Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0054

Kommissionens forordning (EU) 2016/54 af 19. januar 2016 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår opførelse af gamma-glutamylvalylglycin på EU-listen over aromastoffer (EØS-relevant tekst)

OJ L 13, 20.1.2016, p. 40–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/54/oj

20.1.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 13/40


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/54

af 19. januar 2016

om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår opførelse af gamma-glutamylvalylglycin på EU-listen over aromastoffer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 af 16. december 2008 om aromaer og visse fødevareingredienser med aromagivende egenskaber til anvendelse i og på fødevarer og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96, forordning (EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13/EF (1), særlig artikel 11, stk. 3,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 af 16. december 2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer (2), særlig artikel 7, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 er der fastlagt en EU-liste over aromaer og udgangsmaterialer, der er godkendt til anvendelse i fødevarer, og deres anvendelsesbetingelser.

(2)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 872/2012 (3) blev der vedtaget en liste over aromastoffer, og listen blev indsat i del A i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008.

(3)

Listen kan opdateres i overensstemmelse med den fælles procedure, jf. artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1331/2008, enten på Kommissionens initiativ eller som følge af en ansøgning, der er indgivet af en medlemsstat eller en interesseret part.

(4)

Den 21. marts 2013 blev der indgivet en ansøgning til Kommissionen om godkendelse af anvendelse af gamma-glutamylvalylglycin (FL-nr. 17.038) som aromastof. Ansøgningen blev meddelt Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) med henblik på en udtalelse. Ansøgningen blev også gjort tilgængelig for medlemsstaterne, jf. artikel 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008.

(5)

Autoriteten evaluerede sikkerheden af gamma-glutamylvalylglycin (FL-nr. 17.038) ved anvendelse som aromastof (4) og konkluderede, at anvendelsen af stoffet ikke giver anledning til sikkerhedsmæssige betænkeligheder ved det anslåede niveau for indtaget heraf som aromastof.

(6)

Den i forordning (EF) nr. 1334/2008 omhandlede EU-liste har som sit eneste formål at regulere anvendelsen af aromastoffer, der tilsættes til fødevarer for at give dem eller ændre deres duft og/eller smag. Stof FL-nr. 17.038 kan også tilsættes til fødevarer med andre formål end som aromastof, og sådanne anvendelser er fortsat omfattet af andre regler. Ved nærværende forordning fastlægges der udelukkende betingelser for anvendelse af FL.-nr. 17.038 som aromastof.

(7)

Del A i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 bør derfor ændres.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Del A i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. januar 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 34.

(2)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 1.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 872/2012 af 1. oktober 2012 om vedtagelse af listen over aromastoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2232/96, om indsættelse af listen i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 1565/2000 og Kommissionens afgørelse 1999/217/EF (EUT L 267 af 2.10.2012, s. 1).

(4)  EFSA Journal 2014;12(4):3625.


BILAG

I del A, afsnit 2, i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 tilføjes følgende række vedrørende FL.-nr. 17.038 i slutningen af tabellen:

»17.038

gamma-glutamylvalylglycin

338837-70-6

 

2123

Mindre end 0,7 % 5-oxo-L-prolyl-L-valylglycin og L-alfa-glutamyl-L-valylglycin og mindre end 2,0 % L-gamma-glutamyl-L-valyl-L-valylglycin. Toluen ikke påviselig (påvisningsgrænse: 10 mg/kg)

Restriktioner med hensyn til anvendelse som aromastof:

 

I kategori 1 — højst 50 mg/kg

 

I kategori 2 og 5 — højst 60 mg/kg

 

I kategori 6.3, morgenmadscerealier — højst 160 mg/kg

 

I kategori 7.2 — højst 60 mg/kg

 

I kategori 8 — højst 45 mg/kg

 

I kategori 12 — højst 160 mg/kg

 

I kategori 14.1 — højst 15 mg/kg

 

I kategori 15 — højst 160 mg/kg

 

EFSA«


Top