EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2451

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2451 af 2. december 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende skemaerne til og strukturen af tilsynsmyndighedernes offentliggørelse af specifikke oplysninger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (EØS-relevant tekst)

OJ L 347, 31.12.2015, p. 1224–1284 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2451/oj

31.12.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 347/1224


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2451

af 2. december 2015

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende skemaerne til og strukturen af tilsynsmyndighedernes offentliggørelse af specifikke oplysninger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (1), særlig artikel 31, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at fremme et ensartet niveau for tilsynsmyndighedernes gennemsigtighed og ansvarlighed og for at sikre, at de oplysninger, der offentliggøres i henhold til artikel 31, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF, er let tilgængelige og sammenlignelige, er det nødvendigt at fastsætte fælles regler vedrørende strukturen af og formatet for offentliggørelsen af disse oplysninger.

(2)

For at sikre ensartede betingelser for den offentliggørelse, der kræves i henhold til artikel 31, stk. 2, litra c) og d), i direktiv 2009/138/EF, bør tilsynsmyndighederne anvende særlige skemaer.

(3)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger har forelagt Kommissionen.

(4)

Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for forsikrings- og genforsikringsordninger, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 (2)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Offentliggørelse af love, administrative bestemmelser og generel vejledning

Tilsynsmyndighederne skal præsentere de oplysninger, der skal offentliggøres i henhold til artikel 31, stk. 2, litra a), i direktiv 2009/138/EF, under følgende rubrikker:

a)

EU-lovgivning på forsikringsområdet, der gælder umiddelbart på hjemlandets område

b)

nationale love, administrative bestemmelser og generel vejledning på forsikringsområdet, som gennemfører eller er baseret på EU-lovgivning, eller som på anden måde gælder i hjemlandet.

Artikel 2

Offentliggørelse af oplysninger om tilsynsprocessen

1.   Tilsynsmyndighederne skal præsentere de oplysninger, der skal offentliggøres i henhold til artikel 31, stk. 2. litra b), i direktiv 2009/138/EF, i den rækkefølge for opgaverne, der er fastlagt i artikel 36, stk. 2, litra a)-f), i direktiv 2009/138/EF.

2.   Som led i denne offentliggørelse skal tilsynsmyndighederne give en samlet oversigt over den måde, hvorpå de har gennemført tilsynet og evalueringen som omhandlet i artikel 36 i direktiv 2009/138/EF.

Artikel 3

Offentliggørelse af aggregerede statistiske data

Tilsynsmyndighederne skal ved offentliggørelse af oplysninger i henhold til artikel 31, stk. 2, litra c), i direktiv 2009/138/EF, artikel 316 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 (3) og bilag XXI til nævnte delegerede forordning anvende skemaet i bilag I i overensstemmelse med vejledningen i bilag II.

Artikel 4

Offentliggørelse af oplysninger om brug af valgmuligheder i henhold til direktiv 2009/138/EF

Tilsynsmyndighederne skal ved offentliggørelse af oplysninger i henhold til artikel 31, stk. 2, litra d), i direktiv 2009/138/EF anvende skemaet i bilag III.

Artikel 5

Offentliggørelse af oplysninger om målsætningerne for tilsynet og funktioner og aktiviteter i forbindelse med tilsynet

Tilsynsmyndighederne skal præsentere de oplysninger, der skal offentliggøres i henhold til artikel 31, stk. 2, litra e), i direktiv 2009/138/EF, under følgende rubrikker:

a)

målsætningerne for tilsynet

b)

de vigtigste funktioner i forbindelse med tilsynet

c)

de vigtigste områder, inden for hvilke der pågår eller er planlagt tilsynsaktiviteter.

Artikel 6

Struktur for offentliggørelsen på tilsynsmyndighedens websted

Ved offentliggørelsen online af de oplysninger, der er omhandlet i artikel 31, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF, skal medlemsstaterne sikre, at oplysningerne præsenteres under følgende rubrikker:

a)

»Love, administrative bestemmelser og generel vejledning«, for så vidt angår kravet i artikel 31, stk. 2, litra a), i direktiv 2009/138/EF

b)

»Tilsynsprocessen«, for så vidt angår kravet i artikel 31, stk. 2, litra b), i direktiv 2009/138/EF

c)

»Aggregerede statistiske data«, for så vidt angår kravet i artikel 31, stk. 2, litra c), i direktiv 2009/138/EF

d)

»Brug af valgmulighederne i direktiv 2009/138/EF«, for så vidt angår kravet i artikel 31, stk. 2, litra d), i direktiv 2009/138/EF

e)

»Målsætninger for tilsynet og funktioner og aktiviteter i forbindelse med tilsynet«, for så vidt angår kravet i artikel 31, stk. 2, litra e), i direktiv 2009/138/EF.

Artikel 7

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 12 af 17.1.2015, s. 1).


BILAG I

SKEMAER FOR OFFENTLIGGØRELSEN AF AGGREGEREDE STATISTISKE DATA

Offentliggørelsen af aggregerede statistiske data, jf. artikel 3, skal foregå ved hjælp af nedenstående skema A, B, C og D.

SKEMA FOR OFFENTLIGGØRELSEN AF AGGREGEREDE STATISTISKE DATA OM TILSYNSBELAGTE FORSIKRINGS- OG GENFORSIKRINGSSELSKABER I HENHOLD TIL DIREKTIV 2009/138/EF

Cellenummer

Post

31.12.(x-4)

31.12.(x-3)

31.12.(x-2)

31.12.(x-1)

 

 

Alle forsikrings- og genforsikringsselskaber

Livsforsikringsselskaber

Skadesforsikringsselskaber

Forsikringsselskaber, som samtidig udøver både livsforsikrings- og skadesforsikringsvirksomhed

Genforsikringsselskaber

Alle forsikrings- og genforsikringsselskaber

Livsforsikringsselskaber

Skadesforsikringsselskaber

Forsikringsselskaber, som samtidig udøver både livsforsikrings- og skadesforsikringsvirksomhed

Genforsikringsselskaber

Alle forsikrings- og genforsikringsselskaber

Livsforsikringsselskaber

Skadesforsikringsselskaber

Forsikringsselskaber, som samtidig udøver både livsforsikrings- og skadesforsikringsvirksomhed

Genforsikringsselskaber

Alle forsikrings- og genforsikringsselskaber

Livsforsikringsselskaber

Skadesforsikringsselskaber

Forsikringsselskaber, som samtidig udøver både livsforsikrings- og skadesforsikringsvirksomhed

Genforsikringsselskaber

TYPE SELSKAB

AS1a

Antal forsikrings- og genforsikringsselskaber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS1b

Antal filialer som omhandlet i artikel 13, nr. 11), i direktiv 2009/138/EF, der er etableret i tilsynsmyndighedens medlemsstat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS1c

Antal filialer som omhandlet i artikel 162, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF, der er etableret i tilsynsmyndighedens medlemsstat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS2

Antal EU-filialer af forsikrings- og genforsikringsselskaber etableret i tilsynsmyndighedens medlemsstat, som udøver relevant virksomhed i en eller flere andre medlemsstater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS3

Antal forsikringsselskaber etableret i tilsynsmyndighedens medlemsstat, som udøver virksomhed i andre medlemsstater i overensstemmelse med den frie udveksling af tjenesteydelser

 

 

 

 

Ikke relevant

 

 

 

 

Ikke relevant

 

 

 

 

Ikke relevant

 

 

 

 

Ikke relevant

AS4a

Antal forsikringsselskaber etableret i andre medlemsstater, som har givet meddelelse om, at de agter at udøve virksomhed i tilsynsmyndighedens medlemsstat i overensstemmelse med den frie udveksling af tjenesteydelser

 

 

 

 

Ikke relevant

 

 

 

 

Ikke relevant

 

 

 

 

Ikke relevant

 

 

 

 

Ikke relevant

AS4b

Antal forsikringsselskaber etableret i andre medlemsstater, som reelt udøver virksomhed i tilsynsmyndighedens medlemsstat i overensstemmelse med den frie udveksling af tjenesteydelser

 

 

 

 

Ikke relevant

 

 

 

 

Ikke relevant

 

 

 

 

Ikke relevant

 

 

 

 

Ikke relevant

AS5

Antal forsikrings- og genforsikringsselskaber, der ikke er omfattet af anvendelsesområdet for direktiv 2009/138/EF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS6

Antal special purpose vehicles, som er blevet godkendt i henhold til artikel 211 i direktiv 2009/138/EF, fra forsikrings- og genforsikringsselskaber

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

AS7

Antal forsikrings- og genforsikringsselskaber, som er genstand for sanerings- eller likvidationsprocedurer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELSKABERS ANVENDELSE AF JUSTERINGER ELLER OVERGANGSFORANSTALTNINGER

AS8

Antal forsikrings- og genforsikringsselskaber og antal af deres porteføljer, hvor matchtilpasningen i artikel 77b i direktiv 2009/138/EF er anvendt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS9

Antal forsikrings- og genforsikringsselskaber, der anvender volatilitetsjusteringen i artikel 77d i direktiv 2009/138/EF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS10

Antal forsikrings- og genforsikringsselskaber, der anvender den midlertidige risikofrie rentekurve omhandlet i artikel 308c i direktiv 2009/138/EF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS11

Antal forsikrings- og genforsikringsselskaber, der anvender det midlertidige fradrag i de forsikringsmæssige hensættelser omhandlet i artikel 308d i direktiv 2009/138/EF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTIVER, FORPLIGTELSER OG KAPITALGRUNDLAG

AS12

De samlede aktiver i forsikrings- og genforsikringsselskaber, som er værdiansat i overensstemmelse med artikel 75 i direktiv 2009/138/EF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12a

Immaterielle aktiver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12b

Udskudte skatteaktiver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12c

Pensionsmæssigt overskud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12d

Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12e

Investeringer (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med unit-linked og indeksregulerede aftaler)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12f

Aktiver, der besiddes i forbindelse med unit-linked og indeksregulerede aftaler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12g

Lån, herunder realkreditlån (undtagen policelån)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12h

Policelån

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12i

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12j

Indskud til cedenter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12k

Tilgodehavender fra forsikringer og mæglere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12l

Tilgodehavender fra genforsikring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12m

Tilgodehavender (handel, ikke forsikring)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12n

Egne aktier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12o

Forfaldne beløb vedrørende kapitalgrundlagselementer eller garantikapital, der er indkaldt, men endnu ikke indbetalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12p

Likvider

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12q

Alle øvrige aktiver, ikke anført andetsteds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS13

Den samlede værdi af forpligtelser i forsikrings- og genforsikringsselskaber, som er værdiansat i overensstemmelse med artikel 75-86 i direktiv 2009/138/EF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS13a

Forsikringsmæssige hensættelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS13b

Andre forpligtelser, undtagen efterstillet gæld, som ikke er medregnet i kapitalgrundlaget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS13c

Efterstillet gæld, som ikke er medregnet i kapitalgrundlaget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS14a

Den samlede værdi af basiskapitalgrundlaget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS14aa

Heraf efterstillet gæld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS14b

Den samlede værdi af det supplerende kapitalgrundlag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS15

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til dækning af solvenskapitalkravet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS15a

Tier 1 — ubegrænset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS15b

Tier 1 — begrænset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS15c

Tier 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS15d

Tier 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS16

Samlet anerkendt basiskapitalgrundlag til dækning af minimumskapitalkravet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS16a

Tier 1 — ubegrænset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS16b

Tier 1 — begrænset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS16c

Tier 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOVPLIGTIGE KAPITALKRAV — STANDARDFORMEL

AS17

Den samlede værdi af minimumskapitalkravet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS18

Den samlede værdi af solvenskapitalkravet

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

AS19

Den samlede værdi af solvenskapitalkravet beregnet ved hjælp af standardformlen efter risikomodul og -delmodul — på det mulige aggregeringsniveau — udtrykt som en procentdel af den samlede værdi af solvenskapitalkravet (1)

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

AS19a

Markedsrisici

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

AS19aa

Renterisici

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

AS19ab

Aktierisici

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

AS19ac

Ejendomsrisici

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

AS19ad

Kreditspændsrisici

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

AS19ae

Koncentrationsrisici

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

AS19af

Valutarisici

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

AS19b

Modpartsrisici

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

AS19c

Livsforsikringsrisici

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

AS19ca

Dødelighedsrisici

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

AS19cb

Levetidsrisici

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

AS19cc

Invaliditets- og sygdomsrisici

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

AS19cd

Optionsrisici

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

AS19ce

Omkostningsrisici for livsforsikringer

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

AS19cf

Genoptagelsesrisici

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

AS19cg

Livsforsikringskatastroferisici

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

AS19d

Sygeforsikringsrisici

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

AS19da

SLT-sygeforsikringsrisici

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

AS19db

NSLT-sygeforsikringsrisici

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

AS19dc

Sygeforsikringskatastroferisici

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

AS19e

Skadesforsikringsrisici

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

AS19ea

Præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

AS19eb

Skadesforsikringsoptionsrisici

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

AS19ec

Skadesforsikringskatastroferisici

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

AS19f

Risici på immaterielle aktiver

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

AS19g

Operationelle risici

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

AS20

Den samlede værdi af solvenskapitalkravet for delmodulerne kreditspændsrisici og koncentrationsrisici samt for modulet for modpartsrisici, for hvilke der er foretaget en fornyet vurdering af kreditkvalitetstrinene for de større eller mere komplekse eksponeringer i overensstemmelse med artikel 4, stk. 5, i delegeret forordning (EU) 2015/35 — på det mulige aggregeringsniveau — udtrykt som en procentdel af den samlede værdi af de eller det respektive delmoduler eller modul (hvis solvenskapitalkravet for kreditrisikoen beregnes ved hjælp af standardformlen) (1)

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

AS20a

Kreditspændsrisici

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

AS20b

Koncentrationsrisici

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

AS20c

Modpartsrisici

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

LOVPLIGTIGE KAPITALKRAV — INTERNE MODELLER

AS21

Den samlede værdi af solvenskapitalkravet beregnet ved hjælp af en godkendt partiel intern model — på det mulige aggregeringsniveau — udtrykt som en procentdel af den samlede værdi af solvenskapitalkravet

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

AS21a

Den samlede værdi af solvenskapitalkravet beregnet ved hjælp af en godkendt partiel intern model, som omfatter kreditrisici i både markedsrisici og modpartsrisici — på det mulige aggregeringsniveau — udtrykt som en procentdel af den samlede værdi af solvenskapitalkravet beregnet ved hjælp af en partiel intern model

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

AS22a

Antal forsikrings- og genforsikringsselskaber, som anvender en godkendt komplet intern model til beregning af solvenskapitalkravet

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

AS22b

Antal forsikrings- og genforsikringsselskaber, som anvender en godkendt partiel intern model til beregning af solvenskapitalkravet

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

AS22c

Antal forsikrings- og genforsikringsselskaber, som anvender en godkendt intern model, som omfatter kreditrisici i både markedsrisici og modpartsrisici

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

LOVPLIGTIGE KAPITALKRAV — KAPITALTILLÆG

AS23a

Antal kapitaltillæg

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

AS23b

Det gennemsnitlige kapitaltillæg pr. selskab

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

AS23c

Fordelingen af kapitaltillæg målt som en procentdel af solvenskapitalkravet for alle tilsynsbelagte forsikrings- og genforsikringsselskaber i henhold til direktiv 2009/138/EF

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

 

Ikke relevant

SKEMA FOR OFFENTLIGGØRELSEN AF AGGREGEREDE STATISTISKE DATA OM TILSYNSBELAGTE FORSIKRINGSKONCERNER I HENHOLD TIL DIREKTIV 2009/138/EF

Cellenummer

Post

31.12.(x-4)

31.12.(x-3)

31.12.(x-2)

31.12.(x-1)

TYPE KONCERN

AG24

Antal forsikringskoncerner, hvor tilsynsmyndigheden er koncerntilsynsførende, herunder

 

 

 

 

AG24a

Antal forsikrings- og genforsikringsdatterselskaber på nationalt plan

 

 

 

 

AG24b

Antal forsikrings- og genforsikringsdatterselskaber i andre medlemsstater

 

 

 

 

AG24c

Antal forsikrings- og genforsikringsdatterselskaber i tredjelande:

 

 

 

 

AG24ca

Heraf antal forsikrings- og genforsikringsdatterselskaber i ækvivalente tredjelande

 

 

 

 

AG24cb

Heraf antal forsikrings- og genforsikringsdatterselskaber i ikkeækvivalente tredjelande

 

 

 

 

AG25

Antal forsikringskoncerner, hvor tilsynsmyndigheden er koncerntilsynsførende, hvis det endelige moderforsikrings- eller modergenforsikringsselskab eller moderforsikringsholdingselskab, som har hovedsæde i Unionen, er datterselskab i et selskab, som har hovedsæde uden for Unionen

 

 

 

 

AG26

Antal endelige moderforsikrings- eller modergenforsikringsselskaber eller moderforsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle moderholdingselskaber, som er underlagt tilsynsmyndighedens koncerntilsyn på nationalt plan i henhold til artikel 216 i direktiv 2009/138/EF, herunder:

 

 

 

 

AG26a

Navnet på et sådant selskab eller holdingselskab

 

 

 

 

AG26b

Antallet af dets forsikrings- og genforsikringsdatterselskaber på nationalt plan

 

 

 

 

AG26c

Antallet af dets forsikrings- og genforsikringsdatterselskaber i andre medlemsstater

 

 

 

 

AG26d

Antallet af dets forsikrings- og genforsikringsdatterselskaber i tredjelande

 

 

 

 

AG26da

Heraf antallet af dets forsikrings- og genforsikringsdatterselskaber i ækvivalente tredjelande

 

 

 

 

AG26db

Heraf antallet af dets forsikrings- og genforsikringsdatterselskaber i ikkeækvivalente tredjelande

 

 

 

 

AG27

Antal endelige moderforsikrings- eller modergenforsikringsselskaber eller moderforsikringsholdingselskaber, som er underlagt tilsynsmyndighedens koncerntilsyn på nationalt plan i henhold til artikel 216 i direktiv 2009/138/EF, hvor et andet tilknyttet endeligt moderselskab på nationalt plan er til stede som omhandlet i artikel 217 i direktiv 2009/138/EF

 

 

 

 

AG28

Antal grænseoverskridende forsikringskoncerner, hvor tilsynsmyndigheden er koncerntilsynsførende

 

 

 

 

REGNSKABSMETODE OG KONCERNENS KAPITALGRUNDLAG

AG29

Antal forsikringskoncerner, der har fået tilladelse til at anvende metode 2 eller en kombination af metode 1 og 2 i overensstemmelse med artikel 220, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF til beregning af koncernsolvensen

 

 

 

 

AG30

Den samlede værdi af koncernens anerkendte kapitalgrundlag for forsikringskoncerner, hvor tilsynsmyndigheden er koncerntilsynsførende

 

 

 

 

AG30a

Den samlede værdi af koncernens anerkendte kapitalgrundlag beregnet i overensstemmelse med metode 1 som omhandlet i artikel 230, stk. 1, i direktiv 2009/138/EF for forsikringskoncerner, hvor tilsynsmyndigheden er koncerntilsynsførende

 

 

 

 

AG30b

Den samlede værdi af koncernens anerkendte kapitalgrundlag beregnet i overensstemmelse med metode 2 som omhandlet i artikel 233 i direktiv 2009/138/EF for forsikringskoncerner, hvor tilsynsmyndigheden er koncerntilsynsførende

 

 

 

 

AG30c

Den samlede værdi af koncernens anerkendte kapitalgrundlag beregnet i overensstemmelse med en kombination af metode 1 og 2 som omhandlet i artikel 220 i direktiv 2009/138/EF for forsikringskoncerner, hvor tilsynsmyndigheden er koncerntilsynsførende

 

 

 

 

KONCERNENS SOLVENSKAPITALKRAV

AG31

Den samlede værdi af koncernens solvenskapitalkrav for forsikringskoncerner, hvor tilsynsmyndigheden er koncerntilsynsførende

 

 

 

 

AG31a

Den samlede værdi af koncernens solvenskapitalkrav beregnet i overensstemmelse med metode 1 som omhandlet i artikel 230, stk. 1, i direktiv 2009/138/EF for forsikringskoncerner, hvor tilsynsmyndigheden er koncerntilsynsførende, for koncernens solvenskapitalkrav

 

 

 

 

AG31b

Den samlede værdi af koncernens solvenskapitalkrav beregnet i overensstemmelse med metode 2 som omhandlet i artikel 233, i direktiv 2009/138/EF for forsikringskoncerner, hvor tilsynsmyndigheden er koncerntilsynsførende, for koncernens solvenskapitalkrav

 

 

 

 

AG31c

Den samlede værdi af koncernens solvenskapitalkrav beregnet i overensstemmelse med en kombination af metode 1 og 2 for forsikringskoncerner, hvor tilsynsmyndigheden er koncerntilsynsførende, for koncernens solvenskapitalkrav

 

 

 

 

KONCERNINTERNE MODELLER

AG32a

Antal forsikringskoncerner, hvor tilsynsmyndigheden er koncerntilsynsførende, og som anvender en godkendt komplet intern model til beregning af koncernens solvenskapitalkrav

 

 

 

 

AG32aa

Heraf godkendelser i overensstemmelse med artikel 230 i direktiv 2009/138/EF

 

 

 

 

AG32ab

Heraf godkendelser i overensstemmelse med artikel 231 i direktiv 2009/138/EF

 

 

 

 

AG32b

Antal forsikringskoncerner, hvor tilsynsmyndigheden er koncerntilsynsførende, og som anvender en godkendt partiel intern model til beregning af koncernens solvenskapitalkrav

 

 

 

 

AG32ba

Heraf godkendelser i overensstemmelse med artikel 230 i direktiv 2009/138/EF

 

 

 

 

AG32bb

Heraf godkendelser i overensstemmelse med artikel 231 i direktiv 2009/138/EF

 

 

 

 

SKEMA C FOR OFFENTLIGGØRELSEN AF KVANTITATIVE AGGREREDE STATISTISKE DATA OM TILSYNSMYNDIGHEDEN

Cellenummer

Post

31.12.(x-4)

31.12.(x-3)

31.12.(x-2)

31.12.(x-1)

TILSYNSMYNDIGHEDENS MEDARBEJDERE

B1b

Antal medarbejdere ved kalenderårets udgang

 

 

 

 

KONTROL PÅ STEDET

B2a

Det samlede antal kontroller i både de enkelte selskabers og koncernens forretningslokaler

 

 

 

 

B2aa

Heraf antal regelmæssige kontroller

 

 

 

 

B2ab

Heraf antal ad hoc-kontroller

 

 

 

 

B2ac

Heraf antal kontroller på stedet, som tredjeparter har fået mandat til at gennemføre

 

 

 

 

B2ad

Heraf det antal kontroller på stedet i forbindelse med koncerntilsynet, som blev foretaget i fællesskab med andre medlemmer af koncernens tilsynskollegium

 

 

 

 

B2ae

Heraf det samlede antal kontroller foretaget for at vurdere og evaluere selskabers anvendelse af eksterne kreditvurderinger

 

 

 

 

B2b

Det samlede antal manddage, der er medgået til kontroller i både de enkelte selskabers og koncernens forretningslokaler

 

 

 

 

B3

Antal formelle vurderinger af de komplette eller partielle interne modellers opfyldelse på løbende basis af kravene både for de enkelte selskaber og koncernen

 

 

 

 

B3a

Heraf antallet af vurderinger foretaget for at vurdere og evaluere selskabers anvendelse af eksterne kreditvurderinger

 

 

 

 

INTERNE MODELLER

B4a

Antal partielle og komplette interne modeller, der er ansøgt om godkendelse af, for de enkelte selskaber

 

 

 

 

B4aa

Heraf antal partielle og komplette interne modeller, der omfatter kreditrisici i både markedsrisici og modpartsrisici, og som der er ansøgt om godkendelse af, for de enkelte selskaber

 

 

 

 

B4b

Antal ansøgninger om godkendelse af partielle og komplette interne modeller, der blev imødekommet, for de enkelte selskaber

 

 

 

 

B4ba

Heraf antal partielle og komplette interne modeller, der omfatter kreditrisici i både markedsrisici og modpartsrisici, for de enkelte selskaber

 

 

 

 

B4c

Antal partielle og komplette interne modeller, der er ansøgt om godkendelse af, for koncernen

 

 

 

 

B4ca

Heraf antal partielle og komplette interne modeller, der omfatter kreditrisici i både markedsrisici og modpartsrisici, og som der er ansøgt om godkendelse af, for koncernen

 

 

 

 

B4d

Antal ansøgninger om godkendelse af partielle og komplette interne modeller, der blev imødekommet, for koncernen

 

 

 

 

B4da

Heraf antal partielle og komplette interne modeller, der omfatter kreditrisici i både markedsrisici og modpartsrisici, for koncernen

 

 

 

 

TILSYNSFORANSTALTNINGER OG -BEFØJELSER

B5a

Antal trufne korrigerende foranstaltninger som defineret i artikel 110 i direktiv 2009/138/EF

 

 

 

 

B5b

Antal trufne korrigerende foranstaltninger som defineret i artikel 117 i direktiv 2009/138/EF

 

 

 

 

B5c

Antal trufne korrigerende foranstaltninger som defineret i artikel 119 i direktiv 2009/138/EF

 

 

 

 

B5ca

Heraf antal korrigerende foranstaltninger, der er udløst af en afvigende risikoprofil forforsikrings- eller genforsikringsselskaber med hensyn til deres kreditrisici

 

 

 

 

B5d

Antal trufne korrigerende foranstaltninger som defineret i artikel 137 i direktiv 2009/138/EF

 

 

 

 

B5e

Antal trufne korrigerende foranstaltninger som defineret i artikel 138 i direktiv 2009/138/EF

 

 

 

 

B5f

Antal trufne korrigerende foranstaltninger som defineret i artikel 139 i direktiv 2009/138/EF

 

 

 

 

B6

Antal inddragne tilladelser

 

 

 

 

B7

Antal tilladelser givet til forsikrings- eller genforsikringsselskaber

 

 

 

 

B9

Antal ansøgninger indgivet til tilsynsmyndighederne om anvendelse af matchtilpasning som omhandlet i artikel 77b i direktiv 2009/138/EF

 

 

 

 

B9a

Heraf antal ansøgninger om anvendelse af matchtilpasning som omhandlet i artikel 77b i direktiv 2009/138/EF, der blev imødekommet

 

 

 

 

B10

Antal ansøgninger indgivet til tilsynsmyndighederne om anvendelse af volatilitetsjusteringen som omhandlet i artikel 77d i direktiv 2009/138/EF

 

 

 

 

B10a

Heraf antal ansøgninger om anvendelse af volatilitetsjusteringen som omhandlet i artikel 77d i direktiv 2009/138/EF, der blev imødekommet

 

 

 

 

B11a

Antal forlængelser, der er givet tilladelse til i henhold til artikel 138, stk. 4, i direktiv 2009/138/EF

 

 

 

 

B11b

Den gennemsnitlige varighed af forlængelser, der er givet tilladelse til i henhold til artikel 138, stk. 4, i direktiv 2009/138/EF

 

 

 

 

B12

Antal tilladelser udstedt i henhold til artikel 304 i direktiv 2009/138/EF

 

 

 

 

B13

Antal ansøgninger indgivet til tilsynsmyndigheden om anvendelse af den midlertidige risikofrie rentekurve omhandlet i artikel 308c i direktiv 2009/138/EF

 

 

 

 

B13a

Heraf antal ansøgninger om anvendelse af den midlertidige risikofrie rentekurve omhandlet i artikel 308c i direktiv 2009/138/EF, der blev imødekommet

 

 

 

 

B13b

Antal afgørelser om tilbagekaldelse af godkendelsen til denne overgangsforanstaltning i henhold til artikel 308e i direktiv 2009/138/EF

 

 

 

 

B14

Antal ansøgninger indgivet til tilsynsmyndigheden om anvendelse af det midlertidige fradrag i de forsikringsmæssige hensættelser som omhandlet i artikel 308d i direktiv 2009/138/EF

 

 

 

 

B14a

Heraf antal ansøgninger om anvendelse af det midlertidige fradrag i de forsikringsmæssige hensættelser som omhandlet i artikel 308d i direktiv 2009/138/EF, der blev imødekommet

 

 

 

 

TILSYNSKOLLEGIER

B15a

Antal møder i tilsynskollegiet, som tilsynsmyndigheden deltog i som medlem

 

 

 

 

B15b

Antal møder i tilsynskollegiet, som tilsynsmyndigheden var formand for som koncerntilsynsførende

 

 

 

 

GODKENDELSER AF KAPITALGRUNDLAG

B16a

Antal ansøgninger indgivet til tilsynsmyndigheden om godkendelse af supplerende kapitalgrundlag

 

 

 

 

B16aa

Heraf antal ansøgninger om godkendelse af supplerende kapitalgrundlag, der blev imødekommet

 

 

 

 

B17

Antal ansøgninger indgivet til tilsynsmyndigheden om godkendelse af vurderingen og klassificeringen af kapitalgrundlagselementer, som ikke er omfattet af listerne i artikel 69, 72, 74, 76 og 78 i delegeret forordning (EU) 2015/35

 

 

 

 

B17a

Heraf antal ansøgninger om godkendelse af vurderingen og klassificeringen af kapitalgrundlagselementer, som ikke er omfattet af listerne i artikel 69, 72, 74, 76 og 78 i delegeret forordning (EU) 2015/35, der blev imødekommet

 

 

 

 

PEEREVALUERINGER

B18a

Antal peerevalueringsanalyser tilrettelagt og gennemført af EIOPA i henhold til artikel 30 i forordning (EU) nr. 1094/2010, som tilsynsmyndigheden deltog i

 

 

 

 

SKEMA D FOR OFFENTLIGGØRELSEN AF KVALITATIVE AGGREREDE STATISTISKE DATA OM TILSYNSMYNDIGHEDEN

Oplysningerne skal offentliggøres under nedenstående overskrifter. Der skal medtages data for de fire foregående år under hver overskrift.

B1a– Tilsynsmyndighedens opbygning

B8a– Kriterier anvendt i forbindelse med anvendelse af kapitaltillæg

B8b– Kriterier anvendt i forbindelse med beregning af kapitaltillæg

B8c– Kriterier anvendt i forbindelse med ophævelse af kapitaltillæg

B16b– Vigtigste egenskaber for de godkendte elementer af det supplerende kapitalgrundlag

B17b– Vigtigste egenskaber for de godkendte kapitalgrundlagselementer, som ikke er omfattet af de relevante lister i artikel 69, 72, 74, 76 og 78 i delegeret forordning (EU) 2015/35

B17c– Metode anvendt til at vurdere og klassificere de godkendte kapitalgrundlagselementer, som ikke er omfattet af de relevante lister i artikel 69, 72, 74, 76 og 78 i delegeret forordning (EU) 2015/35

B18b– Omfang af peerevalueringsanalyser tilrettelagt og gennemført af EIOPA i henhold til artikel 30 i forordning (EU) nr. 1094/2010, som tilsynsmyndigheden deltog i


(1)  Data om solvenskapitalkravet efter risikomodul og -delmodul omfatter ikke oplysninger om selskaber med ring-fenced fonde eller matchtilpasningsporteføljer, eftersom data om solvenskapitalkravet kun er tilgængelige på niveauet for enheden for disse selskaber som følge af beregningens art.


BILAG II

VEJLEDNING TIL OFFENTLIGGØRELSEN AF AGGREGEREDE STATISTISKE DATA

Offentliggørelsen af aggregerede statistiske data som omhandlet i artikel 3 skal finde sted i overensstemmelse med vejledningen og definitionerne af poster i dette bilag.

Antal foregående år omfattet af offentliggørelse

I henhold til artikel 316, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2015/35 offentliggøres data for de fire foregående kalenderår. Frem til 2020, hvor der foreligger data for mindre end fire år, offentliggøres data for alle tilgængelige foregående år. Ved hver offentliggørelse foretages der en opdatering for de kalenderår, som offentliggørelsen vedrører. I skema A-C angiver »x« i tabellens første række det aktuelle år for offentliggørelsen.

Tidsfrister for offentliggørelse og afslutning af regnskabsår

Tidspunktet for regnskabsårets afslutning for forsikrings- og genforsikringsselskaber kan have betydning for det år, hvori tilsynsmyndighedens offentliggørelse finder sted. I henhold til sidste afsnit i del A i bilag XXI til delegeret forordning (EU) 2015/35 skal offentliggørelsen af data omhandlende tilsynsbelagte selskaber og koncerner vedrøre det regnskabsår, som sluttede i kalenderåret forud for offentliggørelsesåret. Hvis forsikrings- og genforsikringsselskabers regnskabsår slutter efter den 31. december, finder tilsynsmyndighedernes aggregering og offentliggørelse af disse data sted i det år, som følger efter året for regnskabsårets afslutning. I de medlemsstater, hvor forsikrings- eller genforsikringsselskabers regnskabsår slutter efter den 31. december, vil der for så vidt angår det første offentliggørelsesår, som er 2017, og som vedrører kalenderåret 2016, gælde, at data vedrørende tilsynsbelagte selskaber og koncerner, som offentliggøres i det nævnte år, ikke medtager data for alle forsikrings- og genforsikringsselskaber omfattet af direktiv 2009/138/EF. Alle efterfølgende offentliggørelser skal imidlertid omfatte data fra alle forsikrings- og genforsikringsselskaber.

Cellenummerering

Cellenumrene svarer til rækkefølge og nummerering i bilag XXI i delegeret forordning (EU) 2015/35 og dækker først de oplysninger, som kræves i henhold til del A i bilag XXI vedrørende forsikrings- og genforsikringsselskaber (celler benævnt AS), dernæst de oplysninger, som kræves i henhold til del A i bilag XXI vedrørende forsikringskoncerner (celler benævnt AG), og endelig de oplysninger, som kræves i henhold til del B i bilag XXI vedrørende tilsynsmyndigheder (celler benævnt B).

Definition af poster

Under definitionen af posterne præciseres det, hvilke data der skal offentliggøres, eller hvilke datakilder der skal anvendes. Alle henvisningerne til cellenumre henviser til andre celler i skemaerne i denne forordning. Alle kodehenvisninger i skemaerne eller skemaposter under definitionerne af poster henviser til skemaer eller skemaposter med identiske kodehenvisninger, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2450 (1). Hvor det må formodes at være klart, hvilke data der skal omfattes af offentliggørelsen, er definitioner af poster udeladt.

Særlig vejledning vedrørende skema A

I henhold til del A i bilag XXI i delegeret forordning (EU) 2015/35 skal data vedrørende tilsynsbelagte forsikrings- og genforsikringsselskaber afgives særskilt for 1) alle forsikringsselskaber, 2) livsforsikringsselskaber, 3) skadesforsikringsselskaber, 4) forsikringsselskaber, som samtidig udøver livsforsikrings- og skadesforsikringsvirksomhed, samt 5) genforsikringsselskaber, medmindre cellen ikke er relevant (i.r.).

Søjlen i skema A indeholdende oplysninger om »alle forsikrings- og genforsikringsselskaber« er fremhævet med lysegrøn for at angive, at disse celler er summen af oplysningerne i de hvide celler for de forskellige selskabskategorier, som er anført i det foregående afsnit, hvis sådanne oplysninger er afgivet særskilt.

Særlig vejledning vedrørende skema C og D

Skema C og D vedrører offentliggørelsen af oplysninger om tilsynsmyndigheden på grundlag af del B i bilag XXI til delegeret forordning (EU) 2015/35, idet skema C omhandler kvantitative data og skema D kvalitative data. I skema D afgives oplysninger vedrørende foregående år om de forhold, der dækkes af hver enkelt overskrift, f.eks. »Tilsynsmyndighedens struktur«. Hvis oplysningerne er uændrede over mere end et kalenderår, angiver tilsynsmyndigheden det antal kalenderår, som oplysningerne gælder for. I andre henseender kan medlemsstaterne træffe afgørelse om, hvilke konkrete formater og strukturer der er hensigtsmæssige set i lyset af arten og længden af de oplysninger, som skal afgives under hver overskrift i skema D.

I.   DEFINITIONER AF POSTER FOR OFFENTLIGGØRELSEN AF AGGREGEREDE STATISTISKE DATA OM TILSYNSBELAGTE FORSIKRINGS- OG GENFORSIKRINGSSELSKABER I HENHOLD TIL DIREKTIV 2009/138/EF

POST

CELLENUMMER

DEFINITION

Antal forsikrings- og genforsikringsselskaber

AS1a

Antallet af direkte tegnende livsforsikrings- eller skadesforsikringsselskaber, som har opnået tilladelse i overensstemmelse med artikel 14 i direktiv 2009/138/EF og er omfattet af direktiv 2009/138/EF.

Antal filialer som omhandlet i artikel 13, nr. 11), i direktiv 2009/138/EF, der er etableret i tilsynsmyndighedens medlemsstat

AS1b

Antallet af filialer af forsikrings- eller genforsikringsselskaber med hovedsæde i en anden medlemsstat.

Antal filialer som omhandlet i artikel 162, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF, der er etableret i tilsynsmyndighedens medlemsstat

AS1c

Antallet af filialer af forsikrings- eller genforsikringsselskaber med hovedsæde uden for EØS.

Antal EU-filialer i forsikrings- og genforsikringsselskaber etableret i tilsynsmyndighedens medlemsstat, som udøver relevant virksomhed i en eller flere andre medlemsstater

AS2

 

Antal forsikringsselskaber etableret i tilsynsmyndighedens medlemsstat, som udøver virksomhed i andre medlemsstater i overensstemmelse med den frie udveksling af tjenesteydelser

AS3

Oplysning fra tilsynsmyndigheden i hjemlandet om forsikringsselskaber, som rent faktisk udøver virksomhed i andre medlemsstater i overensstemmelse med den frie udveksling af tjenesteydelser, baseret på skema S.04.01.01.

Antal forsikringsselskaber etableret i andre medlemsstater, som har givet meddelelse om, at de agter at udøve virksomhed i tilsynsmyndighedens medlemsstat i overensstemmelse med den frie udveksling af tjenesteydelser

AS4a

Oplysning fra tilsynsmyndigheden i værtslandet om forsikringsselskaber, som har meddelt, at de agter at udøve virksomhed i dennes medlemsstat i overensstemmelse med den frie udveksling af tjenesteydelser.

Antal forsikringsselskaber etableret i andre medlemsstater, som rent faktisk udøver virksomhed i tilsynsmyndighedens medlemsstat i overensstemmelse med den frie udveksling af tjenesteydelser

AS4b

Oplysning fra tilsynsmyndigheden i værtslandet om forsikringsselskaber, som rent faktisk udøver virksomhed i dennes medlemsstat i overensstemmelse med den frie udveksling af tjenesteydelser. Tallet er baseret på udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndighederne i hjem- og værtslandet.

Antal forsikrings- og genforsikringsselskaber, der ikke er omfattet af direktiv 2009/138/EF

AS5

Antallet af forsikrings- og genforsikringsselskaber, der ikke er omfattet af direktiv 2009/138/EF i henhold til artikel 4-12 i direktiv 2009/138/EF.

Antal special purpose vehicles, som er blevet godkendt i henhold til artikel 211 i direktiv 2009/138/EF, fra forsikrings- og genforsikringsselskaber

AS6

 

Antal forsikrings- og genforsikringsselskaber, som er genstand for saneringsforanstaltninger eller likvidation

AS7

Antallet af forsikrings- og genforsikringsselskaber, herunder filialer i tredjelande, som er genstand for saneringsforanstaltninger eller likvidation. Saneringsforanstaltninger er foranstaltninger i henhold til afsnit IV, kapitel II, i direktiv 2009/138/EF. Likvidation er procedurer i henhold til afsnit IV, kapitel III, i direktiv 2009/138/EF.

Antal forsikrings- og genforsikringsselskaber og antal af deres porteføljer, hvor matchtilpasningen i artikel 77b i direktiv 2009/138/EF er anvendt

AS8

 

Antal forsikrings- og genforsikringsselskaber, som anvender volatilitetsjusteringen i artikel 77d i direktiv 2009/138/EF

AS9

 

Antal forsikrings- og genforsikringsselskaber, der anvender den midlertidige risikofrie rentekurve omhandlet i artikel 308c i direktiv 2009/138/EF

AS10

 

Antal forsikrings- og genforsikringsselskaber, der anvender overgangsfradraget på de forsikringsmæssige hensættelser omhandlet i artikel 308d i direktiv 2009/138/EF

AS11

 

Samlet antal aktiver i forsikrings- og genforsikringsselskaber, som er værdiansat i overensstemmelse med artikel 75 i direktiv 2009/138/EF

AS12

Post C0010/R0500 i skema S.02.01.01

Immaterielle aktiver

AS12a

Post C0010/R0030 i skema S.02.01.01

Udskudte skatteaktiver

AS12b

Post C0010/R0040 i skema S.02.01.01

Pensionsmæssigt overskud

AS12c

Post C0010/R0050 i skema S.02.01.01

Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug

AS12d

Post C0010/R0060 i skema S.02.01.01

Investeringer (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med unit-linked og indeksregulerede aftaler)

AS12e

Post C0010/R0070 i skema S.02.01.01

Aktiver, der besiddes i forbindelse med unit-linked og indeksregulerede aftaler

AS12f

Post C0010/R0220 i skema S.02.01.01

Lån, herunder realkreditlån (undtagen policelån)

AS12g

Summen af posterne C0010/R0250 og C0010/R0260 i skema S.02.01.01

Policelån

AS12h

Post C0010/R0240 i skema S.02.01.01

Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler

AS12i

Post C0010/R0270 i skema S.02.01.01

Indskud til cedenter

AS12j

Post C0010/R0350 i skema S.02.01.01

Tilgodehavender fra forsikringer og mæglere

AS12k

Post C0010/R0360 i skema S.02.01.01

Tilgodehavender fra genforsikring

AS12l

Post C0010/R0370 i skema S.02.01.01

Tilgodehavender (handel, ikke forsikring)

AS12m

Post C0010/R0380 i skema S.02.01.01

Egne aktier

AS12n

Post C0010/R0390 i skema S.02.01.01

Forfaldne beløb vedrørende kapitalgrundlagselementer eller garantikapital, der er indkaldt, men endnu ikke indbetalt

AS12o

Post C0010/R0400 i skema S.02.01.01

Likvider

AS12p

Post C0010/R0410 i skema S.02.01.01

Alle øvrige aktiver, ikke anført andetsteds

AS12q

Post C0010/R0420 i skema S.02.01.01

Samlet værdi af forpligtelser i forsikrings- og genforsikringsselskaber, som er værdiansat i overensstemmelse med artikel 75-86 i direktiv 2009/138/EF

AS13

Post C0010/R0900 i skema S.02.01.01

Forsikringsmæssige hensættelser

AS13a

Summen af posterne C0010/R0520, C0010/R0560, C0010/R0610, C0010/R0650 og C0010/R0690 i skema S.02.01.01

Andre forpligtelser, undtagen efterstillet gæld, som ikke er medregnet i kapitalgrundlaget

AS13b

Summen af posterne C0010/R0740-C0010/R0840, C0010/R0870 og C0010/R0880 i skema S.02.01.1.

Efterstillet gæld, som ikke er medregnet i kapitalgrundlaget

AS13c

Post C0010/R0860 i skema S.02.01.01

Samlet værdi af basiskapitalgrundlaget

AS14a

Post C0010/R0290 i skema S.23.01.01

Heraf efterstillet gæld

AS14aa

Post C0010/R0140 i skema S.23.01.01

Samlet værdi af det supplerende kapitalgrundlag

AS14b

Post C0010/R0400 i skema S.23.01.01

Samlet anerkendt kapitalgrundlag til dækning af solvenskapitalkravet

AS15

Post C0010/R0540 i skema S.23.01.01

Tier 1 ubegrænset

AS15a

Post C0020/R0540 i skema S.23.01.01

Tier 1 begrænset

AS15b

Post C0030/R0540 i skema S.23.01.01

Tier 2

AS15c

Post C0040/R0540 i skema S.23.01.01

Tier 3

AS15d

Post C0050/R0540 i skema S.23.01.01

Samlet anerkendt basiskapitalgrundlag til dækning af minimumskapitalkravet

AS16

Post C0010/R0550 i skema S.23.01.01

Tier 1 ubegrænset

AS16a

Post C0020/R0550 i skema S.23.01.01

Tier 1 begrænset

AS16b

Post C0030/R0550 i skema S.23.01.01

Tier 2

AS16c

Post C0040/R0550 i skema S.23.01.01

Samlet værdi af minimumskapitalkravet

AS17

Post C0070/R0400 i skema S.28.01.01 eller S.28.02.01

Samlet værdi af solvenskapitalkravet

AS18

Post C0100/R0220 i skema S.25.01.01, S.25.02.01 eller S.25.03.01

Samlet værdi af solvenskapitalkravet beregnet ved hjælp af standardformlen efter risikomodul og -delmodul — på det mulige aggregeringsniveau — udtrykt som en procentdel af den samlede værdi af solvenskapitalkravet

AS19

I denne celle angives solvenskapitalkravet beregnet ved hjælp af standardformlen. Post C0100/R0220 i skema S.25.01.01 delt med celle AS18 (udtrykt som en procentsats).

I celle AS19a-AS19f angives solvenskapitalkravene efter risikomodul og -delmodul på det mulige aggregeringsniveau.

For selskaber med ring-fenced fonde eller matchtilpasningsporteføljer er data vedrørende solvenskapitalkravet kun tilgængelige på niveauet for enheden og ikke efter risikomodul og -delmodul som følge af beregningens art. Hvis der i medlemsstaten forekommer ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer, skal data efter risikomodul og -delmodul i celle AS19a-AS19f derfor kun omfatte selskaber uden ring-fenced fonde eller matchtilpasningsporteføljer.

Markedsrisici

AS19a

Post C0030/R0010 i skema S.25.01.01 delt med celle AS18 (udtrykt som en procentsats)

Renterisici

AS19aa

Post C0060/R0100 i skema S.26.01.01 delt med celle AS18 (udtrykt som en procentsats)

Aktierisici

AS19ab

Post C0060/R0200 i skema S.26.01.01 delt med celle AS18 (udtrykt som en procentsats)

Ejendomsrisici

AS19ac

Post C0060/R0300 i skema S.26.01.01 delt med celle AS18 (udtrykt som en procentsats)

Kreditspændsrisici

AS19ad

Post C0060/R0400 i skema S.26.01.01 delt med celle AS18 (udtrykt som en procentsats)

Koncentrationsrisici

AS19ae

Post C0060/R0500 i skema S.26.01.01 delt med celle AS18 (udtrykt som en procentsats)

Valutarisici

AS19af

Post C0060/R0600 i skema S.26.01.01 delt med celle AS18 (udtrykt som en procentsats)

Modpartsrisici

AS19b

Post C0030/R0020 i skema S.25.01.01 delt med celle AS18 (udtrykt som en procentsats)

Livsforsikringsrisici

AS19c

Post C0030/R0030 i skema S.25.01.01 delt med celle AS18 (udtrykt som en procentsats)

Dødelighedsrisici

AS19ca

Post C0060/R0100 i skema S.26.03.01 delt med celle AS18 (udtrykt som en procentsats)

Levetidsrisici

AS19cb

Post C0060/R0200 i skema S.26.03.01 delt med celle AS18 (udtrykt som en procentsats)

Invaliditets- og sygdomsrisici

AS19cc

Post C0060/R0300 i skema S.26.03.01 delt med celle AS18 (udtrykt som en procentsats)

Optionsrisici

AS19cd

Post C0060/R0400 i skema S.26.03.01 delt med celle AS18 (udtrykt som en procentsats)

Omkostningsrisici for livsforsikringer

AS19ce

Post C0060/R0500 i skema S.26.03.01 delt med celle AS18 (udtrykt som en procentsats)

Genoptagelsesrisici

AS19cf

Post C0060/R0600 i skema S.26.03.01 delt med celle AS18 (udtrykt som en procentsats)

Livsforsikringskatastroferisici

AS19cg

Post C0060/R0700 i skema S.26.03.01 delt med celle AS18 (udtrykt som en procentsats)

Sygeforsikringsrisici

AS19d

Post C0030/R0040 i skema S.25.01.01 delt med celle AS18 (udtrykt som en procentsats)

SLT-sygeforsikringsrisici

AS19da

Post C0060/R0800 i skema S.26.04.01 delt med celle AS18 (udtrykt som en procentsats)

NSLT-sygeforsikringsrisici

AS19db

Post C0230/R1400 i skema S.26.04.01 delt med celle AS18 (udtrykt som en procentsats)

Sygeforsikringskatastroferisici

AS19dc

Post C0250/R1540 i skema S.26.04.01 delt med celle AS18 (udtrykt som en procentsats)

Skadesforsikringsrisici

AS19e

Post C0030/R0050 i skema S.25.01.01 delt med celle AS18 (udtrykt som en procentsats)

Præmie- og erstatningshensættelsesrisici for skadesforsikringer

AS19ea

Post C0100/R0300 i skema S.26.05.01 delt med celle AS18 (udtrykt som en procentsats)

Skadesforsikringsoptionsrisici

AS19eb

Post C0150/R0400 i skema S.26.05.01 delt med celle AS18 (udtrykt som en procentsats)

Skadesforsikringskatastroferisici

AS19ec

Post C0160/R0500 i skema S.26.05.01 delt med celle AS18 (udtrykt som en procentsats)

Risici på immaterielle aktiver

AS19f

Post C0030/R0070 i skema S.25.01.01 delt med celle AS18 (udtrykt som en procentsats)

Operationelle risici

AS19g

Post C0100/R0130 i skema S.25.01.01 delt med celle AS18 (udtrykt som en procentsats)

Samlet værdi af solvenskapitalkravet for delmodulerne kreditspændsrisici og koncentrationsrisici samt for modulet for modpartsrisici, for hvilke der er foretaget en fornyet vurdering af kreditkvalitetstrinene for de større eller mere komplekse eksponeringer i overensstemmelse med artikel 4, stk. 5, i delegeret forordning (EU) 2015/35 — på det mulige aggregeringsniveau — udtrykt som en procentdel af den samlede værdi af de eller det respektive delmoduler eller modul (hvis solvenskapitalkravet for kreditrisici beregnes ved hjælp af standardformlen)

AS20

For de forsikrings- og genforsikringsselskaber, som anvender standardformlen, det samlede beløb vedrørende de tre risikomoduler og -delmoduler for de forsikrings- og genforsikringsselskaber, som har foretaget mindst én fornyet vurdering, delt med det samlede beløb vedrørende de tre risikomoduler og -delmoduler for alle forsikrings- og genforsikringsselskaber.

For selskaber med ring-fenced fonde eller matchtilpasningsporteføljer er data vedrørende solvenskapitalkravet kun tilgængelige på niveauet for enheden og ikke efter risikomodul og -delmodul som følge af beregningens art. Hvis der i medlemsstaten forekommer ring-fenced fonde og matchtilpasningsporteføljer, skal data efter risikomodul og -delmodul i celle AS20 og AS20a-c derfor kun omfatte selskaber uden ring-fenced fonde eller matchtilpasningsporteføljer.

Eftersom forsikrings- og genforsikringsselskaber ikke indberetter data vedrørende den fornyede vurdering af kreditkvalitetstrinnene i de kvantitative skemaer, skal tilsynsmyndighederne i denne forordnings skema A præcisere anvendelsesområde for de oplysninger, der afgives i celle AS20 og AS20a-c, herunder det mulige aggregeringsniveau.

Kreditspændsrisici

AS20a

For de forsikrings- og genforsikringsselskaber, som anvender standardformlen, det samlede beløb vedrørende kreditspændsrisici for de forsikrings- og genforsikringsselskaber, som har foretaget mindst én fornyet vurdering, delt med det samlede beløb vedrørende delmodulet for kreditspændsrisici for alle forsikrings- og genforsikringsselskaber.

Koncentrationsrisici

AS20b

For de forsikrings- og genforsikringsselskaber, som anvender standardformlen, det samlede beløb vedrørende markedskoncentrationsrisici for de forsikrings- og genforsikringsselskaber, som har foretaget mindst én fornyet vurdering, delt med det samlede beløb vedrørende delmodulet for markedskoncentrationsrisici for alle forsikrings- og genforsikringsselskaber.

Modpartsrisici

AS20c

For de forsikrings- og genforsikringsselskaber, som anvender standardformlen, det samlede beløb vedrørende modpartsrisici for de forsikrings- og genforsikringsselskaber, som har foretaget mindst én fornyet vurdering, delt med det samlede beløb vedrørende delmodulet for markedskoncentrationsrisici for alle forsikrings- og genforsikringsselskaber.

Samlet værdi af solvenskapitalkravet beregnet ved hjælp af en godkendt partiel intern model efter risikomodul og -delmodul — på det mulige aggregeringsniveau — udtrykt som en procentdel af den samlede værdi af solvenskapitalkravet

AS21

Post C0100/R0220 i skema S.25.02.01 delt med celle AS18 (udtrykt som en procentsats)

Heraf samlet værdi af solvenskapitalkravet beregnet ved hjælp af en godkendt partiel intern model, som omfatter kreditrisici i både markedsrisici og modpartsrisici, efter risikomodul og -delmodul — på det mulige aggregeringsniveau — udtrykt som en procentdel af den samlede værdi af solvenskapitalkravet beregnet ved hjælp af en partiel intern model

AS21a

Post C0100/R0220 i skema S.25.02.01 for forsikrings- og genforsikringsselskaber, som anvender en godkendt partiel intern model, som omfatter kreditrisici i både markedsrisici og modpartsrisici, delt med celle AS21 (udtrykt som en procentsats).

Antal forsikrings- og genforsikringsselskaber, som anvender en godkendt komplet intern model til beregning af solvenskapitalkravet

AS22a

 

Antal forsikrings- og genforsikringsselskaber, som anvender en godkendt partiel intern model til beregning af solvenskapitalkravet

AS22b

 

Antal forsikrings- og genforsikringsselskaber, som anvender en godkendt intern model, som omfatter kreditrisici i både markedsrisici og modpartsrisici

AS22c

 

Antal kapitaltillæg

AS23a

 

Det gennemsnitlige kapitaltillæg pr. selskab

AS23b

Summen af post C0100/R0210 i skema S.25.01.01, S.25.02.01 og S.25.03.01 for alle forsikrings- og genforsikringsselskaber, som indberetter posten, delt med celle AS23a.

Fordelingen af kapitaltillæg målt som en procentdel af solvenskapitalkravet for alle tilsynsbelagte forsikrings- og genforsikringsselskaber i henhold til direktiv 2009/138/EF

AS23c

Summen af post C0100/R0210 i skema S.25.01.01, S.25.02.01 og S.25.03.01 for alle forsikrings- og genforsikringsselskaber, som indberetter posten, delt med celle AS18.

II.   DEFINITIONER AF POSTER FOR OFFENTLIGGØRELSEN AF AGGREGEREDE STATISTISKE DATA OM TILSYNSBELAGTE KONCERNER I HENHOLD TIL DIREKTIV 2009/138/EF

POST

CELLENUMMER

DEFINITION

Antal forsikringskoncerner, hvor tilsynsmyndigheden er koncerntilsynsførende, herunder:

AG24

Antal forsikringskoncerner, hvor tilsynsmyndigheden er koncerntilsynsførende, herunder forsikringskoncerner på nationalt plan.

Antal forsikrings- og genforsikringsdatterselskaber på nationalt plan

AG24a

Antal rækker indberettet i skema S.32.01.04, hvor »Land« er tilsynsmyndighedens land.

Antal forsikrings- og genforsikringsdatterselskaber i andre medlemsstater

AG24b

Antal rækker indberettet i skema S.32.01.04, hvor »Land« er andre medlemsstater end tilsynsmyndighedens land.

Antal forsikrings- og genforsikringsdatterselskaber i tredjelande:

AG24c

Antal rækker indberettet i skema S.32.01.04, hvor »Land« er et tredjeland.

Heraf antal forsikrings- og genforsikringsdatterselskaber i ækvivalente tredjelande

AG24ca

Antal rækker indberettet i skema S.32.01.04, hvor »Land« er et ækvivalent tredjeland.

Heraf antal forsikrings- og genforsikringsdatterselskaber i ikkeækvivalente tredjelande

AG24cb

Antal rækker indberettet i skema S.32.01.04, hvor »Land« er et ikkeækvivalent tredjeland.

Antal forsikringskoncerner, hvor tilsynsmyndigheden er koncerntilsynsførende, hvis det endelige moderforsikrings- eller modergenforsikringsselskab eller moderforsikringsholdingselskab, som har hovedsæde i Unionen, er datterselskab i et selskab, som har hovedsæde uden for Unionen

AG25

 

Antal endelige moderforsikrings- eller modergenforsikringsselskaber eller moderforsikringsholdingselskaber eller blandede finansielle moderholdingselskaber, som er underlagt tilsynsmyndighedens koncerntilsyn på nationalt plan i henhold til artikel 216 i direktiv 2009/138/EF, herunder:

AG26

Celle AG26a-AG26db udfyldes særskilt for ethvert sådant selskab og holdingselskab.

Navnet på et sådant selskab eller holdingselskab

AG26a

 

Antallet af dets forsikrings- og genforsikringsdatterselskaber på nationalt plan

AG26b

 

Antallet af dets forsikrings- og genforsikringsdatterselskaber i andre medlemsstater

AG26c

 

Antallet af dets forsikrings- og genforsikringsdatterselskaber i tredjelande

AG26d

 

Heraf antallet af dets forsikrings- og genforsikringsdatterselskaber i ækvivalente tredjelande

AG26da

Dette omfatter tredjelande, som er delvis eller foreløbig ækvivalente.

Heraf antallet af dets forsikrings- og genforsikringsdatterselskaber i ikkeækvivalente tredjelande

AG26db

 

Antal endelige moderforsikrings- eller modergenforsikringsselskaber eller moderforsikringsholdingselskaber, som er underlagt tilsynsmyndighedens koncerntilsyn på nationalt plan i henhold til artikel 216 i direktiv 2009/138/EF, hvor et andet tilknyttet endeligt moderselskab på nationalt plan er til stede som omhandlet i artikel 217 i direktiv 2009/138/EF

AG27

 

Antal grænseoverskridende forsikringskoncerner, hvor tilsynsmyndigheden er koncerntilsynsførende

AG28

Antallet af forsikringskoncerner, hvor tilsynsmyndigheden er koncerntilsynsførende, eksklusive forsikringskoncerner på nationalt plan.

Antal forsikringskoncerner, der har fået tilladelse til at anvende metode 2 eller en kombination af metode 1 og 2 i henhold til artikel 220, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF til beregning af koncernsolvensen

AG29

Antallet af forsikringskoncerner, som angav metode 2 eller en kombination af metoder i post C0010/R0130 i skema S.01.02.04.

Den samlede værdi af koncernens anerkendte kapitalgrundlag for forsikringskoncerner, hvor tilsynsmyndigheden er koncerntilsynsførende

AG30

Summen af celle AG30a, AG30b og AG30c.

Den samlede værdi af koncernens anerkendte kapitalgrundlag beregnet i overensstemmelse med metode 1 som omhandlet i artikel 230, stk. 1, i direktiv 2009/138/EF for forsikringskoncerner, hvor tilsynsmyndigheden er koncerntilsynsførende

AG30a

Post C0010/R0660 i skema S.23.01.04 for forsikringskoncerner, som beregner det anerkendte kapitalgrundlag i overensstemmelse med metode 1 som omhandlet i artikel 230, stk. 1, i direktiv 2009/138/EF.

Den samlede værdi af koncernens anerkendte kapitalgrundlag beregnet i overensstemmelse med metode 2 som omhandlet i artikel 233 i direktiv 2009/138/EF for forsikringskoncerner, hvor tilsynsmyndigheden er koncerntilsynsførende

AG30b

Post C0010/R0660 i skema S.23.01.04 for forsikringskoncerner, som beregner det anerkendte kapitalgrundlag i overensstemmelse med metode 2 som omhandlet i artikel 233, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

Den samlede værdi af koncernens anerkendte kapitalgrundlag beregnet i overensstemmelse med en kombination af metode 1 og 2 som omhandlet i artikel 220 i direktiv 2009/138/EF for forsikringskoncerner, hvor tilsynsmyndigheden er koncerntilsynsførende

AG30c

Post C0010/R0660 i skema S.23.01.04 for forsikringskoncerner, som beregner det anerkendte kapitalgrundlag i overensstemmelse med en kombination af metode 1 og 2 som omhandlet i artikel 220, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF.

Samlet værdi af koncernens solvenskapitalkrav for forsikringskoncerner, hvor tilsynsmyndigheden er koncerntilsynsførende

AG31

Summen af celle AG31a, AG31b og AG31c.

Samlet værdi af koncernens solvenskapitalkrav beregnet i overensstemmelse med metode 1 som omhandlet i artikel 230, stk. 1, i direktiv 2009/138/EF for forsikringskoncerner, hvor tilsynsmyndigheden er koncerntilsynsførende, for koncernens solvenskapitalkrav

AG31a

Post C0010/R0680 i skema S.23.01.04 for forsikringskoncerner, som beregner solvenskapitalkravet i overensstemmelse med metode 1 som omhandlet i artikel 230, stk. 1, i direktiv 2009/138/EF.

Samlet værdi af koncernens solvenskapitalkrav beregnet i overensstemmelse med metode 2 som omhandlet i artikel 233 i direktiv 2009/138/EF for forsikringskoncerner, hvor tilsynsmyndigheden er koncerntilsynsførende, for koncernens solvenskapitalkrav

AG31b

Post C0010/R0680 i skema S.23.01.04 for forsikringskoncerner, som beregner solvenskapitalkravet i overensstemmelse med metode 2 som omhandlet i artikel 233 i direktiv 2009/138/EF.

Samlet værdi af koncernens solvenskapitalkrav beregnet i overensstemmelse med en kombination af metode 1 og 2 for forsikringskoncerner, hvor tilsynsmyndigheden er koncerntilsynsførende, for koncernens solvenskapitalkrav

AG31c

Post C0010/R0680 i skema S.23.01.04 for forsikringskoncerner, som beregner solvenskapitalkravet i overensstemmelse med en kombination af metode 1 og 2.

Antal forsikringskoncerner, hvor tilsynsmyndigheden er koncerntilsynsførende, og som anvender en godkendt komplet intern model til beregning af koncernens solvenskapitalkrav

AG32a

 

Heraf godkendelser i henhold til artikel 230 i direktiv 2009/138/EF

AG32aa

Antallet af forsikringskoncerner, hvor tilsynsmyndigheden er koncerntilsynsførende, og som anvender en godkendt komplet intern model til beregning af koncernens solvenskapitalkrav.

Heraf godkendelser i henhold til artikel 231 i direktiv 2009/138/EF

AG32ab

Antallet af forsikringskoncerner, hvor tilsynsmyndigheden er koncerntilsynsførende, og som anvender en komplet intern model, der er godkendt af tilsynsmyndigheden, til beregning af koncernens konsoliderede solvenskapitalkrav og solvenskapitalkravet for koncernens forsikrings- og genforsikringsselskaber.

Antal forsikringskoncerner, hvor tilsynsmyndigheden er koncerntilsynsførende, og som anvender en godkendt partiel intern model til beregning af koncernens solvenskapitalkrav

AG32b

 

Heraf godkendelser i henhold til artikel 230 i direktiv 2009/138/EF

AG32ba

Antallet af forsikringskoncerner, hvor tilsynsmyndigheden er koncerntilsynsførende, og som anvender en godkendt partiel intern model til beregning af koncernens solvenskapitalkrav.

Heraf godkendelser i henhold til artikel 231 i direktiv 2009/138/EF

AG32bb

Antallet af forsikringskoncerner, hvor tilsynsmyndigheden er koncerntilsynsførende, og som anvender en partiel intern model, der er godkendt af tilsynsmyndigheden, til beregning af koncernens konsoliderede solvenskapitalkrav og solvenskapitalkravet for koncernens forsikrings- og genforsikringsselskaber.

III.   DEFINITIONER AF POSTER FOR OFFENTLIGGØRELSEN AF AGGREREDE STATISTISKE DATA OM TILSYNSMYNDIGHEDEN

POST

CELLENUMMER

DEFINITION

Tilsynsmyndighedens opbygning

B1a

En organisationsplan omfattende som minimum de vigtigste områder, afdelinger eller kontorer i tilsynsmyndigheden.

Antal medarbejdere ved kalenderårets udgang

B1b

Antallet af medarbejdere omregnet til fuldtidspersoner, som direkte er beskæftiget med forsikringsmæssig tilsynsvirksomhed, samt ansatte i hjælpefunktioner i tilknytning til den direkte forsikringsmæssige tilsynsvirksomhed (f.eks. informationsteknologi) i tilsynsmyndigheden ved kalenderårets udgang. Antallet af medarbejdere beregnes så præcist som muligt.

Det samlede antal kontroller i både de enkelte selskabers og koncernens forretningslokaler

B2a

Ved kontrol i forretningslokaler forstås en organiseret vurdering eller formel evaluering af tilsynsmæssig karakter på forsikringsområdet, som udføres i det tilsynsbelagte selskab eller hos de tjenesteydere, til hvem det tilsynsbelagte selskab har outsourcet funktioner, og som indebærer udstedelsen af et dokument, som sendes til selskabet.

Eksempelvis betragtes de følgende procedurer ikke som kontrol i forretningslokaler, selv om de kan udgøre en del af tilsynsmyndighedens detaljerede tilsyn med et selskab:

a)

Tilsynsbesøg eller -møder i tilsynsmyndighedens eller selskabets lokaler, uden at det medfører afsendelse af et dokument til selskabet

b)

Forsikrings- eller genforsikringsselskabers sonderende møder med eller fremlæggelser for tilsynsmyndigheden

c)

Tilsynsbesøg med henblik på at opnå yderligere indsigt vedrørende bestemte problemstillinger, og som dermed kan siges at have et afklarende sigte.

Heraf antal regelmæssige kontroller

B2aa

En regelmæssig kontrol er en planlagt kontrol i forretningslokaler i henhold til tilsynsplanen.

Heraf antal ad hoc-kontroller

B2ab

En ad hoc-kontrol er en kontrol i forretningslokaler, som ikke nødvendigvis udspringer af en rammeprocedure for risikovurdering eller har været fastlagt i tilsynsplanen fra begyndelsen. Behovet for ad hoc-kontroller opstår imidlertid typisk, når tilsynsplanen skal justeres med henblik på at afspejle skærpede krav eller nye prioriteter fra tilsynsmyndighedernes side. De kan for eksempel udløses, når tilsynsmyndigheden bliver opmærksom på en situation, som kræver, at der gennemføres yderligere undersøgelser i forretningslokalerne.

Heraf antal kontroller i forretningslokaler, som tredjeparter har fået mandat til at gennemføre

B2ac

 

Heraf antal kontroller i forretningslokaler i forbindelse med koncerntilsynet, som blev foretaget i fællesskab med andre medlemmer af koncernens tilsynskollegium

B2ad

 

Heraf samlet antal kontroller foretaget for at vurdere og evaluere selskabers anvendelse af eksterne kreditvurderinger

B2ae

 

Samlet antal manddage, der er medgået til kontroller i både de enkelte selskabers og koncernens forretningslokaler

B2b

 

Antal formelle vurderinger af de komplette eller partielle interne modellers løbende opfyldelse af kravene både for de enkelte selskaber og koncernen

B3

 

Heraf antal vurderinger foretaget for at vurdere og evaluere selskabers anvendelse af eksterne kreditvurderinger

B3a

 

Antal partielle og komplette interne modeller, der er ansøgt om godkendelse af, for de enkelte selskaber

B4a

 

Heraf antal partielle og komplette interne modeller, der omfatter kreditrisici i både markedsrisici og modpartsrisici, og som der er ansøgt om godkendelse af, for de enkelte selskaber

B4aa

 

Antal ansøgninger om godkendelse af partielle og komplette modeller, der blev imødekommet, for de enkelte selskaber

B4b

 

Heraf antal partielle og komplette interne modeller, der omfatter kreditrisici i både markedsrisici og modpartsrisici, for de enkelte selskaber

B4ba

 

Antal partielle og komplette interne modeller, der er ansøgt om godkendelse af, for koncernen

B4c

 

Heraf antal partielle og komplette interne modeller, der omfatter kreditrisici i både markedsrisici og modpartsrisici, og som der er ansøgt om godkendelse af, for koncernen

B4ca

 

Antal ansøgninger om godkendelse af partielle og komplette modeller, der blev imødekommet, for koncernen

B4d

 

Heraf antal partielle og komplette interne modeller, der omfatter kreditrisici i både markedsrisici og modpartsrisici, for koncernen

B4da

 

Antal trufne korrigerende foranstaltninger som defineret i artikel 110 i direktiv 2009/138/EF

B5a

Antallet af tilfælde, hvor tilsynsmyndigheden har krævet, at selskabet erstatter en del af de parametre, som anvendes ved beregninger i standardformlen, med parametre, der er specifikke for selskabet, i forbindelse med beregningen af risikomodulerne livsforsikring, skadesforsikring og sygeforsikring som følge af en betydelig afvigelse mellem selskabets risikoprofil og de antagelser, som ligger til grund for standardformlen.

Antal trufne korrigerende foranstaltninger som defineret i artikel 117 i direktiv 2009/138/EF

B5b

Antallet af tilfælde, hvor tilsynsmyndigheden har krævet, at selskabet vender tilbage til at beregne solvenskapitalkravet i overensstemmelse med standardformlen som følge af manglende overholdelse af standarderne for interne modeller.

Antal trufne korrigerende foranstaltninger som defineret i artikel 119 i direktiv 2009/138/EF

B5c

Antallet af tilfælde, hvor tilsynsmyndigheden har krævet, at selskabet benytter en intern model til beregning af solvenskapitalkravet eller de relevante risikomoduler, som følge af en betydelig afvigelse mellem selskabets risikoprofil og de antagelser, som ligger til grund for standardformlen.

Heraf antal korrigerende foranstaltninger, der er udløst af en afvigelse fra forsikrings- eller genforsikringsselskabers risikoprofil med hensyn til deres kreditrisici

B5ca

Antallet af tilfælde, hvor tilsynsmyndigheden har krævet, at selskabet benytter en intern model til beregning af solvenskapitalkravet eller de relevante risikomoduler, som følge af en betydelig afvigelse i selskabets risikoprofil med hensyn til dets kreditrisici.

Antal trufne korrigerende foranstaltninger som defineret i artikel 137 i direktiv 2009/138/EF

B5d

Antallet af tilfælde, hvor tilsynsmyndigheden har forbudt den frie rådighed over selskabets aktiver, i tilfælde af at selskabet ikke har efterkommet bestemmelserne om forsikringsmæssige hensættelser.

Antal trufne korrigerende foranstaltninger som defineret i artikel 138 i direktiv 2009/138/EF

B5e

Antallet af tilfælde, hvor tilsynsmyndigheden har begrænset eller forbudt den frie rådighed over selskabets aktiver, i tilfælde af at selskabet ikke har opfyldt solvenskapitalkravet.

Antal trufne korrigerende foranstaltninger som defineret i artikel 139 i direktiv 2009/138/EF

B5f

Antallet af tilfælde, hvor tilsynsmyndigheden har begrænset eller forbudt den frie rådighed over forsikrings- eller genforsikringsselskabets aktiver, i tilfælde af at selskabet ikke har opfyldt minimumskapitalkravet.

Antal inddragne tilladelser

B6

Ved »inddragelse« forstås en fuldstændig inddragelse af et selskabs tilladelse til at udøve virksomhed og således for eksempel ikke inddragelse af en tilladelse, som kun gælder en særskilt klasse af virksomhed eller genforsikringsvirksomhed, mens andre klasser eller former for virksomhed fortsat er tilladt for nævnte forsikrings- eller genforsikringsselskab.

Antal tilladelser givet til forsikrings- eller genforsikringsselskaber

B7

Antallet af nye tilladelser i det pågældende kalenderår. Ved »nye tilladelser« forstås tilladelser til nye forsikrings- eller genforsikringsselskaber og således for eksempel ikke udvidelser af tilladelser (f.eks. til andre klasser af virksomhed) for forsikrings- og genforsikringsselskaber, som allerede har opnået tilladelse.

Kriterier anvendt i forbindelse med anvendelse af kapitaltillæg

B8a

 

Kriterier anvendt i forbindelse med beregning af kapitaltillæg

B8b

 

Kriterier anvendt i forbindelse med ophævelse af kapitaltillæg

B8c

 

Antal ansøgninger indgivet til tilsynsmyndighederne om anvendelse af matchtilpasningen som omhandlet i artikel 77b i direktiv 2009/138/EF

B9

 

Heraf antal ansøgninger om anvendelse af matchtilpasning som omhandlet i artikel 77b i direktiv 2009/138/EF, der blev imødekommet

B9a

 

Antal ansøgninger indgivet til tilsynsmyndighederne om anvendelse af volatilitetsjusteringen som omhandlet i artikel 77d i direktiv 2009/138/EF

B10

Dette gælder kun, hvis medlemsstaten har valgt at kræve forudgående godkendelse af anvendelsen af volatilitetsjusteringen.

Heraf antal ansøgninger om anvendelse af volatilitetsjusteringen som omhandlet i artikel 77d i direktiv 2009/138/EF, der blev imødekommet

B10a

Dette gælder kun, hvis medlemsstaten har valgt at kræve forudgående godkendelse af anvendelsen af volatilitetsjusteringen.

Antal forlængelser, der er givet tilladelse til i henhold til artikel 138, stk. 4, i direktiv 2009/138/EF

B11a

Antallet af forlængelser af perioden, der er givet tilladelse til for at sikre opfyldelse af solenskapitalkravet i tilfælde af en usædvanlig ugunstig situation.

Gennemsnitlig varighed af forlængelser, der er givet tilladelse til i henhold til artikel 138, stk. 4, i direktiv 2009/138/EF

B11b

Samlet varighed af forlængelser, der er givet tilladelse til i henhold til artikel 138, stk. 4, i direktiv 2009/138/EF, delt med celle B11a.

Antal tilladelser udstedt i henhold til artikel 304 i direktiv 2009/138/EF

B12

Antallet af tilladelser, der er udstedt med henblik på anvendelse af det løbetidsbaserede »equity risk«-delmodul til beregning af solenskapitalkravet.

Antal ansøgninger indgivet til tilsynsmyndigheden om anvendelse af den midlertidige risikofrie rentekurve som omhandlet i artikel 308c i direktiv 2009/138/EF

B13

 

Heraf antal ansøgninger om anvendelse af den midlertidige risikofrie rentekurve som omhandlet i artikel 308c i direktiv 2009/138/EF, der blev imødekommet

B13a

 

Antal afgørelser om tilbagekaldelse af godkendelsen til denne overgangsforanstaltning i henhold til artikel 308e i direktiv 2009/138/EF

B13b

 

Antal ansøgninger indgivet til tilsynsmyndigheden om anvendelse af det midlertidige fradrag i de forsikringsmæssige hensættelser som omhandlet i artikel 308d i direktiv 2009/138/EF

B14

 

Heraf antal ansøgninger om anvendelse af det midlertidige fradrag i de forsikringsmæssige hensættelser som omhandlet i artikel 308d i direktiv 2009/138/EF, der blev imødekommet

B14a

 

Antal møder i tilsynskollegiet, som tilsynsmyndigheden deltog i som medlem

B15a

Antallet af møder tilrettelagt i overensstemmelse med artikel 248, stk. 1, litra e), og artikel 249, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF, som tilsynsmyndigheden deltog i som medlem, men ikke som koncerntilsynsførende. Dette omfatter fysiske møder og møder afholdt på anden vis, såsom telekonferencer. Det omfatter endvidere møder bestående af et begrænset antal tilsynsmyndigheder i overensstemmelse med artikel 248, stk. 3, tredje afsnit, i direktiv 2009/138/EF, herunder møder i specialiserede teams, men ikke bilaterale drøftelser mellem to af tilsynskollegiets tilsynsmyndigheder. Posten omfatter heller ikke møder i krisestyringsgrupper, eftersom deres oprettelse ikke sker i henhold til direktiv 2009/138/EF.

Antal møder i tilsynskollegiet, som tilsynsmyndigheden var formand for som koncerntilsynsførende

B15b

Antallet af møder i tilsynskollegiet tilrettelagt i overensstemmelse med artikel 248, stk. 1, litra e), og artikel 249, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF, som tilsynsmyndigheden var formand for som koncerntilsynsførende. Dette omfatter fysiske møder og møder afholdt på anden vis, såsom telekonferencer. Det omfatter endvidere møder bestående af et begrænset antal tilsynsmyndigheder i overensstemmelse med artikel 248, stk. 3, tredje afsnit, i direktiv 2009/138/EF, herunder møder i specialiserede teams, men ikke bilaterale drøftelser mellem to af tilsynskollegiets tilsynsmyndigheder. Posten omfatter heller ikke møder i krisestyringsgrupper, eftersom deres oprettelse ikke sker i henhold til direktiv 2009/138/EF.

Antal ansøgninger indgivet til tilsynsmyndighederne om godkendelse af supplerende kapitalgrundlag

B16a

 

Heraf antal ansøgninger om godkendelse af supplerende kapitalgrundlag, der blev imødekommet

B16aa

 

Vigtigste egenskaber for de godkendte elementer af det supplerende kapitalgrundlag

B16b

 

Antal ansøgninger indgivet til tilsynsmyndighederne om godkendelse af vurderingen og klassificeringen af kapitalgrundlagselementer, som ikke er omfattet af listerne i artikel 69, 72, 74, 76 og 78 i delegeret forordning (EU) 2015/35

B17a

 

Heraf antal ansøgninger om godkendelse af vurderingen og klassificeringen af kapitalgrundlagselementer, som ikke er omfattet af listerne i artikel 69, 72, 74, 76 og 78 i delegeret forordning (EU) 2015/35, der blev imødekommet

B17aa

 

Vigtigste egenskaber for de godkendte kapitalgrundlagselementer, som ikke er omfattet af listerne i artikel 69, 72, 74, 76 og 78 i delegeret forordning (EU) 2015/35

B17b

 

Metode anvendt til at vurdere og klassificere de godkendte kapitalgrundlagselementer, som ikke er omfattet af de relevante lister i artikel 69, 72, 74, 76 og 78 i delegeret forordning (EU) 2015/35

B17c

 

Antal peerevalueringer tilrettelagt og gennemført af EIOPA i henhold til artikel 30 i forordning (EU) nr. 1094/2010, som tilsynsmyndigheden deltog i

B18a

 

Omfang af peerevalueringer tilrettelagt og gennemført af EIOPA i henhold til artikel 30 i forordning (EU) nr. 1094/2010, som tilsynsmyndigheden deltog i

B18b

 


(1)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2450 af 2. december 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende skemaerne til indberetning af oplysninger til tilsynsmyndighederne i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (se side 1 i denne EUT).


BILAG III

SKEMA FOR OFFENTLIGGØRELSEN AF OPLYSNINGER OM BRUG AF VALGMULIGHEDER

De i artikel 4 omhandlede oplysninger skal offentliggøres ved at udfylde følgende skema: Alle henvisninger er til direktiv 2009/138/EF, medmindre andet er angivet.

SKEMA FOR OFFENTLIGGØRELSEN AF OPLYSNINGER VEDRØRENDE BRUG AF VALGMULIGHEDER I HENHOLD TIL ARTIKEL 31, STK. 2, LITRA D),I DIREKTIV 2009/138/EF

Artikel i direktiv 2009/138/EF

Artiklens overskrift

Beskrivelse af valgmuligheden

Brug af valgmulighed JA/NEJ

Anvendt nationalt retligt instrument L/A (1)

Henvisning til paragraf i national lov

Tekst eller link til tekst i national lov

Tekst eller link til tekst i national lov, hvis den foreligger på et andet sprog

Artikel 13, nr. 27

Definitioner

Med hensyn til definitionen af »store risici« kan der til kategorien af risici, der er klassificeret under skadesforsikringsklasse 3, 8, 9, 10, 13 og 16 i bilag I, del A, tilføjes risici, som forsikres af faglige sammenslutninger, joint ventures eller ad hoc-sammenslutninger

 

 

 

 

 

Artikel 15, stk. 2, tredje afsnit

Omfanget af tilladelsen

Mulighed for at give tilladelse for flere klasser af direkte forsikringsvirksomhed

 

 

 

 

 

Artikel 15, stk. 3, første afsnit

Omfanget af tilladelsen

Mulighed for at meddele tilladelse for de grupper af skadesforsikringsklasser, der er anført i del B i bilag I

 

 

 

 

 

Artikel 17, stk. 2

Forsikrings- eller genforsikringsselskabets retlige form

Mulighed for at oprette selskaber i en offentligretlig form, når disse virksomheders formål er udøvelse af forsikrings- eller genforsikringsvirksomhed på samme vilkår som dem, der gælder for privatretlige selskaber

 

 

 

 

 

Artikel 21, stk. 1, andet afsnit

Policebetingelser og tariffer

Mulighed for inden for livsforsikring at kræve løbende anmeldelse af det tekniske grundlag for beregningen af tariffer og forsikringsmæssige hensættelser med det formål at kontrollere, at aktuarmæssige principper overholdes

 

 

 

 

 

Artikel 21, stk. 3

Policebetingelser og tariffer

Mulighed for at underkaste selskaber, der ansøger om eller har fået tilladelse til assistancevirksomhed, tilsyn med deres midler i form af personale og materiel

 

 

 

 

 

Artikel 21, stk. 4

Policebetingelser og tariffer

Mulighed for foreskrive godkendelse af vedtægterne og alt materiale, der er nødvendigt for normalt tilsyn

 

 

 

 

 

Artikel 51, stk. 2, tredje afsnit

Rapport om solvens og finansiel situation: indhold

Mulighed for i en overgangsperiode at fritage forsikrings- eller genforsikringsselskaber for kravet om offentliggørelse af særskilte oplysninger om kapitaltillægget eller konsekvensen af anvendelsen af selskabsspecifikke parametre, hvis tilsynsmyndigheden kræver, at de anvendes

 

 

 

 

 

Artikel 57, stk. 1

Erhvervelser

Hvis medlemsstater anvender en tærskel på en tredjedel for underretningen af tilsynsmyndigheden om erhvervelser i henhold til direktiv 2004/109/EF, mulighed for fortsat at anvende denne tærskel i stedet for en tærskel på 30 %

 

 

 

 

 

Artikel 57, stk. 2

Erhvervelser

Hvis medlemsstater anvender en tærskel på en tredjedel for underretningen af tilsynsmyndigheden om opgivelser i overensstemmelse med direktiv 2004/109/EF, mulighed for fortsat at anvende denne tærskel i stedet for en tærskel på 30 %

 

 

 

 

 

Artikel 73, stk. 2

Udøvelse af livsforsikrings- og skadesforsikringsvirksomhed

Mulighed for følgende:

i)

livsforsikringsselskaber kan få tilladelse til skadeforsikringsvirksomhed for ulykkes- og sygdomsrisici

ii)

skadesforsikringsselskaber, der udelukkende har fået tilladelse for ulykkes- og sygdomsrisici, kan få tilladelse til udøvelse af livsforsikringsvirksomhed

 

 

 

 

 

Artikel 73, stk. 3, første punktum

Udøvelse af livsforsikrings- og skadesforsikringsvirksomhed

Mulighed for at fastsætte, at de i artikel 73, stk. 2, omhandlede selskaber skal følge de regnskabsregler, der gælder for livsforsikringsselskaber, for så vidt angår deres virksomhed som helhed

 

 

 

 

 

Artikel 73, stk. 3, andet punktum

Udøvelse af livsforsikrings- og skadesforsikringsvirksomhed

Mulighed for i forbindelse med en likvidationsprocedure at anvende reglerne for livsforsikringsvirksomhed på virksomhed, der vedrører ulykkes- og sygdomsrisici, og som udøves af selskaberne i henhold til artikel 73, stk. 2

 

 

 

 

 

Artikel 73, stk. 5, andet afsnit

Udøvelse af livsforsikrings- og skadesforsikringsvirksomhed

Mulighed for at kræve, at forsikringsselskaber inden for en fastsat frist ophører med samtidig udøvelse af livsforsikrings- og skadesforsikringsvirksomhed

 

 

 

 

 

Artikel 77d, stk. 1

Volatilitetsjustering af den relevante risikofrie rentekurve

Mulighed for at kræve forhåndsgodkendelse fra tilsynsmyndigheden, for at forsikrings- og genforsikringsselskaber kan anvende en volatilitetsjustering på den risikofrie rentekurve til at beregne det bedste skøn, jf. artikel 77, stk. 2.

 

 

 

 

 

Artikel 148, stk. 2

Meddelelse fra hjemlandet

Mulighed for at kræve, at skadesforsikringsselskaber, der dækker motoransvarsrisici i henhold til reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser, fremlægger visse oplysninger

 

 

 

 

 

Artikel 150, stk. 3

Lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer

Mulighed for, at værtslandet kan stille krav om, at et forsikringsselskab, der tilbyder tjenesteydelser, skal overholde bestemmelser om dækning af forøgede risici, for så vidt at de finder anvendelse på skadesforsikringsselskaber

 

 

 

 

 

Artikel 152, stk. 4

Repræsentant

Mulighed for at godkende en skadebehandlingsrepræsentant, der er udpeget i henhold til artikel 4 i direktiv 2000/26/EF, som repræsentant i henhold til artikel 152, stk. 1

 

 

 

 

 

Artikel 163, stk. 3

Driftsplan for filialen

Mulighed for at kræve, at forsikringsselskaber foretager løbende anmeldelse af det tekniske grundlag for beregningen af tariffer og forsikringsmæssige hensættelser for så vidt angår livsforsikring

 

 

 

 

 

Artikel 169, stk. 2

Adskillelse af skades- og livsforsikringsvirksomhed

Mulighed for, at filialer kan udøve både livsforsikrings- og skadesforsikringsvirksomhed på betingelse af, at der oprettes særskilt forvaltning for hver af disse former for virksomhed

 

 

 

 

 

Artikel 169, stk. 3, andet afsnit

Adskillelse af skades- og livsforsikringsvirksomhed

Mulighed, der vedrører filialer, som på de i artikel 73, stk. 5, første afsnit, nævnte datoer på medlemsstatens område udelukkende udøvede livsforsikringsvirksomhed, men hvis hovedkontor uden for Fællesskabet udøver livsforsikrings- og skadesforsikringsvirksomhed samtidig og efterfølgende ønsker at udøve skadesforsikringsvirksomhed i den pågældende medlemsstat

 

 

 

 

 

Artikel 179, stk. 4, andet afsnit

Andre forpligtelser

Mulighed for at kræve, at der udstedes en erklæring om, at forsikringsaftalen er i overensstemmelse med de særlige bestemmelser, der gælder for lovpligtig skadesforsikring

 

 

 

 

 

Artikel 181, stk. 1, andet afsnit

Skadesforsikring

Mulighed for at kræve, at policebetingelser og øvrige dokumenter på opfordring skal kunne forelægges, med henblik på at kontrollere, at nationale bestemmelser om forsikringsaftaler overholdes

 

 

 

 

 

Artikel 181, stk. 2, første afsnit

Skadesforsikring

Mulighed for kræve, at de almindelige og specielle betingelser i lovpligtig forsikring meddeles tilsynsmyndighederne, før de anvendes

 

 

 

 

 

Artikel 182, stk. 2

Livsforsikring

Mulighed for at kræve løbende anmeldelse af det tekniske grundlag for beregningen af tariffer og forsikringsmæssige hensættelser med det formål at kontrollere, at aktuarmæssige principper overholdes

 

 

 

 

 

Artikel 184, stk. 2, andet afsnit

Supplerende oplysninger i forbindelse med skadesforsikringer, der tilbydes i henhold til reglerne om fri etableringsret eller fri udveksling af tjenesteydelser

Mulighed for at kræve, at navn og adresse på repræsentanten for skadesforsikringsselskabet anføres i en forsikringsaftale eller andre dokumenter, der yder dækning

 

 

 

 

 

Artikel 185, stk. 7

Oplysninger til forsikringstageren

Mulighed for at kræve, at der gives yderligere oplysninger for at sikre, at forsikringstageren kan forstå de væsentligste elementer af livsforsikringsforpligtelsen

 

 

 

 

 

Artikel 186, stk. 2

Opsigelsesperiode

Mulighed for at undlade at anvende en opsigelsesperiode i særlige tilfælde

 

 

 

 

 

Artikel 189

Deltagelse i nationale garantiordninger

Mulighed for at kræve, at skadesforsikringsselskaber deltager i værtslandets garantiordninger

 

 

 

 

 

Artikel 197, stk. 1

Virksomhed svarende til turistassistance

Mulighed for at udøve virksomhed i form af assistance til personer, der kommer i vanskeligheder under andre omstændigheder end de i artikel 2, stk. 2 omhandlede

 

 

 

 

 

Artikel 198, stk. 2, litra c)

Anvendelsesområdet for bestemmelserne i denne afdeling

Mulighed for under særlige omstændigheder ikke at anvende bestemmelserne om retshjælpsforsikring på retshjælpsforsikringsvirksomhed, der udøves af et forsikringsselskab, der tilbyder assistance

 

 

 

 

 

Artikel 199

Særskilte aftaler

Mulighed for at kræve en eksplicit angivelse af beløbet for præmien for retshjælp i den relevante aftale

 

 

 

 

 

Artikel 200, stk. 1, første afsnit

Behandling af krav

Mulighed for at vælge mellem tre metoder til behandling af krav

 

 

 

 

 

Artikel 200, stk. 3, andet afsnit

Behandling af krav

Mulighed for udvide forbuddet mod samtidig udøvelse af den samme eller lignende aktivitet i et tilknyttet forsikringsselskab til også at gælde for medlemmerne af retshjælpsforsikrerens administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan

 

 

 

 

 

Artikel 202, stk. 1

Undtagelse fra reglen om frit advokatvalg

Mulighed for på visse betingelser at undtage retshjælpforsikring fra reglen om frit advokatvalg

 

 

 

 

 

Artikel 206, stk. 1

Sygeforsikring som alternativ til socialsikring

Mulighed for at kræve: a) at sygeforsikringsaftaler er i overensstemmelse med de specifikke retsforskrifter til beskyttelse af almene hensyn i forbindelse med den pågældende sygeforsikringsklasse, og b) at de almindelige og specielle betingelser, der er forbundet med sygeforsikring, meddeles tilsynsmyndighederne

 

 

 

 

 

Artikel 206, stk. 2, første afsnit

Sygeforsikring som alternativ til socialsikring

Mulighed for på særlige betingelser at kræve, at en alternativ sygeforsikring teknisk set fungerer på lignende måde som livsforsikring

 

 

 

 

 

Artikel 207

Lovpligtig arbejdsskadeforsikring

Mulighed for at kræve, at selskaber, der tegner lovpligtige arbejdsskadeforsikringer, overholder specifikke bestemmelser i værtslandets nationale lovgivning

 

 

 

 

 

Artikel 216, stk. 1, første afsnit

Det endelige moderselskab på nationalt niveau

Mulighed for at tillade tilsynsmyndighederne at beslutte at udøve koncerntilsyn med det endelige moderselskab på nationalt niveau

 

 

 

 

 

Artikel 225, stk. 2

Tilknyttede forsikrings- og genforsikringsselskaber

Mulighed for at kræve, at der, når det tilknyttede selskab har sit hovedsæde i en anden medlemsstat, tages hensyn til det tilknyttede selskabs solvenskapitalkrav og det anerkendte kapitalgrundlag, som fastsat i denne anden medlemsstat, ved beregningen af koncernsolvensen

 

 

 

 

 

Artikel 227, stk. 1, andet afsnit

Tilknyttede tredjelandsforsikrings- og genforsikringsselskaber

Mulighed for at kræve, at der, når det tilknyttede selskab har sit hovedsæde i et tredjeland, der anvender ækvivalente solvensregler, tages hensyn til det tilknyttede selskabs solvenskapitalkrav og det anerkendte kapitalgrundlag, som fastsat i dette tredjeland

 

 

 

 

 

Artikel 275, stk. 1

Behandling af forsikringskrav

Mulighed for at vælge mellem to metoder eller en kombination heraf for at sikre, at forsikringskrav har forrang for andre fordringer mod forsikringsselskabet

 

 

 

 

 

Artikel 275, stk. 2

Behandling af forsikringskrav

Mulighed for at foreskrive, at alle eller en del af de udgifter, der er opstået i forbindelse med likvidationsprocedurer, får forrang for forsikringskrav

 

 

 

 

 

Artikel 276, stk. 2, andet afsnit

Særligt register

Mulighed for at kræve, at forsikringsselskaber, der driver livsforsikringsvirksomhed og dækker ulykkes- og sygdomsrisici, kun skal føre ét register

 

 

 

 

 

Artikel 277

Subrogation til en garantifond

Mulighed for at bestemme, at når en national garantifond er indtrådt i forsikringskreditorers rettigheder, er denne fonds fordringer ikke omfattet af bestemmelserne i artikel 275, stk. 1

 

 

 

 

 

Artikel 279, stk. 2, andet afsnit

Inddragelse af tilladelsen

Mulighed for at bestemme, at udøvelsen af visse aktiviteter under en likvidation kræver samtykke fra og skal foregå under kontrol af tilsynsmyndighederne i hjemlandet

 

 

 

 

 

Artikel 304, stk. 1

Løbetidsbaseret »equity risk«-delmodul

Mulighed for at tillade livsforsikringsselskaber at anvende et »equity risk«-delmodul på visse betingelser

 

 

 

 

 

Artikel 305, stk. 1

Undtagelser og ophævelse af restriktive foranstaltninger

Mulighed for at fritage skadesforsikringsselskaber med visse maksimumspræmieindtægter, som ikke opfyldte solvenskravene den 31. januar 1975, fra kravet om oprettelse af en minimumsgarantifond

 

 

 

 

 

Artikel 308b, stk. 15

Overgangsforanstaltninger

Mulighed for fortsat at anvende de love og administrative bestemmelser, som er vedtaget for at overholde artikel 1-19, 27-30, 32-35 og 37-67 i direktiv 2002/83/EF, indtil den 31. december 2019

 

 

 

 

 

Artikel 308b, stk. 16

Overgangsforanstaltninger

Mulighed for at give det endelige moderforsikrings- eller genforsikringsselskab tilladelse til i en periode indtil den 31. marts 2022 at ansøge om godkendelse af en intern koncernmodel for en del af en koncern

 

 

 

 

 


(1)  Lov (L), administrativ bestemmelse (A).


Top