110020

Appelsiner

 

 

 

 

0110030

Citroner

 

 

 

 

0110040

Limefrugter

 

 

 

 

0110050

Mandariner

 

 

 

 

0110990

Andet

 

 

 

 

0120000

Trænødder

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,02

0120010

Mandler

 

 

 

 

0120020

Paranødder

 

 

 

 

0120030

Cashewnødder

 

 

 

 

0120040

Kastanjer

 

 

 

 

0120050

Kokosnødder

 

 

 

 

0120060

Hasselnødder

 

 

 

 

0120070

Macadamia

 

 

 

 

0120080

Pekannødder

 

 

 

 

0120090

Pinjekerner

 

 

 

 

0120100

Pistacienødder

 

 

 

 

0120110

Valnødder

 

 

 

 

0120990

Andet

 

 

 

 

0130000

Kernefrugter

2 (+)

 

 

0,7

0130010

Æbler

 

 

0,3

 

0130020

Pærer

 

 

0,3

 

0130030

Kvæder

 

 

0,7

 

0130040

Mispel

 

 

0,7

 

0130050

Japanmispel/loquat

 

 

0,7

 

0130990

Andet

 

 

0,01 (1)

 

0140000

Stenfrugter

 

 

0,5

3

0140010

Abrikoser

1 (+)

 

 

 

0140020

Kirsebær (søde)

0,01 (1)

 

 

 

0140030

Ferskner

1 (+)

 

 

 

0140040

Blommer

0,01 (1)

 

 

 

0140990

Andet

0,01 (1)

 

 

 

0150000

Bær og små frugter

 

 

 

 

0151000

a)

Druer

3 (+)

 

0,01 (1)

3

0151010

Spisedruer

 

 

 

 

0151020

Druer til vinfremstilling

 

 

 

 

0152000

b)

Jordbær

4 (+)

 

1

1

0153000

c)

Stængelfrugter

0,01 (1)

 

 

3

0153010

Brombær

 

 

1

 

0153020

Korbær

 

 

1

 

0153030

Hindbær (gule og røde)

 

 

6

 

0153990

Andet

 

 

0,01 (1)

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

 

 

1

 

0154010

Blåbær

0,01 (1)

 

 

2

0154020

Tranebær

5

 

 

0,01 (1)

0154030

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

0,01 (1)

 

 

1,5 (+)

0154040

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

15 (+)

 

 

1,5 (+)

0154050

Hyben

0,01 (1)

 

 

0,01 (1)

0154060

Morbær (hvide og sorte)

0,01 (1)

 

 

0,01 (1)

0154070

Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel

0,01 (1)

 

 

0,01 (1)

0154080

Hyldebær

0,01 (1)

 

 

2

0154990

Andet

0,01 (1)

 

 

0,01 (1)

0160000

Diverse frugter med:

 

 

 

 

0161000

a)

spiselig skræl

0,01 (1)

 

 

 

0161010

Dadler

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0161020

Figner

 

 

0,5

0,01 (1)

0161030

Spiseoliven

 

 

4

0,3

0161040

Kumquat

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0161050

Stjernefrugter/karamboler

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0161060

Alm. kaki/daddelblommer/sharonfrugter

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0161070

Jambolanablommer/jambolan

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0161990

Andet

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0162000

b)

ikke spiselig skræl, små

0,01 (1)

 

 

 

0162010

Kiwifrugter (gule, grønne og røde)

 

 

0,2

0,01 (1)

0162020

Litchi/litchiblommer

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0162030

Passionsfrugter/vandcitron

 

 

0,01 (1)

4 (+)

0162040

Ægte figenkaktus/kaktusfigner

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0162050

Stjerneæbler

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0162060

Amerikansk kaki/Virginia kaki

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0162990

Andet

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0163000

c)

ikke spiselig skræl, store

 

 

 

 

0163010

Avocadoer

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0163020

Bananer

15 (+)

 

0,01 (1)

0,05

0163030

Mangofrugter

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0163040

Papajaer

15 (+)

 

0,5

0,6

0163050

Granatæbler

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0163060

Cherimoya

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0163070

Guavaer

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0163080

Ananas

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0163090

Brødfrugter

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0163100

Durianfrugter

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0163110

Pigget annona/guanabana

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0163990

Andet

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0200000

GRØNTSAGER, FRISKE eller FROSNE

 

 

 

 

0210000

Rod- og knoldgrøntsager

 

 

 

 

0211000

a)

Kartofler

0,01 (1) (+)

0,3

0,02

0,02

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0212010

Maniokker

 

 

 

 

0212020

Batater, søde kartofler

 

 

 

 

0212030

Yams

 

 

 

 

0212040

Salepmaranta

 

 

 

 

0212990

Andet

 

 

 

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroer

 

 

 

 

0213010

Rødbeder

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05

0,02

0213020

Gulerødder

0,3 (+)

0,01 (1)

0,05

0,1

0213030

Knoldselleri

1 (+)

0,01 (1)

0,05

0,02

0213040

Peberrod

0,3 (+)

0,01 (1)

0,05

0,08

0213050

Jordskokker

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05

0,01 (1)

0213060

Pastinakker

0,3 (+)

0,01 (1)

0,05

0,04

0213070

Persillerod

0,3 (+)

0,01 (1)

0,05

0,08

0213080

Radiser

0,01 (1)

3

0,05

0,08

0213090

Havrerod

0,3 (+)

0,01 (1)

0,05

0,04

0213100

Kålroer

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,04

0213110

Majroer

0,3 (+)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,04

0213990

Andet

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0220000

Løg

(+)

 

 

 

0220010

Hvidløg

0,01 (1)

2

0,01 (1)

0,01 (1)

0220020

Kepaløg

0,01 (1)

2

0,01 (1)

0,01 (1)

0220030

Skalotteløg

0,01 (1)

2

0,01 (1)

0,01 (1)

0220040

Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg

10

30

0,15

0,1

0220990

Andet

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0230000

Frugtgrøntsager

 

 

 

 

0231000

a)

Solanacea

 

 

 

 

0231010

Tomater

6 (+)

4

0,5

0,7

0231020

Sød peberfrugt

0,01 (1)

3

1

0,4 (+)

0231030

Auberginer/ægplanter

6 (+)

4

0,7

0,7

0231040

Okra/lady's fingers

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0231990

Andet

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0232000

b)

Cucurbitae med spiselig skræl

5 (+)

5

0,5

0,3

0232010

Agurker

 

 

 

(+)

0232020

Drueagurker/asieagurker

 

 

 

(+)

0232030

Courgetter

 

 

(+)

 

0232990

Andet

 

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitae med ikke spiselig skræl

1 (+)

5

 

0,3

0233010

Meloner

 

 

0,2

 

0233020

Græskar

 

 

0,01 (1)

 

0233030

Vandmeloner

 

 

0,2

 

0233990

Andet

 

 

0,01 (1)

 

0234000

d)

Sukkermajs

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0240000

Kål (undtagen kålrødder og spæde brassicablade)

 

 

 

 

0241000

a)

Blomsterkål

 

 

0,3 (+)

0,5

0241010

Broccoli

0,01 (1)

3

 

 

0241020

Blomkål

2 (+)

10 (+)

 

 

0241990

Andet

0,01 (1)

0,01 (1)

 

 

0242000

b)

Hoveddannende Brassica

 

 

0,3

 

0242010

Rosenkål

3 (+)

2

 

0,6

0242020

Hovedkål

0,6 (+)

0,7

 

0,5

0242990

Andet

0,01 (1)

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0243000

c)

Bladkål

0,01 (1)

 

 

3 (+)

0243010

Kinakål/pe-tsai

 

20

1

 

0243020

Grønkål/kokål

 

20

0,4

 

0243990

Andet

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

0244000

d)

Kålrabi

0,01 (1)

0,3

0,04

0,01 (1)

0250000

Bladgrøntsager, urter og spiselige blomster

 

 

 

 

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og salatplanter

0,01 (1)

 

 

 

0251010

Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

 

20 (+)

8

0,01 (1)

0251020

Havesalat

 

40

1

15

0251030

Bredbladet endivie

 

20 (+)

0,15 (+)

15 (+)

0251040

Havekarse og andre spirer og skud

 

20 (+)

0,01 (1)

0,01 (1)

0251050

Langskulpet vinterkarse

 

20 (+)

0,7 (+)

0,01 (1)

0251060

Salatsennep/rucola

 

30

2 (+)

0,01 (1)

0251070

Rød sennep

 

20 (+)

0,01 (1)

0,01 (1)

0251080

Spæde blade (herunder af Brassica-arter)

 

20 (+)

2 (+)

15

0251990

Andet

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0252000

b)

Spinat og lignende blade

0,01 (1)

 

 

0,01 (1)

0252010

Spinat

 

40

0,15 (+)

 

0252020

Portulakker

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

0252030

Bladbeder

 

0,01 (1)

0,15 (+)

 

0252990

Andet

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

0253000

c)

Vindrueblade og blade af lignende arter

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0254000

d)

Brøndkarse

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0255000

e)

Julesalat/alm. cikorie

0,01 (1)

15

0,01 (1)

0,01 (1)

0256000

f)

Urter og spiselige blomster

 

30 (+)

5

15 (+)

0256010

Kørvel

0,02 (1)

 

 

 

0256020

Purløg

0,02 (1)

 

 

 

0256030

Selleriblade

5 (+)

 

 

 

0256040

Persille

5 (+)

 

 

 

0256050

Salvie

0,02 (1)

 

 

 

0256060

Rosmarin

0,02 (1)

 

 

 

0256070

Timian

0,02 (1)

 

 

 

0256080

Basilikum og spiselige blomster

0,02 (1)

 

 

 

0256090

Laurbærblade

0,02 (1)

 

 

 

0256100

Estragon

0,02 (1)

 

 

 

0256990

Andet

0,02 (1)

 

 

 

0260000

Bælgplanter

 

 

 

 

0260010

Bønner (med bælg)

5 (+)

0,1

0,4 (+)

1 (+)

0260020

Bønner (uden bælg)

3 (+)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0260030

Ærter (med bælg)

5 (+)

0,01 (1)

0,2

0,01 (1)

0260040

Ærter (uden bælg)

1 (+)

0,01 (1)

0,2

0,01 (1)

0260050

Linser

0,6 (+)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0260990

Andet

0,01 (1) (+)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0270000

Stængelgrøntsager

 

 

 

 

0270010

Alm. asparges

0,01 (1) (+)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05

0270020

Kardoner/spanske artiskokker

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0270030

Bladselleri

10 (+)

0,01 (1)

0,7

1

0270040

Knoldfennikel

0,01 (1)

0,01 (1)

0,7

0,01 (1)

0270050

Artiskokker

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,3

0270060

Porrer

8 (+)

20

0,1

0,7

0270070

Rabarber

0,01 (1)

0,01 (1)

0,02

0,01 (1)

0270080

Bambusskud

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0270090

Palmehjerter

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0270990

Andet

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0280000

Svampe, mosser og laver

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0280010

Dyrkede svampe

0,5 (+)

 

 

 

0280020

Vilde svampe

0,01 (1)

 

 

 

0280990

Mosser og laver

0,01 (1)

 

 

 

0290000

Alger og prokaryote organismer

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0300000

BÆLGFRUGTER

(+)

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0300010

Bønner

3

 

0,08 (+)

 

0300020

Linser

0,2

 

0,01 (1)

 

0300030

Ærter

1

 

0,08 (+)

 

0300040

Lupiner/lupinbønner

0,2

 

0,01 (1)

 

0300990

Andet

0,01 (1)

 

0,01 (1)

 

0400000

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

 

0,01 (1)

 

 

0401000

Olieholdige frø

 

 

 

 

0401010

Hørfrø

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0401020

Jordnødder

0,1 (+)

 

0,02 (1)

0,02

0401030

Valmuefrø

0,01 (1)

 

0,3

0,01 (1)

0401040

Sesamfrø

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0401050

Solsikkefrø

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0401060

Rapsfrø

0,01 (1)

 

0,6 (+)

0,01 (1)

0401070

Sojabønner

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0401080

Sennepsfrø

0,01 (1)

 

0,6 (+)

0,01 (1)

0401090

Bomuldsfrø

0,01 (1)

 

0,15

0,01 (1)

0401100

Græskarfrø

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0401110

Saflorfrø

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0401120

Hjulkronefrø

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0401130

Sæddodderfrø

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0401140

Hampfrø

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0401150

Kristpalmefrø

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0401990

Andet

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0402000

Olieholdige frugter

0,01 (1)

 

 

 

0402010

Oliven til oliefremstilling

 

 

4

0,3

0402020

Oliepalmekerner

 

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0402030

Frugt fra oliepalmer

 

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0402040

Kapok

 

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0402990

Andet

 

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0500000

KORN

 

0,01 (1)

 

 

0500010

Byg

0,4 (+)

 

0,9

0,5

0500020

Boghvede og andre pseudokornarter

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0500030

Majs

0,01 (1)

 

0,01 (1) (+)

0,02

0500040

Alm. hirse

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0500050

Havre

0,4 (+)

 

0,9

0,4 (+)

0500060

Ris

0,01 (1)

 

0,02

5

0500070

Rug

0,1 (+)

 

0,06

0,3

0500080

Alm. durra/sorghum

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0500090

Hvede

0,1 (+)

 

0,1

0,3

0500990

Andet

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0600000

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK, KAKAO OG JOHANNESBRØD

0,05 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0610000

Te

 

 

10 (+)

 

0620000

Kaffebønner

 

 

0,05 (1)

 

0630000

Urteudtræk fra

 

 

 

 

0631000

a)

blomster

 

 

0,05 (1)

 

0631010

Kamille

 

 

 

 

0631020

Hibiscus/rosella

 

 

 

 

0631030

Roser

 

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

 

0631050

Lind

 

 

 

 

0631990

Andet

 

 

 

 

0632000

b)

blade og urter

 

 

50 (+)

 

0632010

Jordbær

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

0632030

Maté/paraguaykristtorn

 

 

 

 

0632990

Andet

 

 

 

 

0633000

c)

rødder

 

 

0,02 (+)

 

0633010

Baldrian

 

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

0633990

Andet

 

 

 

 

0639000

d)

andre dele af planten

 

 

0,05 (1)

 

0640000

Kakaobønner

 

 

0,05 (1)

 

0650000

Karob/johannesbrød

 

 

0,05 (1)

 

0700000

HUMLE

60 (+)

0,05 (1)

0,05 (1)

40

0800000

KRYDDERIER

 

 

 

 

0810000

Krydderier i form af frø

0,05 (1)

0,05 (1)

0,08 (+)

0,05 (1)

0810010

Anis/ægte anis

 

 

 

 

0810020

Sortkommen

 

 

 

 

0810030

Selleri

 

 

 

 

0810040

Koriander

 

 

 

 

0810050

Spidskommen

 

 

 

 

0810060

Dild

 

 

 

 

0810070

Fennikel

 

 

 

 

0810080

Bukkehorn

 

 

 

 

0810090

Muskat

 

 

 

 

0810990

Andet

 

 

 

 

0820000

Krydderier i form af frugter

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0820010

Allehånde

 

 

 

 

0820020

Sichuanpeber

 

 

 

 

0820030

Kommen

 

 

 

 

0820040

Kardemomme

 

 

 

 

0820050

Enebær

 

 

 

 

0820060

Peberkorn (grønne, hvide og sorte)

 

 

 

 

0820070

Vanilje

 

 

 

 

0820080

Tamarinde

 

 

 

 

0820990

Andet

 

 

 

 

0830000

Krydderier i form af bark

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0830010

Kanel

 

 

 

 

0830990

Andet

 

 

 

 

0840000

Krydderier i form af rødder/jordstængler

 

 

 

 

0840010

Lakrids

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0840020

Ingefær

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0840030

Gurkemeje/curcuma

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0840040

Peberrod

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

Andet

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0850000

Krydderier i form af knopper

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0850010

Kryddernellike

 

 

 

 

0850020

Kapers

 

 

 

 

0850990

Andet

 

 

 

 

0860000

Krydderier i form af blomstergrifler/støvfang

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0860010

Safrankrokus

 

 

 

 

0860990

Andet

 

 

 

 

0870000

Krydderier i form af frøkapper

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0870010

Muskatblomme

 

 

 

 

0870990

Andet

 

 

 

 

0900000

SUKKERPLANTER

0,01 (1)

0,01 (1)

 

 

0900010

Sukkerroerødder

 

 

0,02

0,02

0900020

Sukkerrør

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0900030

Cikorierødder

 

 

0,05

0,01 (1)

0900990

Andet

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

1000000

ANIMALSKE PRODUKTER — LANDDYR

 

 

 

 

1010000

Væv fra

 

 

 

 

1011000

a)

svin

(+)

 

 

0,04

1011010

Muskel

0,02

0,01 (+)

0,1

(+)

1011020

Fedtvæv

0,07

0,01 (+)

0,01 (1)

(+)

1011030

Lever

0,2

0,1 (+)

0,5

(+)

1011040

Nyre

0,2

0,02 (+)

0,5

(+)

1011050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,2

0,1

0,5

 

1011990

Andet

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

 

1012000

b)

kvæg

 

 

 

 

1012010

Muskel

0,15

0,01 (+)

0,1

0,04 (+)

1012020

Fedtvæv

0,1

0,01 (+)

0,04

0,06 (+)

1012030

Lever

0,2

0,2 (+)

0,5

0,07 (+)

1012040

Nyre

0,7

0,05 (+)

0,5

0,04 (+)

1012050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,7

0,2

0,5

0,07

1012990

Andet

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)

1013000

c)

får

 

 

 

 

1013010

Muskel

0,15

0,01 (+)

0,1

0,04 (+)

1013020

Fedtvæv

0,1

0,01 (+)

0,04

0,06 (+)

1013030

Lever

0,2

0,2 (+)

0,5

0,07 (+)

1013040

Nyre

0,7

0,05 (+)

0,5

0,04 (+)

1013050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,7

0,2

0,5

0,07

1013990

Andet

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)

1014000

d)

geder

 

 

 

 

1014010

Muskel

0,15

0,01 (+)

0,1

0,04 (+)

1014020

Fedtvæv

0,1

0,01 (+)

0,04

0,06 (+)

1014030

Lever

0,2

0,2 (+)

0,5

0,07 (+)

1014040

Nyre

0,7

0,05 (+)

0,5

0,04 (+)

1014050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,7

0,2

0,5

0,07

1014990

Andet

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)

1015000

e)

dyr af hestefamilien

 

 

 

 

1015010

Muskel

0,15

0,01

0,1

0,04

1015020

Fedtvæv

0,1

0,01

0,04

0,06

1015030

Lever

0,2

0,2

0,5

0,07

1015040

Nyre

0,7

0,05

0,5

0,04

1015050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,7

0,2

0,5

0,07

1015990

Andet

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)

1016000

f)

fjerkræ

0,01 (1) (+)

 

 

0,04

1016010

Muskel

 

0,02 (+)

0,02

(+)

1016020

Fedtvæv

 

0,01 (+)

0,01 (1)

(+)

1016030

Lever

 

0,05 (+)

0,02

(+)

1016040

Nyre

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

1016050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

0,05

0,02

 

1016990

Andet

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

1017000

g)

andre opdrættede landdyr

 

 

 

 

1017010

Muskel

0,15

0,01

0,1

0,04

1017020

Fedtvæv

0,1

0,01

0,04

0,06

1017030

Lever

0,2

0,2

0,5

0,07

1017040

Nyre

0,7

0,05

0,5

0,04

1017050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,7

0,2

0,5

0,07

1017990

Andet

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)

1020000

Mælk

0,1

0,01 (+)

0,05

0,02 (1)

1020010

Kvæg

 

 

 

(+)

1020020

Får

 

 

 

(+)

1020030

Geder

 

 

 

(+)

1020040

Heste

 

 

 

 

1020990

Andet

 

 

 

 

1030000

Fugleæg

0,01 (1) (+)

0,05 (+)

0,02 (1)

0,04 (+)

1030010

Kyllinger

 

 

 

 

1030020

Ænder

 

 

 

 

1030030

Gæs

 

 

 

 

1030040

Vagtler

 

 

 

 

1030990

Andet

 

 

 

 

1040000

Honning og andre biavlsprodukter

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

1050000

Padder og krybdyr

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)

1060000

Hvirvelløse landdyr

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)

1070000

Vildtlevende landlevende hvirveldyr

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)

b)

Følgende kolonne vedrørende halauxifenmethyl indsættes:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kodenummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (4)

Halauxifenmethyl (summen af halauxifenmethyl og X11393729 (halauxifen), udtrykt som halauxifenmethyl)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; TRÆNØDDER

 

0110000

Citrusfrugter

0,02  (3)

0110010

Grapefrugter

 

0110020

Appelsiner

 

0110030

Citroner

 

0110040

Limefrugter

 

0110050

Mandariner

 

0110990

Andet

 

0120000

Trænødder

0,05  (3)

0120010

Mandler

 

0120020

Paranødder

 

0120030

Cashewnødder

 

0120040

Kastanjer

 

0120050

Kokosnødder

 

0120060

Hasselnødder

 

0120070

Macadamia

 

0120080

Pekannødder

 

0120090

Pinjekerner

 

0120100

Pistacienødder

 

0120110

Valnødder

 

0120990

Andet

 

0130000

Kernefrugter

0,02  (3)

0130010

Æbler

 

0130020

Pærer

 

0130030

Kvæder

 

0130040

Mispel

 

0130050

Japanmispel/loquat

 

0130990

Andet

 

0140000

Stenfrugter

0,02 (3)

0140010

Abrikoser

 

0140020

Kirsebær (søde)

 

0140030

Ferskner

 

0140040

Blommer

 

0140990

Andet

 

0150000

Bær og små frugter

0,02  (3)

0151000

a)

Druer

 

0151010

Spisedruer

 

0151020

Druer til vinfremstilling

 

0152000

b)

Jordbær

 

0153000

c)

Stængelfrugter

 

0153010

Brombær

 

0153020

Korbær

 

0153030

Hindbær (gule og røde)

 

0153990

Andet

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

 

0154010

Blåbær

 

0154020

Tranebær

 

0154030

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

 

0154040

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

 

0154050

Hyben

 

0154060

Morbær (hvide og sorte)

 

0154070

Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel

 

0154080

Hyldebær

 

0154990

Andet

 

0160000

Diverse frugter med:

0,02  (3)

0161000

a)

spiselig skræl

 

0161010

Dadler

 

0161020

Figner

 

0161030

Spiseoliven

 

0161040

Kumquat

 

0161050

Stjernefrugter/karamboler

 

0161060

Alm. kaki/daddelblommer/sharonfrugter

 

0161070

Jambolanablommer/jambolan

 

0161990

Andet

 

0162000

b)

ikke spiselig skræl, små

 

0162010

Kiwifrugter (gule, grønne og røde)

 

0162020

Litchi/litchiblommer

 

0162030

Passionsfrugter/vandcitron

 

0162040

Ægte figenkaktus/kaktusfigner

 

0162050

Stjerneæbler

 

0162060

Amerikansk kaki/Virginia kaki

 

0162990

Andet

 

0163000

c)

ikke spiselig skræl, store

 

0163010

Avocadoer

 

0163020

Bananer

 

0163030

Mangofrugter

 

0163040

Papajaer

 

0163050

Granatæbler

 

0163060

Cherimoya

 

0163070

Guavaer

 

0163080

Ananas

 

0163090

Brødfrugter

 

0163100

Durianfrugter

 

0163110

Pigget annona/guanabana

 

0163990

Andet

 

0200000

GRØNTSAGER, FRISKE eller FROSNE

 

0210000

Rod- og knoldgrøntsager

0,02  (3)

0211000

a)

Kartofler

 

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

 

0212010

Maniokker

 

0212020

Batater, søde kartofler

 

0212030

Yams

 

0212040

Salepmaranta

 

0212990

Andet

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroer

 

0213010

Rødbeder

 

0213020

Gulerødder

 

0213030

Knoldselleri

 

0213040

Peberrod

 

0213050

Jordskokker

 

0213060

Pastinakker

 

0213070

Persillerod

 

0213080

Radiser

 

0213090

Havrerod

 

0213100

Kålroer

 

0213110

Majroer

 

0213990

Andet

 

0220000

Løg

0,02  (3)

0220010

Hvidløg

 

0220020

Kepaløg

 

0220030

Skalotteløg

 

0220040

Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg

 

0220990

Andet

 

0230000

Frugtgrøntsager

0,02  (3)

0231000

a)

Solanacea

 

0231010

Tomater

 

0231020

Sød peberfrugt

 

0231030

Auberginer/ægplanter

 

0231040

Okra/lady's fingers

 

0231990

Andet

 

0232000

b)

Cucurbitae med spiselig skræl

 

0232010

Agurker

 

0232020

Drueagurker/asieagurker

 

0232030

Courgetter

 

0232990

Andet

 

0233000

c)

Cucurbitae med ikke spiselig skræl

 

0233010

Meloner

 

0233020

Græskar

 

0233030

Vandmeloner

 

0233990

Andet

 

0234000

d)

Sukkermajs

 

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

 

0240000

Kål (undtagen kålrødder og spæde brassicablade)

0,02  (3)

0241000

a)

Blomsterkål

 

0241010

Broccoli

 

0241020

Blomkål

 

0241990

Andet

 

0242000

b)

Hoveddannende Brassica

 

0242010

Rosenkål

 

0242020

Hovedkål

 

0242990

Andet

 

0243000

c)

Bladkål

 

0243010

Kinakål/pe-tsai

 

0243020

Grønkål/kokål

 

0243990

Andet

 

0244000

d)

Kålrabi

 

0250000

Bladgrøntsager, urter og spiselige blomster

 

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og salatplanter

0,02  (3)

0251010

Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

 

0251020

Havesalat

 

0251030

Bredbladet endivie

 

0251040

Havekarse og andre spirer og skud

 

0251050

Langskulpet vinterkarse

 

0251060

Salatsennep/rucola

 

0251070

Rød sennep

 

0251080

Spæde blade (herunder af Brassica-arter)

 

0251990

Andet

 

0252000

b)

Spinat og lignende blade

0,02  (3)

0252010

Spinat

 

0252020

Portulakker

 

0252030

Bladbeder

 

0252990

Andet

 

0253000

c)

Vindrueblade og blade af lignende arter

0,02  (3)

0254000

d)

Brøndkarse

0,02  (3)

0255000

e)

Julesalat/alm. cikorie

0,02  (3)

0256000

f)

Urter og spiselige blomster

0,05  (3)

0256010

Kørvel

 

0256020

Purløg

 

0256030

Selleriblade

 

0256040

Persille

 

0256050

Salvie

 

0256060

Rosmarin

 

0256070

Timian

 

0256080

Basilikum og spiselige blomster

 

0256090

Laurbærblade

 

0256100

Estragon

 

0256990

Andet

 

0260000

Bælgplanter

0,02  (3)

0260010

Bønner (med bælg)

 

0260020

Bønner (uden bælg)

 

0260030

Ærter (med bælg)

 

0260040

Ærter (uden bælg)

 

0260050

Linser

 

0260990

Andet

 

0270000

Stængelgrøntsager

0,02  (3)

0270010

Alm. asparges

 

0270020

Kardoner/spanske artiskokker

 

0270030

Bladselleri

 

0270040