EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2326

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2326 af 11. december 2015 om forlængelse af overgangsperioderne for kapitalgrundlagskrav vedrørende eksponeringer mod centrale modparter i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 og forordning (EU) nr. 648/2012 (EØS-relevant tekst)

OJ L 328, 12.12.2015, p. 108–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 15/06/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2326/oj

12.12.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 328/108


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2326

af 11. december 2015

om forlængelse af overgangsperioderne for kapitalgrundlagskrav vedrørende eksponeringer mod centrale modparter i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 og forordning (EU) nr. 648/2012

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 497, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at undgå forstyrrelser af de internationale finansmarkeder og for ikke at stille institutter ugunstigt ved at lade dem være omfattet af strengere kapitalgrundlagskrav under proceduren for meddelelse af tilladelse til eller anerkendelse af eksisterende centrale modparter (CCP'er) er der i artikel 497, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 fastsat en overgangsperiode, i hvilken alle CCP'er, med hvilke institutter, der er etableret i Unionen, clearer transaktioner, anses for at være kvalificerende CCP'er.

(2)

Forordning (EU) nr. 575/2013 ændrede Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 (2) for så vidt angår en række input til beregning af institutternes kapitalgrundlagskrav vedrørende eksponeringer mod CCP'er. Ifølge artikel 89, stk. 5a, i forordning (EU) nr. 648/2012 skal visse CCP'er i en begrænset periode indberette det totale beløb af initialmargenen, som de har modtaget fra clearingmedlemmerne. Denne overgangsperiode afspejler den periode, der er fastsat i artikel 497 i forordning (EU) nr. 575/2013.

(3)

Både overgangsperioden for kapitalgrundlagskrav i artikel 497, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 og overgangsperioden vedrørende indberetning af initialmargenen i artikel 89, stk. 5a, første og andet afsnit, i forordning (EU) nr. 648/2012 skulle udløbe den 15. juni 2014.

(4)

Artikel 497, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013 bemyndiger Kommissionen til at vedtage en gennemførelsesretsakt med henblik på i undtagelsestilfælde at forlænge overgangsperioden med seks måneder. Denne forlængelse bør også gælde tidsfristerne i artikel 89, stk. 5a, i forordning (EU) nr. 648/2012. Overgangsperioderne er blevet forlænget til den 15. december 2015 ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 591/2014 (3), (EU) nr. 1317/2014 (4) og (EU) 2015/880 (5).

(5)

Proceduren for meddelelse af tilladelse til eksisterende CCP'er etableret i Unionen er iværksat, men vil ikke være afsluttet inden den 15. december 2015. Hvad angår eksisterende CCP'er, som er etableret i tredjelande, og som allerede har anmodet om anerkendelse, har ESMA allerede anerkendt en række CCP'er, som er etableret i tredjelande, og andre kan blive anerkendt ved ækvivalensafgørelsen, jf. artikel 25 i forordning (EU) nr. 648/2012, som Kommissionen vedtog den 13. november 2015. Anerkendelsesprocessen vil dog ikke være afsluttet inden den 15. december 2015. Derfor vil det behov for at undgå forstyrrelser af de internationale finansmarkeder, som tidligere førte til den udvidelse af overgangsperioden, der er omhandlet i artikel 497, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 om CCP'er, der er etableret i tredjelande, fortsat gøre sig gældende efter udløbet af den forlængelse af overgangsperioden, der er omhandlet i gennemførelsesforordning (EU) 2015/880. Med en yderligere forlængelse af overgangsperioden burde institutter etableret i Unionen (eller datterselskaber heraf etableret uden for Unionen) kunne undgå en væsentlig skærpelse af kapitalgrundlagskravet som følge af manglen på anerkendte CCP'er, som er etableret i hvert relevant tredjeland, og som på en holdbar og lettilgængelig måde leverer den særlige form for clearingtjenesteydelser, som institutter etableret i Unionen kræver. Selv om en sådan skærpelse kun er midlertidig, kunne den potentielt medføre, at disse institutter måtte trække sig tilbage som direkte deltagere i sådanne CCP'er, og at der opstår forstyrrelser på de markeder, hvor disse CCP'er udøver aktiviteter. Det er derfor passende at forlænge overgangsperioderne med yderligere seks måneder.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Europæiske Bankudvalg —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

15-månedersperioderne i henholdsvis artikel 497, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 og i artikel 89, stk. 5a, første og andet afsnit, i forordning (EU) nr. 648/2012, som forlænget i henhold til artikel 1 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 591/2014, (EU) nr. 1317/2014 og (EU) 2015/880, forlænges med yderligere seks måneder indtil den 15. juni 2016.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. december 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 591/2014 af 3. juni 2014 om forlængelse af overgangsperioderne vedrørende kapitalgrundlagskrav for eksponeringer for centrale modparter i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 og forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 165 af 4.6.2014, s. 31).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1317/2014 af 11. december 2014 om forlængelse af overgangsperioderne for kapitalgrundlagskrav vedrørende eksponeringer mod centrale modparter i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 og forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 355 af 12.12.2014, s. 6).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/880 af 4. juni 2015 om forlængelse af overgangsperioderne for kapitalgrundlagskrav vedrørende eksponeringer mod centrale modparter i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 og forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 143 af 9.6.2015, s. 7).


Top