EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2342

Kommissionens forordning (EU) 2015/2342 af 15. december 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF for så vidt angår tærskelværdierne for anvendelse af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter (EØS-relevant tekst)

OJ L 330, 16.12.2015, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 18/04/2016; stiltiende ophævelse ved 32014L0025

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2342/oj

16.12.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 330/18


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2342

af 15. december 2015

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF for så vidt angår tærskelværdierne for anvendelse af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (1), særlig artikel 78,

og ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved afgørelse 94/800/EF (2) indgik Rådet aftalen om offentlige udbud (»aftalen«) (3). Aftalen bør finde anvendelse på enhver indkøbskontrakt til en værdi af mindst de beløb (»tærskelværdier«), der er fastsat i aftalen og udtrykt i særlige trækningsrettigheder.

(2)

Direktiv 2004/18/EF skal bl.a. gøre det muligt for de ordregivere, der anvender direktiverne, samtidig at opfylde forpligtelserne i henhold til aftalen. Derfor bør de tærskelværdier, der i dette direktiv er fastsat for offentlige kontrakter, og som også berøres af aftalen, justeres for at sikre, at de svarer til modværdien i euro, afrundet nedad til nærmeste tusinde, af de tærskelværdier, der er fastsat i aftalen.

(3)

Af konsekvenshensyn er det hensigtsmæssigt også at justere de tærskelværdier i direktiv 2004/18/EF, som ikke berøres af aftalen.

(4)

Direktiv 2004/18/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Rådgivende Udvalg for Offentlige Aftaler —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Direktiv 2004/18/EF ændres således:

1)

I artikel 7 foretages følgende ændringer:

a)

I litra a) ændres beløbet »134 000 EUR« til »135 000 EUR«.

b)

I litra b) ændres beløbet »207 000 EUR« til »209 000 EUR«.

c)

I litra c) ændres beløbet »5 186 000 EUR« til »5 225 000 EUR«.

2)

I artikel 8, stk. 1, foretages følgende ændringer:

a)

I litra a) ændres beløbet »5 186 000 EUR« til »5 225 000 EUR«.

b)

I litra b) ændres beløbet »207 000 EUR« til »209 000 EUR«.

3)

I artikel 56 ændres beløbet »5 186 000 EUR« til »5 225 000 EUR«.

4)

I artikel 63, stk. 1, første afsnit, ændres beløbet »5 186 000 EUR« til »5 225 000 EUR«.

5)

I artikel 67, stk. 1, foretages følgende ændringer:

a)

I litra a) ændres beløbet »134 000 EUR« til »135 000 EUR«.

b)

I litra b) ændres beløbet »207 000 EUR« til »209 000 EUR«.

c)

I litra c) ændres beløbet »207 000 EUR« til »209 000 EUR«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 134 af 30.4.2004, s. 114.

(2)  Rådets afgørelse 94/800/EF af 22. december 1994 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af de aftaler, der er resultatet af de multilaterale forhandlinger i Uruguay-rundens regi (1986-1994), for så vidt angår de områder, der hører under Fællesskabets kompetence (EFT L 336 af 23.12.1994, s. 1.).

(3)  Aftalen er en plurilateral aftale, der er indgået inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen. Formålet med aftalen er gensidigt at åbne markederne for offentlige udbud blandt parterne.


Top