EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0006

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 af 5. januar 2016 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima, og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 322/2014 (EØS-relevant tekst)

OJ L 3, 6.1.2016, p. 5–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 09/10/2021; ophævet ved 32021R1533 . Latest consolidated version: 14/11/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/6/oj

6.1.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 3/5


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/6

af 5. januar 2016

om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima, og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 322/2014

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (1), særlig artikel 53, stk. 1, litra b), nr. ii), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 53 i forordning (EF) nr. 178/2002 kan der vedtages relevante EU-beredskabsforanstaltninger vedrørende fødevarer og foder, der er importeret fra et tredjeland, for at beskytte menneskers sundhed, dyresundheden eller miljøet, hvis denne risiko ikke kan styres på tilfredsstillende vis ved hjælp af de foranstaltninger, der træffes af medlemsstaterne hver for sig.

(2)

Efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima den 11. marts 2011 blev Kommissionen orienteret om, at indholdet af radionukleider i visse fødevarer med oprindelse i Japan oversteg de indgrebsværdier for fødevarer, der gælder i Japan. En sådan kontaminering kan udgøre en trussel mod folke- og dyresundheden i Unionen, og derfor blev Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 297/2011 (2) vedtaget. Nævnte forordning blev afløst af gennemførelsesforordning (EU) nr. 961/2011 (3), som senere blev afløst af gennemførelsesforordning (EU) nr. 284/2012 (4). Sidstnævnte blev afløst af gennemførelsesforordning (EU) nr. 996/2012 (5), som senere blev afløst af gennemførelsesforordning (EU) nr. 322/2014 (6).

(3)

Da de foranstaltninger, der er fastsat ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 322/2014, i henhold til samme forordning skal tages op til revision senest den 31. marts 2015 for at tage højde for den videre udvikling af situationen og for data for 2014 om forekomst af radioaktivitet i foder og fødevarer, bør gennemførelsesforordning (EU) nr. 322/2014 ophæves, og der bør vedtages en ny forordning.

(4)

De eksisterende foranstaltninger er blevet taget op til revision under hensyntagen til mere end 81 000 tilfælde af data om forekomst af radioaktivitet i foder og fødevarer bortset fra oksekød og til mere end 237 000 tilfælde af data om forekomst af radioaktivitet i oksekød, som de japanske myndigheder har fremlagt vedrørende fjerde vækstsæson efter ulykken.

(5)

Alkoholholdige drikkevarer henhørende under KN-kode 2203 til 2208 er ikke længere eksplicit udelukket fra anvendelsesområdet, da kravene for så vidt angår prøveudtagning, analyse og erklæring finder anvendelse på en afgrænset liste med foder og fødevarer.

(6)

De data, som de japanske myndigheder har fremlagt, dokumenterer, at det ikke længere er nødvendigt at kræve prøveudtagning og analyse af foderstoffer og fødevarer, der har oprindelse i præfekturerne Aomori og Saitama, vedrørende tilstedeværelsen af radioaktivitet forud for eksport til Unionen.

(7)

For så vidt angår foder- og fødevareprodukter, der har oprindelse i præfekturet Fukushima, er kriteriet om ingen manglende overholdelse, som de japanske myndigheder har konstateret opfyldt for to på hinanden følgende år (2013 og 2014), blevet anvendt til den aktuelle revision med henblik på at ophæve kravet om prøveudtagning og analyse forud for eksport til Unionen for så vidt angår disse produkter. For så vist angår de øvrige foderstoffer og fødevarer med oprindelse i det nævnte præfektur bør kravet om prøveudtagning og analyse forud for eksport til Unionen opretholdes.

(8)

Bestemmelserne i nærværende forordning bør opstilles på en sådan måde, at de præfekturer, hvorfra de samme foderstoffer og fødevarer skal underkastes prøveudtagning og analyse forud for eksport til Unionen, grupperes for at lette anvendelsen af forordningen.

(9)

For så vidt angår præfekturerne Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Iwate og Chiba kræves der i øjeblikket prøveudtagning og analyse af svampe, fiskevarer, ris, sojabønner, boghvede og visse spiselige vilde planter samt forarbejdede og afledte produkter heraf forud for eksport til Unionen. De samme krav gælder for sammensatte fødevarer, der for mere end 50 %'s vedkommende består af disse produkter. Dataene om forekomst for den fjerde vækstsæson dokumenterer, at der ikke længere bør kræves prøveudtagning og analyse af et betydeligt antal af disse foderstoffer og fødevarer forud for eksport til Unionen.

(10)

For så vidt angår præfekturerne Akita, Yamagata og Nagano kræves der i øjeblikket prøveudtagning og analyse af svampe og visse spiselige vilde planter samt forarbejdede og afledte produkter heraf forud for eksport til Unionen. Dataene om forekomst for den fjerde vækstsæson dokumenterer, at der ikke længere bør kræves prøveudtagning og analyse af en af de spiselige vilde planter forud for eksport til Unionen. På den anden side bør der som følge af konstateringen af manglende overholdelse i en spiselig vild plante kræves prøveudtagning og analyse af denne spiselige vilde plante med oprindelse i disse præfekturer.

(11)

Dataene om forekomst for den fjerde vækstsæson dokumenterer, at kravet til prøveudtagning og analyse forud for eksport til Unionen bør opretholdes for så vidt angår svampe med oprindelse i Shizuoka, Yamanashi og Niigata. Som følge af konstateringen af manglende overholdelse i en spiselig vild plante bør der kræves prøveudtagning og analyse af denne spiselige vilde plante med oprindelse i disse præfekturer.

(12)

Importkontrollen viser, at de særlige betingelser, der er fastsat i EU-lovgivningen, gennemføres korrekt af de japanske myndigheder, og at der ikke er konstateret manglende overholdelse ved importkontrol i mere end tre år. Den lave frekvens af importkontrol bør derfor bibeholdes, og det bør ikke længere kræves, at medlemsstaterne hver tredje måned oplyser Kommissionen om alle analyseresultater gennem det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF).

(13)

De overgangsforanstaltninger, der er fast i den japanske lovgivning, jf. bilag III til gennemførelsesforordning (EU) nr. 322/2014, er ikke længere relevante for foder og fødevarer, der på nuværende tidspunkt importeres fra Japan, og der bør ikke længere henvises hertil i nærværende forordning.

(14)

Bestemmelserne i nærværende forordning bør tages op til revision, når resultaterne af prøveudtagninger og analyser af tilstedeværelsen af radioaktivitet i foderstoffer og fødevarer fra den femte vækstsæson (2015) efter ulykken foreligger, dvs. senest den 30. juni 2016. Kriterierne for revisionen vil blive fastsat for tidspunktet for revideringen.

(15)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Denne forordning finder anvendelse på foder og fødevarer, jf. definitionen af foder og levnedsmidler i artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (Euratom) nr. 3954/87 (7) (i det følgende benævnt »produkterne«), der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan, bortset fra:

a)

produkter, der blev høstet og/eller forarbejdet inden den 11. marts 2011

b)

sendinger af animalske foderstoffer og fødevarer til eget forbrug, der er omfattet af artikel 2 i Kommissionens forordning (EF) nr. 206/2009 (8)

c)

sendinger af ikke-animalske foderstoffer og fødevarer til eget forbrug, som er af ikke-kommerciel karakter og er bestemt til en fysisk persons eget forbrug eller anvendelse. I tilfælde af tvivl ligger bevisbyrden hos modtageren af sendingen.

Artikel 2

Definition

I denne forordning forstås ved »sending«:

for så vidt angår produkter, for hvilke der kræves prøveudtagning og analyse, jf. artikel 5, en mængde af de foderstoffer eller fødevarer, der falder inden for anvendelsesområdet for nærværende forordning, som er omfattet af de(t) samme dokument(er), som befordres med de samme transportmidler, og som kommer fra det samme præfektur i Japan

for så vidt angår de øvrige produkter, der falder inden for anvendelsesområdet for nærværende forordning, en mængde af de foderstoffer eller fødevarer, der falder inden for anvendelsesområdet for nærværende forordning, som er omfattet af de(t) samme dokument(er), som befordres med de samme transportmidler, og som kommer fra et eller flere præfekturer i Japan, inden for de begrænsninger, der er fastsat i den i artikel 5 omhandlede erklæring.

Artikel 3

Import til Unionen

Produkter må kun importeres til Unionen, hvis de er i overensstemmelse med nærværende forordning.

Artikel 4

Maksimalgrænseværdier for cæsium-134 og cæsium-137

Produkterne skal overholde den maksimalgrænseværdi for summen af cæsium-134 og cæsium-137, der er fastsat i bilag I.

Artikel 5

Erklæring for visse produkter

1.   Hver sending af svampe, fisk og fiskevarer bortset fra kammuslinger, ris, sojabønner, (japanske) kakifrugter, japansk hestehov (fuki). Aralia spp., bambusskud, ørnebregne, japansk kongebregne, strudsvinge og koshiabura eller et produkt, der er afledt heraf, eller sammensatte foderstoffer eller fødevarer, der indeholder mere end 50 % af disse produkter, med oprindelse i eller afsendt fra Japan skal ledsages af en gyldig erklæring, der er udarbejdet og undertegnet i henhold til artikel 6.

2.   Den i stk. 1 omhandlede erklæring skal attestere, at produkterne overholder den gældende lovgivning i Japan.

3.   I erklæringen omhandlet i stk. 1 skal det endvidere attesteres, at:

a)

produktet er blevet høstet og/eller forarbejdet inden den 11. marts 2011 eller

b)

produktet har ikke oprindelse i og er ikke afsendt fra et af de præfekturer, der er opført i bilag II (9), og for hvilke der kræves prøveudtagning og analyse af det pågældende produkt, eller

c)

produktet er afsendt fra, men har ikke oprindelse i et af de præfekturer, der er opført i bilag II, og for hvilke der kræves prøveudtagning og analyse af det pågældende produkt, og er ikke blevet eksponeret for radioaktivitet under transporten eller

d)

produktet har oprindelse i et af de præfekturer, der er opført i bilag II, og for hvilke der kræves prøveudtagning og analyse af det pågældende produkt, og er ledsaget af en analyserapport med resultaterne af prøveudtagning og analyse eller

e)

hvis produktet eller de ingredienser, der udgør mere end 50 % heraf, er af ukendt oprindelse, at produktet er ledsaget af en analyserapport med resultaterne af prøveudtagningen og analysen.

4.   Fisk og fiskevarer, der er fanget eller høstet i kystfarvande ud for præfekturerne Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Chiba og Iwate, skal ledsages af en erklæring, jf. stk. 1, og af en analyserapport med resultaterne af prøveudtagningen og analysen, uanset hvor sådanne produktet er landet.

Artikel 6

Udfærdigelse og undertegnelse af erklæringen

1.   Erklæringen omhandlet i artikel 5 skal udfærdiges i overensstemmelse med modellen i bilag III.

2.   For produkter omhandlet i artikel 5, stk. 3, litra a), b) eller c), skal erklæringen undertegnes af en bemyndiget repræsentant for den kompetente japanske myndighed eller af en bemyndiget repræsentant for en instans, der er godkendt af den kompetente japanske myndighed og under tilsyn af den kompetente japanske myndighed.

3.   For produkter omhandlet i stk. 5, stk. 3, litra d) og e), og artikel 5, stk. 4, skal erklæringen undertegnes af en bemyndiget repræsentant for den kompetente japanske myndighed og ledsages af en analyserapport med resultaterne af prøveudtagningen og analysen.

Artikel 7

Identifikation

Hver sending af produkter omhandlet i artikel 5, stk. 1, skal kunne identificeres ved hjælp af en kode, der anføres på erklæringen omhandlet i artikel 5, på analyserapporten omhandlet i artikel 6, stk. 3, på det fælles importdokument eller det fælles veterinærdokument til brug ved import omhandlet i artikel 9, stk. 2, og på det sundhedscertifikat, der ledsager sendingen.

Artikel 8

Grænsekontrolsteder og udpeget indgangssted

1.   Sendinger af produkter omhandlet i artikel 5, stk. 1, skal føres ind i Unionen via et udpeget indgangssted, jf. definitionen i artikel 3, litra b), i Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 (10) (i det følgende benævnt »det udpegede indgangssted«).

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på sendinger af produkter omhandlet i artikel 5, stk. 1, der falder inden for anvendelsesområdet for Rådets direktiv 97/78/EF (11). De pågældende sendinger skal føres ind i Unionen via et grænsekontrolsted, jf. definitionen i artikel 2, stk. 2, litra g), i det nævnte direktiv.

Artikel 9

Forudgående meddelelse

1.   Foder- og fødevarevirksomhedslederne eller deres repræsentanter skal give forudgående meddelelse om ankomsten af hver sending af produkter omhandlet i artikel 5, stk. 1.

2.   Med henblik på forudgående meddelelse skal foder- og fødevarevirksomhedslederne eller deres repræsentanter udfylde:

a)

for produkter af ikke-animalsk oprindelse: del I af det fælles importdokument (i det følgende benævnt »CED«), jf. artikel 3, litra a) i forordning (EF) nr. 669/2009, idet der tages hensyn til vejledningen til CED som fastsat i bilag II til den nævnte forordning; med henblik på nærværende forordning kan rubrik I.13 i CED indeholde mere end en varekode

b)

for fisk og fiskevarer det fælles veterinærdokument til brug ved import (i det følgende benævnt »CVED«), der er fastsat i bilag III til Kommissionens forordning (EF) nr. 136/2004 (12).

Det relevante dokument sendes til de kompetente myndigheder på det udpegede indgangssted eller grænsekontrolsted mindst to arbejdsdage forud for sendingens fysiske ankomst.

Artikel 10

Offentlig kontrol

1.   De kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet eller det udpegede indgangssted skal udføre følgende kontroller af de i artikel 5, stk. 1, omhandlede produkter:

a)

dokumentkontrol af alle sendinger

b)

stikprøvevis identitetskontrol og stikprøvevis fysisk kontrol, herunder laboratorieanalyser, for forekomst af cæsium-134 og cæsium-137. Analyseresultaterne skal foreligge inden for højst fem arbejdsdage.

2.   Hvis resultatet af laboratorieanalysen dokumenterer, at de garantier, der er givet i erklæringen, jf. artikel 5, er falske, anses erklæringen for at være ugyldig, og sendingen af foder/fødevarer er ikke i overensstemmelse med nærværende forordning.

Artikel 11

Omkostninger

Alle udgifter til offentlig kontrol, jf. artikel 10, og foranstaltninger truffet som følge af manglende overholdelse af kravene afholdes af foder- og fødevarevirksomhedslederne.

Artikel 12

Overgang til fri omsætning

1.   Det er en betingelse for, at en sending af de i artikel 5, stk. 1, omhandlede produkter kan overgå til fri omsætning, at foder- eller fødevarevirksomhedslederen eller dennes repræsentant (fysisk eller elektronisk) forelægger toldmyndighederne et CED-dokument, som er behørigt udfyldt af den kompetente myndighed, efter at alle offentlige kontroller er udført. Toldmyndighederne godkender kun sendingen til overgang til fri omsætning, hvis den kompetente myndighed har angivet sin positive afgørelse i rubrik II.14 i CED-dokumentet og underskrevet i rubrik II.21 i CED-dokumentet.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på sendinger af produkter omhandlet i artikel 5, stk. 1, der falder inden for anvendelsesområdet for Rådets direktiv 97/78/EF. Overgang til fri omsætning af disse sendinger er betinget af forordning (EF) nr. 136/2004.

Artikel 13

Produkter, der ikke overholder kravene

Produkter, der ikke er i overensstemmelse med nærværende forordning, må ikke markedsføres. Sådanne produkter skal bortskaffes på sikker vis eller returneres til Japan.

Artikel 14

Revision

Denne forordning skal tages op til revision inden den 30. juni 2016.

Artikel 15

Ophævelse

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 322/2014 ophæves.

Artikel 16

Overgangsbestemmelse

Uanset artikel 3 kan produkter importeres til Unionen på følgende betingelser:

a)

de er i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) nr. 322/2014, og

b)

de har forladt Japan inden denne forordnings ikrafttrædelse, eller de har forladt Japan efter nærværende forordnings ikrafttrædelse, men før den 1. februar 2016, og de ledsages af en erklæring, som er i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) nr. 322/2014, og som er udstedt før nærværende forordnings ikrafttrædelse.

Artikel 17

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. januar 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 297/2011 af 25. marts 2011 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima (EUT L 80 af 26.3.2011, s. 5).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 961/2011 af 27. september 2011 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima, og om ophævelse af forordning (EU) nr. 297/2011 (EUT L 252 af 28.9.2011, s. 10).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 284/2012 af 29. marts 2012 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima, og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 961/2011 (EUT L 92 af 30.3.2012, s. 16).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 996/2012 af 26. oktober 2012 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima, og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 284/2012 (EUT L 299 af 27.10.2012, s. 31).

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 322/2014 af 28. marts 2014 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima (EUT L 95 af 29.3.2014, s. 1).

(7)  Rådets forordning (Euratom) nr. 3954/87 af 22. december 1987 om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i levnedsmidler og foder som følge af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare (EFT L 371 af 30.12.1987, s. 11).

(8)  Kommissionens forordning (EF) nr. 206/2009 af 5. marts 2009 om indførsel til Fællesskabet af sendinger af animalske produkter til eget forbrug og om ændring af forordning (EF) nr. 136/2004 (EUT L 77 af 24.3.2009, s. 1).

(9)  Listen over produkter i bilag II tilsidesætter ikke kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser (EFT L 43 af 14.2.1997, s. 1).

(10)  Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF (EUT L 194 af 25.7.2009, s. 11).

(11)  Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9).

(12)  Kommissionens forordning (EF) nr. 136/2004 af 22. januar 2004 om procedurer for EF-grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af tredjelandsprodukter (EUT L 21 af 28.1.2004, s. 11).


BILAG I

Maksimalgrænseværdier for fødevarer  (1) (Bq/kg), jf. den japanske lovgivning

 

Fødevarer til spædbørn og småbørn

Mælk og mælkebaserede drikkevarer

Mineralvand og tilsvarende drikkevarer og te brygget af ugærede blade

Andre fødevarer

Summen af cæsium-134 og cæsium-137

50 (2)

50 (2)

10 (2)

100 (2)


Maksimalgrænseværdier for foder  (3) (Bq/kg), jf. den japanske lovgivning

 

Foder til kvæg og heste

Foder til svin

Foder til fjerkræ

Fiskefoder (5)

Summen af cæsium-134 og cæsium-137

100 (4)

80 (4)

160 (4)

40 (4)


(1)  For tørrede produkter, der er beregnet til at blive indtaget i rekonstitueret form, gælder maksimalgrænseværdien for det rekonstituerede forbrugsklare produkt.

For tørrede svampe anvendes en rekonstitueringsfaktor på 5.

For te gælder maksimalgrænseværdien for udtrækket brygget af ugærede teblade. Behandlingsfaktoren for tørret te er på 50, og derfor sikrer en maksimalgrænseværdi på 500 Bq/kg tørrede teblade, at niveauet i den bryggede te ikke overstiger maksimalgrænseværdien på 10 Bq/kg.

(2)  For at sikre sammenhæng med de maksimalgrænseværdier, der for øjeblikket gælder i Japan, erstatter disse værdier midlertidigt de værdier, der er fastsat i forordning (Euratom) nr. 3954/87.

(3)  Maksimalgrænseværdien gælder for foder med et vandindhold på 12 %.

(4)  For at sikre sammenhæng med de maksimalgrænseværdier, der for øjeblikket gælder i Japan, erstatter disse værdier midlertidigt de værdier, der er fastsat i Kommissionens forordning (Euratom) nr. 770/90 af 29. marts 1990 om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i foder som følge af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare (EFT L 83 af 30.3.1990, s. 78).

(5)  Med undtagelse af foder til prydfisk.


BILAG II

Foder og fødevarer, for hvilke der kræves prøveudtagning og analyse for forekomst af cæsium-134 og cæsium-137 forud for eksport til Unionen

a)

produkter med oprindelse i præfekturet Fukushima:

svampe og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 og 2005 99 80

fisk og fiskevarer henhørende under KN-kode 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 og 1605, bortset fra kammuslinger henhørende under KN-kode 0307 21, 0307 29 og 1605 52 00

ris og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode 1006, 1102 90 50, 1103 19 50, 1103 20 50, 1104 19 91, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 30, 1904 20 95, 1904 90 10 og 1905 90

sojabønner og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode 1201 90, 1208 10 og 1507

japansk hestehov (fuki) (Petasites japonicus) og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99, 0710 80, 0711 90 og 0712 90

Aralia spp. og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99, 0710 80, 0711 90 og 0712 90

bambusskud (Phyllostachys pubescens) og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 og 2005 91

ørnebregne (Pteridium aquilinum) og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99, 0710 80, 0711 90 og 0712 90

koshiabura (skud af Eleutherococcus sciadophylloides) og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99, 0710 80, 0711 90 og 0712 90

japansk kongebregne (Osmunda japonica) og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99, 0710 80, 0711 90 og 0712 90

strudsvinge (Matteuccia struthioptheris) og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99, 0710 80, 0711 90 og 0712 90

(japanske) kakifrugter (Diospyros sp.) og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode 0810 70 00, 0810 90, 0811 90, 0812 90 og 0813 50

b)

Produkter med oprindelse i præfekturerne Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Chiba og Iwate:

svampe og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 og 2005 99 80

fisk og fiskevarer henhørende under KN-kode 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 og 1605, bortset fra kammuslinger henhørende under KN-kode 0307 21, 0307 29 og 1605 52 00

Aralia spp. og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99, 0710 80, 0711 90 og 0712 90

bambusskud (Phyllostachys pubescens) og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 og 2005 91

ørnebregne (Pteridium aquilinum) og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99, 0710 80, 0711 90 og 0712 90

japansk kongebregne (Osmunda japonica) og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99, 0710 80, 0711 90 og 0712 90

koshiabura (skud af Eleutherococcus sciadophylloides) og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99, 0710 80, 0711 90 og 0712 90

strudsvinge (Matteuccia struthiopteris) og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99, 0710 80, 0711 90 og 0712 90

c)

Produkter med oprindelse i præfekturerne Akita, Yamagata og Nagano:

svampe og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 og 2005 99 80

Aralia spp. og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99, 0710 80, 0711 90 og 0712 90

bambusskud (Phyllostachys pubescens) og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 09 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 og 2005 91

japansk kongebregne (Osmunda japonica) og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99, 0710 80, 0711 90 og 0712 90

koshiabura (skud af Eleutherococcus sciadophylloides) og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99, 0710 80, 0711 90 og 0712 90

d)

Produkter med oprindelse i præfekturerne Yamanashi, Shizuoka og Niigata:

svampe og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 og 2005 99 80

koshiabura (skud af Eleutherococcus sciadophylloides) og afledte produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99, 0710 80, 0711 90 og 0712 90

e)

Sammensatte produkter, der for mere end 50 %'s vedkommende består af de produkter, der er opført i litra a)-d) i dette bilag.


BILAG III

Erklæring til anvendelse ved import til Unionen af

…(produkt og oprindelsesland)

BatchkodeErklæringens nummer

I henhold til bestemmelserne i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima ERKLÆRER

(den bemyndigede repræsentant, jf. artikel 6, stk. 2 eller 3, i gennemførelsesforordning (EU) 2016/6)

herved, at … …(de i artikel 5, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 omhandlede produkter) i denne sending bestående af: … …(beskrivelse af sending, produkt, pakningernes antal og emballagetype samt brutto- eller nettovægt) indlastet i …(indladningssted) den …(indladningsdato) af …(transportfirmaets navn) med destinationen …(bestemmelsessted og -land) hidrørende fra virksomheden … …(virksomhedens navn og adresse)

er i overensstemmelse med den gældende lovgivning i Japan for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for summen af cæsium-134 og cæsium-137

og at sendingen omfatter

svampe, fisk og fiskevarer, ris, sojabønner, (japanske) kakifrugter, japansk hestehov (fuki). Aralia spp., bambusskud, ørnebregne, japansk kongebregne, strudsvinge og koshiabura eller et produkt, der er afledt heraf, eller sammensatte foderstoffer eller fødevarer, der indeholder mere end 50 % af disse produkter, der er høstet og/eller forarbejdet før den 11. marts 2011

svampe, fisk og fiskevarer, ris, sojabønner, (japanske) kakifrugter, japansk hestehov (fuki). Aralia spp., bambusskud, ørnebregne, japansk kongebregne, strudsvinge og koshiabura eller et produkt, der er afledt heraf, eller sammensatte foderstoffer eller fødevarer, der indeholder mere end 50 % af disse produkter, der ikke har oprindelse i og ikke er afsendt fra et af de præfekturer, der er opført i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2016/6, og for hvilke der kræves prøveudtagning og analyse af det pågældende produkt

svampe, fisk og fiskevarer, ris, sojabønner, (japanske) kakifrugter, japansk hestehov (fuki). Aralia spp., bambusskud, ørnebregne, japansk kongebregne, strudsvinge og koshiabura eller et produkt, der er afledt heraf, eller sammensatte foderstoffer eller fødevarer, der indeholder mere end 50 % af disse produkter, der er afsendt fra, men ikke har oprindelse i et af de præfekturer, der er opført i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2016/6, og for hvilke der kræves prøveudtagning og analyse af det pågældende produkt, og som ikke er blevet eksponeret for radioaktivitet under transporten

svampe, fisk og fiskevarer, ris, sojabønner, (japanske) kakifrugter, japansk hestehov (fuki). Aralia spp., bambusskud, ørnebregne, japansk kongebregne, strudsvinge og koshiabura eller et produkt, der er afledt heraf, eller sammensatte foderstoffer eller fødevarer, der indeholder mere end 50 % af disse produkter, der har oprindelse i et af de præfekturer, der er opført i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2016/6, og for hvilke der kræves prøveudtagning og analyse af det pågældende produkt, som er blevet underkastet stikprøvekontrol den …(dato) og laboratorieanalyse den …(dato) på …(laboratoriets navn) for at bestemme indholdet af radionukleiderne cæsium-134 og cæsium-137. Analyserapporten er vedlagt

svampe, fisk og fiskevarer, ris, sojabønner, (japanske) kakifrugter, japansk hestehov (fuki). Aralia spp., bambusskud, ørnebregne, japansk kongebregne, strudsvinge og koshiabura eller et produkt, der er afledt heraf, eller sammensatte foderstoffer eller fødevarer, der indeholder mere end 50 % af disse produkter som ingrediens(er) af ukendt oprindelse, som er blevet underkastet stikprøvekontrol den …(dato) og laboratorieanalyse den …(dato) på …(laboratoriets navn) for at bestemme indholdet af radionukleiderne cæsium-134 og cæsium-137. Analyserapporten er vedlagt.

Udfærdiget i …den …den bemyndigede repræsentants,

jf. artikel 6, stk. 2 eller 3, i forordning (EU) 2016/6, stempel og underskrift


Top