Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2284

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2284 af 25. november 2015 om ophævelse af Rådets direktiv 76/621/EØF om fastsættelse af det maksimale indhold af erucasyre i olier og fedtstoffer og Rådets forordning (EF) nr. 320/2006 om en midlertidig ordning for omstrukturering af sukkerindustrien

OJ L 327, 11.12.2015, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2284/oj

11.12.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 327/23


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2015/2284

af 25. november 2015

om ophævelse af Rådets direktiv 76/621/EØF om fastsættelse af det maksimale indhold af erucasyre i olier og fedtstoffer og Rådets forordning (EF) nr. 320/2006 om en midlertidig ordning for omstrukturering af sukkerindustrien

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 42, første afsnit, artikel 43, stk. 2, og artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Større gennemsigtighed i EU-lovgivningen er et væsentligt led i den strategi for bedre lovgivning, som EU-institutionerne er i gang med at gennemføre. I den forbindelse bør de retsakter, som ikke længere har nogen reel virkning, ophæves.

(2)

Følgende retsakter om den fælles handelspolitik er blevet forældede, selv om de formelt fortsat gælder:

Rådets direktiv 76/621/EØF (3). Indholdet af dette direktiv er siden indarbejdet i Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 (4)

Rådets forordning (EF) nr. 320/2006 (5). Den midlertidige ordning, som blev indført ved forordningen, gjaldt kun indtil produktionsåret 2009/10.

(3)

Af hensyn til retssikkerheden og klarheden bør disse forældede retsakter ophæves —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Direktiv 76/621/EØF og forordning (EF) nr. 320/2006 ophæves.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 25. november 2015.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

N. SCHMIT

Formand


(1)  Udtalelse af 1.7.2015 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 27.10.2015 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 16.11.2015 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  Rådets direktiv 76/621/EØF af 20. juli 1976 om fastsættelse af det maksimale indhold af erucasyre i olier og fedtstoffer, der uden yderligere forarbejdning er bestemt til konsum, samt i fødevarer, der tilsættes olier eller fedtstoffer (EFT L 202 af 28.7.1976, s. 35).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer (EUT L 364 af 20.12.2006, s. 5).

(5)  Rådets forordning (EF) nr. 320/2006 af 20. februar 2006 om en midlertidig ordning for omstrukturering af sukkerindustrien i Fællesskabet og om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (EUT L 58 af 28.2.2006, s. 42).


Top