EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2402

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2402 af 12. oktober 2015 om revision af harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el og varme, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU, og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/877/EU

OJ L 333, 19.12.2015, p. 54–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2402/oj

19.12.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 333/54


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/2402

af 12. oktober 2015

om revision af harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el og varme, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU, og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/877/EU

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF (1), særlig artikel 14, stk. 10, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 4, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/8/EF (2) fastsatte Kommissionen i sin gennemførelsesafgørelse 2011/877/EU (3) harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el og varme i form af en matrix af værdier, der er differentieret på grundlag af relevante faktorer, herunder bygningsår og brændselstype. Disse værdier finder anvendelse indtil den 31. december 2015.

(2)

Kommissionen har revideret de harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el og varme under hensyntagen til medlemsstaternes og de interesserede parters driftsdata under realistiske forhold. Som følge af udviklingen i den bedste tilgængelige og økonomisk forsvarlige teknologi i den betragtede periode 2011 til 2015 bør den sondring mht. kraftvarmeenhedens bygningsår, der er foretaget i Kommissionens afgørelse 2011/877/EU, opretholdes i relation til de harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el.

(3)

Ved revisionen af de harmoniserede referenceværdier for effektiviteten blev det på grundlag af nyere erfaringer og analyser bekræftet, at korrektionsfaktorerne for klimaforholdene, som er fastsat i afgørelse 2011/877/EU, udelukkende bør anvendes på gasfyrede anlæg.

(4)

Revisionen bekræftede på grundlag af nyere erfaringer og analyser, at der fortsat bør anvendes korrektionsfaktorer for sparet nettab, jf. afgørelse 2011/877/EU. For bedre at afspejle de sparede tab er der behov for at ajourføre de anvendte spændingsgrænser og korrektionsfaktorernes værdier.

(5)

Med revisionen er det godtgjort, at de harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af varme i nogle tilfælde bør ændres. For at undgå, at eksisterende ordninger ændres med tilbagevirkende kraft, gælder det nye sæt referenceværdier først fra 2016, mens det nugældende sæt referenceværdier opretholdes for anlæg, der er opført før denne frist. Der er heller ikke behov for korrektionsfaktorer for klimaforholdene, fordi varmeproduktionens termodynamik i et brændselsdrevet anlæg ikke i afgørende grad afhænger af temperaturen. Det er heller ikke nødvendigt at korrigere for nettab, eftersom varme altid anvendes tæt på produktionsstedet.

(6)

Med revisionen er det godtgjort, at der er behov for at differentiere referenceværdierne for energieffektiviteten af kedler, som producerer damp eller varmt vand.

(7)

Driftsdata under realistiske forhold viser en statistisk signifikant forbedring i de mest avancerede anlægs faktiske ydeevne for nærmere bestemte brændslers vedkommende i den betragtede periode.

(8)

Investeringer i kraftvarmeproduktion kræver stabile vilkår og fortsat investortillid, og det er derfor hensigtsmæssigt at fastsætte harmoniserede referenceværdier for el og varme.

(9)

Referenceværdierne for den separate produktion af el og varme, der er fastsat i afgørelse 2011/877/EU, anvendes indtil den 31. december 2015, og der er behov for nye referenceværdier til anvendelse fra den 1. januar 2016. For at sikre, at det nye sæt referenceværdier kan finde anvendelse fra denne dato, skal nærværende forordning træde i kraft den første dag efter offentliggørelsen.

(10)

Ved artikel 14, 22 og 23 i direktiv 2012/27/EU tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter om ajourføring af de harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el og varme. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 4. december 2012. For at tage højde for en situation, hvor delegationen af beføjelser ikke forlænges ud over den 4. december 2017, vil de referenceværdier, der er fastsat ved denne forordning, fortsat finde anvendelse. Hvis nye delegerede beføjelser tillægges Kommissionen i mellemtiden, er det Kommissionens hensigt at revidere de referenceværdier, der er fastsat ved denne forordning, senest fire år efter dens ikrafttræden.

(11)

Hensigten med direktiv 2012/27/EU er at fremme kraftvarmeproduktion for at opnå energibesparelser, og derfor bør der tilskyndes til at ombygge ældre kraftvarmeenheder med henblik på at forbedre deres energieffektivitet. Af disse grunde og i overensstemmelse med kravet om, at de harmoniserede referenceværdier skal udarbejdes på grundlag af principperne i bilag II, litra f), i direktiv 2012/27/EU, bør referenceværdierne for effektiviteten af el i kraftvarmeenheder forhøjes fra det ellevte år efter den pågældende enheds bygningsår —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Fastsættelse af harmoniserede referenceværdier for effektivitet

De harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el og varme er fastsat i henholdsvis bilag I og II.

Artikel 2

Korrektionsfaktorer for de harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el

1.   Medlemsstaterne anvender korrektionsfaktorerne i bilag III for at tilpasse de i bilag I fastsatte harmoniserede referenceværdier til deres gennemsnitlige klimaforhold.

Hvis de officielle meteorologiske data for en medlemsstats område viser forskelle i temperaturen på årsbasis på 5 °C eller derover, kan den pågældende medlemsstat med henblik på første afsnit, under forudsætning af, at den underretter Kommissionen, benytte flere klimazoner, idet den anvender metoden i bilag III.

2.   Medlemsstaterne anvender korrektionsfaktorerne i bilag IV for at korrigere de harmoniserede referenceværdier i bilag I for sparet nettab.

3.   Hvis en medlemsstat anvender både de korrektionsfaktorer, der er anført i bilag III, og dem, der er anført i bilag IV, anvendes bilag III, før bilag IV anvendes.

Artikel 3

Anvendelse af de harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el

1.   Medlemsstaterne anvender de i bilag I fastsatte harmoniserede referenceværdier for effektivitet, der svarer til kraftvarmeenhedens bygningsår. Disse harmoniserede referenceværdier for effektivitet anvendes i 10 år fra kraftvarmeenhedens bygningsår.

2.   Fra det ellevte år efter kraftvarmeenhedens bygningsår anvender medlemsstaterne de harmoniserede referenceværdier for effektivitet, der i medfør af stk. 1 finder anvendelse på kraftvarmeenheder, der er 10 år gamle. Disse referenceværdier for effektivitet anvendes i ét år.

3.   I denne artikel forstås ved en kraftvarmeenheds bygningsår det kalenderår, i hvilket enheden påbegynder elproduktionen.

Artikel 4

Anvendelse af de harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af varme

1.   Medlemsstaterne anvender de i bilag II fastsatte harmoniserede referenceværdier, der svarer til kraftvarmeenhedens bygningsår.

2.   I denne artikel forstås ved en kraftvarmeenheds bygningsår det bygningsår, som er omhandlet i artikel 3.

Artikel 5

Ombygning af en kraftvarmeenhed

Hvis investeringsomkostningerne ved ombygningen af en kraftvarmeenhed overstiger 50 % af investeringsomkostningerne til en ny, tilsvarende kraftvarmeenhed, er den ombyggede kraftvarmeenheds bygningsår, jf. artikel 3 og 4, det kalenderår, i hvilket den ombyggede kraftvarmeenhed påbegynder elproduktionen.

Artikel 6

Brændselskombination

Hvis kraftvarmeenheden drives på mere end en brændselstype, anvendes de harmoniserede referenceværdier for effektivitet proportionalt med det vægtede gennemsnitsforbrug af de forskellige brændselstyper.

Artikel 7

Ophævelse

Afgørelse 2011/877/EU ophæves.

Artikel 8

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. oktober 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 315 af 14.11.2012, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/8/EF af 11. februar 2004 om fremme af kraftvarmeproduktion på grundlag af en efterspørgsel efter nyttevarme på det indre energimarked og om ændring af direktiv 92/42/EØF (EUT L 52 af 21.2.2004, s. 50).

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/877/EU af 19. december 2011 om fastsættelse af harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el og varme, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/8/EF, og om ophævelse af Kommissionens beslutning 2007/74/EF (EUT L 343 af 23.12.2011, s. 91).


BILAG I

Harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el

(som omhandlet i artikel 1)

De harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el i nedenstående tabel er baseret på den nedre brændværdi og standard atmosfære i henhold til ISO (temperatur: 15 °C, lufttryk: 1,013 bar og relativ luftfugtighed: 60 %).

Kategori

Brændselstype

Bygningsår

Før 2012

2012-2015

Fra og med 2016

Faste stoffer

S1

Stenkul og herunder anthracitkul, bituminøs kul, subbituminøs kul, koks, halvkoks og petroleumskoks

44,2

44,2

44,2

S2

Brunkul, brunkulsbriketter og skiferolie

41,8

41,8

41,8

S3

Tørv og tørvebriketter

39,0

39,0

39,0

S4

Tør biomasse og herunder træ og anden fast biomasse, træpiller og -briketter, tørret træflis, rent og tørt affaldstræ, nøddeskaller samt olivensten og andre sten

33,0

33,0

37,0

S5

Anden fast biomasse og herunder alt træ, som ikke hører under S4, samt sortlud og brunlud

25,0

25,0

30,0

S6

Husholdnings- og industriaffald (ikke fornyeligt) og fornyeligt/biologisk nedbrydeligt affald

25,0

25,0

25,0

Flydende stoffer

L7

Svær fuelolie, gasolie/dieselolie og andre olieprodukter

44,2

44,2

44,2

L8

Flydende biobrændsler, herunder biomethanol, bioethanol, biobutanol, biodiesel og andre flydende biobrændsler

44,2

44,2

44,2

L9

Flydende affald, herunder bionedbrydeligt og ikke-fornyeligt affald (herunder talg, fedt og mask)

25,0

25,0

29,0

Gasformige stoffer

G10

Naturgas, LPG, LNG og biomethan

52,5

52,5

53,0

G11

Raffinaderigasser, brint og syntesegas

44,2

44,2

44,2

G12

Biogas fra anaerob nedbrydning, deponering og behandling af spildevand

42,0

42,0

42,0

G13

Koksværksgas, højovnsgas, grubegas og andre genvundne gasser (undtagen raffinaderigas)

35,0

35,0

35,0

Andre

O14

Spildvarme (herunder procesafledte forbrændingsgasser med høj temperatur og produkter fra eksoterme kemiske reaktioner)

 

 

30,0

O15

Atomkraft

 

 

33,0

O16

Termisk solenergi

 

 

30,0

O17

Geotermisk energi

 

 

19,5

O18

Andre brændsler, som ikke er nævnt ovenfor

 

 

30,0


BILAG II

Harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af varme

(som omhandlet i artikel 1)

De harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af varme i nedenstående tabel er baseret på den nedre brændværdi og standard atmosfære i henhold til ISO (temperatur: 15 °C, lufttryk: 1,013 bar og relativ luftfugtighed: 60 %).

Kategori

Brændselstype:

Bygningsår

Før 2016

Fra og med 2016

Varmt vand

Damp (1)

Direkte anvendelse af forbrændingsgassen (2)

Varmt vand

Damp (1)

Direkte anvendelse af forbrændingsgassen (2)

Faste stoffer

S1

Stenkul og herunder anthracitkul, bituminøs kul, subbituminøs kul, koks, halvkoks og petroleumskoks

88

83

80

88

83

80

S2

Brunkul, brunkulsbriketter og skiferolie

86

81

78

86

81

78

S3

Tørv og tørvebriketter

86

81

78

86

81

78

S4

Tør biomasse og herunder træ og anden fast biomasse, træpiller og -briketter, tørret træflis, rent og tørt affaldstræ, nøddeskaller samt olivensten og andre sten

86

81

78

86

81

78

S5

Anden fast biomasse og herunder alt træ, som ikke hører under S4, samt sortlud og brunlud

80

75

72

80

75

72

S6

Husholdnings- og industriaffald (ikke fornyeligt) og fornyeligt/biologisk nedbrydeligt affald

80

75

72

80

75

72

Flydende stoffer

L7

Svær fuelolie, gasolie/dieselolie og andre olieprodukter

89

84

81

85

80

77

L8

Flydende biobrændsler, herunder biomethanol, bioethanol, biobutanol, biodiesel og andre flydende biobrændsler

89

84

81

85

80

77

L9

Flydende affald, herunder bionedbrydeligt og ikke-fornyeligt affald (herunder talg, fedt og mask)

80

75

72

75

70

67

Gasformige stoffer

G10

Naturgas, LPG, LNG og biomethan

90

85

82

92

87

84

G11

Raffinaderigasser, brint og syntesegas

89

84

81

90

85

82

G12

Biogas fra anaerob nedbrydning, deponering og behandling af spildevand

70

65

62

80

75

72

G13

Koksværksgas, højovnsgas, grubegas og andre genvundne gasser (undtagen raffinaderigas)

80

75

72

80

75

72

Andre

O14

Spildvarme (herunder procesafledte forbrændingsgasser med høj temperatur og produkter fra eksoterme kemiske reaktioner)

92

87

O15

Atomkraft

92

87

O16

Termisk solenergi

92

87

O17

Geotermisk energi

92

87

O18

Andre brændsler, som ikke er nævnt ovenfor

92

87


(1)  Hvis dampanlæg ikke medregner tilbageført kondensat ved beregningen af CHP-varmevirkningsgrader, bør virkningsgraderne for damp, der er vist i tabellen ovenfor, forhøjes med 5 procentpoint.

(2)  Værdierne for direkte anvendelse af forbrændingsgassen skal anvendes, hvis temperaturen overstiger 250 °C.


BILAG III

Korrektionsfaktorer for de gennemsnitlige klimaforhold og metode til fastlæggelse af klimazoner med henblik på anvendelsen af de harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el

(som omhandlet i artikel 2, stk. 1)

a)   Korrektionsfaktorer for de gennemsnitlige klimaforhold

Temperaturkorrektionen er baseret på forskellen mellem den årlige gennemsnitstemperatur i medlemsstaten og en standard atmosfære i henhold til ISO (15 °C).

Korrektionen beregnes således:

 

et effektivitetstab på 0,1 procentpoint for hver grad over 15 °C

 

en effektivitetsgevinst på 0,1 procentpoint for hver grad under 15 °C.

Eksempel:

Hvis den årlige gennemsnitstemperatur i en medlemsstat er 10 °C, skal referenceværdien for en kraftvarmeenhed i den pågældende medlemsstat forøges med 0,5 procentpoint.

b)   Temperaturkorrektionen gælder alene for gasformigt brændsel (G10, G11, G12 og G13).

c)   Metode til fastlæggelse af klimazoner:

Klimazonerne afgrænses af isotermer (i hele grader celsius) for den årlige gennemsnitstemperatur med en forskel på mindst 4 °C. Forskellen mellem den årlige gennemsnitstemperatur i to naboklimazoner skal være mindst 4 °C.

Eksempel:

Hvis den årlige gennemsnitstemperatur i en given medlemsstat eksempelvis er 12 °C ét sted og 6 °C et andet sted inden for samme medlemsstat, har medlemsstaten mulighed for at indføre to klimazoner adskilt af isotermen 9 °C:

en første klimazone mellem isotermerne 9 °C og 13 °C (en forskel på 4 °C) med en årlig gennemsnitstemperatur på 11 °C, og

en anden klimazone mellem isotermerne 5 °C og 9 °C med en årlig gennemsnitstemperatur på 7 °C.


BILAG IV

Korrektionsfaktorer for sparet nettab med henblik på anvendelse af de harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion el

(som omhandlet i artikel 2, stk. 2)

Tilslutningsspændingsniveau

Korrektionsfaktor (ekstern)

Korrektionsfaktor (intern)

≥ 345 kV

1

0,976

≥ 200 — < 345kV

0,972

0,963

≥ 100 — < 200 kV

0,963

0,951

≥ 50 — < 100 kV

0,952

0,936

≥ 12 — < 50 kV

0,935

0,914

≥ 0,45 — < 12 kV

0,918

0,891

< 0,45 kV

0,888

0,851

Eksempel:

En kraftvarmenhed på 100 kWel med en gasdrevet stempelmotor producerer strøm med en spænding på 380 V. Heraf går 85 % til eget forbrug, og 15 % leveres til nettet. Kraftvarmeenheden blev bygget i 2010. Den årlige gennemsnitstemperatur er 15 °C (derfor ingen klimakorrektion).

Efter korrektionen for sparet nettab beregnes referenceværdien for effektiviteten ved separat produktion af el i den pågældende kraftvarmeenhed (baseret på det vægtede gennemsnit af de i bilaget anførte faktorer) således:

Ref Εη = 52,5 % × (0,851 × 85 % + 0,888 × 15 %) = 45,0 %.


Top