EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2303

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2303 af 28. juli 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af definitionerne og koordinering af det supplerende tilsyn med risikokoncentration og koncerninterne transaktioner (EØS-relevant tekst)

OJ L 326, 11.12.2015, p. 34–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2303/oj

11.12.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 326/34


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/2303

af 28. juli 2015

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af definitionerne og koordinering af det supplerende tilsyn med risikokoncentration og koncerninterne transaktioner

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF af 16. december 2002 om supplerende tilsyn med kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber i et finansielt konglomerat og om ændring af Rådets direktiv 73/239/EØF, 79/267/EØF, 92/49/EØF, 92/96/EØF, 93/6/EØF og 93/22/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/78/EF og 2000/12/EF (1), særlig artikel 21a, stk. 1a, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der bør indføres reguleringsmæssige tekniske standarder for at etablere en mere præcis formulering af de i artikel 2 i direktiv 2002/87/EF fastsatte definitioner og for at sikre korrekt koordinering af de i henhold til artikel 7 og 8 i og bilag II til nævnte direktiv vedtagne bestemmelser om supplerende tilsyn.

(2)

Det er vigtigt at give nærmere oplysninger om de elementer, som skal tages i betragtning med henblik på indberetning af væsentlige koncerninterne transaktioner og væsentlige risikokoncentrationer.

(3)

I henhold til artikel 7 og 8 i direktiv 2002/87/EF skal medlemsstaterne kræve, at regulerede enheder eller blandede finansielle holdingselskaber opfylder visse indberetningsforpligtelser. En sådan indberetning bør foregå på en koordineret måde for at bistå koordinatorer og andre relevante kompetente myndigheder med at identificere relevante spørgsmål samt for at fremme en mere effektiv informationsudveksling. For at opnå større konsekvens i indberetningerne om væsentlige risikokoncentrationer og koncerninterne transaktioner bør regulerede enheder og blandede finansielle holdingselskaber som minimum indberette visse standardiserede oplysninger til koordinatorerne.

(4)

Ved artikel 7 og 8 i direktiv 2002/87/EF tillægges koordinatorer endvidere beføjelse til at overvåge væsentlige risikokoncentrationer og væsentlige koncerninterne transaktioner og til at identificere de typer risici og transaktioner, som regulerede enheder i et finansielt konglomerat skal indberette. Koordinatorerne er også beføjet til at definere tærskler. Der bør med henblik på at koordinere disse bestemmelser indføres en metodologi til hjælp for koordinatorer og andre relevante kompetente myndigheder i forbindelse med udøvelsen af deres funktioner.

(5)

Der er forskel på de foranstaltninger, der er truffet i Unionen med henblik på supplerende tilsyn med risikokoncentration og koncerninterne transaktioner. Derfor bør der under hensyntagen til den eksisterende lovgivning på EU-niveau og på nationalt plan træffes en række tilsynsmæssige minimumsforanstaltninger med henblik på supplerende tilsyn med risikokoncentration og koncerninterne transaktioner. De kompetente myndigheder vil ved at tage hensyn til nævnte minimumsforanstaltninger kunne sikre lige vilkår og fremme koordinerede tilsynspraksisser i hele Unionen.

(6)

De krav, der stilles til regulerede enheder og blandede finansielle holdingselskaber, bygger på eksisterende sektorrelaterede krav til risikokoncentration og koncerninterne transaktioner og bør ikke betragtes som en overlapning af nævnte krav.

(7)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ESA'erne (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) har forelagt Kommissionen.

(8)

ESA'erne har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra deres respektive interessentgrupper i overensstemmelse med artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (2), (EU) nr. 1094/2010 (3) og (EU) nr. 1095/2010 (4)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastsættes der bestemmelser vedrørende:

a)

etablering af en mere præcis formulering af de i artikel 2, nr. 18) og 19), i direktiv 2002/87/EF fastsatte definitioner af »koncerninterne transaktioner« og »risikokoncentration« ved indførelse af kriterier for vurdering af, hvornår koncerninterne transaktioner og risikokoncentration er af væsentlig karakter

b)

koordinering af de bestemmelser, der er vedtaget i henhold til artikel 7 og 8 i og bilag II til direktiv 2002/87/EF med hensyn til:

i)

de oplysninger, som regulerede enheder eller blandede finansielle holdingselskaber skal indberette til koordinatoren og andre relevante kompetente myndigheder med henblik på tilsynsmæssig overvågning af risikokoncentration og koncerninterne transaktioner

ii)

den metodologi, som koordinatoren og de relevante kompetente myndigheder skal anvende med henblik på at identificere typer af væsentlige risikokoncentrationer og koncerninterne transaktioner

iii)

de tilsynsmæssige foranstaltninger, som de kompetente myndigheder skal træffe, jf. artikel 7, stk. 3, og artikel 8, stk. 3, i direktiv 2002/87/EF.

Artikel 2

Væsentlige koncerninterne transaktioner

1.   Væsentlige koncerninterne transaktioner kan omfatte følgende transaktioner inden for et finansielt konglomerat:

a)

investeringer og koncernmellemværender, herunder fast ejendom, obligationer, egenkapital, lån, hybride og efterstillede instrumenter, strukturerede kreditobligationer, ordninger med henblik på central forvaltning af aktiver eller kontantbeløb eller på omkostningsdeling, pensionsordninger, levering af ledelses-, back office- eller andre serviceydelser, udbytte, rentebetalinger og andre tilgodehavender

b)

garantier, forpligtelser, kredittilsagn og andre ikke-balanceførte transaktioner

c)

derivattransaktioner

d)

køb, salg eller leasing af aktiver og passiver

e)

koncerninterne gebyrer i forbindelse med distributionsaftaler

f)

transaktioner med henblik på at forskyde risikoeksponeringer mellem enheder i det finansielle konglomerat, herunder transaktioner med SPV'er eller accessoriske enheder

g)

forsikrings-, genforsikrings- og retrocessionsforretninger

h)

transaktioner, som består af adskillige indbyrdes forbundne transaktioner, hvor aktiver eller passiver overføres til enheder uden for det finansielle konglomerat, men hvor risikoeksponeringen i sidste ende føres tilbage til det finansielle konglomerat.

2.   Koordinatoren og de andre relevante kompetente myndigheder skal forbindelse med regulerede enheder og blandede finansielle holdingselskaber ved identifikation af typer af væsentlige koncerninterne transaktioner, definition af passende tærskler, perioder for indberetning og overvågning af væsentlige koncerninterne transaktioner navnlig tage hensyn til:

a)

det finansielle konglomerats specifikke opbygning, de koncerninterne transaktioners kompleksitet, modpartens specifikke geografiske beliggenhed og spørgsmålet om, hvorvidt modparten er en reguleret enhed

b)

eventuelle afsmittende virkninger inden for det finansielle konglomerat

c)

eventuel omgåelse af sektorregler

d)

eventuelle interessekonflikter

e)

modpartens solvens og likviditet

f)

transaktioner mellem enheder, der tilhører forskellige sektorer i et finansielt konglomerat, hvis ikke allerede indberettet på sektorniveau

g)

transaktioner inden for en finansiel sektor, som ikke allerede er indberettet i overensstemmelse med sektorreglerne.

3.   Koordinatoren og de andre relevante kompetente myndigheder vedtager i fællesskab, hvilken form og hvilket indhold indberetningen af væsentlige koncerninterne transaktioner skal have, herunder sprog, indberetningsdatoer og kommunikationskanaler.

4.   Koordinatoren og de andre relevante kompetente myndigheder skal som minimum kræve, at regulerede enheder eller blandede finansielle holdingselskaber indberetter følgende:

a)

datoerne for og størrelsen af de væsentlige transaktioner, navnene og selskabsnumrene eller andre identifikationsnumre for de relevante gruppeenheder og modparter, herunder eventuelt LEI-koden (Legal Entity Identifier)

b)

en kort beskrivelse af de væsentlige koncerninterne transaktioner i overensstemmelse med de typer transaktioner, der er fastsat i stk. 1

c)

det samlede omfang af alle væsentlige koncerninterne transaktioner i et specifikt finansielt konglomerat inden for en given indberetningsperiode

d)

oplysninger om, hvordan interessekonflikter og risici for afsmitning i det finansielle konglomerat i forbindelse med væsentlige koncerninterne transaktioner tackles, under hensyntagen til det finansielle konglomerats strategi for kombination af aktiviteter inden for banksektoren, forsikringssektoren eller investeringsservicesektoren, eller en sektorrelateret vurdering af egne risici under hensyntagen til, hvordan interessekonflikter og risici for afsmitning i forbindelse med væsentlige koncerninterne transaktioner tackles.

5.   Transaktioner, der gennemføres som led i en enkelt økonomisk transaktion, aggregeres med henblik på beregning af tærsklerne i henhold til artikel 8, stk. 2, i direktiv 2002/87/EF.

Artikel 3

Væsentlig risikokoncentration

1.   I forbindelse med regulerede enheder og blandede finansielle holdingselskaber anses en væsentlig risikokoncentration for at opstå som følge af risikoeksponeringer mod modparter, som ikke er en del af det finansielle konglomerat, hvis disse risikoeksponeringer:

a)

er direkte eller indirekte

b)

er balanceførte og ikke-balanceførte poster

c)

vedrører regulerede og ikke-regulerede enheder, den samme eller forskellige finansielle sektorer i et finansielt konglomerat

d)

består af en kombination af eller interaktion mellem de eksponeringer, der er omhandlet i litra a), b) eller c).

2.   En modpartsrisiko eller kreditrisiko anses navnlig for at omfatte risici i forbindelse med indbyrdes forbundne modparter i grupper, som ikke udgør en del af det finansielle konglomerat, herunder en akkumulering af eksponeringer mod disse modparter.

3.   Koordinatoren og de andre relevante kompetente myndigheder skal i forbindelse med regulerede enheder og blandede finansielle holdingselskaber ved identifikation af typer af væsentlige risikokoncentrationer, definition af passende tærskler, perioder for indberetning og overvågning af væsentlige risikotransaktioner navnlig tage hensyn til:

a)

solvens- og likviditetssituationen i det finansielle konglomerat og i de enkelte enheder i det finansielle konglomerat

b)

det finansielle konglomerats størrelse, kompleksitet og specifikke opbygning, herunder tilstedeværelsen af SPV'er, accessoriske enheder, tredjelandsenheder

c)

det finansielle konglomerats specifikke risikostyring og ledelsessystemets karakteristika

d)

diversificeringen af det finansielle konglomerats eksponeringer og af dets investeringsportefølje

e)

diversificeringen af det finansielle konglomerats finansielle aktiviteter i forhold til geografiske områder og forretningsområder

f)

forholdet, sammenhængen og interaktionen mellem risikofaktorer i alle enhederne i det finansielle konglomerat

g)

eventuelle afsmittende virkninger inden for det finansielle konglomerat

h)

eventuel omgåelse af sektorregler

i)

eventuelle interessekonflikter

j)

risicienes niveau eller omfang

k)

eventuel akkumulering af og interaktion mellem eksponeringer, som enheder, der tilhører forskellige finansielle sektorer i et finansielt konglomerat, har påtaget sig, hvis ikke allerede indberettet på sektorniveau

l)

eksponeringer inden for en finansiel sektor i det finansielle konglomerat, som ikke indberettes i henhold til sektorreglerne.

4.   Koordinatoren og de andre relevante kompetente myndigheder vedtager i fællesskab, hvilken form og hvilket indhold indberetningen af væsentlige risikokoncentrationer skal have, herunder sprog, indberetningsdatoer og kommunikationskanaler.

5.   Koordinatoren og de andre relevante kompetente myndigheder skal som minimum kræve, at regulerede enheder eller blandede finansielle holdingselskaber indberetter følgende:

a)

en beskrivelse af den væsentlige risikokoncentration i overensstemmelse med de typer risici, der er fastsat i stk. 1

b)

fordelingen af den væsentlige risikokoncentration på modparter og grupper af indbyrdes forbundne modparter, geografiske områder, økonomiske sektorer, valutaer, med angivelse af navnene, selskabsnumrene eller andre identifikationsnumre for de relevante gruppeenheder i det finansielle konglomerat og deres respektive modparter, herunder eventuelt LEI-koden (Legal Entity Identifier)

c)

den enkelte væsentlige risikokoncentrations samlede størrelse ved udgangen af en specifik indberetningsperiode, værdiansat i henhold til de gældende sektorregler

d)

eventuelt den væsentlige risikokoncentrations størrelse under hensyntagen til risikoreduktionsteknikker og risikovægtningsfaktorer

e)

oplysninger om, hvordan interessekonflikter og risici for afsmitning i det finansielle konglomerat i forbindelse med væsentlige risikokoncentrationer tackles, under hensyntagen til det finansielle konglomerats strategi for kombination af aktiviteter inden for banksektoren, forsikringssektoren eller investeringsservicesektoren, eller en sektorrelateret vurdering af egne risici under hensyntagen til, hvordan interessekonflikter og risici for afsmitning i forbindelse med væsentlige risikokoncentrationer tackles.

Artikel 4

Tilsynsmæssige foranstaltninger

Uanset eventuelle andre tilsynsmæssige beføjelser skal de kompetente myndigheder navnlig:

1)

hvor det er relevant, kræve, at regulerede enheder eller blandede finansielle holdingselskaber:

a)

gennemfører koncerninterne transaktioner i det finansielle konglomerat efter armslængdeprincippet eller underretter om koncerninterne transaktioner, som ikke gennemføres efter armslængdeprincippet

b)

godkender koncerninterne transaktioner i det finansielle konglomerat ved specifikke interne procedurer med inddragelse af dets ledelsesorgan som omhandlet i artikel 3, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU (5) eller af dets administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan som omhandlet i artikel 40 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (6)

c)

indberetter væsentlige risikokoncentrationer og væsentlige koncerninterne transaktioner oftere end krævet i henhold til artikel 7, stk. 2, og artikel 8, stk. 2, i direktiv 2002/87/EF

d)

indfører supplerende indberetning af væsentlige risikokoncentrationer og væsentlige koncerninterne transaktioner i det finansielle konglomerat

e)

udbygger risikostyringsprocesserne og de interne kontrolmekanismer i det finansielle konglomerat

f)

forelægger eller forbedrer planer, som har til formål på ny at sikre opfyldelse af tilsynsmæssige krav, og fastsætter en frist for gennemførelse heraf

2)

definere passende tærskler med henblik på at identificere og overvåge væsentlige risikokoncentrationer og væsentlige koncerninterne transaktioner.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 35 af 11.2.2003, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1).


Top