EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2441

Kommissionens forordning (EU) 2015/2441 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IAS 27 (EØS-relevant tekst)

OJ L 336, 23.12.2015, p. 49–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2441/oj

23.12.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 336/49


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2441

af 18. december 2015

om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IAS 27

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (1), særlig artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 (2) blev en række internationale standarder og fortolkningsbidrag, der fandtes pr. 15. oktober 2008, vedtaget.

(2)

Den 12. august 2014 offentliggjorde International Accounting Standards Board en række ændringer til IAS 27 Separate årsregnskaber med titlen Den indre værdis metode i separate årsregnskaber. Formålet med ændringerne er at tillade virksomheder at anvende den indre værdis metode, som beskrevet i IAS 28 Investeringer i associerede virksomheder og joint ventures, til regnskabsmæssig behandling af deres investeringer i dattervirksomheder, joint ventures og associerede virksomheder i deres separate årsregnskaber.

(3)

Ændringerne af IAS 27 indebærer konsekvensændringer af IFRS 1 og IAS 28 for at sikre en logisk sammenhæng mellem de internationale regnskabsstandarder.

(4)

Ændringerne til IAS 27 indeholder en række henvisninger til IFRS 9, som for øjeblikket ikke kan anvendes, da IFRS 9 endnu ikke er blevet vedtaget af Unionen. Derfor bør enhver henvisning til IFRS 9, der forekommer i bilaget til denne forordning, læses som en henvisning til IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling.

(5)

Den Europæiske Rådgivende Regnskabsgruppe bekræfter, at ændringerne til IAS 27 opfylder kriterierne for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002.

(6)

Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor ændres.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   I bilaget til forordning (EF) nr. 1126/2008 foretages følgende ændringer:

a)

IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS ændres som anført i bilaget til denne forordning.

b)

IAS 27 Separate årsregnskaber ændres som anført i bilaget til denne forordning

c)

IAS 28 Investeringer i associerede virksomheder og joint ventures ændres som anført i bilaget til denne forordning.

2.   Enhver henvisning til IFRS 9, der forekommer i bilaget til denne forordning, læses som en henvisning til IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling.

Artikel 2

Virksomhederne anvender ændringerne, der er omhandlet i artikel 1, senest fra den første dag i det førstkommende regnskabsår, der begynder den 1. januar 2016 eller derefter.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 af 3. november 2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 (EUT L 320 af 29.11.2008, s. 1).


BILAG

Den indre værdis metode i separate årsregnskaber

(Ændringer til IAS 27)

Ændringer til IAS 27

Separate årsregnskaber

Afsnit 4-7, 10, 11B og 12 ændres, og afsnit 18J tilføjes.

DEFINITIONER

4.

Nedenstående udtryk anvendes i denne standard med følgende betydning:

Separate årsregnskaber er regnskaber, som præsenteres af en virksomhed, og hvori den under forbehold af kravene i denne standard kan vælge at behandle sine investeringer i dattervirksomheder, joint ventures og associerede virksomheder enten til kostpris, i overensstemmelse med IFRS 9 Finansielle instrumenter, eller ved hjælp af den indre værdis metode, i overensstemmelse med IAS 28 Investeringer i associerede virksomheder og joint ventures.

5.

Nedenstående begreber er defineret i Appendiks A til IFRS 10 Koncernregnskaber, Appendiks A til IFRS 11 Fælles ordninger og afsnit 3 i IAS 28:

associeret virksomhed

den indre værdis metode

6.

Separate årsregnskaber er regnskaber, som præsenteres ud over de konsoliderede årsregnskaber eller ud over regnskaberne for en investor, som ikke har investeringer i dattervirksomheder, men har investeringer i associerede virksomheder eller joint ventures, og hvori investeringerne i associerede virksomheder eller joint ventures i henhold til IAS 28 skal behandles regnskabsmæssigt ved hjælp af den indre værdis metode, undtagen under de omstændigheder, der er beskrevet i afsnit 8-8A.

7.

Årsregnskaber for virksomheder, der ikke har dattervirksomheder, associerede virksomheder eller joint venturedeltageres kapitalandele i joint ventures, udgør ikke separate årsregnskaber.

UDARBEJDELSE AF SEPARATE ÅRSREGNSKABER

10.

Når en virksomhed udarbejder et separat årsregnskab, skal den indregne investeringer i dattervirksomheder, joint ventures og associerede virksomheder enten:

a)

til kostpris

b)

i overensstemmelse med IFRS 9 eller

c)

ved hjælp af den indre værdis metode i overensstemmelse med IAS 28.

Virksomheden skal regnskabsmæssigt behandle hver kategori af investeringer på samme måde. Investeringer, der regnskabsmæssigt behandles til kostpris eller ved hjælp af den indre værdis metode, skal regnskabsmæssigt behandles i overensstemmelse med IFRS 5 Anlægsaktiver, som besiddes med henblik på salg og ophørte aktiviteter, hvis de er klassificeret som besiddelse med henblik på salg eller udlodning (eller medtages i en afståelsesgruppe, som er klassificeret som besiddelse med henblik på salg eller udlodning). Målingen af investeringer, der regnskabsmæssigt behandles i overensstemmelse med IFRS 9, er under disse omstændigheder ikke ændret.

11B

Hvis en modervirksomhed ophører med at være en investeringsvirksomhed eller bliver en investeringsvirksomhed, skal den fra datoen for statusændringen behandle denne ændring regnskabsmæssigt som følger:

a)

når en virksomhed ophører med at være en investeringsvirksomhed, skal virksomheden regnskabsmæssigt behandle en investering i en dattervirksomhed i overensstemmelse med afsnit 10. Datoen for statusændringen er den skønnede anskaffelsesdato. Dagsværdien af dattervirksomheden på den skønnede anskaffelsesdato udgør det skønnede erlagte vederlag i forbindelse med den regnskabsmæssige behandling af investeringen i overensstemmelse med afsnit 10.

i)

[udgår]

ii)

[udgår]

b)

hvis en virksomhed bliver en investeringsvirksomhed, skal den regnskabsmæssigt behandle en investering i en dattervirksomhed til dagsværdi over resultatet i overensstemmelse med IFRS 9. Forskellen mellem dattervirksomhedens tidligere regnskabsmæssige værdi og dagsværdien på datoen for investeringsvirksomhedens statusændring indregnes som gevinst eller tab i resultatopgørelsen. Den samlede værdi af en eventuel gevinst eller et eventuelt tab, der tidligere er indregnet i øvrig totalindkomst for disse dattervirksomheder, behandles, som om investeringsvirksomheden havde afhændet disse dattervirksomheder på datoen for statusændringen.

12.

Udbytte fra en dattervirksomhed, et joint venture eller en associeret virksomhed indregnes i en virksomheds separate årsregnskab, når virksomhedens ret til at modtage udbyttet er blevet fastlagt. Udbyttet indregnes i resultatet, medmindre virksomheden vælger at anvende den indre værdis metode; i så fald indregnes udbyttet som en reduktion af investeringens regnskabsmæssige værdi.

IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT OG OVERGANG

18J

Den indre værdis metode i separate årsregnskaber (Ændringer til IAS 27), udstedt i august 2014, medførte ændringer af afsnit 4-7, 10, 11B og 12. Virksomheder skal anvende disse ændringer med tilbagevirkende kraft i overensstemmelse med IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn og fejl for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2016 eller derefter. Det er tilladt at anvende standarden før dette tidspunkt. Hvis en virksomhed anvender disse ændringer for et tidligere regnskabsår, skal den give oplysning herom.

Konsekvensændringer til andre standarder

IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS

Afsnit 39Z tilføjes.

IKRAFTTRÆDELSESDATO

39Z

Den indre værdis metode i separate årsregnskaber (Ændringer til IAS 27), udstedt i august 2014, medførte ændringer af afsnit D14 og tilføjelse af afsnit D15A. Virksomheder skal anvende disse ændringer på regnskabsår, som begynder den 1. januar 2016 eller derefter. Det er tilladt at anvende standarden før dette tidspunkt. Hvis en virksomhed anvender disse ændringer for et tidligere regnskabsår, skal den give oplysning herom.

I appendiks D ændres afsnit D14, og afsnit D15A tilføjes.

Investeringer i dattervirksomheder, joint ventures og associerede selskaber

D14

Når en virksomhed udarbejder et separat årsregnskab, skal den i henhold til IAS 27 indregne investeringer i dattervirksomheder, joint ventures og associerede virksomheder enten:

a)

til kostpris

b)

i overensstemmelse med IFRS 9 eller

c)

ved hjælp af den indre værdis metode i overensstemmelse med IAS 28.

D15A

Hvis en virksomhed, der anvender IFRS for første gang, regnskabsmæssigt behandler en sådan investering ved hjælp af den indre værdis metode i overensstemmelse med IAS 28:

a)

skal den virksomhed, der anvender IFRS for første gang, fritagelsen for tidligere virksomhedssammenslutninger (Appendiks C) på anskaffelsen af investeringen

b)

hvis en virksomhed anvender IFRS for første gang for sit separate årsregnskab tidligere end for sine konsoliderede årsregnskaber og

i)

senere end modervirksomheden, skal virksomheden anvende afsnit D16 i sit separate årsregnskab

ii)

senere end dattervirksomheden, skal virksomheden anvende afsnit D17 i sit separate årsregnskab.

IAS 28 Investeringer i associerede virksomheder og joint ventures

Afsnit 25 ændres, og afsnit 45B tilføjes.

Ændringer i ejerandele

25.

Hvis en virksomheds ejerandele i en associeret virksomhed eller et joint venture mindskes, men investeringen fortsat klassificeres som enten en associeret virksomhed eller et joint venture, skal virksomheden omklassificere til resultat den del af gevinsten eller tabet, der tidligere var indregnet i øvrig totalindkomst vedrørende denne mindskelse af ejerandele, hvis gevinsten eller tabet skulle omklassificeres til resultatet ved afhændelsen af de tilknyttede aktiver eller forpligtelser.

IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT OG OVERGANG

45B

Den indre værdis metode i separate årsregnskaber (Ændringer til IAS 27), udstedt i august 2014, medførte ændringer af afsnit 25. Virksomheder skal anvende denne ændring med tilbagevirkende kraft i overensstemmelse med IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn og fejl for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2016 eller derefter. Det er tilladt at anvende standarden før dette tidspunkt. Hvis en virksomhed anvender ændringen for et tidligere regnskabsår, skal den give oplysning herom.


Top