EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0055

Kommissionens forordning (EU) 2016/55 af 19. januar 2016 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår visse aromastoffer (EØS-relevant tekst)

OJ L 13, 20.1.2016, p. 43–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/55/oj

20.1.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 13/43


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/55

af 19. januar 2016

om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår visse aromastoffer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 af 16. december 2008 om aromaer og visse fødevareingredienser med aromagivende egenskaber til anvendelse i og på fødevarer og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96, forordning (EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13/EF (1), særlig artikel 11, stk. 3,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 af 16. december 2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer (2), særlig artikel 7, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 er der fastlagt en EU-liste over aromaer og udgangsmaterialer, der er godkendt til anvendelse i fødevarer, og deres anvendelsesbetingelser.

(2)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 872/2012 (3) blev der vedtaget en liste over aromastoffer, og listen blev indsat i del A i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008.

(3)

Listen kan opdateres i overensstemmelse med den fælles procedure, jf. artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1331/2008, enten på Kommissionens initiativ eller som følge af en ansøgning, der er indgivet af en medlemsstat eller en interesseret part.

(4)

EU-listens del A indeholder både evaluerede aromastoffer, som ikke er tildelt fodnoter, og aromastoffer under evaluering, som på listen er identificeret med fodnotehenvisningerne 1-4.

(5)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »EFSA«) har afsluttet vurderingen af fem stoffer, som på nuværende tidspunkt er opført som aromastoffer under evaluering. Disse aromastoffer blev vurderet af EFSA i følgende aromagruppeevalueringer: evaluering FGE.12rev5 (4) (stoffer: FL-nr. 07.041 og 07.224), evaluering FGE.63rev2 (5) (stoffer: FL-nr. 07.099 og 07.101) og evaluering FGE.312 (6) (stof: FL-nr. 16.126). EFSA konkluderede, at disse aromastoffer ikke giver anledning til sikkerhedsmæssige betænkeligheder ved de anslåede niveauer for indtaget heraf via kosten.

(6)

Som led i sin evaluering fremsatte EFSA bemærkninger om specificeringen af visse af stofferne. Bemærkningerne vedrører navne, renhed eller sammensætningen af følgende stoffer: FL-nr. 07.041, 07.224 og 07.099. Disse bemærkninger bør opføres på listen.

(7)

Den i forordning (EF) nr. 1334/2008 omhandlede EU-liste har som sit eneste formål at regulere anvendelsen af aromastoffer, der tilsættes til fødevarer for at give dem eller ændre deres duft og/eller smag. Stof FL-nr. 16.126 kan også tilsættes til fødevarer med andre formål end som aromastof, og sådanne anvendelser er fortsat omfattet af andre bestemmelser. Ved nærværende forordning fastlægges der udelukkende betingelser for stoffets anvendelse som aromastof.

(8)

De aromastoffer, der blev vurderet i aromagruppeevalueringerne, bør opføres som evaluerede stoffer, idet fodnotehenvisningerne 1 og 2 slettes de relevante steder i EU-listen.

(9)

Del A i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 bør derfor ændres.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Del A i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. januar 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 34.

(2)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 1.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 872/2012 af 1. oktober 2012 om vedtagelse af listen over aromastoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2232/96, om indsættelse af listen i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 1565/2000 og Kommissionens afgørelse 1999/217/EF (EUT L 267 af 2.10.2012, s. 1).

(4)  EFSA Journal 2014;11(12):3911.

(5)  EFSA Journal 2014;11(4):3188.

(6)  EFSA Journal 2013;11(10):3404.


BILAG

I del A i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 foretages følgende ændringer:

1)

Rækken vedrørende FL-nr. 07.041 affattes således:

»07.041

beta-isomethylionon

79-89-0

 

650

Blanding af E- og Z-isomerer (50-70 % af E-formen og 30-50 % af Z-formen)

 

 

EFSA«

2)

Rækken vedrørende FL-nr. 07.099 affattes således:

»07.099

6-methylhepta-3,5-dien-2-on

1604-28-0

1134

11143

Blanding af E- og Z-stereoisomerer: 60-90 % af E-formen

 

 

EFSA«

3)

Rækken vedrørende FL-nr. 07.101 affattes således:

»07.101

4-methylpent-3-en-2-on

141-79-7

1131

11853

 

 

 

EFSA«

4)

Rækken vedrørende FL-nr. 07.224 affattes således:

»07.224

trans-1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)but-2-en-1-on

23726-91-2

 

 

Mindst 90 %; sekundære bestanddele: 2-4 % alfa-damascon og 2-4 % delta-damascon

 

 

EFSA«

5)

Rækken vedrørende FL-nr. 16.126 affattes således:

»16.126

3-[(4-amino-2,2-dioxido-1H-2,1,3-benzothiadiazin-5-yl)oxy]-2,2-dimethyl-N-propylpropanamid

1093200-92-0

2082

 

 

Restriktioner med hensyn til anvendelse som aromastof:

 

I kategori 1 — højst 3 mg/kg

 

I kategori 3 — højst 5 mg/kg

 

I kategori 5 — højst 15 mg/kg

 

I kategori 5.3 — højst 30 mg/kg

 

I kategori 5.4 — højst 10 mg/kg

 

I kategori 6.3 — højst 15 mg/kg

 

I kategori 7 — højst 10 mg/kg

 

I kategori 12 — højst 10 mg/kg

 

I kategori 14.1 — højst 5 mg/kg

 

I kategori 16, undtagen produkter omfattet af kategori 1, 3 og 4 — højst 5 mg/kg

 

EFSA«


Top