EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2282

Kommissionens forordning (EU) 2015/2282 af 27. november 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 794/2004 om formularer og informationsskemaer (EØS-relevant tekst)

OJ L 325, 10.12.2015, p. 1–180 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2282/oj

10.12.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2282

af 27. november 2015

om ændring af forordning (EF) nr. 794/2004 om formularer og informationsskemaer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) 2015/1589 af 13. juli 2015 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde artikel 108 (1), særlig artikel 33,

efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Statsstøtte, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Initiativet om modernisering af statsstøttereglerne har haft fokus på at identificere fælles principper for Kommissionens vurdering af alle støtteforanstaltninger. I den forbindelse anser Kommissionen kun en støtteforanstaltning for at være forenelig med traktaten, hvis den opfylder kriterierne om bidrag til et veldefineret mål af fælles interesse, behovet for statslig indgriben, egnethed, tilskyndende virkning, proportionalitet og undgåelse af uforholdsmæssige, negative virkninger for konkurrencen og samhandelen mellem medlemsstaterne. Retningslinjerne for statsstøtte er blevet revideret og strømlinet for at afspejle disse fælles vurderingsprincipper. Formularerne og informationsskemaerne i Kommissionens forordning (EF) nr. 794/2004 (2) til anmeldelse af statsstøtte bør derfor tilpasses, så det sikres, at Kommissionen modtager alle de oplysninger, der er nødvendige, for at den kan foretage sin vurdering i henhold til de moderniserede statsstøtteregler.

(2)

Støtteforanstaltninger bør også opfylde de kriterier om gennemsigtighed, der er fastlagt i meddelelsen om gennemsigtighed (3), som tager sigte på at fremme reglernes overholdelse, mindske uvisheden og sætte virksomhederne i stand til at kontrollere, om den støtte, som deres konkurrenter har fået tildelt, er lovlig. Gennemsigtighed gør det også lettere for nationale og regionale myndigheder at håndhæve reglerne, idet der kommer øget opmærksomhed om den tildelte støtte på forskellige planer, hvilket sikrer en bedre overvågning og opfølgning på nationalt og lokalt plan. Med henblik herpå bør den anmeldende medlemsstat fremlægge relevante oplysninger om offentliggørelsen af støtteforanstaltninger.

(3)

Medlemsstaterne bør foretage en evaluering af støtteordninger, der har store budgetter, har nye karakteristika eller omfatter betydelige ændringer på markeder, i teknologi eller lovgivning, da sådanne ordninger har stor potentiel indvirkning på handel og konkurrence. For at Kommissionen kan vurdere evalueringsplanen, bør medlemsstaterne sammen med anmeldelsen af støtteordningen anmelde et udkast til en evalueringsplan. Med henblik herpå bør et nyt skema til evalueringsplanen, til anvendelse af medlemsstaterne, tilføjes forordning (EF) nr. 794/2004.

(4)

Forordning (EF) nr. 794/2004 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 794/2004 foretages følgende ændringer:

(1)

Titlen affattes således:

»Kommissionens forordning (EF) nr. 794/2004 af 21. april 2004 om gennemførelse af Rådets forordning (EU) 2015/1589 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af artikel 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde«.

(2)

Bilag I ændres som anført i bilag I til nærværende forordning.

(3)

Bilag III A og III B erstattes af teksten i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 248 af 24.9.2015, s. 9.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 794/2004 af 21. april 2004 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 (EUT L 140 af 30.4.2004, s. 1).

(3)  Meddelelse fra Kommissionen om ændring af Kommissionens meddelelser om EU-retningslinjer for statsstøttereglernes anvendelse i forbindelse med hurtig etablering af bredbåndsnet, om retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte for 2014-2020, om statsstøtte til film og audiovisuelle værker, om EU-retningslinjer for statsstøtte til fremme af risikofinansieringsinvesteringer og om retningslinjer for statsstøtte til lufthavne og luftfartsselskaber (EUT C 198 af 27.6.2014, s. 30).


BILAG I

I bilag I foretages følgende ændringer:

1)

Del I affattes således:

»DEL I.

GENERELLE OPLYSNINGER

1.   Anmeldelsens status

Vedrører oplysningerne i denne formular:

a) ☐

en prænotifikation? I så fald kan det være, at det ikke er nødvendigt at udfylde hele formularen på nuværende tidspunkt, men at det kan aftales med Kommissionens tjenestegrene, hvilke oplysninger der er nødvendige for at foretage en foreløbig vurdering af den påtænkte foranstaltning.

b) ☐

en anmeldelse i henhold til artikel 108, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)?

c) ☐

en forenklet anmeldelse i henhold til artikel 4, stk. 2, i forordning 794/2004 (1)? Udfyld i så fald kun den forenklede anmeldelsesformular i bilag II.

d) ☐

en foranstaltning, som ikke udgør statsstøtte efter artikel 107, stk. 1, i TEUF, men som anmeldes til Kommissionen af hensyn til retssikkerheden?

Hvis d) vælges, angives nedenfor, hvorfor den anmeldende medlemsstat ikke mener, at foranstaltningen udgør statsstøtte efter artikel 107, stk. 1, i TEUF. Der foretages en fuldstændig vurdering af foranstaltningen i lyset af hvert af følgende fire kriterier, idet der navnlig fokuseres på de kriterier, der menes ikke at være opfyldt i den planlagte foranstaltning:

Indebærer den anmeldte foranstaltning en overførsel af offentlige midler, eller kan den tilregnes staten?

Giver den anmeldte foranstaltning virksomheder en fordel?

Er foranstaltningen skønsbaseret, kun tilgængelig for et begrænset antal virksomheder i et begrænset antal økonomiske sektorer, eller indebærer den territoriale begrænsninger?

Har foranstaltningen indvirkning på konkurrencen på det indre marked, eller truer den med at fordreje handelen?

2.   Støtteyderen

Medlemsstat:

Region(er) i medlemsstaten (på NUTS 2-niveau) med oplysninger om dens eller deres regionalstøttestatus:

Kontaktperson(er):

 

Navn: …

 

Adresse: …

 

Tlf.: …

 

E-mail: …

Der angives navn, adresse (herunder websted) og e-mailadresse på den myndighed, der yder støtten:

 

Navn: …

 

Adresse: …

 

Websted: …

 

E-mail: …

Kontaktperson på Den Faste Repræsentation

 

Navn: …

 

Tlf.: …

 

E-mail: …

Hvis der også ønskes sendt en kopi af den officielle korrespondance fra Kommissionen til medlemsstaten til andre myndigheder, angives deres navn, adresse (herunder websted) og e-mailadresse her:

 

Navn: …

 

Adresse: …

 

Websted: …

 

E-mail: …

3.   Støttemodtagere

3.1.   Støttemodtagernes geografiske lokalisering

a) ☐

i ikke-støtteberettigede regioner: …

b) ☐

i regioner, der er støtteberettigede i henhold til artikel 107, stk. 3, litra a), i TEUF (angiv regioner på NUTS 2-niveau): …

c) ☐

i regioner, der er støtteberettigede i henhold til artikel 107, stk. 3, litra c), i TEUF (angiv regioner på NUTS 3-niveau eller lavere): …

3.2.   Projekternes lokalisering, hvis relevant

a) ☐

i ikke-støtteberettigede regioner: …

b) ☐

i regioner, der er støtteberettigede i henhold til artikel 107, stk. 3, litra a), i TEUF (angiv på regioner NUTS 2-niveau): …

c) ☐

i regioner, der er støtteberettigede i henhold til artikel 107, stk. 3, litra c), i TEUF (angiv på regioner NUTS 3-niveau eller lavere): …

3.3.   Sektor(er), der berøres af støtteforanstaltningen (dvs., inden for hvilke støttemodtagerne er aktive):

a) ☐

Åben for alle sektorer

b) ☐

Sektorspecifik. Angiv i så fald sektorerne på NACE-gruppeniveau (2): …

3.4.   Hvis der er tale om en støtteordning, angives:

3.4.1.   Type støttemodtagere:

a) ☐

Store virksomheder

b) ☐

Små og mellemstore virksomheder (SMV)

c) ☐

Mellemstore virksomheder

d) ☐

Små virksomheder

e) ☐

Mikrovirksomheder

3.4.2.   Skønnet antal støttemodtagere:

a) ☐

under 10

b) ☐

fra 11 til 50

c) ☐

fra 51 til 100

d) ☐

fra 101 til 500

e) ☐

fra 501 til 1 000

f) ☐

over 1 000

3.5.   For individuel støtte, der enten ydes inden for rammerne af en støtteordning eller som ad hoc-støtte, angives:

3.5.1.   Støttemodtagerens/-modtagernes navn(e):

3.5.2.   Type støttemodtager:

SMV

Antal ansatte: …

Årlig omsætning (hele beløb i national valuta i det seneste regnskabsår):

Årlig balancesum (hele beløb i national valuta i det seneste regnskabsår):

Angiv eventuelle tilknyttede virksomheder eller partnervirksomheder (der vedlægges en erklæring i henhold til artikel 3, stk. 5, i Kommissionens henstilling om SMV (3) om den støttemodtagende virksomheds status som uafhængig virksomhed, tilknyttet virksomhed eller partnervirksomhed (4)):

Store virksomheder

3.6.   Er støttemodtageren en kriseramt virksomhed (5)?

☐ ja

☐ nej

3.7.   Krav om tilbagebetaling af støtte

3.7.1.   Individuel støtte:

Medlemsstatens myndigheder forpligter sig til at stille tildeling og/eller udbetaling af den anmeldte støtte i bero, hvis modtageren fortsat råder over tidligere ulovlig støtte, der er erklæret uforenelig i en afgørelse vedtaget af Kommissionen (enten som individuel støtte eller som en støtteordning, der er erklæret uforenelig), indtil modtageren har tilbagebetalt eller på en spærret konto har indbetalt det fulde beløb af den ulovlige støtte og de påløbne tilbagesøgningsrenter.

☐ ja

☐ nej

Henvis til det nationale retsgrundlag vedrørende dette punkt:

3.7.2.   Støtteordninger:

Medlemsstatens myndigheder forpligter sig til at indstille tildeling og/eller udbetaling af enhver støtte ydet under den anmeldte støtteordning til en virksomhed, som har haft fordel af tidligere ulovlig støtte, der er erklæret uforenelig i en afgørelse vedtaget af Kommissionen (enten som individuel støtte eller støtte i henhold til en støtteordning, der er erklæret uforenelig), indtil virksomheden har tilbagebetalt eller på en spærret konto har indbetalt det fulde beløb af den ulovlige støtte og de påløbne tilbagesøgningsrenter.

☐ ja

☐ nej

Henvis til det nationale retsgrundlag vedrørende dette punkt:

4.   Nationalt retsgrundlag

4.1.   Angiv støtteforanstaltningens nationale retsgrundlag og gennemførelsesbestemmelserne samt de respektive referencer:

Nationalt retsgrundlag: …

Gennemførelsesbestemmelser (hvis relevant):

Reference (hvis relevant):

4.2.   Sammen med denne anmeldelse vedlægges en af følgende:

a) ☐

en kopi af relevante uddrag af retsgrundlagets endelige tekst (samt om muligt et websted, som giver direkte adgang til den)

b) ☐

en kopi af relevante uddrag af udkast til retsgrundlag (samt om muligt et websted, som giver direkte adgang til det)

4.3.   Hvis der er tale om den endelige tekst, indeholder den så en stand still-klausul, i henhold til hvilken støtteyderen ikke kan yde støtten, før Kommissionen har godkendt denne?

Ja

Nej: Er der indføjet en bestemmelse herom i udkastet?

Ja

Nej: Det forklares, hvorfor en sådan bestemmelse ikke er indføjet i teksten til retsgrundlaget.

4.4.   Hvis teksten til retsgrundlaget indeholder en stand still-klausul, anføres om datoen for støttens tildeling vil være:

datoen for Kommissionens godkendelse

datoen for de nationale myndigheders tilsagn om at yde støtten under forudsætning af Kommissionens godkendelse

5.   Identificering af støtten, dens formål og varighed

5.1.   Støtteforanstaltningens betegnelse (eller navnet på modtageren af den individuelle støtte):

5.2.   Kort beskrivelse af støttens formål

5.3.   Vedrører foranstaltningen den nationale medfinansiering af et projekt under Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) (6)?

Nej

Ja: Ansøgningsskemaet til Den Europæiske Investeringsbank vedlægges anmeldelsesformularen

5.4.   Støttetype

5.4.1.   Vedrører anmeldelsen en støtteordning?

Nej

Yes: Er der tale om en ændring en eksisterende støtteordning?

Nej

Ja: Er betingelserne for forenklet anmeldelsesprocedure i henhold til artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 794/2004 opfyldt?

Ja: Anvend og udfyld den forenklede anmeldelsesformular (se bilag II).

Nej: Fortsæt på denne formular og angiv, om den oprindelige ordning, der ændres, blev anmeldt til Kommissionen.

Ja: angiv nærmere:

Sag nr. (7): …

Dato for Kommissionens godkendelse (henvisning til Kommissionens brev), hvis relevant, eller fritagelsesnummer: …/…/…;

Den oprindelige ordnings varighed: …

Angiv, hvilke betingelser der ændres i forhold til den oprindelige ordning, og hvorfor: …

Nej: Angiv, hvornår ordningen blev gennemført:

5.4.2.   Vedrører anmeldelsen individuel støtte (8)?

Nej

Ja: Angiv, om:

støtten ydes i henhold til en godkendt/gruppefritaget ordning, som skal anmeldes individuelt. Henvis til den godkendte ordning eller den fritagne ordning:

 

Betegnelse: …

 

Sag nr. (7): …

 

Kommissionens brev (hvis relevant): …

individuel støtte ikke ydet på grundlag af en ordning

5.4.3.   Udgør finansieringsmåden en integrerende del af støtteforanstaltningen (f.eks. ved at anvende parafiskale afgifter for at skaffe den nødvendige kapital til at yde støtten)?

Nej

Ja: I så fald skal finansieringsmåden også anmeldes.

5.5.   Varighed

☐   Ordning

Angiv, frem til hvilken planlagt dato den individuelle støtte kan ydes under ordningen. Hvis der ydes støtte i mere end 6 år, angives det, hvorfor det er nødvendigt med et længere tidsrum for at opfylde støtteordningens formål:

☐   Individuel støtte

Angiv den planlagte dato for tildeling af støtten (9): …

Hvis støtten udbetales i rater, angives den planlagte dato for hver rate …

6.   Støttens forenelighed

Fælles vurderingsprincipper

(underafsnit 6.2 til 6.7 gælder ikke for støtte til landbrug, fiskeri og akvakultur  (10) )

6.1.   Angiv hovedformålet og, hvis relevant, det sekundære formål af fælles interesse, som støtten bidrager til:

 

Hovedformål

(sæt kun ét kryds)

Sekundært formål  (11)

Landbrug; skovbrug; landdistrikter

Bredbåndsinfrastrukturer

Støtte til lukning

Skadeserstatning i forbindelse med naturkatastrofer eller andre usædvanlige begivenheder

Kultur

Støtte til dårligt stillede og/eller handicappede arbejdstagere

Energiinfrastrukturer

Energieffektivitet

Miljøbeskyttelse

Gennemførelse af et vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse

Fiskeri og akvakultur

Bevarelse af kulturarv

Eksportfremme og internationalisering

Regionaludvikling (herunder territorialt samarbejde)

Løsning af et alvorligt problem i økonomien

Vedvarende energi

Redning af kriseramte virksomheder

Forskning, udvikling og innovation

Omstrukturering af kriseramte virksomheder

Risikofinansiering

Sektorudvikling

Tjenesteydelse af almen økonomisk interesse

SMV

Støtte af social karakter til enkeltforbrugere

Sportsinfrastrukturer og multifunktionelle infrastrukturer til rekreative aktiviteter

Uddannelse

Lufthavnsinfrastruktur eller -udstyr

Lufthavnsdrift

Etableringsstøtte til luftfartsselskaber til udvikling af nye ruter

Koordinering af transport

6.2.   Forklar behovet for statslig indgriben. Bemærk, at støtten skal målrettes de situationer, hvor den kan føre til en væsentlig forbedring, som markedsmekanismerne ikke i sig selv kan give, ved at afhjælpe et veldefineret markedssvigt.

6.3.   Forklar, hvorfor støtten er et formålstjenligt virkemiddel, der egner sig til at opfylde målet af fælles interesse som defineret i punkt 6.1. Bemærk, at støtten ikke vil blive betragtet som forenelig, hvis mindre fordrejende foranstaltninger giver mulighed for at opnå samme positive bidrag.

6.4.   Angiv, om støtten har en tilskyndelsesvirkning (dvs. at støtten ændrer en virksomheds adfærd, således at den iværksætter yderligere aktiviteter, som den ikke ville have iværksat uden støtten eller kun ville have iværksat i et mere begrænset omfang eller på en anden måde).

☐ ja

☐ nej

Angiv, om aktiviteter, der er påbegyndt før indgivelsen af ansøgningen om støtte, er støtteberettigede.

☐ ja

☐ nej

Hvis de er støtteberettigede, forklares det, hvordan kravet om tilskyndelsesvirkning opfyldes.

6.5.   Angiv, hvorfor støtten er proportional, i den forstand at den kun beløber sig til det minimum, der er nødvendigt for at tilskynde til investeringer eller aktiviteter.

6.6.   Angiv støttens potentielle negative virkninger på konkurrence og samhandel og angiv, i hvilket omfang de opvejes af de positive virkninger.

6.7.   Angiv, om følgende oplysninger i overensstemmelse med meddelelsen om gennemsigtighed (12) vil blive offentliggjort på et samlet websted på nationalt eller regionalt plan: den godkendte støtteordnings fulde ordlyd eller afgørelsen om at yde individuel støtte og dennes gennemførelsesbestemmelser eller et link hertil, navnet på den eller de støtteydende myndigheder, de enkelte støttemodtageres navne, støtteinstrumentet (13) og støttebeløbet til hver støttemodtager, formålet med støtten, støttetildelingstidspunktet, virksomhedstype (f.eks. SMV/stor virksomhed), Kommissionens sagsnummer for støtteforanstaltningen, støttemodtagerens region (på NUTS 2-niveau) og primære aktivitetssektorer (NACE-gruppeniveau) (14).

☐ ja

☐ nej

6.7.1.   Angiv adresserne på de websteder, hvor oplysningerne vil blive gjort tilgængelige:

6.7.2.   Hvis det er relevant, angiv adresserne på det centrale websted, der indsamler oplysningerne fra de regionale websteder:

6.7.3.   Hvis adresserne på det websted, der er nævnt i punkt 6.7.2, ikke kendes på tidspunktet for indgivelsen af anmeldelsen, skal medlemsstaten meddele Kommissionen herom, så snart de pågældende websteder er oprettet, og adresserne kendes.

7.   Støtteinstrument, støttebeløb, støtteintensitet og finansieringsmåder

7.1.   Støtteinstrument og støttebeløb

Angiv, hvilken form for støtte og hvilket støttebeløb (15) der stilles til rådighed for støttemodtageren (for hver foranstaltning, hvis det er relevant):

Støtteinstrument

Støttebeløb eller budgettildeling (16)

Samlet

Årligt

☐   Tilskud (eller med lignende virkning)

a) ☐

Direkte tilskud

b) ☐

Rentetilskud

c) ☐

Gældsafskrivning

 

 

☐   Lån (eller med lignende virkning)

a) ☐

Lavt forrentet lån (herunder nærmere oplysninger om lånegarantien og varigheden)

b) ☐

Tilbagebetalingspligtige forskud

c) ☐

Skatteudskydelse

 

 

☐   Garanti

Hvis relevant, henvis til Kommissionens afgørelse om godkendelse af metoden til beregning af bruttosubventionsækvivalenten og oplysninger om lån eller andre finansielle transaktioner, der dækkes af garantien, den krævede sikkerhed, præmiens størrelse, varigheden osv.

 

 

Enhver form for egenkapital- eller kvasiegenkapitaltilførsel

 

 

☐   Skattefordel eller skatte- og afgiftsfritagelse

a) ☐

Skattefradrag

b) ☐

Mindskelse af skattegrundlaget

c) ☐

Mindskelse af skatteprocenten

d) ☐

Nedsættelse af socialsikringsbidrag

e) ☐

Andet (angiv nærmere)…

 

 

Andet (angiv nærmere)

……

Angiv det instrument, som det stort set svarer til for så vidt angår virkningen

……

 

 

For garantier angives det maksimale lånebeløb, der garanteres for: …

For lån angives det maksimale (nominelle) lånebeløb, der ydes: …

7.2.   Beskrivelse af støtteinstrumentet

For hvert af de støtteinstrumenter, der er valgt i listen i punkt 7.1, beskrives betingelserne for anvendelsen af støtten (såsom den skattemæssige behandling, hvorvidt støtten ydes automatisk på grundlag af bestemte objektive kriterier, eller hvorvidt støttebevillingsmyndighederne har visse skønsmæssige beføjelser):

7.3.   Finansieringskilde

7.3.1.   Angiv, hvorledes støtten finansieres:

a) ☐

Det statslige/regionale/lokale budget

b) ☐

Via parafiskale afgifter eller afgifter til en støttemodtager. Angiv alle oplysninger om afgifterne og de produkter/aktiviteter, de pålægges (angiv navnlig, hvorvidt produkter importeret fra andre EU-lande pålægges afgifter). Hvis det er relevant, vedlæg da en kopi af retsgrundlaget for finansieringen.

c) ☐

Akkumulerede reserver

d) ☐

Offentlige virksomheder

e) ☐

Medfinansiering fra strukturfondene

f) ☐

Andet (angiv nærmere)

7.3.2.   Vedtages budgettet årligt?

Ja

Nej. Angiv, hvilket tidsrum det dækker: …

7.3.3.   Hvis anmeldelsen vedrører ændringer af en eksisterende ordning, angives for hvert støtteinstrument de budgetmæssige virkninger af de anmeldte ændringer af ordningen på det:

samlede budget …

årlige budget (17)

7.4.   Kumulering

Kan støtten kumuleres med støtte eller de minimis-støtte (18) fra anden lokal, regional eller national kilde (19) for at dække de samme støtteberettigede omkostninger?

Ja. Angiv om muligt støttens navn, formål og mål

Redegør for de mekanismer, der er indført for at sikre, at reglerne om kumulation overholdes:

Nej

8.   Evaluering

8.1.   Skal ordningen evalueres (20)?

Nej

Hvis ordningen ikke skal evalueres, forklar i så fald, hvorfor De ikke mener, at kriterierne for evaluering er opfyldt.

Ja

Efter hvilke kriterier er ordningen genstand for efterfølgende evaluering?

a) ☐

En ordning med store budgetter

b) ☐

En ordning, der indeholder nye karakteristika

c) ☐

En ordning, hvor der ventes betydelige ændringer på markeder, i teknologi eller lovgivning

d) ☐

En ordning, der planlægges evalueret, selv om de andre kriterier i dette punkt ikke er opfyldt.

Hvis et eller flere af kriterierne i dette punkt er opfyldt, angiv da evalueringsperioden og udfyld det supplerende informationsskema for anmeldelsen af en evalueringsplan i bilag 1, del III.8 (21).

8.2.   Angiv, om der allerede er foretaget en efterfølgende evaluering af en lignende ordning (hvor det er relevant, og med henvisning og et link til relevante websteder):

9.   Rapportering og overvågning

For at gøre det muligt for Kommissionen at overvåge støtteordningen og den individuelle støtte, forpligter den anmeldende medlemsstat sig til:

At indsende årlige rapporter til Kommissionen som fastsat i artikel 26 i Rådets forordning (22).

I mindst 10 år fra datoen for ydelsen af støtten (individuel støtte og støtte ydet i henhold til ordningen) at opbevare udførlige fortegnelser med de oplysninger og bilag, der er nødvendige for at kunne fastslå, at alle betingelser for forenelighed er opfyldt, og efter skriftlig anmodning stille dem til rådighed for Kommissionen inden for 20 arbejdsdage eller eventuelt en længere frist, der er fastsat i anmodningen.

For skattemæssige støtteordninger:

Hvis der er tale om ordninger, hvorunder der automatisk ydes skattemæssig støtte på grundlag af støttemodtagernes selvangivelser, og hvis der ikke er nogen forudgående kontrol af, at alle betingelserne for forenelighed er opfyldt for hver støttemodtager, forpligter medlemsstaten sig til at indføre en egnet kontrolmekanisme, hvormed den i det mindste efterfølgende og på grundlag af stikprøver regelmæssigt kontrollerer (f.eks. én gang pr. regnskabsår), at alle betingelserne for forenelighed er opfyldt, og til at pålægge sanktioner i tilfælde af svig. For at gøre det muligt for Kommissionen at overvåge skattemæssige støtteordninger, forpligter den anmeldende medlemsstat sig til i mindst 10 år fra datoen for kontrollerne at opbevare udførlige fortegnelser over kontrollerne og efter skriftlig anmodning stille dem til rådighed for Kommissionen inden for 20 arbejdsdage eller eventuelt en i anmodningen fastsat længere frist.

10.   Fortrolighed

Indeholder anmeldelsen fortrolige oplysninger (23), der ikke må videregives til tredjemand?

Ja. Angiv, hvilke dele af formularen der er fortrolige, og angiv begrundelser for, at de skal behandles fortroligt:

Nej

11.   Andre oplysninger

Angiv eventuelle andre oplysninger, der er relevante for vurderingen af støtten.

12.   Bilag

Anfør alle dokumenter, der er knyttet til anmeldelsen, og vedlæg dem i papirversion eller angiv internetadresser, der giver adgang til de pågældende dokumenter.

13.   Erklæring

Jeg erklærer herved, at oplysningerne i denne formular, bilagene hertil samt vedlagte dokumenter er korrekte og fuldstændige.

Dato og sted: …

Underskrift: …

Underskriverens navn og stilling: …

14.   Supplerende informationsskema

14.1.   På baggrund af oplysningerne i den generelle anmeldelsesformular angives det relevante supplerende informationsskema, der skal udfyldes:

a) ☐

Supplerende informationsskema om regionalstøtte

1. ☐

investeringsstøtte

2. ☐

driftsstøtte

3. ☐

individuel støtte

b) ☐

Supplerende informationsskema om støtte til forskning, udvikling og innovation

c) ☐

Supplerende informationsskema om støtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder

1. ☐

redningsstøtte

2. ☐

omstruktureringsstøtte

3. ☐

støtteordninger

d) ☐

Supplerende informationsskema om støtte til audiovisuelle produktioner

e) ☐

Supplerende informationsskema om bredbåndsstøtte

f) ☐

Supplerende informationsskema om miljø- og energistøtte

g) ☐

Supplerende informationsskema om støtte til risikofinansiering

h) ☐

Supplerende informationsskema om støtte til transportsektoren:

1. ☐

investeringsstøtte til lufthavne

2. ☐

driftsstøtte til lufthavne

3. ☐

etableringsstøtte til luftfartselskaber

4. ☐

støtte af social, jf. artikel 107, stk. 2, litra a), i TEUF

5. ☐

støtte til søtransport

i) ☐

Supplerende informationsskema til anmeldelse af en evalueringsplan

j) ☐

Supplerende informationsskema om støtte til landbrugs- og skovbrugssektoren og i landdistrikter

k) ☐

Supplerende informationsskema om støtte til fiskeri- og akvakultursektoren

14.2.   For støtte, som ikke er omfattet af nogen af de supplerende informationsskemaer, vælges den relevante bestemmelse i TEUF, retningslinjer eller en anden tekst, der er gældende for statsstøtte:

a) ☐

Kortsigtet eksportkredit (24)

b) ☐

Emissionshandelssystemer (25)

c) ☐

Bankmeddelelse (26)

d) ☐

Meddelelse om vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse (27)

e) ☐

Tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse (artikel 106, stk. 2, i TEUF) (28)

f) ☐

Artikel 93 i TEUF

g) ☐

Artikel 107, stk. 2, litra a), i TEUF

h) ☐

Artikel 107, stk. 2, litra b), i TEUF

i) ☐

Artikel 107, stk. 3, litra a), i TEUF

j) ☐

Artikel 107, stk. 3, litra b), i TEUF

k) ☐

Artikel 107, stk. 3, litra c), i TEUF

l) ☐

Artikel 107, stk. 3, litra d), i TEUF

m) ☐

Andet, angiv nærmere:

Angiv en begrundelse for foreneligheden af den støtte, der falder ind under de valgte kategorier i dette punkt:

Af praktiske årsager anbefales det, at de dokumenter, som vedlægges som bilag, nummereres, og at der henvises til de disse dokumentnumre i de relevante dele af de supplerende informationsskemaer.«

2)

Del III.1, III.2, III.3, III.4, III.5, III.6, III.7, III.8, III.9, III.10 og III.11 erstattes af følgende:

»DEL III

SUPPLERENDE INFORMATIONSSKEMAER

DEL III.1.A

Supplerende informationsskema om individuel regional investeringsstøtte

Dette supplerende informationsskema skal anvendes ved anmeldelse af enhver individuel investeringsstøtte, der er omfattet af retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte for 2014-2020  (29) (»retningslinjerne«). Hvis der er flere støttemodtagere ved en individuel støtteforanstaltning, angives de relevante oplysninger for hver enkelt støttemodtager.

1.   Anvendelsesområde

1.1.   Begrundelser for at anmelde foranstaltningen:

a) ☐

Anmeldelsen vedrører individuel støtte ydet i henhold til en ordning, og støtten fra alle kilder overstiger anmeldelsestærsklen. Angiv sagsnummer og navn på de pågældende godkendte eller gruppefritagne støtteordninger.

b) ☐

Anmeldelsen vedrører individuel støtte ydet uden for en ordning (ad hoc-støtte).

c) ☐

Anmeldelsen vedrører støtte ydet til en modtager, der har nedlagt den samme eller lignende aktivitet (30) i EØS to år inden ansøgningstidspunktet, eller som på ansøgningstidspunktet har til hensigt at nedlægge en sådan aktivitet inden for en periode på to år, efter at den støttede investering er gennemført.

d) ☐

Anmeldelsen vedrører en investering foretaget af en stor virksomhed til diversificering af en eksisterende virksomhed i et c)-område, så den begynder at fremstille nye produkter og/eller anvende nye processer.

e) ☐

Andet. Forklar nærmere:

1.2.   Anvendelsesområde for den anmeldte støtteforanstaltning

1.2.1.   Bekræft, at modtageren ikke er en kriseramt virksomhed (31)

1.2.2.   Ved investeringsstøtte til bredbåndsnet: Redegør for, hvordan den støtteydende myndighed vil sikre, at følgende betingelser er opfyldt, og henvis til de relevante bestemmelser i retsgrundlaget og/eller i bilagene:

Der ydes kun støtte til områder, hvor der ikke i forvejen findes net af samme type (enten grundlæggende bredbånd eller næstegenerationsnetadgang), og hvor det er usandsynligt, at der i nær fremtid bliver udviklet en sådan infrastruktur.

Den subsidierede netoperatør giver aktiv og passiv engrosbredbåndsadgang under fair og ikke-diskriminerende betingelser med mulighed for effektiv og fuldstændig ubundtet netadgang.

Støtten blev eller vil blive ydet efter en konkurrencepræget udvælgelsesproces i overensstemmelse med punkt 78, litra c) og d), i EU-retningslinjerne for statsstøttereglernes anvendelse i forbindelse med hurtig etablering af bredbåndsnet (32).

1.2.3.   Ved støtte til forskningsinfrastrukturer (33): Bekræft, at støtten er betinget af, at der gives gennemsigtig og ikke-diskriminerende adgang til denne infrastruktur, og fremlæg dokumentation herfor og/eller henvis til de relevante dele af retsgrundlaget (punkt 13 i retningslinjerne).

1.2.4.   Vedlæg en kopi af ansøgningsformularen og (udkastet til) støtteaftalen.

2.   Yderligere oplysninger om støttemodtageren, investeringsprojektet og støtten

2.1.   Støttemodtageren

2.1.1.   Støttemodtager(e):

2.1.2.   Hvis støttemodtageren har en anden juridisk identitet end den eller de virksomheder, som finansierer projektet eller drager nytte af støtten, beskriv da de pågældende forskelle:

2.1.3.   Giv en klar beskrivelse af forholdet mellem støttemodtageren, den koncern, støttemodtageren tilhører, og andre tilknyttede virksomheder, herunder joint ventures:

2.2.   Investeringsprojektet

2.2.1.   Oplys følgende om det anmeldte investeringsprojekt:

Dato for støtteansøgning:

 

(Planlagt) dato for påbegyndelse af arbejdet på investeringsprojektet:

 

Planlagt dato for start af produktion:

 

Planlagt dato for opnåelse af fuld produktionskapacitet:

 

Planlagt slutdato for investeringsprojektet:

 

2.2.2.   Hvis anmeldelsen gælder en investering i et a)-område eller en eller flere SMV'ers investering (34) i et c)-område (punkt 34 i retningslinjerne), præciseres den eller de kategorier af initialinvestering, som anmeldelsen omhandler (punkt 20, litra h), i retningslinjerne):

a) ☐

oprettelse af en ny virksomhed

b) ☐

udvidelse af kapaciteten i en eksisterende virksomhed

c) ☐

diversificering af en virksomheds produktion til produkter, som virksomheden ikke tidligere har fremstillet

d) ☐

en fundamental ændring af en eksisterende virksomheds samlede produktionsproces

e) ☐

overtagelse af aktiver direkte knyttet til en virksomhed, som er nedlagt eller ville være blevet nedlagt uden overtagelsen, forudsat at aktiverne erhverves af en investor uden tilknytning til sælgeren (35).

2.2.3.   Hvis anmeldelsen gælder en stor virksomheds investering i et c)-område, præciseres den eller de kategorier af initialinvestering, som anmeldelsen omhandler (punkt 15 og punkt 20, litra i), i retningslinjerne):

a) ☐

oprettelse af en ny virksomhed

b) ☐

diversificering af en virksomheds aktiviteter under forudsætning af, at den nye aktivitet ikke er den samme eller lignende aktivitet (36) som den, der tidligere er blevet udført i virksomheden

c) ☐

diversificering af eksisterende virksomheder, så de begynder at fremstille nye produkter

d) ☐

anvendelse af nye processer i en eksisterende virksomhed

e) ☐

køb af aktiver tilhørende en virksomhed, som er nedlagt eller ville være blevet nedlagt uden overtagelsen, og som erhverves af en investor uden tilknytning til sælgeren, under forudsætning af, at den nye aktivitet, som skal udføres ved hjælp af de erhvervede aktiver, ikke er den samme eller en lignende aktivitet som den, der blev udført i virksomheden inden købet.

2.2.4.   Giv en kort beskrivelse af investeringen, og forklar kort, hvordan det pågældende projekt falder ind under en eller flere af ovennævnte kategorier af initialinvesteringer:

2.3.   Støtteberettigede omkostninger beregnet på basis af investeringsomkostninger

2.3.1.   Udfyld følgende oversigt over de støtteberettigede investeringsomkostninger i nominel og tilbagediskonteret værdi

 

Samlede støtteberettigede omkostninger (nominelt) (37)

Samlede støtteberettigede omkostninger (tilbagediskonteret) (37)

Forberedende undersøgelser eller konsulentbistand i forbindelse med investeringen (kun SMV'er)

 

 

Jord

 

 

Bygninger

 

 

Anlæg/maskiner/udstyr (38)

 

 

Immaterielle aktiver

 

 

Samlede støtteberettigede omkostninger

 

 

2.3.2.   Bekræft, at de erhvervede aktiver er nye (punkt 94 i retningslinjerne) (39).

☐ ja

☐ nej

2.3.3.   Dokumentér, at højst 50 % af SMV'ers omkostninger ved de forberedende undersøgelser eller konsulentbistand i forbindelse med investeringen indgår i de støtteberettigede omkostninger (punkt 95 i retningslinjerne):

2.3.4.   Dokumentér, at det for støtte ydet til en gennemgribende ændring i produktionsprocessen gælder, at de støtteberettigede omkostninger overstiger afskrivningen på de aktiver, som er knyttet til den aktivitet, der skal moderniseres, i de tre forudgående regnskabsår (punkt 96 i retningslinjerne):

2.3.5.   Henvis til retsgrundlaget, eller forklar, hvordan det sikres, at det for støtte ydet til diversificering af en eksisterende virksomhed gælder, at de støtteberettigede omkostninger overstiger den bogførte værdi af de aktiver, der genbruges, med mindst 200 % i det regnskabsår, der gik forud for arbejdets påbegyndelse (punkt 97 i retningslinjerne). Vedlæg så fald dokumentation, der indeholder de relevante kvantitative oplysninger.

2.3.6.   I tilfælde af leje af materielle aktiver: Henvis til den relevante bestemmelse i retsgrundlaget, hvori det fastsættes, at følgende betingelser er opfyldt (punkt 98 i retningslinjerne), eller redegør for, hvordan overholdelsen af disse betingelser ellers sikres.

Ved leje af jord og bygninger skal lejeaftalen have en løbetid på mindst fem år efter det tidspunkt, hvor investeringsprojektet forventes afsluttet, når det gælder store virksomheder, og tre år for SMV'er.

Hvad angår udstyr eller maskiner, skal der være tale om finansiel leasing, hvor støttemodtageren er forpligtet til at købe det pågældende aktiv efter leasingperiodens udløb.

2.3.7.   Ifølge punkt 99 i retningslinjerne gælder: »Ved overtagelse af en virksomhed må kun udgifterne til køb af aktiverne fra en tredjepart uden tilknytning til køberen medregnes. Transaktionen skal gennemføres på markedsvilkår. Hvis der allerede er ydet støtte til erhvervelse af aktiver forud for erhvervelsen heraf, skal omkostningerne til disse aktiver fratrækkes de støtteberettigede omkostninger, der er knyttet til købet af en virksomhed. Hvis overtagelsen af en virksomhed ledsages af en supplerende investering, der er støtteberettiget, skal de støtteberettigede omkostninger, der er knyttet til en sådan supplerende investering, lægges til omkostningerne ved erhvervelse af virksomhedens aktiver.«

Forklar, hvis det er relevant for anmeldelsen, hvordan disse betingelser er opfyldt, og vedlæg relevant dokumentation:

2.3.8.   Hvis de støtteberettigede udgifter til investeringsprojektet omfatter immaterielle aktiver, forklares det, hvordan det sikres, at betingelserne i punkt 101-102 i retningslinjerne (40) vil blive opfyldt. Henvis i sådanne tilfælde til den relevante bestemmelse i retsgrundlaget:

2.4.   Støtteberettigede omkostninger beregnet på basis af lønomkostninger

De bedes:

forklare, hvordan de støtteberettigede omkostninger beregnet på basis af lønomkostninger er blevet fastlagt (punkt 103 i retningslinjerne)

forklare, hvordan antallet af arbejdspladser, der er oprettet, er beregnet med henvisning til punkt 20, litra k), i retningslinjerne

forklare, hvordan lønomkostningerne ved ansættelse af medarbejdere er blevet fastslået med henvisning til punkt 20, litra z), i retningslinjerne og

anføre de relevante beregninger og vedlægge dokumentation for tallene:

2.5.   Beregning af tilbagediskonterede støtteberettigede omkostninger og støttebeløbet

2.5.1.   Udfyld skemaet i dette punkt med oplysninger om de støtteberettigede omkostninger pr. kategori, der skal dækkes under hele investeringsprojektets varighed:

 

Nominelt/tilbagediskonteret

N–0 (41)

N+1 (41)

N+2 (41)

N+3 (41)

N+X (41)

I alt (41)

Forberedende undersøgelser osv. (kun SMV'er)

Nominelt

 

 

 

 

 

 

Tilbagediskonteret

 

 

 

 

 

 

Jord

Nominelt

 

 

 

 

 

 

Tilbagediskonteret

 

 

 

 

 

 

Bygninger

Nominelt

 

 

 

 

 

 

Tilbagediskonteret

 

 

 

 

 

 

Anlæg/maskiner udstyr (42)

Nominelt

 

 

 

 

 

 

Tilbagediskonteret

 

 

 

 

 

 

Immaterielle aktiver

Nominelt

 

 

 

 

 

 

Tilbagediskonteret

 

 

 

 

 

 

Lønomkostninger

Nominelt

 

 

 

 

 

 

Tilbagediskonteret

 

 

 

 

 

 

Andet (angiv nærmere)

Nominelt

 

 

 

 

 

 

Tilbagediskonteret

 

 

 

 

 

 

I alt

Nominelt

 

 

 

 

 

 

Tilbagediskonteret

 

 

 

 

 

 

Angiv den dato, hvortil beløbene blev tilbagediskonteret, samt den anvendte diskonteringsrente (43):

2.5.2.   Udfyld skemaet i dette punkt med oplysninger om, hvilken form for støtte, der skal ydes til investeringsprojektet, og med hvilke beløb:

 

Nominelt/tilbagediskonteret

N–0 (44)

N+1 (44)

N+2 (44)

N+3 (44)

N+X (44)

I alt (44)

Tilskud

Nominelt

 

 

 

 

 

 

Tilbagediskonteret

 

 

 

 

 

 

Lavtforrentede lån

Nominelt

 

 

 

 

 

 

Tilbagediskonteret

 

 

 

 

 

 

Garanti

Nominelt

 

 

 

 

 

 

Tilbagediskonteret

 

 

 

 

 

 

Afgiftsnedsættelse

Nominelt

 

 

 

 

 

 

Tilbagediskonteret

 

 

 

 

 

 

Nominelt

 

 

 

 

 

 

Tilbagediskonteret

 

 

 

 

 

 

Nominelt

 

 

 

 

 

 

Tilbagediskonteret

 

 

 

 

 

 

I alt

Nominelt

 

 

 

 

 

 

Tilbagediskonteret

 

 

 

 

 

 

Angiv den dato, hvortil beløbene blev tilbagediskonteret, samt den anvendte diskonteringsrente:

For hver form for støtte angivet i skemaet i punkt 2.5.2 angives, hvordan subventionsækvivalenten beregnes:

Lavtforrentet lån:

Garanti:

Afgiftsnedsættelse:

Andre oplysninger:

2.5.3.   Angiv, om nogen af støtteforanstaltningerne, der skal ydes til projektet, endnu ikke er defineret, og forklar, hvordan den støtteydende myndighed vil sikre, at den maksimalt tilladte støtteintensitet overholdes (punkt 82 og 83 i retningslinjerne):

2.5.4.   Medfinansieres projektet af ESI-fonde? Angiv i så fald det operationelle program, fra hvilket der vil blive bevilget midler fra ESI-fonde. Angiv også beløbet på den pågældende bevilling fra ESI-fonde:

2.5.5.   Hvis modtageren (på koncernniveau) har modtaget støtte til en (eller flere) initialinvesteringer påbegyndt i samme NUTS 3-region inden for tre år efter påbegyndelsen af arbejdet på det anmeldte investeringsprojekt (punkt 20, litra t), i retningslinjerne), angives oplysninger om støtteforanstaltningerne til hver af de tidligere støttede initialinvesteringer (herunder en kort beskrivelse af investeringsprojektet, datoen for støtteansøgningen, datoen for støttetildelingen, datoen for påbegyndelsen af arbejdet, støttebeløbet/-beløbene og de støtteberettigede omkostninger (45)).

 

Støtteberettigede investeringsomk. (46)

Tildelt støttebeløb (46)

Ansøgningsdato

Tildelingsdato

Dato for arbejdets påbegyndelse

Kort beskrivelse

Sagsnr.

Initialinvesteringsprojekt 1

 

 

 

 

 

 

 

Initialinvestering Projekt 2

 

 

 

 

 

 

 

Initialinvesteringsprojekt 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.6.   Bekræft, at det samlede støttebeløb, der vil blive ydet til initialinvesteringsprojektet, ikke overstiger den maksimale støtteintensitet (som defineret i punkt 20, litra m), i retningslinjerne), idet der tages hensyn til den øgede støtteintensitet for SMV'er (som fastlagt i punkt 177 i retningslinjerne) og det justerede støttebeløb (som defineret i punkt 20, litra c), i retningslinjerne), hvor det er relevant. Dokumentér dette med relevante bilag og beregninger:

2.5.7.   Ved støtte til investeringsprojektet, der ydes i henhold til flere regionalstøtteordninger eller i kumulation med ad hoc-støtte: Bekræft, at den maksimalt tilladte støtteintensitet, der kan ydes til projektet, er blevet beregnet på forhånd af den første støtteydende myndighed, og angiv beløbet for den pågældende maksimale støtteintensitet. Forklar, hvordan de støtteydende myndigheder vil sikre, at den pågældende maksimale støtteintensitet vil blive overholdt (punkt 92 i retningslinjerne):

2.5.8.   Ved initialinvesteringer knyttet til et projekt under det europæiske territoriale samarbejde (ETS-projekt): Forklar ved henvisning til de relevante bestemmelser i punkt 93 i retningslinjerne, hvordan den maksimalt tilladte støtteintensitet, der gælder for projektet og de forskellige berørte modtagere, fastslås:

3.   Vurdering af foranstaltningens forenelighed

3.1.   Bidrag til regionaludviklingsmål og behov for statslig indgriben

3.1.1.   De bedes:

angive det støttede projekts nøjagtige lokalisering (dvs. lokalitet og den NUTS 2- eller NUTS 3-region, hvori lokaliteten er beliggende)

oplyse om lokalitetens regionalstøttestatus på det aktuelle regionalstøttekort (dvs. om den ligger i et område, der er berettiget til regionalstøtte i henhold til artikel 107, stk. 3, litra a) eller c), i TEUF) og

angive den maksimalt tilladte støtteintensitet for store virksomheder:

3.1.2.   Forklar, hvordan støtten vil bidrage til den regionale udvikling (47):

3.1.3.   Hvis anmeldelsen vedrører en individuel ansøgning om støtte i henhold til en ordning: Forklar, hvordan projektet bidrager til ordningens målsætning, og vedlæg relevante bilag som dokumentation (punkt 35 i retningslinjerne):

3.1.4.   Hvis anmeldelsen vedrører ad hoc-støtte: Forklar, hvordan projektet bidrager til det berørte områdes udviklingsstrategi, og vedlæg relevante bilag som dokumentation (punkt 42 i retningslinjerne):

3.1.5.   Forklar, hvordan bestemmelsen om, at investeringen vil blive opretholdt i det pågældende område i mindst fem år (tre år for SMV'er) efter dens afslutning, overholdes (punkt 36 i retningslinjerne). Henvis til den relevante bestemmelse i retsgrundlaget (f.eks. støttetildelingsaftalen):

3.1.6.   Hvis støtten beregnes på grundlag af lønomkostninger: Forklar, hvordan bestemmelsen om, at der skal oprettes arbejdspladser inden tre år efter investeringens afslutning, og at hver arbejdsplads, der er oprettet i kraft af investeringen, skal opretholdes i området i fem år (tre år for SMV'er) fra besættelsen af den første stilling, bliver overholdt (punkt 37 i retningslinjerne). Henvis til den relevante bestemmelse i retsgrundlaget (f.eks. støttetildelingsaftalen):

3.1.7.   Henvis til retsgrundlaget, eller påvis, at modtageren/-erne yder et bidrag på mindst 25 % af de støtteberettigede omkostninger med egne midler eller via fremmedfinansiering i en form, der ikke omfatter nogen offentlig støtte (48) (punkt 38 i retningslinjerne):

3.1.8.   Er der givet eller gives der tilsagn om at foretage en miljøvirkningsvurdering (VVM) af investeringen (punkt 39 i retningslinjerne):

☐ ja

☐ nej

Hvis ikke, forklar i så fald, hvorfor det ikke er påkrævet med en VVM for dette projekt:

3.2.   Foranstaltningens egnethed

3.2.1.   Hvis anmeldelsen gælder ad hoc-støtte, dokumenteres det, hvordan det berørte områdes udvikling sikres bedre med denne støtte end med støtte ydet i henhold til en støtteordning eller andre typer foranstaltninger (punkt 55 i retningslinjerne):

3.2.2.   Hvis støtten ydes i en form, hvor der er tale om en direkte økonomisk fordel (49), dokumenteres det, hvorfor andre, potentielt mindre fordrejende former for støtte, såsom tilbagebetalingspligtige tilskud eller støtteformer baseret på lån eller kapitalinstrumenter (50), ikke er formålstjenlige (punkt 57 i retningslinjerne):

3.3.   Tilskyndelsesvirkning og foranstaltningens proportionalitet

3.3.1.   Bekræft, at arbejdet på den anmeldte individuelle investering først blev påbegyndt efter indsendelsen af støtteansøgningen (punkt 64 i retningslinjerne). Vedlæg en kopi af den støtteansøgning, som modtageren har sendt til den støtteydende myndighed, samt dokumentation for datoen for projektets påbegyndelse.

3.3.2.   Forklar tilskyndelsesvirkningen af støtten ved at beskrive den kontrafaktiske situation med henvisning til et af de to mulige scenarier, der er fastsat i punkt 61 i retningslinjerne:

3.3.3.   Hvis der er tale om scenario 1 (dvs. investeringsbeslutninger i henhold til punkt 61 i retningslinjerne), anføres følgende oplysninger (eller der henvises til de relevante dele af den meddelte kontrafaktiske situation) (punkt 104 i retningslinjerne):

beregning af investeringens interne afkast (IRR) med og uden støtte (51):

oplysninger om de relevante benchmarks for virksomheden (f.eks. det afkast, som normalt er nødvendigt for støttemodtageren ved lignende projekter, virksomhedens samlede kapitalomkostninger og relevante branche-benchmarks):

en forklaring på baggrund af kriterierne i dette punkt på, hvorfor støtten er det nødvendige minimum, der kræves for at gøre projektet tilstrækkeligt rentabelt (punkt 79 i retningslinjerne):

3.3.4.   Hvis der er tale om scenario 2 (dvs. investeringsbeslutninger i henhold til punkt 61 i retningslinjerne), anføres følgende oplysninger (eller der henvises til de relevante dele af den meddelte kontrafaktiske situation) (punkt 105 i retningslinjerne):

beregning af forskellen i nettonutidsværdi af investeringen i målområdet og nettonutidsværdi af investeringen i det alternative område (52):

alle parametre anvendt ved beregningen af nettonutidsværdien af investeringen i målområdet og nettonutidsværdien af investeringen på den alternative placering (bl.a. den pågældende tidsramme og den anvendte diskonteringsrente):

en forklaring på baggrund af de første to underpunkter på, hvorfor støtten ikke overstiger forskellen mellem nettonutidsværdien af investeringen i målområdet og nettonutidsværdien på den alternative placering (jf. punkt 80 i retningslinjerne):

3.3.5.   Hvis regionalstøtten er tildelt gennem ESI-fonde i a)-områder til investeringer, der er nødvendige for at kunne opfylde de standarder, som er fastsat i EU-retten, forklares følgende (og vedlægges dokumentation herfor):

hvad den pågældende standard er

hvorfor investeringen er nødvendig for at kunne opfylde standarden

hvorfor det uden støtten ikke ville være tilstrækkeligt rentabelt for støttemodtageren at foretage investeringen i det pågældende område, og en eksisterende virksomhed i området derfor ville være blevet nedlagt (punkt 63 i retningslinjerne):

3.4.   Undgåelse af negative virkninger på konkurrence og samhandel

I scenario 1-tilfælde

Afgrænsning af det relevante marked

3.4.1.   De oplysninger, der angives i dette punkt har til formål at identificere det pågældende produktmarked (dvs. de produkter, der påvirkes af adfærdsændringen hos støttemodtageren) og de berørte konkurrenter og kunder/forbrugere (punkt 129 og 130 i retningslinjerne):

Angiv, hvilke produkter der, når investeringen er afsluttet, vil blive fremstillet på det anlæg, der er ydet støtte til, og hvor det er relevant, NACE-koden eller Prodcom-koden eller CPA-koden (53) for projekter i servicesektoren:

Vil de produkter, der er planlagt ifølge projektet, erstatte andre produkter, støttemodtageren producerer (på koncernniveau)? Hvilke produkter vil de nye produkter erstatte? Hvis disse erstattede produkter ikke fremstilles på projektstedet, angives, hvor de for øjeblikket fremstilles. Beskriv forbindelsen mellem den erstattede produktion og den nuværende investering, og fremlæg en tidsplan for erstatningen:

Hvilke andre produkter kan fremstilles på det samme nye anlæg (ved fleksibel anvendelse af støttemodtagerens produktionsanlæg) næsten eller helt uden ekstra omkostninger?

Forklar, om projektet vedrører et mellemprodukt, og om en betydelig del af produktionen afsættes på anden vis end på markedet (på markedsvilkår). Med henblik på beregning af markedsandel og kapacitetsforøgelse i resten af dette afsnit angives på grundlag af denne forklaring, om det berørte produkt er det produkt, projektet omhandler, eller det er et produkt i de efterfølgende produktionsled:

Angiv det relevante produktmarked for de relevante produkter, og vedlæg om muligt dokumentation herfor fra en uafhængig tredjepart. Et relevant produktmarked omfatter det pågældende produkt og de substituerbare produkter på efterspørgselssiden, dvs. de produkter, der betragtes som substituerbare herfor af forbrugerne (i kraft af produktets egenskaber, pris og anvendelsesformål), og de substituerbare produkter på udbudssiden, dvs. de produkter, der betragtes som substituerbare herfor af producenterne (i kraft af støttemodtagerens og konkurrenternes fleksible anvendelse af produktionsudstyret):

3.4.2.   Oplys om og vedlæg dokumentation for støttemodtagerens relevante geografiske marked:

Markedsposition (punkt 115 og punkt 132, litra a), i retningslinjerne)

3.4.3.   Oplys følgende om støttemodtagerens markedsposition (i en vis periode før støtten, og hvilken position virksomheden ventes at få efter investeringens afslutning):

et skøn over støttemodtagerens samlede salg (i værdi og mængde) på det relevante marked (på koncernniveau):

et skøn over alle producenters samlede salg på det relevante marked (i værdi og mængde). Vedlæg eventuelt statistikker udarbejdet af offentlige og/eller uafhængige kilder:

3.4.4.   Giv en vurdering af strukturen på det relevante marked, herunder graden af koncentration på markedet, eventuelle hindringer for adgang, købermagt og hindringer for ekspansion eller udtræden. Vedlæg dokumentation herfor fra en uafhængig tredjepart, hvis det er muligt:

Kapacitet (punkt 132, litra a), i retningslinjerne)

3.4.5.   Angiv et skøn over den yderligere produktionskapacitet, der skabes i kraft af investeringen (udtrykt i mængde og værdi):

For begge scenarier

Åbenlyst negative konsekvenser

3.4.6.   Hvis der er tale om scenario 1, anføres følgende oplysninger og dokumentation herfor om det relevante produktmarked (54):

Er det relevante marked strukturelt i absolut tilbagegang set i et langsigtet perspektiv (dvs. udviser det en negativ vækstrate) (punkt 135 i retningslinjerne)?

Er det relevante marked i relativ tilbagegang (dvs. udviser det en positiv vækstrate uden at overstige benchmark-vækstraten) (punkt 135 i retningslinjerne)?

Hvis der er tale om scenario 2, anføres, om investeringen uden støtten ville være blevet placeret i et område med højere eller samme regionalstøtteintensitet som i det pågældende område (punkt 139 i retningslinjerne). Vedlæg dokumentation herfor.

3.4.7.   Bekræft, at støttemodtageren har indsendt en erklæring til bekræftelse af, at man ikke på koncernniveau har nedlagt den samme eller en lignende aktivitet i EØS i de to år inden ansøgningstidspunktet og ikke har til hensigt at nedlægge en sådan aktivitet andetsteds i EØS inden for en periode af to år, efter at investeringen er gennemført (punkt 23 i retningslinjerne).

Vedlæg i så fald en kopi af denne erklæring, eller forklar i modsat fald, hvorfor erklæringen ikke er indsendt.

3.4.8.   Hvis støttemodtageren på koncernniveau har nedlagt den samme eller en lignende aktivitet i EØS i de to år inden ansøgningstidspunktet eller har til hensigt at gøre det inden for en periode på to år, efter at investeringen er gennemført, og har flyttet den pågældende aktivitet til målområdet eller har til hensigt at gøre det, forklares det, hvorfor vedkommende mener, at der ikke er nogen årsagssammenhæng mellem støtten og flytningen (punkt 122 i retningslinjerne).

3.4.9.   Forklar, om statsstøtten direkte vil udløse et væsentligt tab af arbejdspladser på eksisterende driftssteder inden for EØS. Hvis statsstøtten udløser et væsentligt tab af arbejdspladser på eksisterende driftssteder, angiv antallet af arbejdspladser og andelen heraf af den samlede beskæftigelse på de berørte driftssteder:

4.   Andre oplysninger

Angiv alle andre oplysninger, der er relevante for at kunne vurdere den anmeldte støtteforanstaltning i henhold til retningslinjerne:

DEL III.1.B

Supplerende informationsskema om regionale investeringsstøtteordninger

Dette supplerende informationsskema skal anvendes ved anmeldelse af alle investeringsstøtteordninger, der er omfattet af retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte for 2014-2020  (55) (»retningslinjerne«).

1.   Anvendelsesområde

1.1.   Begrundelser for at anmelde ordningen i stedet for at indføre den i henhold til den generelle gruppefritagelsesforordning (56) eller de minimis-forordningen (57):

a) ☐

Anmeldelsen vedrører en sektorordning. Angiv i så fald den sektor, der er omfattet af ordningen (NACE-kode):

b) ☐

Anmeldelsen vedrører en generel ordning, som også omfatter skibsbygningssektoren.

c) ☐

Andet. Angiv nærmere:

1.2.   Anvendelsesområde for den anmeldte ordning

1.2.1.   Jeg bekræfter, at der ifølge retsgrundlaget for den anmeldte ordning er en forpligtelse til, at Kommissionen skal modtage anmeldelse af individuel støtte til modtagere, der har nedlagt den samme eller en lignende aktivitet (58) i EØS i løbet af to år inden ansøgningstidspunktet, eller som på ansøgningstidspunktet har til hensigt at nedlægge en sådan aktivitet inden for en periode af to år, efter at den investering, der skal støttes, er gennemført (punkt 23 i retningslinjerne).

Henvis til den relevante bestemmelse i retsgrundlaget:

1.2.2.   Jeg bekræfter, at der i henhold til den anmeldte støtteordning ikke ydes regional investeringsstøtte til de nedennævnte kategorier af virksomheder og sektorer. Angiv i hvert tilfælde den relevante bestemmelse i retsgrundlaget for ordningen:

Udelukkede kategorier af virksomheder og sektorer

Relevant bestemmelse i retsgrundlaget for ordningen

Kriseramte virksomheder (59)

 

Stålsektoren (60)

 

Kunstfiberindustrien (60)

 

Fremstilling af de landbrugsprodukter, der er opført på listen i bilag I til TEUF

 

Forarbejdning og/eller afsætning af de landbrugsprodukter, der er opført på listen i bilag I til TEUF (61), til produkter, der er opført på listen i nævnte bilag I

 

Produktion, forarbejdning og/eller afsætning af fiskerivarer og akvakulturprodukter, der er opført på listen i bilag I til TEUF

 

Transportsektoren (62)

 

Energisektoren

 

1.2.3.   Hvis ordningen omfatter investeringsstøtte til bredbåndsnet, angives, om hver af følgende betingelser er opfyldt:

a) ☐

Der ydes kun støtte til områder, hvor der ikke i forvejen findes net af samme type (enten grundlæggende bredbånd eller næstegenerationsnetadgang), og hvor det er usandsynligt, at der i nær fremtid bliver udviklet en sådan infrastruktur.

b) ☐

Den subsidierede netoperatør giver aktiv og passiv engrosbredbåndsadgang under fair og ikke-diskriminerende betingelser med mulighed for effektiv og fuldstændig ubundtet netadgang.

c) ☐

Støtten ydes med udgangspunkt i en konkurrencepræget udvælgelsesproces i overensstemmelse med punkt 78, litra c) og d), i bredbåndsretningslinjerne (63).

Henvis til den relevante bestemmelse i retsgrundlaget:

1.2.4.   Hvis ordningen dækker støtte til forskningsinfrastrukturer: Gøres støtten da betinget af, at der gives gennemsigtig og ikke-diskriminerende adgang til denne infrastruktur?

a) ☐

Nej

b) ☐

Ja. Henvis til den relevante bestemmelse i retsgrundlaget:

2.   Initialinvestering, støtteberettigede omkostninger og støtte

2.1.   Typer af initialinvesteringer, der er omfattet af ordningen

2.1.1.   Hvis ordningen omfatter SMV'ers eller store virksomheders (64) investeringer i a)-områder eller SMV'ers investeringer i c)-områder (punkt 34 i retningslinjerne), angives den eller de kategorier af initialinvestering, som anmeldelsen omhandler (punkt 20, litra h), i retningslinjerne):

a) ☐

oprettelse af en ny virksomhed

b) ☐

udvidelse af kapaciteten i en eksisterende virksomhed

c) ☐

diversificering af en virksomheds produktion til produkter, som virksomheden ikke tidligere har fremstillet

d) ☐

en fundamental ændring af en eksisterende virksomheds samlede produktionsproces

e) ☐

overtagelse af aktiver direkte knyttet til en virksomhed, som er nedlagt eller ville være blevet nedlagt uden overtagelsen, forudsat at aktiverne erhverves af en investor uden tilknytning til sælgeren (65).

2.1.2.   Hvis ordningen omfatter store virksomheders investeringer i c)-områder, angives den eller de kategorier af initialinvestering, som anmeldelsen omhandler (punkt 15 og punkt 20, litra i), i retningslinjerne):

a) ☐

oprettelse af en ny virksomhed

b) ☐

diversificering af en virksomheds aktiviteter under forudsætning af, at den nye aktivitet ikke er den samme eller lignende aktivitet (66) som den, der tidligere er blevet udført i virksomheden

c) ☐

diversificering af eksisterende virksomheder, så de begynder at fremstille nye produkter

d) ☐

anvendelse af nye processer i en eksisterende virksomhed

e) ☐

køb af aktiver tilhørende en virksomhed, som er nedlagt eller ville være blevet nedlagt uden overtagelsen, og som erhverves af en investor uden tilknytning til sælgeren, under forudsætning af, at den nye aktivitet, som skal udføres ved hjælp af de erhvervede aktiver, ikke er den samme eller en lignende aktivitet som den, der blev udført i virksomheden inden købet.

2.1.3.   Henvis til den relevante bestemmelse i retsgrundlaget, hvori det fastsættes, at Kommissionen skal have anmeldt enhver individuel støtte, der i medfør af retsgrundlaget for ordningen skal ydes til store virksomheder i c)-områder (punkt 24 og 34 i retningslinjerne) med henblik på:

a)

diversificering af eksisterende virksomheder, så de begynder at fremstille nye produkter

b)

anvendelse af nye processer i en eksisterende virksomhed:

2.1.4.   Henvis til den relevante bestemmelse i retsgrundlaget, hvori det fastsættes, at Kommissionen skal have anmeldt enhver individuel støtte, der skal ydes i medfør af retsgrundlaget for ordningen, og som ville medføre en overskridelse af anmeldelsestærsklen (67) (punkt 23 i retningslinjerne):

2.2.   Støtteberettigede omkostninger beregnet på basis af investeringsomkostninger

2.2.1.   Hvis de støtteberettigede udgifter (punkt 20, litra x), i retningslinjerne) i ordningen vedrører materielle aktiver: Beregnes værdien af investeringen som en procentdel af udgifterne til jord, bygninger og anlæg, maskiner og udstyr? (68):

a) ☐

jord

b) ☐

bygninger

c) ☐

anlæg/maskiner/udstyr.

Henvis til de relevante dele af retsgrundlaget:

2.2.2.   Henvis til den relevante bestemmelse i retsgrundlaget, hvori det fastsættes, at det erhvervede aktiv skal være nyt (69) (punkt 94 i retningslinjerne):

2.2.3.   Henvis til den relevante bestemmelse i retsgrundlaget, hvori det fastsættes, at højst 50 % af SMV'ers omkostninger ved de forberedende undersøgelser eller konsulentbistand i forbindelse med investeringen kan anses for støtteberettigede omkostninger (punkt 95 i retningslinjerne):

2.2.4.   Henvis til den relevante bestemmelse i retsgrundlaget, hvori det fastsættes, at det for støtte ydet til en gennemgribende ændring i produktionsprocessen gælder, at de støtteberettigede omkostninger skal overstige afskrivningen på de aktiver, som er knyttet til den aktivitet, der skal moderniseres, i de tre forudgående regnskabsår (punkt 96 i retningslinjerne):

2.2.5.   Henvis til den relevante bestemmelse i retsgrundlaget, hvori det fastsættes, at det for støtte ydet til diversificering af en eksisterende virksomhed gælder, at de støtteberettigede omkostninger overstiger den bogførte værdi af de aktiver, der genbruges, med mindst 200 % i det regnskabsår, der gik forud for projektets påbegyndelse (punkt 97 i retningslinjerne):

2.2.6.   Ved leje af materielle aktiver: Henvis til de relevante bestemmelser i retsgrundlaget, hvori det fastsættes, at følgende betingelser skal være opfyldt (punkt 98 i retningslinjerne):

Ved leje af jord og bygninger skal lejeaftalen have en løbetid på mindst fem år efter det tidspunkt, hvor investeringsprojektet forventes afsluttet, når det gælder store virksomheder, og tre år for SMV'er.

Hvad angår udstyr eller maskiner, skal der være tale om finansiel leasing, hvor støttemodtageren er forpligtet til at købe det pågældende aktiv efter leasingperiodens udløb.

2.2.7.   Ifølge punkt 99 i retningslinjerne gælder: »Ved overtagelse af en virksomhed må kun udgifterne til køb af aktiverne fra en tredjepart uden tilknytning til køberen medregnes. Transaktionen skal gennemføres på markedsvilkår. Hvis der allerede er ydet støtte til erhvervelse af aktiver forud for erhvervelsen heraf, skal omkostningerne til disse aktiver fratrækkes de støtteberettigede omkostninger, der er knyttet til købet af en virksomhed. Hvis overtagelsen af en virksomhed ledsages af en supplerende investering, der er støtteberettiget, skal de støtteberettigede omkostninger, der er knyttet til en sådan supplerende investering, lægges til omkostningerne ved erhvervelse af virksomhedens aktiver.«

Hvis det er relevant for den anmeldte ordning, henvis da til de bestemmelser i retsgrundlaget, hvori det fastsættes, at betingelserne i dette punkt skal være opfyldt:

2.2.8.   Hvis de støtteberettigede udgifter i ordningen vedrører immaterielle aktiver (punkt 20, litra j), i retningslinjerne): Beregnes værdien på grundlag af udgifterne til teknologioverførsel gennem erhvervelse af patentrettigheder, licenser, knowhow eller upatenteret teknisk viden?

a) ☐

patentrettigheder

b) ☐

licenser

c) ☐

knowhow

d) ☐

upatenteret teknisk viden.

Henvis til de relevante dele af retsgrundlaget:

2.2.9.   Henvis til de relevante bestemmelser i retsgrundlaget, hvori det fastsættes, at det for store virksomheder gælder, at udgifterne til støtteberettigede immaterielle investeringer ikke må overstige 50 % af projektets samlede støtteberettigede omkostninger (punkt 100 i retningslinjerne):

2.2.10.   Henvis til de relevante bestemmelser i retsgrundlaget, hvori det fastsættes, at betingelserne i punkt 101-102 i retningslinjerne (70) skal være opfyldt:

2.3.   Støtteberettigede omkostninger beregnet på basis af lønomkostninger

Henvis til de relevante bestemmelser i retsgrundlaget, hvori det fastsættes, hvordan støtteberettigede omkostninger beregnet på basis af lønomkostninger skal fastlægges (punkt 103 i retningslinjerne), hvordan antallet af skabte arbejdspladser skal beregnes under henvisning til punkt 20, litra k), i retningslinjerne, og hvordan lønomkostningerne til nyansatte skal fastlægges under henvisning til punkt 20, litra z), i retningslinjerne:

2.4.   Beregning af tilbagediskonterede støtteberettigede omkostninger

2.4.1.   Oplys, hvilke former for støtte der kan ydes under ordningen:

a) ☐

Tilskud. Henvis til de relevante bestemmelser i retsgrundlaget:

b) ☐

Lavtforrentede lån. Oplys, hvordan subventionsækvivalenten beregnes, og henvis til de relevante bestemmelser i retsgrundlaget:

c) ☐

Garantier. Oplys, hvordan subventionsækvivalenten beregnes, og henvis til de relevante bestemmelser i retsgrundlaget:

d) ☐

Skattemæssige foranstaltninger. Oplys, hvilken type foranstaltninger der er tale om, og hvordan subventionsækvivalenten beregnes. Henvis også til de relevante bestemmelser i retsgrundlaget:

e) ☐

Andet. Angiv nærmere og oplys, hvordan subventionsækvivalenten beregnes. Henvis også til de relevante bestemmelser i retsgrundlaget:

2.4.2.   Er støtteordningen berettiget til medfinansiering fra ESI-fonde? Angiv i så fald de operationelle programmer, i henhold til hvilke der kan bevilges midler fra ESI-fonde. Angiv også beløbet på den pågældende bevilling fra ESI-fonde, hvis det kendes på nuværende tidspunkt:

2.4.3.   Henvis til de relevante bestemmelser i retsgrundlaget, hvori det fastsættes, at den støtteydende myndighed før ydelse af individuel støtte under den anmeldte støtteordning skal fastslå, om modtageren (på koncernniveau) modtog støtte til en (eller flere) initialinvestering(er) påbegyndt i samme NUTS 3-region inden for tre år efter på investeringsprojektets påbegyndelse:

2.4.4.   Henvis til de relevante bestemmelser i retsgrundlaget, hvori det fastsættes, at det samlede støttebeløb, der vil blive ydet i henhold til ordningen til et initialinvesteringsprojekt, ikke overstiger den »maksimale støtteintensitet« (som defineret i punkt 20, litra m), i retningslinjerne), idet der tages hensyn til den øgede støtteintensitet for SMV'er (som fastlagt i punkt 177 i retningslinjerne) eller det »justerede støttebeløb« (som defineret i punkt 20, litra c), i retningslinjerne), hvor det er relevant:

2.4.5.   Henvis til de relevante bestemmelser i retsgrundlaget, hvori det fastsættes, at når der ydes individuel støtte i henhold til flere regionalstøtteordninger eller i kumulation med ad hoc-støtte, beregnes den maksimalt tilladte støtteintensitet, der kan ydes til projektet, på forhånd af den første støtteydende myndighed (punkt 92 i retningslinjerne):

2.4.6.   Hvis støtteordningen muliggør støtte til initialinvesteringer knyttet til projekter under det europæiske territoriale samarbejde (ETS-projekter): Henvis til de relevante bestemmelser i retsgrundlaget, hvori det fastsættes (med henvisning til bestemmelserne i punkt 93 i retningslinjerne), hvordan den maksimalt tilladte støtteintensitet for projektet og de forskellige involverede støttemodtagere beregnes:

3.   Forenelighedsvurdering af støtteordningen

3.1.   Bidrag til regionaludviklingsmålet og behov for statslig indgriben

Er ordningen led i et operationelt program (71) (punkt 32 i retningslinjerne)?

Ja. Henvis til det/de pågældende operationelle program(-mer):

Nej. Redegør for, hvordan ordningen stemmer overens med og bidrager til udviklingsstrategien for det pågældende område (punkt 33 i retningslinjerne):

3.1.1.   Henvis til de relevante bestemmelser i retsgrundlaget, hvori det kræves, at der udføres en miljøvirkningsvurdering (VVM) af de pågældende investeringer før ydelsen af støtte til individuelle projekter, når det kræves ifølge loven (punkt 39 i retningslinjerne):

3.1.2.   Redegør for, hvordan de støtteydende myndigheder prioriterer og udvælger investeringsprojekterne ifølge ordningens målsætninger (f.eks. med et formelt karaktergivningssystem) (punkt 33 i retningslinjerne). Henvis også til de relevante bestemmelser i retsgrundlaget eller andre relaterede administrative akter:

3.1.3.   Redegør for, hvordan den støtteydende myndighed ved ydelsen af støtte til individuelle investeringsprojekter under den anmeldte støtteordning vil fastslå, at det/de udvalgte projekter vil bidrage til realisering af ordningens målsætning og dermed fremme udviklingsstrategien for det pågældende område (punkt 35 i retningslinjerne):

3.1.4.   Redegør for, hvordan bestemmelsen om, at enhver investering, der støttes under den anmeldte støtteordning, skal opretholdes i det pågældende område i mindst fem år (tre år for SMV'er) efter dens afslutning, gennemføres (punkt 36 i retningslinjerne). Henvis til de relevante bestemmelser i retsgrundlaget:

3.1.5.   Hvis støtten under den anmeldte støtteordning beregnes på grundlag af lønomkostninger: Redegør for, hvordan der sikres overholdelse af bestemmelsen om, at der skal oprettes arbejdspladser inden tre år efter investeringens afslutning, og at hver arbejdsplads, der er oprettet i kraft af den pågældende investering, skal opretholdes i området i fem år (tre år for SMV'er) fra besættelsen af den første stilling (punkt 37 i retningslinjerne). Henvis til den relevante bestemmelse i retsgrundlaget:

3.1.6.   Henvis til de relevante bestemmelser i retsgrundlaget, hvori det fastsættes, at støttemodtageren skal yde et finansielt bidrag på mindst 25 % af de støtteberettigede omkostninger med egne midler eller via fremmedfinansiering i en form, der ikke omfatter nogen offentlig støtte (72) (punkt 38 i retningslinjerne):

3.1.7.   Henvis til de relevante bestemmelser i retsgrundlaget om, at støtteordningen skal overholde regionalstøttekortets støttelofter, som er gældende på tidspunktet for støttetildelingen (punkt 81 i retningslinjerne). Henvis også til Kommissionens afgørelse om godkendelse af det pågældende regionalstøttekort:

3.2.   Ordningens egnethed

3.2.1.   Hvis støtteordningen ikke er støtteberettiget under et operationelt program: Redegør for, hvorfor regionalstøtte er et egnet middel til at realisere de fælles retfærdigheds- eller samhørighedsmål (73) (punkt 52 i retningslinjerne):

3.2.2.   Hvis ordningen er sektorspecifik og ikke er berettiget til medfinansiering fra strukturfondene: Redegør for, hvilke fordele denne ordning giver sammenlignet med en tværgående ordning for flere sektorer eller andre virkemidler (punkt 53 i retningslinjerne):

3.2.3.   Ydes den individuelle støtte under den anmeldte støtteordning:

automatisk, hvis ordningens betingelser er opfyldt eller

efter et skøn foretaget af myndighederne?

Henvis til den relevante bestemmelse i retsgrundlaget:

For skønsmæssigt ydet støtte gives en kort beskrivelse af de anvendte kriterier, og der vedlægges en kopi af den støtteydende myndigheds interne administrative bestemmelser for støttetildelingen:

3.2.4.   Hvis støtten under ordningen ydes i en form, hvor der er tale om en direkte økonomisk fordel (74): Redegør for, hvorfor andre, potentielt mindre fordrejende former for støtte, såsom tilbagebetalingspligtige tilskud eller støtteformer baseret på lån eller kapitalinstrumenter (75), ikke er egnede (punkt 57 i retningslinjerne):

3.3.   Tilskyndelsesvirkning og ordningens proportionalitet

3.3.1.   Henvis til de relevante bestemmelser i retsgrundlaget, hvori det fastsættes, at enhver støtteansøgning skal indsendes, før arbejdet påbegyndes på det pågældende investeringsprojekt (punkt 64 i retningslinjerne):

3.3.2.   Henvis til de relevante bestemmelser i retsgrundlaget, hvori det fastsættes, at de, der søger om støtte i henhold til den anmeldte støtteordning, er forpligtet til at indsende en standardansøgningsformular, som fås hos den støtteydende myndighed, og at de i den skal give en kontrafaktisk redegørelse for, hvad der ville ske, hvis de ikke modtager støtten, og oplyse, hvilket af scenarierne (scenario 1 — investeringsbeslutning eller scenario 2 — lokaliseringsbeslutning) der er gældende (punkt 66 og 61 i retningslinjerne). Hvis ansøgningsformularen adskiller sig fra eksemplet i bilag V til retningslinjerne, fremsendes en kopi af den pågældende ansøgning:

3.3.3.   Henvis til de relevante bestemmelser i retsgrundlaget, hvori det fastsættes, at store virksomheder, der ansøger om støtte under den anmeldte støtteordning, har pligt til at dokumentere den kontrafaktiske situation (punkt 67 i retningslinjerne). Forklar også, hvilke typer dokumentation der stilles krav om:

3.3.4.   Henvis til de relevante bestemmelser i retsgrundlaget, hvori det fastsættes, at den støtteydende myndighed ved vurderingen af ansøgningerne om individuel støtte har pligt til at udføre en kontrol af troværdigheden af den kontrafaktiske situation og af, om regionalstøtten har den krævede tilskyndelsesvirkning i overensstemmelse med scenario 1 eller scenario 2  (76) (punkt 68 i retningslinjerne):

3.3.5.   Henvis til de relevante bestemmelser i retsgrundlaget, hvori det fastsættes, at individuel støtte ydet til store virksomheder under den anmeldte støtteordning skal begrænses til de nettomeromkostninger, der er forbundet med at gennemføre investeringen i det pågældende område, i forhold til den kontrafaktiske situation uden støtten, ved hjælp af metoden beskrevet i punkt 79 og 80 i retningslinjerne (punkt 88 i retningslinjerne):

3.4.   Undgåelse af uforholdsmæssigt negative virkninger på konkurrence og samhandel

3.4.1.   Forklar, hvordan fordrejninger af konkurrencen og samhandelen som følge af den anmeldte støtteordning begrænses til et minimum (punkt 125 i retningslinjerne) (77):

3.4.2.   Henvis til de relevante bestemmelser i retsgrundlaget, hvori det fastsættes, at den støtteydende myndighed ved ydelsen af støtte til individuelle projekter under støtteordningen skal kontrollere og bekræfte, at investeringen uden støtten ikke ville være blevet placeret i en region med højere eller samme regionalstøtteintensitet som målregionen (punkt 126 i retningslinjerne):

3.4.3.   Henvis til de relevante bestemmelser i retsgrundlaget, hvori det fastsættes, at den støtteydende myndighed ved ydelsen af støtte til individuelle projekter under støtteordningen skal anmelde individuel støtte til modtagere, der har nedlagt den samme eller en lignende aktivitet i et andet område inden for EØS i de to år inden ansøgningstidspunktet, eller som på ansøgningstidspunktet har til hensigt at nedlægge en sådan aktivitet inden for en periode af to år, efter at den støttede investering er gennemført (punkt 122 i retningslinjerne):

4.   Andre oplysninger

Angiv alle andre oplysninger, der er relevante for at kunne vurdere den anmeldte støtteforanstaltning i henhold til retningslinjerne:

DEL III.1.C

Supplerende informationsskema om regionale driftsstøtteordninger

Dette supplerende informationsskema skal anvendes ved anmeldelse af alle driftsstøtteordninger, der er omfattet af retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte for 2014-2020  (78) (»retningslinjerne«).

1.   Anvendelsesområde

a)

Oplys, hvilken type driftsstøtte der vil blive ydet:

i. ☐

driftsstøtte, der skal mindske visse specifikke vanskeligheder for SMV'er i a)-områder

ii. ☐

driftsstøtte, der skal kompensere for meromkostninger i områder i den yderste periferi

iii. ☐

driftsstøtte, der skal mindske affolkningen i meget tyndt befolkede områder

iv. ☐

andet. Angiv nærmere:

b)

Bestemmes det i den anmeldte støtteordning, at der ikke ydes driftsstøtte til følgende kategorier af virksomheder og sektorer? Angiv i hvert tilfælde den relevante bestemmelse i retsgrundlaget for ordningen:

Udelukkede kategorier af virksomheder og sektorer

Kriseramte virksomheder (79)

Relevant bestemmelse i retsgrundlaget for ordningen

Stålsektoren (80)

☐ Ja

 

Kunstfiberindustrien (80)

☐ Ja

 

Fremstilling af de landbrugsprodukter, der er opført på listen i bilag I til TEUF

☐ Ja

 

Forarbejdning og/eller afsætning af de landbrugsprodukter, der er opført på listen i nævnte bilag I til TEUF (81), til produkter, der er opført på listen i bilag I

☐ Ja

 

Produktion, forarbejdning og/eller afsætning af fiskerivarer og akvakulturprodukter, der er opført på listen i bilag I til TEUF

☐ Ja

 

Transportsektoren

☐ Ja

 

Energisektoren

☐ Ja

 

Hovedafdeling K »Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring« i den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter, NACE rev. 2.

☐ Ja

 

NACE 70.10 »Hovedsæders virksomhed« og 70.22 »Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse«

☐ Ja

 

2.   Ordningens hovedelementer

2.1.   Giv en beskrivelse af ordningens hovedelementer og målsætninger:

2.2.   Oplys, hvilke former for støtte der kan ydes under ordningen:

a) ☐

Tilskud. Henvis til de relevante bestemmelser i retsgrundlaget:

b) ☐

Lavtforrentede lån. Oplys, hvordan subventionsækvivalenten beregnes, og henvis til de relevante bestemmelser i retsgrundlaget:

c) ☐

Lånegarantier. Oplys, hvordan subventionsækvivalenten beregnes, og henvis til de relevante bestemmelser i retsgrundlaget:

d) ☐

Skattemæssige foranstaltninger. Oplys hvilke, og hvordan subventionsækvivalenten beregnes. Henvis også til de relevante bestemmelser i retsgrundlaget:

e) ☐

Andet. Angiv nærmere og oplys, hvordan subventionsækvivalenten beregnes. Henvis også til de relevante bestemmelser i retsgrundlaget:

2.3.   Den individuelle støtte under den anmeldte støtteordning ydes:

a) ☐

automatisk, hvis ordningens betingelser er opfyldt

b) ☐

efter et skøn foretaget af myndighederne.

Hvis støtten tildeles fra sag til sag, gives en kort beskrivelse af de anvendte kriterier. Hvis der findes administrative retningslinjer for vurderingen af støtteansøgningen, vedlæg da venligst en kopi:

2.4.   Vil støtteordningen blive medfinansieret af ESI-fonde? Angiv i så fald de operationelle programmer, fra hvilke der vil blive bevilget midler fra ESI-fonde. Oplys også beløbet på den pågældende bevilling fra ESI-fonde:

3.   Støttens forenelighed

3.1.   Bidrag til regionaludviklingsmålet og tilskyndelsesvirkningen

Vedrørende støtte til at mindske visse specifikke vanskeligheder for SMV'er  (82) i a)-områder

3.1.1.   Angiv de specifikke vanskeligheder for SMV'er i den pågældende region, der skal mindskes ved hjælp af ordningen (punkt 43 i retningslinjerne), og påvis eksistensen og omfanget af de pågældende vanskeligheder (punkt 44 i retningslinjerne):

3.1.2.   Redegør for, hvorfor de vanskeligheder, der er nævnt i punkt 3.1.1, ikke kan overvindes med investeringsstøtte, og hvorfor den anmeldte driftsstøtteordning derfor er nødvendig (punkt 44 i retningslinjerne):

Vedrørende støtte, der skal kompensere for meromkostninger i områder i den yderste periferi

3.1.3.   Oplys de specifikke meromkostninger (83), som vil blive kompenseret ved hjælp af ordningen, og redegør for, hvordan de pågældende omkostninger er knyttet til de permanente handicap jf. artikel 349 i TEUF (punkt 45 i retningslinjerne)

Vedrørende støtte til at mindske affolkningen i meget tyndt befolkede områder:

3.1.4.   Påvis risikoen for affolkning i det relevante område, hvis der ikke ydes driftsstøtte (punkt 46 i retningslinjerne):

3.2.   Ordningens egnethed

Oplys, hvorfor den anmeldte støtte anses for egnet til at nå ordningens mål. Redegør navnlig for, hvorfor andre, mindre fordrejende politiske virkemidler og andre mindre fordrejende typer støtteinstrumenter ikke er egnede til at yde det samme positive bidrag til regionaludviklingen (punkt 50, 56, 57 og 58 i retningslinjerne):

3.3.   Ordningens proportionalitet

Vedrørende alle typer driftsstøtte

3.3.1.   Oplys de støtteberettigede omkostninger, som fuldt ud kan tilskrives de problemer, som støtten skal afhjælpe (punkt 109 i retningslinjerne):

3.3.2.   Bekræft, at de afskrivnings- og finansieringsomkostninger, som er indregnet i de støtteberettigede omkostninger, der er relevante for regional investeringsstøtte, ikke indregnes i de omkostninger, der er berettiget til driftsstøtte (punkt 109 i retningslinjerne), og henvis til den relevante bestemmelse i retsgrundlaget:

3.3.3.   Beskriv den kompensationsmodel (punkt 56 i retningslinjerne), der vil blive anvendt, og redegør for, hvordan den model vil gøre det muligt at foretage en passende beregning af støttebeløbet, så det sikres, at der ikke sker overkompensation som defineret i punkt 109 i retningslinjerne:

3.3.4.   Oplys, om der også ydes driftsstøtte gennem andre driftsstøtteordninger i regionen, og angiv i så fald sagsnumre for disse ordninger:

3.3.5.   Hvis der gælder andre driftsstøtteordninger i samme region, forklares det, hvordan det sikres, at den driftsstøtte, der ydes i henhold til forskellige driftsstøtteordninger, ikke medfører overkompensation:

Alene vedrørende driftsstøtte til områder i den yderste periferi

3.3.6.   Påvis, at de meromkostninger, der skal kompenseres med den anmeldte ordning, kvantificeres i forhold til de omkostninger, som tilsvarende virksomheder beliggende i andre områder i den pågældende medlemsstat har (punkt 110 i retningslinjerne):

Alene vedrørende driftsstøtte til at mindske visse specifikke vanskeligheder for SMV'er i a)-områder alene

3.3.7.   Redegør for, hvordan støtteniveauet gradvist reduceres i løbet af ordningens varighed (punkt 111 i retningslinjerne), og henvis til den relevante bestemmelse i retsgrundlaget:

3.4.   Undgåelse af uforholdsmæssigt negative virkninger på konkurrence og samhandel

Redegør for, hvorfor det er usandsynligt, at støtte, der ydes under ordningen, skaber meget betydelige fordrejninger af konkurrencen på markedet (punkt 140 i retningslinjerne):

4.   Andre oplysninger

Angiv alle andre oplysninger, der er relevante for at kunne vurdere den anmeldte støtteforanstaltning i henhold til retningslinjerne:

DEL III.2

Supplerende informationsskema for støtte til forskning og udvikling og innovation:

Dette supplerende informationsskema skal anvendes ved anmeldelse af enhver støtteforanstaltning (støtteordninger og individuel støtte), der er omfattet af rammebestemmelserne for statsstøtte til forskning og udvikling og innovation (»rammebestemmelserne for F&U&I«)  (84).

Hvis der er flere støttemodtagere ved en individuel støtteforanstaltning, angives de relevante oplysninger for hver enkelt støttemodtager.

1.   Den anmeldte støtteforanstaltnings karakteristika

1.1.   Støtteordninger

A)

Grunde til at anmelde ordningen:

a) ☐

Ordningen omfatter støtte, der ikke er gennemsigtig som defineret artikel 5 i den generelle gruppefritagelsesforordning (85)

b) ☐

Andre begrundelser.

Angiv nærmere:

B)

Den anmeldte ordnings sektormæssige anvendelsesområde:

C)

Sæt kryds i boksen nedenfor for at bekræfte, at enhver støtte, der ydes under den anmeldte ordning, vil blive anmeldt individuelt, hvis den overstiger tærsklerne i artikel 4 i den generelle gruppefritagelsesforordning:

1.2.   Individuel støtte

A)

Hvis støtten er baseret på en godkendt støtteordning, angiv da oplysninger om ordningen, herunder publikationsreference (internetadresse) og sagsnummer i Kommissionen:

B)

Hvis relevant, oplys den vekselkurs, der er anvendt i forbindelse med anmeldelsen:

1.3.   Generelle oplysninger

A)

Angiv støttetypen:

a) ☐

støtte til FoU-projekter

b) ☐

støtte til gennemførlighedsundersøgelser

c) ☐

støtte til opførelse eller forbedring af forskningsinfrastrukturer

d) ☐

innovationsstøtte til SMV'er

e) ☐

støtte til proces- og organisationsinnovation

f) ☐

støtte til innovationsklynger

B)

Omfatter den anmeldte foranstaltning EU-støtte, der forvaltes centralt af EU-institutioner, EU-agenturer, EU-kontorer, EU-fællesforetagender eller andre EU-organer, som ikke direkte eller indirekte er underlagt medlemsstatens kontrol?

☐ ja

☐ nej

Hvis ja, angiv nærmere:

C)

Omfatter den anmeldte foranstaltning kriseramte virksomheder som defineret i rammebestemmelserne for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte ikke-finansielle virksomheder (86)?

☐ ja

☐ nej

Hvis ja, angiv nærmere:

D)

Omfatter den anmeldte foranstaltning virksomheder, der ikke har efterkommet et krav om tilbagebetaling af støtte, som ved en tidligere afgørelse er erklæret ulovlig og uforenelig med det indre marked?

☐ ja

☐ nej

Hvis ja, angiv nærmere, og oplys de beløb, der endnu ikke er tilbagebetalt:

E)

Omfatter den anmeldte foranstaltning forsknings- og vidensformidlingsinstitutioner (»forskningsinstitutioner«) eller forskningsinfrastrukturer som defineret i punkt 15, litra ee) og ff), i rammebestemmelserne for F&U&I?

☐ ja

☐ nej

Hvis ja, angiv nærmere:

F)

Omfatter den anmeldte foranstaltning offentligt indkøb af forsknings- og udviklingstjenester?

☐ ja

☐ nej

Hvis ja, angiv nærmere:

G)

Kan den støtte, der ydes under den anmeldte foranstaltning, kombineres med anden støtte?

☐ ja

☐ nej

Hvis ja, angiv nærmere:

H)

Hvis det er relevant, sæt da kryds i boksen nedenfor for at bekræfte, at støttemodtagerne opfylder kriterierne i SMV-definitionen som fastsat i bilag I til den generelle gruppefritagelsesforordning, og angiv relevante oplysninger og dokumentation herfor ved individuel støtte:

2.   Forskningsinstitutioner og forskningsinfrastrukturer

A)

Udøver de forskningsinstitutioner eller forskningsinfrastrukturer, der er omfattet af den anmeldte støtteforanstaltning, en økonomisk aktivitet, der består i at udbyde varer eller tjenesteydelser på et givet marked?

☐ ja

☐ nej

Angiv nærmere:

B)

Hvis samme enhed udøver aktiviteter af såvel økonomisk som ikke-økonomisk karakter, kan de to typer aktiviteter samt deres omkostninger, finansiering og indtægter da klart adskilles?

☐ ja

☐ nej

Hvis ja, angiv nærmere:

C)

Hvis samme enhed udøver aktiviteter af såvel økonomisk som ikke-økonomisk karakter, er den offentlige finansiering, som den er blevet tildelt for en specifik regnskabsperiode, da begrænset til omkostningerne ved ikke-økonomiske aktiviteter i den samme periode?

☐ ja

☐ nej

Hvis ja, angiv nærmere:

D)

Hvis samme enhed udøver aktiviteter af såvel økonomisk som ikke-økonomisk karakter, forbliver den økonomiske anvendelse da rent accessorisk, dvs. svarer det til en aktivitet, som er direkte knyttet til og nødvendig for driften af forskningsinstitutionen eller forskningsinfrastrukturen eller uløseligt forbundet til dens væsentligste ikke-økonomiske anvendelse, og som er af begrænset omfang?

☐ ja

☐ nej

Hvis ja, angiv nærmere, og oplys andelen af den samlede kapacitet, der anvendes eller forventes at blive anvendt til den slags økonomiske aktiviteter hvert år:

E)

Hvis der ydes offentlig støtte til forskningsinstitutioners eller forskningsinfrastrukturers ikke-accessoriske økonomiske aktiviteter, kan det da påvises, at både den offentlige støtte og enhver fordel, der måtte følge heraf, videregives til de endelige modtagere, f.eks. i form af reducerede priser, og at der ikke gives nogen yderligere fordele til formidleren?

☐ ja

☐ nej

Hvis ja, angiv nærmere:

3.   Indirekte statsstøtte til virksomheder gennem forskningsinstitutioner og forskningsinfrastrukturer

3.1.   Forskning udført for virksomheder

A)

Udfører de forskningsinstitutioner eller forskningsinfrastrukturer, der er omfattet af den anmeldte støtteforanstaltning, kontraktforskning for eller yder forskningstjenester til virksomheder?

☐ ja

☐ nej

Hvis ja, angiv nærmere:

B)

Hvis forskningsinstitutioner eller forskningsinfrastrukturer udfører kontraktforskning for eller yder forskningstjenester til virksomheder, yder de da sådanne tjenester til markedsprisen?

☐ ja

☐ nej

Hvis ja, angiv nærmere:

C)

Hvis forskningsinstitutioner eller forskningsinfrastrukturer udfører kontraktforskning for eller yder forskningstjenester til virksomheder, og der ikke er nogen markedspris, yder de da sådanne tjenester til en pris, som afspejler tjenestens fulde omkostninger og generelt omfatter en avance, som fastlægges på basis af den avance, som virksomheder i sektoren normalt anvender for sådanne tjenester, eller er resultatet af forhandlinger efter armslængdeprincippet, hvor forskningsinstitutionen eller forskningsinfrastrukturen forhandler sig frem til den størst mulige økonomiske fordel på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, og hvor marginalomkostningerne som minimum dækkes?

☐ ja

☐ nej

Hvis ja, angiv nærmere:

3.2.   Samarbejde med virksomheder

A)

Samarbejder de forskningsinstitutioner eller forskningsinfrastrukturer, der er omfattet af den anmeldte støtteforanstaltning, reelt med virksomheder med henblik på i fællesskab at gennemføre specifikke projekter?

☐ ja

☐ nej

Hvis ja, angiv nærmere:

B)

Hvis forskningsinstitutioner eller forskningsinfrastrukturer reelt samarbejder med virksomheder, angiv da, om en af følgende betingelser er opfyldt:

a)

de deltagende virksomheder afholder samtlige udgifter til projekterne

☐ ja

☐ nej

b)

de resultater af samarbejdet, som ikke medfører nogen intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR), må formidles bredt, og enhver rettighed, der følger af forskningsinstitutionernes eller forskningsinfrastrukturernes aktiviteter, tilfalder dem fuldt og helt

☐ ja

☐ nej

c)

enhver intellektuel ejendomsrettighed, som projektet medfører, samt alle hermed forbundne rettigheder tildeles forskellige samarbejdspartnere på en måde, som på passende vis afspejler deres arbejdspakker, bidrag og respektive interesser

☐ ja

☐ nej

Hvis svaret på et af ovenstående spørgsmål er ja, angiv da nærmere:

C)

Hvis forskningsinstitutioner eller forskningsinfrastrukturer reelt samarbejder med virksomheder, og ingen af svarene på spørgsmål B) er ja, angiv da, om en af følgende betingelser er opfyldt:

a)

forskningsinstitutionerne eller forskningsinfrastrukturerne modtager en kompensation, hvis størrelse er fastsat gennem en åben, gennemsigtig og ikke-diskriminerende konkurrencepræget salgsprocedure

☐ ja

☐ nej

b)

forskningsinstitutionerne eller forskningsinfrastrukturerne modtager en kompensation, hvis størrelse på grundlag af en uafhængig ekspertvurdering mindst svarer til markedsprisen

☐ ja

☐ nej

c)

forskningsinstitutionerne eller forskningsinfrastrukturerne kan dokumentere, at den aftalte kompensation er fastlagt efter armslængdeprincippet med henblik på at opnå maksimalt økonomisk udbytte på det tidspunkt, hvor aftalen er indgået

☐ ja

☐ nej

d)

hvor samarbejdsaftalen giver de samarbejdende virksomheder forhåndsret til den intellektuelle ejendom, der genereres af forskningsinstitutionerne eller forskningsinfrastrukturerne, udøver sidstnævnte en gensidig ret til at søge mere økonomisk fordelagtige tilbud fra tredjeparter, som de samarbejdende virksomheder efterfølgende vil skulle matche

☐ ja

☐ nej

Hvis svaret på et af spørgsmålene i dette afsnit er ja, angiv da nærmere:

4.   Offentligt indkøb af forsknings- og udviklingstjenester

A)

Hvis den anmeldte foranstaltning omfatter offentligt indkøb af forsknings- og udviklingstjenester fra virksomheder, udvælges udbyderne da gennem et offentligt udbud i henhold til de gældende direktiver (87)?

☐ ja

☐ nej

Hvis ja, angiv nærmere:

B)

I alle andre tilfælde, hvor den anmeldte foranstaltning omfatter offentligt indkøb af forsknings- og udviklingstjenester fra virksomheder, herunder prækommercielle indkøb, angiv da, om følgende betingelser er opfyldt:

a)

udvælgelsesproceduren er åben, gennemsigtig og ikke-diskriminerende og baseret på objektive udvælgelses- og tildelingskriterier, som er specificeret på forhånd i et udbud

☐ ja

☐ nej

Hvis nej, oplys da, om der blev fulgt en konkurrencepræget, gennemsigtig og ikke-diskriminerende procedure i overensstemmelse med de gældende direktiver (f.eks. en konkurrencepræget procedure med forhandlinger, innovationspartnerskab, konkurrencepræget dialog):

b)

de planlagte aftaler, som beskriver alle parternes rettigheder og forpligtelser, herunder med hensyn til intellektuelle ejendomsrettigheder, gøres tilgængelige for alle tilbudsgivere forud for udbudsproceduren

☐ ja

☐ nej

Angiv nærmere:

c)

et indkøb giver ikke nogen af de deltagende udbydere nogen fortrinsbehandling i forbindelse med levering af kommercielle mængder af de endelige produkter eller tjenester til den offentlige indkøber i den pågældende medlemsstat (88), og en af de følgende betingelser er opfyldt:

alle de resultater, der ikke medfører intellektuelle ejendomsrettigheder, kan formidles bredt, på en måde der giver andre virksomheder mulighed for at eftergøre dem, og enhver intellektuel ejendomsrettighed fuldt og helt tilfalder den offentlige indkøber

enhver tjenesteydelsesleverandør, som de resultater, der giver adgang til intellektuelle ejendomsrettigheder, tilfalder, skal gratis give den offentlige indkøber ubegrænset adgang til disse og på markedsvilkår give tredjeparter adgang hertil.

☐ ja

☐ nej

Angiv nærmere:

5.   Beskrivelse af den anmeldte støtteforanstaltning

5.1.   Støtte til FoU-projekter

A)

Angiv, hvilke FoU-stadier der støttes under den anmeldte foranstaltning:

a) ☐

grundforskning

b) ☐

industriel forskning

c) ☐

eksperimentel udvikling.

B)

Ved individuel støtte: Hvis projektet vedrører forskellige forskningskategorier, angiv da de forskellige opgaver, og redegør for, om de hører hjemme i kategorierne grundforskning, industriel forskning eller eksperimentel udvikling:

C)

Angiv de støtteberettigede omkostninger, og ved individuel støtte angiv beløbet for hver enkelt type:

 

Grundforskning

Industriel forskning

Eksperimentel udvikling

Personaleomkostninger

 

 

 

Omkostninger til instrumenter og udstyr

 

 

 

Omkostninger til bygninger og jord

 

 

 

Omkostninger til kontraktforskning, viden og patenter, der købes eller lejes hos eksterne leverandører i armslængdetransaktioner

 

 

 

Yderligere generalomkostninger, der er direkte knyttet til projektet

 

 

 

Andre driftsudgifter

 

 

 

D)

Angiv de maksimale støtteintensiteter:

 

Små virksomhe-der

Mellems-tore virksomhe-der

Store virksomheder

Grundforskning

Industriel forskning

krav om effektivt samarbejde mellem virksomheder (for store virksomheder skal samarbejdet være grænseoverskridende eller involvere mindst én SMV) eller mellem en virksomhed og en forskningsinstitution eller

krav om, at resultaterne formidles

 

 

 

Eksperimentel udvikling

krav om effektivt samarbejde mellem virksomheder (for store virksomheder skal samarbejdet være grænseoverskridende eller involvere mindst én SMV) eller mellem en virksomhed og en forskningsinstitution eller

krav om, at resultaterne formidles

 

 

 

5.2.   Støtte til gennemførlighedsundersøgelser

A)

Angiv de støtteberettigede omkostninger, og ved individuel støtte angiv beløbet for hver enkelt type:

B)

Angiv de maksimale støtteintensiteter, herunder enhver forhøjelse for SMV'er (»SMV-forhøjelser«):

5.3.   Støtte til opførelse eller forbedring af forskningsinfrastruktur

A)

Angiv de støtteberettigede omkostninger, og ved individuel støtte angiv beløbet for hver enkelt type:

B)

Angiv den maksimale støtteintensitet:

C)

Hvis forskningsinfrastrukturerne anvendes til både økonomiske og ikke-økonomiske aktiviteter, sæt da kryds i boksen nedenfor for at bekræfte, at der føres særskilte regnskaber for hver aktivitetstypes finansieringsomkostninger og indtægter på grundlag af konsekvent anvendte og objektivt begrundede omkostningsregnskabsprincipper:

Ved individuel støtte angiv nærmere oplysninger og fremlæg dokumentation:

D)

Hvis der både ydes offentlig støtte til forskningsinfrastrukturernes økonomiske og ikke-økonomiske aktiviteter, sæt da kryds i boksen nedenfor for at bekræfte, at der er indført en mekanisme for overvågning og tilbagebetaling, som skal sikre, at den maksimale støtteintensitet ikke overstiges:

Giv nærmere oplysninger og fremlæg dokumentation:

E)

Svarer den pris, der opkræves for driften eller anvendelsen af infrastrukturerne, til markedsprisen?

☐ ja

☐ nej

Angiv nærmere:

F)

Gives flere brugere adgang til forskningsinfrastrukturerne på et gennemsigtigt og ikke-diskriminerende grundlag?

☐ ja

☐ nej

Hvis nogle virksomheder har privilegeret adgang, oplys da nærmere, og angiv andelen af disse virksomheders investeringsomkostninger:

5.4.   Innovationsstøtte til SMV'er

A)

Angiv, hvilke aktiviteter der støttes under den anmeldte foranstaltning:

a) ☐

udtagning, validering og beskyttelse af patenter og andre immaterielle aktiver

b) ☐

udstationering af højt kvalificeret personale

c) ☐

erhvervelse af innovationsrådgivning og innovationssupportydelser.

B)

Angiv de støtteberettigede omkostninger, og ved individuel støtte angiv beløbet for hver enkelt type:

C)

Angiv de maksimale støtteintensiteter:

5.5.   Støtte til proces- og organisationsinnovation

A)

Angiv, hvilke aktiviteter der støttes under den anmeldte foranstaltning:

procesinnovation

organisationsinnovation.

B)

Angiv de støtteberettigede omkostninger, og ved individuel støtte angiv beløbet for hver enkelt type:

Personaleomkostninger

 

Omkostninger til instrumenter og udstyr (i det omfang og i den periode de anvendes til projektet)

 

Omkostninger til bygninger og jord (i det omfang og i den periode de anvendes til projektet)

 

Omkostninger til kontraktforskning, viden og patenter, der købes eller lejes hos eksterne leverandører på armslængdetransaktioner

 

Yderligere generalomkostninger og andre driftsomkostninger, der er direkte knyttet til forskningsprojektet

 

C)

Angiv de maksimale støtteintensiteter:

D)

Hvis støtten ydes til store virksomheder, sæt da kryds i boksen nedenfor for at bekræfte, at de reelt samarbejder med SMV'er inden for den støttede aktivitet, og at de samarbejdende SMV'er påtager sig mindst 30 % af de samlede støtteberettigede omkostninger:

Ved individuel støtte angiv nærmere oplysninger og fremlæg dokumentation:

5.6.   Støtte til innovationsklynger

A)

Sæt kryds i boksen nedenfor for at bekræfte, at støtten udelukkende ydes til den juridiske person, der driver innovationsklyngen:

Oplys nærmere ved individuel støtte:

B)

Svarer den betaling, der opkræves for anvendelse af de til klyngerne hørende faciliteter og deltagelse i klyngernes aktiviteter, til markedsprisen, eller afspejler den omkostningerne?

☐ ja

☐ nej

Angiv nærmere:

C)

Gives flere brugere adgang til klyngernes lokaler, faciliteter og aktiviteter på et gennemsigtigt og ikke-diskriminerende grundlag?

☐ ja

☐ nej

Hvis nogle virksomheder har privilegeret adgang, oplys da nærmere, og angiv andelen af disse virksomheders investeringsomkostninger:

D)

Ved individuel støtte angiv da oplysninger om innovationsklyngens planlagte eller forventede specialisering og eksisterende regionale potentiale, og om der findes klynger med lignende formål i Unionen:

5.6.1.   Investeringsstøtte

A)

Angiv de støtteberettigede omkostninger, og ved individuel støtte angiv beløbet for hver enkelt type:

B)

Angiv de maksimale støtteintensiteter, herunder enhver forhøjelse (»forhøjelser«) til klynger beliggende i støtteberettigede områder, der opfylder betingelserne i artikel 107, stk. 3, litra a), eller artikel 107, stk. 3, litra c), i TEUF:

5.6.2.   Driftsstøtte

A)

Angiv, hvilke aktiviteter der støttes under den anmeldte foranstaltning:

a) ☐

aktivering af klyngen

b) ☐

markedsføring af klyngen

c) ☐

forvaltning af klyngens faciliteter

d) ☐

organisering af uddannelsesprogrammer, workshops og konferencer.

B)

Angiv de støtteberettigede omkostninger, og ved individuel støtte angiv beløbet for hver enkelt type:

C)

Angiv den maksimale støtteintensitet og støttens varighed:

6.   Vurdering af den anmeldte støtteforanstaltnings forenelighed

Ved individuel støtte: Giv en udtømmende beskrivelse af det støttede projekt eller den støttede aktivitet:

6.1.   Bidrag til et veldefineret mål af fælles interesse

A)

Definer det tilstræbte mål præcist, og redegør for, hvordan den anmeldte foranstaltning fremmer F&U&I-aktiviteter i Unionen:

B)

Hvis der er tale om en støtteordning: Er den en del af et omfattende program eller en omfattende handlingsplan for at stimulere F&U&I-aktiviteter eller intelligente specialiseringsstrategier?

☐ ja

☐ nej

Angiv nærmere, herunder en eventuel henvisning til evalueringer af tilsvarende tidligere støtteforanstaltninger:

Individuel støtte

A)

Forøges projektets omfang som følge af den anmeldte foranstaltning?

☐ ja

☐ nej

Hvis ja, angiv da forøgelsens karakter, og fremlæg relevant dokumentation:

a) ☐

forøgelse af de samlede projektomkostninger (uden en reduktion af udgifter for støttemodtageren sammenholdt med en situation uden støtte)

b) ☐

forøgelse af antallet af medarbejdere, der beskæftiger sig med F&U&I-aktiviteter

c) ☐

anden form for forøgelse.

B)

Forøges projektets anvendelsesområde som følge af den anmeldte foranstaltning?

☐ ja

☐ nej

Hvis ja, angiv da forøgelsens karakter, og fremlæg relevant dokumentation:

a) ☐

forøgelse af antallet af forventede projektresultater

b) ☐

forøgelse af projektets ambitionsniveau påvist ved et større antal involverede partnere, større sandsynlighed for et videnskabeligt eller teknologisk gennembrud eller en større risiko for fiasko (navnlig i forbindelse med projektets langsigtede karakter og usikkerhed om resultaterne)

c) ☐

anden form for forøgelse.

C)

Forøges projektets tempo som følge af den anmeldte foranstaltning?

☐ ja

☐ nej

Hvis ja, fremlæg relevant dokumentation:

D)

Forøges de samlede udgifter som følge af den anmeldte foranstaltning?

☐ ja

☐ nej

Hvis ja, angiv da forøgelsens karakter, og fremlæg relevant dokumentation:

a) ☐

forøgelse af støttemodtagerens samlede udgifter til F&U&I i absolutte tal eller som en andel af omsætningen

b) ☐

ændringer i projektbevillingerne (uden en tilsvarende nedgang i andre projekters bevillinger)

c) ☐

anden form for forøgelse.

E)

Er den anmeldte foranstaltning underlagt en offentligt tilgængelig efterfølgende evaluering af dens bidrag til et mål af fælles interesse?

☐ ja

☐ nej

Hvis ja, angiv nærmere:

6.2.   Behov for statslig indgriben

A)

Angiv de markedssvigt, der lægger en dæmper på F&U&I-aktiviteterne i nærværende sag og berettiger behovet for statsstøtte, og vedlæg relevant dokumentation:

a) ☐

positive eksternaliteter/videnoverførsel:

b) ☐

mangelfuld og asymmetrisk information

c) ☐

mangelfuld koordinering og netværkssvigt.

B)

Redegør for, hvordan den anmeldte støtteforanstaltning effektivt kan rette op på de markedssvigt, der er forbundet med at nå målet af fælles interesse uden støtte.

6.2.1.   Individuel støtte

A)

Redegør for, hvorvidt støtten søger at afhjælpe et generelt markedssvigt inden for F&U&I-aktiviteter i Unionen eller et specifikt markedssvigt, der f.eks. rammer en specifik sektor eller et specifikt forretningsområde:

B)

Angiv om muligt alle sektorsammenligninger og andre studier, der kan begrunde analysen af de påståede markedssvigt:

C)

Angiv om muligt alle oplysninger om F&U&I-projekter eller -aktiviteter, der er iværksat i Unionen, hvis teknologiske indhold, risikoniveau og omfang ligner dem, den anmeldte foranstaltning omfatter, og redegør for, hvorfor støtten er nødvendig i den pågældende sag:

6.3.   Støtteforanstaltningens egnethed

A)

Redegør for, hvordan man har identificeret fordelene ved at anvende et selektivt instrument som statsstøtte til at øge F&U&I-aktiviteter, og fremlæg alle tilknyttede konsekvensanalyser og dokumentation:

B)

Hvis støtten ydes i en form, hvor der er tale om en direkte økonomisk fordel (som f.eks. direkte tilskud, fritagelser for eller nedsættelser af afgifter eller andre obligatoriske bidrag eller salg af fast ejendom, produkter eller tjenester til favorable priser): Giv en analyse af andre støttemuligheder, og forklar, hvorfor eller hvordan andre former for støtte er mindre egnede til at afhjælpe de påviste markedssvigt:

6.4.   Tilskyndelsesvirkning

A)

Sæt kryds i boksen nedenfor for at bekræfte, at det ved tildelingen af støtten i henhold til den anmeldte foranstaltning sikres, at de relevante F&U&I-aktiviteter ikke er påbegyndt, inden støttemodtageren har ansøgt om støtte hos de nationale myndigheder (89), og angiv de relevante datoer ved individuel støtte:

B)

Sæt kryds i boksen nedenfor for at bekræfte, at støtteansøgningerne som minimum indeholder ansøgerens navn og virksomhedens størrelse, en beskrivelse af projektet, herunder dets lokalisering samt start- og slutdato, en angivelse af størrelsen af den offentlige støtte, der er nødvendig for at gennemføre projektet, og en liste over støtteberettigede omkostninger:

C)

Hvis der ydes støtte i form af en skattemæssig foranstaltning, oplys da nærmere, og angiv ved foranstaltninger, der ikke er inkrementelle, enhver evalueringsundersøgelse, der påviser dens tilskyndelsesvirkning:

6.4.1.   Individuel støtte

A)

Beskriv i form af en kontrafaktisk analyse støttemodtagerens adfærd i en situation uden støtte, og redegør for den tilsigtede ændring:

B)

Redegør for de elementer, der er relevante for den anmeldte foranstaltning, og fremlæg dokumentation, såsom bestyrelsesdokumenter, risikoanalyser, finansielle rapporter, interne forretningsplaner, ekspertudtalelser samt andre undersøgelser vedrørende det pågældende projekt:

a) ☐

rentabilitet

b) ☐

investeringsbeløb og pengestrømsanalyse over tid

c) ☐

risikoniveau.

C)

Fremlæg eventuelle branchespecifikke oplysninger, der viser, om støttemodtagerens kontrafaktiske scenario, det krævede rentabilitetsniveau og de forventede pengestrømme er rimelige.

6.5.   Støttens proportionalitet

A)

Hvis støtten ydes i form af et tilbagebetalingspligtigt forskud udtrykt i bruttosubventionsækvivalent: Redegør for den metode, der anvendes for at beregne bruttosubventionsækvivalenten, herunder underliggende verificerbare data, som metoden bygger på. Angiv ved individuel støtte, på grundlag af hvilken godkendt støtteordning støtten ydes:

Hvis støtten ydes i form af et tilbagebetalingspligtigt forskud udtrykt i procent af de støtteberettigede omkostninger, som med op til 10 procentpoint overstiger den maksimale støtteintensitet, der er fastsat i F&U&I-rammebestemmelserne, bekræft da, at:

a) ☐

det i tilfælde af et vellykket resultat indgår i den anmeldte foranstaltning, at forskuddet tilbagebetales med en rentesats, der ikke er lavere end den kalkulationsrente, der følger af Kommissionens meddelelse om revision af metoden for fastsættelse af referencesatsen og kalkulationsrenten (90)

b) ☐

i tilfælde af, at projektets resultater overgår definitionen på et vellykket resultat, kræver den pågældende medlemsstat betalinger ud over tilbagebetalingen af forskudsbeløbet, herunder renter i henhold til kalkulationsrenten

c) ☐

i tilfælde af manglende succes, eller at projektet har delvis succes, skal tilbagebetalingen være proportional med den opnåede grad af succes.

Oplys nærmere om tilbagebetalingen af forskuddet, og giv på grundlag af en rimelig og forsigtig hypotese en klar definition af, hvad der betragtes som et vellykket resultat af de støttede aktiviteter:

B)

Hvis der ydes støtte i form af en skattemæssig foranstaltning, angiv da, hvordan støtteintensiteten beregnes, og eventuelle relevante, nærmere oplysninger:

på basis af individuelle projekter

på virksomhedsniveau som forholdet mellem den samlede skattelettelse og summen af alle støtteberettigede F&U&I-omkostninger i en periode på højst tre på hinanden følgende regnskabsår.

6.5.1.   Individuel støtte

A)

Vedlæg en omfattende forretningsplan for det støttede projekt (med og uden støtte), herunder alle relevante forventede omkostninger og fordele:

Hvis støttemodtageren står over for et klart valg mellem enten at gennemføre et støttet projekt eller et andet projekt uden støtte, vedlæg da også en omfattende forretningsplan for det kontrafaktiske projekt:

B)

Hvis der ikke findes et alternativt projekt, redegør da for, hvorfor støtten er begrænset til det minimum, der er nødvendigt, for at det støttede projekt er tilstrækkeligt rentabelt, f.eks. ved at gøre det muligt at opnå et internt afkast svarende til det sektor- eller virksomhedsspecifikke benchmark eller kritiske afkast:

C)

Hvis støttemodtageren står over for et klart valg mellem enten at gennemføre et støttet projekt eller et andet projekt uden støtte, redegør da for, hvorfor støtten er begrænset til det minimum, der er nødvendigt for at dække det støttede projekts nettomeromkostninger sammenlignet med det kontrafaktiske projekt, hvis relevant ved at tage hensyn til, hvor stor sandsynlighed der er for, at de forskellige forretningsscenarier indtræffer:

Fremlæg enhver dokumentation, såsom interne dokumenter fra virksomheden, der viser, at det kontrafaktiske projekt er et klart defineret og tilpas forudsigeligt alternativt projekt, som modtageren har taget stilling til i sin interne beslutningstagning:

D)

Redegør for, hvordan støttebeløbet er blevet fastsat, og fremlæg enhver dokumentation herfor:

E)

Hvis der var mange potentielle ansøgere til at udføre den støtteberettigede aktivitet, tildeles støtten da på grundlag af gennemsigtige, objektive og ikke-diskriminerende kriterier?

☐ ja

☐ nej

Angiv nærmere:

F)

Hvis støtten har til formål at hindre faktiske eller mulige direkte eller indirekte fordrejninger af den internationale samhandel, fremlæg da enhver dokumentation, der viser, at konkurrenter uden for Unionen direkte eller indirekte (normalt inden for de seneste tre år) har modtaget eller vil modtage støtte med en tilsvarende intensitet for lignende projekter:

Angiv om muligt tilstrækkelige oplysninger med henblik på at vurdere behovet for at tage hensyn til tredjelandskonkurrentens konkurrencefordel:

6.6.   Undgåelse af uforholdsmæssigt negative virkninger på konkurrence og samhandel

Angiv, om:

a)

tildelingen af støtten forudsætter, at støttemodtageren har sit hovedsæde eller sit vigtigste forretningssted i den relevante medlemsstat:

☐ ja

☐ nej

b)

tildelingen af støtten forudsætter, at støttemodtageren bruger nationale produkter eller tjenester:

☐ ja

☐ nej

c)

støtteforanstaltningen begrænser støttemodtagerens mulighed for at udnytte F&U&I-resultaterne i andre medlemsstater:

☐ ja

☐ nej

d)

støtteforanstaltningen pålægger støttemodtageren nogen anden forpligtelse:

☐ ja

☐ nej

Hvis svaret på et af spørgsmålene i dette afsnit er ja, angiv da nærmere:

6.6.1.   Støtteordning

Angiv ved støtteordninger, hvordan det sikres, at eventuelle negative virkninger begrænses til et minimum (bl.a. i relation til de enkelte projekters størrelse, det individuelle og de kumulative støttebeløb, det forventede antal støttemodtagere samt de støttemodtagende sektorers karakteristika), og fremlæg eventuelle konsekvensanalyser eller efterfølgende evalueringer af tilsvarende tidligere ordninger:

6.6.2.   Individuel støtte

A)

Beskriv, hvis relevant, støttens sandsynlige påvirkning af konkurrencen i innovationsprocessen:

B)

Identificer de produktmarkeder, som støtten vil kunne påvirke, og angiv støttemodtagerens nuværende markedsandel på hvert af de pågældende markeder såvel som eventuelle ændringer af disse markedsandele som følge af de støttede aktiviteter:

C)

Identificér støttemodtagerens hovedkonkurrenter for hvert af de pågældende produktmarkeder, og angiv deres markedsandele:

Angiv om muligt Herfindahl-Hirschmann-indekset (»HHI-indekset«) for disse markeder:

D)

Giv oplysninger om de kunder eller forbrugere, der påvirkes af de støttede aktiviteter, for hvert af de pågældende produktmarkeder:

E)

Beskriv de berørte markeders struktur og dynamik med hensyn til følgende aspekter:

a)

den seneste udvikling og fremtidige udsigter for vækst:

b)

hvor stort et beløb de største spillere har brugt på lignende projekter:

c)

hindringer for markedsadgang og -udtræden:

d)

tilstedeværelse af en modstående købermagt:

e)

tilskyndelse til at konkurrere om fremtidige markeder:

f)

produktdifferentiering og konkurrencens intensitet:

g)

andre elementer, der kan påvirke konkurrenter, kunder eller forbrugere:

F)

Har støttemodtageren nogen indflydelse på udvælgelsesprocessen, f.eks. ved at have ret til at anbefale virksomheder eller ved at have indflydelse på valg af forskningsretninger?

☐ ja

☐ nej

Oplys nærmere:

G)

Ydes støtten på markeder med overkapacitet eller til industrier i tilbagegang?

☐ ja

☐ nej

Oplys nærmere:

H)

Har støttemodtageren overvejet alternative placeringer af de støttede aktiviteter?

☐ ja

☐ nej

Oplys nærmere:

7.   Andre oplysninger

Angiv alle andre oplysninger, der er relevante for at kunne vurdere den anmeldte støtteforanstaltning i henhold til F&U&I-rammebestemmelserne:

Del III.3.A

Supplerende informationsskema om støtte til redning af kriseramte ikke-finansielle virksomheder: individuel støtte

Dette supplerende informationsskema skal anvendes ved anmeldelse af individuel redningsstøtte, der er omfattet af rammebestemmelserne for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte ikke-finansielle virksomheder  (91) (»rammebestemmelserne«).

1.   Støtteberettigelse

1.1.   Kriseramt virksomhed

A)

Er der tale om en virksomhed med begrænset ansvar (92), hvor over halvdelen af dets tegnede selskabskapital er forsvundet som følge af akkumulerede tab (93)?

☐ ja

☐ nej

B)

Er der tale om en virksomhed, hvori mindst nogle af selskabsdeltagerne hæfter ubegrænset for virksomhedens gæld (94), og hvor over halvdelen af selskabskapitalen, som er opført i virksomhedens regnskaber, er forsvundet som følge af akkumulerede tab?

☐ ja

☐ nej

C)

Er virksomheden under konkursbehandling, eller opfylder den efter de nationale regler kriterierne for konkursbehandling på begæring af dens kreditorer?

☐ ja

☐ nej

D)

Når virksomheden ikke er en SMV:

har virksomheden haft en gældsandel, dvs. et forhold mellem bogført gæld og egenkapital, på over 7,5 i de sidste to år,

og

har virksomheden haft en EBITDA-rentedækningsgrad på under 1,0 i de sidste to år?

☐ ja

☐ nej

E)

Hvis der svares ja på et af spørgsmålene i afsnit A til D, begrund da svaret, herunder ved at henvise til dokumentationen eller dokumenterne i bilaget (seneste resultatopgørelser med balancer, retsafgørelse om at indlede konkursbehandling af virksomheden eller dokumentation for, at virksomheden efter de nationale regler opfylder kriterierne for konkursbehandling på begæring af dens kreditorer, osv.).

1.2.   Virksomhed med akutte likviditetsproblemer:

Hvis støttemodtageren anses for at være støtteberettiget, selv om den ikke udgør en kriseramt virksomhed: Redegør for, hvorfor den anses for at have akutte likviditetsproblemer som følge af ekstraordinære og uforudsigelige omstændigheder, og henvis til dokumentationen eller dokumenterne (f.eks. pengestrømsprognoser).

1.3.   Nyoprettet virksomhed/større koncern

A)

Hvornår blev virksomheden oprettet?

B)

Siden hvornår har virksomheden været aktiv?

C)

Tilhører virksomheden en større koncern?

☐ ja

☐ nej

D)

Er svaret i punkt C ja, gives udførlige oplysninger om koncernen (organisationsplan, der viser forholdet mellem de enkelte medlemmer med oplysninger om kapital og stemmerettigheder), og påvis, at virksomhedens vanskeligheder hidrører fra virksomheden selv og ikke er et resultat af en vilkårlig omkostningsfordeling inden for koncernen, og at virksomhedens vanskeligheder er for alvorlige til, at koncernen selv kan løse dem.

1.4.   Anvendelsesområde på sektorer

Er virksomheden aktiv i:

A)

kulsektoren (95)?

☐ ja

☐ nej

B)

stålsektoren (96)?

☐ ja

☐ nej

C)

sektorer, der er omfattet af særlige regler for finansielle institutioner (97)?

☐ ja

☐ nej

2.   Forenelighed med det indre marked

2.1.   Bidrag til et mål af fælles interesse:

A)

Er støttemodtageren etableret i en region eller i regioner (på NUTS 2-niveau), hvor arbejdsløshedsprocenten er en af følgende:

højere end EU-gennemsnittet, vedvarende og ledsaget af problemer med at skabe ny beskæftigelse i den(de) pågældende region(er)

højere end det nationale gennemsnit, vedvarende og ledsaget af problemer med at skabe ny beskæftigelse i den(de) pågældende region(er)?

☐ ja

☐ nej

B)

Er der risiko for afbrydelse af en vigtig tjeneste, der er vanskelig at genetablere, og som vanskeligt ville kunne overtages af en eventuel konkurrent (f.eks. en national infrastrukturleverandør)?

☐ ja

☐ nej

C)

Spiller virksomheden en vigtig systemisk rolle i en bestemt region eller sektor? Kan det få negative virkninger, hvis virksomheden udtræder af markedet (som f.eks. en leverandør af et vigtigt input til et produkt eller en tjeneste)?

☐ ja

☐ nej

D)

Er der risiko for brud på kontinuiteten i udførelsen af en tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse?

☐ ja

☐ nej

E)

Er der tale om markedssvigt eller negative incitamenter på kreditmarkeder, som vil tvinge en ellers rentabel virksomhed ud i konkurs?

☐ ja

☐ nej

F)

Vil den pågældende virksomheds udtræden af markedet føre til et uopretteligt tab af vigtig teknisk viden eller ekspertise?

☐ ja

☐ nej

G)

Vil den støttemodtagende virksomheds lukning medføre andre lige så alvorlige problemer som de ovenfor nævnte?

☐ ja

☐ nej

H)

Hvis der svares ja på et af spørgsmålene i afsnit A til G, begrund da svarene med henvisning til den yderligere dokumentation eller dokumenterne i bilaget.

2.2.   Egnethed/støttens form

A)

Har støtten form af lånegarantier eller lån?

☐ ja

☐ nej

B)

Er svaret ja, beskriv da vilkårene for lånet eller lånegarantien, og vedlæg de relevante dokumenter (f.eks. udkast til låneaftalen eller udkast til lånegarantien).

C)

Er renten på lånet (eller de samlede finansielle omkostninger ved det garanterede lån, hvis relevant, herunder renten for lånet og garantipræmien) fastsat til en rentesats, der ikke er lavere end referencesatsen i Kommissionens meddelelse om referencesatsen (98) for svage virksomheder med normale niveauer for sikkerhedsstillelse?

☐ ja

☐ nej

D)

Redegør for, hvordan redningsstøtten vil blive anvendt: Vil redningsstøtten blive anvendt til at finansiere strukturforanstaltninger såsom erhvervelse af andre betydelige forretningsområder eller aktiver end dem, der er nødvendige i redningsperioden for støttemodtagerens overlevelse?

☐ ja

☐ nej

E)

Hvis ja, redegør herfor:

F)

Vil lånet blive tilbagebetalt, eller vil garantien ophøre senest seks måneder efter udbetalingen af den første rate til støttemodtageren?

☐ ja

☐ nej

G)

Gives der tilsagn om senest seks måneder efter, at redningsstøtten er blevet godkendt, at forelægge Kommissionen en af følgende:

dokumentation for, at lånet er blevet fuldstændig tilbagebetalt og/eller, at garantien er ophørte

en omstruktureringsplan

en likvidationsplan, der på veldokumenteret vis redegør for de trin, der fører til den støttemodtagende virksomheds likvidation inden for en rimelig frist uden yderligere støtte?

☐ ja

☐ nej

2.3.   Støttens proportionalitet/begrænsning af støtten til et minimum

Er støttebeløbet fastsat i overensstemmelse med formlen i bilag I til rammebestemmelserne?

☐ ja

☐ nej

Hvis ja, angiv da, hvordan redningsstøtten er beregnet i overensstemmelse med formlen.

Hvis redningsstøtten overstiger resultatet af beregningerne på basis af formlen i bilag I til rammebestemmelserne: Fremlæg en behørigt begrundet likviditetsplan, der redegør for den støttemodtagende virksomheds likviditetsbehov i de kommende seks måneder:

2.4.   Negative virkninger — princippet om engangsstøtte

Har virksomheden (eller den koncern, den tilhører) allerede tidligere modtaget redningsstøtte, omstruktureringsstøtte eller midlertidig omstruktureringsstøtte (99) og/eller ikke-anmeldt støtte?

☐ ja

☐ nej

Angiv i så fald udførlige oplysninger (tidspunkt, beløb, henvisning til eventuel tidligere afgørelse truffet af Kommissionen osv.) (100):

3.   Andre oplysninger

Angiv alle andre oplysninger, der anses for at være relevante for vurderingen af de(n) pågældende foranstaltning(er), der er omfattet af rammebestemmelserne:

DEL III.3.B

Supplerende informationsskema om støtte til omstrukturering af kriseramte ikke-finansielle virksomheder: individuel støtte

Dette supplerende informationsskema skal anvendes ved anmeldelse af individuel omstruktureringsstøtte, der er omfattet af rammebestemmelserne for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte ikke-finansielle virksomheder  (101) (»rammebestemmelserne«).

1.   Støtteberettigelse

1.1.   Kriseramt virksomhed

A)

Er der tale om en virksomhed med begrænset ansvar (102), hvor over halvdelen af dets tegnede selskabskapital er forsvundet som følge af akkumulerede tab (103)?

☐ ja

☐ nej

B)

Er der tale om en virksomhed, hvori mindst nogle af selskabsdeltagerne hæfter ubegrænset for virksomhedens gæld (104), og hvor over halvdelen af selskabskapitalen, som er opført i virksomhedens regnskaber, er forsvundet som følge af akkumulerede tab?

☐ ja

☐ nej

C)

Er virksomheden under konkursbehandling, eller opfylder den efter de nationale regler kriterierne for konkursbehandling på begæring af dens kreditorer?

☐ ja

☐ nej

D)

Når virksomheden ikke er en SMV:

har virksomheden haft en gældsandel, dvs. et forhold mellem bogført gæld og egenkapital, på over 7,5 i de sidste to år,

og

har virksomheden haft en EBITDA-rentedækningsgrad på under 1,0 i de sidste to år?

☐ ja

☐ nej

E)

Hvis der svares ja på et af spørgsmålene i punkt A til D, begrund da svaret, herunder ved at henvise til dokumentationen eller dokumenterne i bilaget (seneste resultatopgørelser med balancer, retsafgørelse om at indlede konkursbehandling af virksomheden eller dokumentation for, at virksomheden efter de nationale regler opfylder kriterierne for konkursbehandling på begæring af dens kreditorer, osv.).

1.2.   Nyoprettet virksomhed eller større koncern

A)

Hvornår blev virksomheden oprettet? …

B)

Siden hvornår har virksomheden været aktiv? …

C)

Tilhører virksomheden en større koncern?

☐ ja

☐ nej

D)

Hvis ja, gives udførlige oplysninger om koncernen (organisationsplan, der viser forholdet mellem de enkelte medlemmer med oplysninger om kapital og stemmerettigheder), og dokumentation for, at virksomhedens vanskeligheder hidrører fra virksomheden selv og ikke er et resultat af en vilkårlig omkostningsfordeling inden for koncernen, og at virksomhedens vanskeligheder er for alvorlige til, at koncernen selv kan løse dem.

1.3.   Anvendelsesområde på sektorer

Er virksomheden aktiv i:

A)

kulsektoren (105)?

☐ ja

☐ nej

B)

stålsektoren (106)?

☐ ja

☐ nej

C)

sektorer, der er omfattet af særlige regler for finansielle institutioner (107)?

☐ ja

☐ nej

1.4.   Leverandør af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse:

A)

Leverer virksomheden tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse?

☐ ja

☐ nej

B)

Er svaret i punkt A ja, beskriv da tjenesteydelsen eller tjenesteydelserne af almindelig økonomisk interesse, og vedlæg en kopi af overdragelsesaftalerne.

C)

Er svaret i punkt A ja, angiv da, hvor stort et beløb i kompensation for forpligtelser til offentlig tjeneste virksomheden modtager, beskriv metoden til beregning af kompensationen, og angiv det relevante retsgrundlag, der fastlægger metoden til beregning af kompensationen for forpligtelser til offentlig tjeneste.

2.   Forenelighed med det indre marked

2.1.   Bidrag til et mål af fælles interesse:

A)

Er støttemodtageren etableret i en region eller i regioner (på NUTS 2-niveau), hvor arbejdsløshedsprocenten er en af følgende:

højere end EU-gennemsnittet, vedvarende og ledsaget af problemer med at skabe ny beskæftigelse i den(de) pågældende region(er)

højere end det nationale gennemsnit, vedvarende og ledsaget af problemer med at skabe ny beskæftigelse i den(de) pågældende region(er).

☐ ja

☐ nej

B)

Er der risiko for afbrydelse af en vigtig tjeneste, der er vanskelig at genetablere, og som vanskeligt ville kunne overtages af en eventuel konkurrent (f.eks. en national infrastrukturleverandør)?

☐ ja

☐ nej

C)

Spiller virksomheden en vigtig systemisk rolle i en bestemt region eller sektor? Kan det få negative virkninger, hvis virksomheden udtræder af markedet (som f.eks. en leverandør af et vigtigt input til et produkt eller en tjeneste)?

☐ ja

☐ nej

D)

Er der risiko for brud på kontinuiteten i udførelsen af en tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse?

☐ ja

☐ nej

E)

Er der tale om markedssvigt eller negative incitamenter på kreditmarkeder, som vil tvinge en ellers rentabel virksomhed ud i konkurs?

☐ ja

☐ nej

F)

Vil den pågældende virksomheds udtræden af markedet føre til et uopretteligt tab af vigtig teknisk viden eller ekspertise?

☐ ja

☐ nej

G)

Vil den støttemodtagende virksomheds lukning medføre andre lige så alvorlige problemer som de ovenfor nævnte?

☐ ja

☐ nej

H)

Hvis der svares ja på et af spørgsmålene i punkt A til G, begrund da svarene med henvisning til den yderligere dokumentation eller dokumenterne i bilaget.

2.2.   Omstruktureringsplan og genoprettelse af langsigtet rentabilitet

Fremlæg den omstruktureringsplan (108), der har til formål at genoprette støttemodtagerens langsigtede rentabilitet (109) inden for en rimelig tidshorisont sammen med en markedsundersøgelse og en følsomhedsanalyse, der afdækker de vigtigste parametre i støttemodtagerens resultater og de vigtigste risikofaktorer fremadrettet (følg så vidt muligt den vejledende omstruktureringsplan i bilag II til rammebestemmelserne).

3.   Behov for statslig indgriben/tilskyndelsesvirkning

3.1.   Fremlæg en sammenligning mellem foranstaltningerne i omstruktureringsplanen og et troværdigt alternativt scenario, der ikke indebærer statsstøtte (110), og som viser, hvordan de relevante mål i afsnit 2.1 ikke vil blive nået, eller vil blive nået i mindre grad, i dette alternative scenario.

3.2.   Godtgør, at den støttemodtagende virksomhed uden støtten ville være blevet omstruktureret, solgt eller likvideret på en måde, så det mål af fælles interesse, der er identificeret i afsnit 2.1, ikke ville være blevet opnået.

4.   Egnethed

4.1.   Giv en kort beskrivelse af de valgte statsstøtteinstrumenter, herunder form, støttebeløb og forrentning (111):

4.2.   Redegør for, om støttemodtagerens problemer skyldes problemer med likviditet og/eller solvens:

4.3.   Godtgør, at de valgte statsstøtteinstrumenter er egnede til at løse de problemer, der er identificeret i punkt 4.2 (dvs. likviditets- eller solvensproblemer):

5.   Støttens proportionalitet/begrænsning af støtten til et minimum

5.1.   Egetbidrag

A)

Udgør støttemodtagerens egetbidrag mindst 50 % af omstruktureringsomkostningerne (112)?

☐ ja

☐ nej

B)

Beskriv og kvantificer hver kategori af de afholdte omstruktureringsomkostninger, og angiv deres samlede beløb, samt hvor stor en procentdel af omstruktureringsomkostningerne der vil blive dækket af egetbidraget:

C)

Beskriv og kvantificer egetbidraget til omstruktureringsomkostningerne fra den støttemodtagende virksomheds egne ressourcer, dens aktionærer, dens kreditorer eller den koncern, som den tilhører, eller fra nye investorer:

D)

Forklar, hvorfor dette egetbidrag anses for at være reelt og for ikke at indeholde statsstøtte:

E)

Påvis, at egetbidraget er af samme størrelsesorden som den ydede støtte i relation til dets virkninger på støttemodtagerens solvens eller likviditet (113), og forklar i modsat fald hvorfor, med henvisning til eventuel dokumentation (f.eks. balance og pengestrømsopgørelser):

5.2.   Byrdefordeling

Udfyldes, hvis der ydes statsstøtte på en måde, der forbedrer støttemodtagerens egenkapital  (114)

A)

Er støttemodtagerens tab gjort op, og er de tilskrevet og båret af de eksisterende aktionærer og/eller efterstillede kreditorer?

☐ ja

☐ nej

B)

Er svaret i punkt A ja, påvis da på basis af en ajourført analyse af støttemodtagerens balancesituation:

C)

Undgås der kapitaludstrømning fra den støttemodtagende virksomhed til indehavere af egenkapitalinstrumenter eller efterstillede kreditorer i omstruktureringsperioden?

☐ ja

☐ nej

D)

Hvis svaret i punkt C er nej, begrundes dette:

E)

Modtager staten en rimelig del af støttemodtagerens fremtidige gevinster, som står mål med det beløb, staten har indskudt, i forhold til virksomhedens tilbageværende egenkapital, efter at tabene er gjort op?

☐ ja

☐ nej

F)

Er svaret i punkt E ja, uddyb da svaret, og fremlæg dokumentation herfor:

G)

Hvis støttemodtagerens tab ikke bæres fuldt ud (se punkt A ovenfor), og/eller kapitaludstrømning fra den støttemodtagende virksomhed til indehavere af egenkapitalinstrumenter og/eller efterstillede kreditorer ikke undgås i omstruktureringsperioden (se punkt C ovenfor), forklar da hvorfor, særligt hvorfor en fuldstændig gennemførelse af disse betingelser ville føre til uforholdsmæssige resultater:

H)

Bidrager privilegerede kreditorer til at genetablere støttemodtagerens egenkapital?

☐ ja

☐ nej

I)

Er svaret i punkt H ja, forklar da, hvordan de privilegerede kreditorer bidrager:

6.   Negative virkninger

6.1.   Princippet om engangsstøtte

Har virksomheden (eller den koncern, den tilhører) allerede modtaget redningsstøtte, omstruktureringsstøtte eller midlertidig omstruktureringsstøtte (115) og/eller ikke-anmeldt støtte?

☐ ja

☐ nej

Hvis ja, giv da udførlige oplysninger (tidspunkt, beløb, henvisning til eventuel tidligere afgørelse truffet af Kommissionen osv.) (116):

6.2.   Foranstaltninger til begrænsning af konkurrencefordrejning:

Strukturforanstaltninger — frasalg og indskrænkning af forretningsaktiviteter

A)

Beskriv de frasolgte aktiver eller den indskrænkning af kapaciteten eller aktivitetsniveauet, som skal foretages ifølge tilsagnene. Påvis, at frasalg, nedskrivninger og nedlæggelse af tabsgivende aktiviteter, der er omfattet af tilsagnene, ikke er nødvendige for at genoprette støttemodtagerens rentabilitet på lang sigt. Angiv desuden de relevante markeder, hvor disse frasalg finder sted og tidspunkterne herfor (117). Angiv desuden, om støttemodtageren fremmer frasalget ved f.eks. at udskille aktiviteter og indvillige i ikke at hverve kunder hos den frasolgte virksomhed.

B)

Hvis strukturforanstaltninger i særlige tilfælde har form af frasalg af aktiver og ikke involverer skabelse af en rentabel virksomhed, som er i stand til at konkurrere på markedet, dokumentér da, at ingen andre former for strukturforanstaltninger ville være mulige, eller at andre strukturforanstaltninger ville bringe virksomhedens økonomiske levedygtighed i alvorlig fare:

Adfærdsmæssige foranstaltninger

C)

Indvilliger de støttemodtagende virksomheder i at afholde sig fra at erhverve aktier i en anden virksomhed i omstruktureringsperioden, undtagen hvis det er tvingende nødvendigt for at sikre den støttemodtagende virksomheds langsigtede rentabilitet, og i så fald under forbehold af, at det anmeldes til og godkendes af Kommissionen?

☐ ja

☐ nej

D)

Indvilliger de støttemodtagende virksomheder i at afholde sig fra at omtale statsstøtten som en konkurrencefordel ved markedsføringen af deres produkter og tjenesteydelser?

☐ ja

☐ nej

E)

Er der planlagt andre adfærdsmæssige foranstaltninger?

☐ ja

☐ nej

Foranstaltninger til åbning af markedet

F)

Vil de nationale myndigheder eller støttemodtageren træffe foranstaltninger, der har til formål at fremme mere åbne, sunde og konkurrenceprægede markeder, f.eks. ved at fremme adgang til og udtræden af markedet (118)?

☐ ja

☐ nej

G)

Er svaret i punkt F ja, beskriv da, hvilke foranstaltninger og hvilket marked der er tale om, og angiv, hvordan foranstaltningerne direkte eller indirekte er knyttet til støttemodtagerens aktiviteter:

Afpasning af foranstaltninger til begrænsning af konkurrencefordrejning

H)

Har en del af støtten til formål at dække de sociale omkostninger i forbindelse med omstruktureringen (119)?

☐ ja

☐ nej

I)

Er svaret i punkt H ja, angiv da nærmere:

7.   Andre oplysninger

7.1.   Angiv alle andre oplysninger, der anses for at være relevante for vurderingen af de(n) pågældende foranstaltning(er), der er omfattet af rammebestemmelserne (f.eks. hvad angår foranstaltninger med henblik på at øge afskedigede arbejdstageres beskæftigelsesegnethed eller hjælp til at finde et nyt arbejde):

DEL III.3.C

Supplerende informationsskema om redningsstøtte, omstruktureringsstøtte og/eller midlertidig omstruktureringsstøtte: støtteordninger

Dette supplerende informationsskema skal anvendes ved anmeldelse af redningsstøtte-, omstruktureringsstøtte- og midlertidige omstruktureringsstøtteordninger, der er omfattet af rammebestemmelserne for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte ikke-finansielle virksomheder  (120) (»rammebestemmelserne«).

1.   Ordningens anvendelsesområde

1.1.   Omfatter ordningen tildeling af:

a)

redningsstøtte:

☐ ja

☐ nej

b)

omstruktureringsstøtte:

☐ ja

☐ nej

c)

midlertidig omstruktureringsstøtte:

☐ ja

☐ nej

2.   Støtteberettigelse

2.1.   Er ordningen begrænset til kriseramte SMV'er (121) eller små statsejede kriseramte virksomheder (122) (herefter samlet benævnt »SMV'er«, medmindre andet er tydeligt angivet)?

☐ ja

☐ nej

2.2.   Er ordningen begrænset til SMV'er, der opfylder et af følgende kriterier for støtteberettigelse?

a)

For SMV'er, der er virksomheder med begrænset ansvar (123): Over halvdelen af den tegnede selskabskapital er forsvundet som følge af akkumulerede tab (124).

☐ ja

☐ nej

b)

For SMV'er, der er virksomheder, hvori mindst nogle af selskabsdeltagerne hæfter ubegrænset for virksomhedens gæld (125): Over halvdelen af selskabskapitalen, som er opført i virksomhedens regnskaber, er forsvundet som følge af akkumulerede tab.

☐ ja

☐ nej

c)

SMV'er under konkursbehandling, eller som efter de nationale regler opfylder kriterierne for konkursbehandling på anmodning af dens kreditorer.

☐ ja

☐ nej

d)

For små statsejede virksomheder: Virksomheden har en gældsandel, dvs. et forhold mellem bogført gæld og egenkapital, på over 7,5, og en EBITDA-rentedækningsgrad på under 1,0 i de sidste to år.

☐ ja

☐ nej

2.3.   Indeholder ordningen bestemmelser om, at der kan ydes redningsstøtte og/eller midlertidig omstruktureringsstøtte til SMV'er, der ikke kan kvalificeres som en kriseramt virksomhed, men som blot har akutte likviditetsproblemer på grund af ekstraordinære og uforudsigelige omstændigheder?

☐ ja

☐ nej

2.4.   Er svaret i punkt 2.3 ja, forklar da, hvordan det vil blive vurderet, hvorvidt en SMV har akutte likviditetsproblemer, og hvilke omstændigheder der kan betegnes som ekstraordinære og uforudsete.

2.5.   Finder ordningen anvendelse på nyoprettede SMV'er?

☐ ja

☐ nej

2.6.   Finder ordningen anvendelse på SMV'er, der er aktive i:

a)

kulsektoren (126)?

☐ ja

☐ nej

b)

stålsektoren (127)?

☐ ja

☐ nej

c)

sektorer, der er omfattet af særlige regler for finansielle institutioner (128)?

☐ ja

☐ nej

3.   Maksimalt støttebeløb

3.1.   Er det samlede beløb, der kan ydes til en enkelt SMV, begrænset til et maksimumsbeløb på 10 mio. EUR, inklusiv støtte fra eventuelle andre kilder eller fra andre ordninger?

☐ ja

☐ nej

3.2.   Angiv det maksimale støttebeløb, der kan ydes til en SMV under ordningen:

4.   Forenelighed med det indre marked

For redningsstøtte, omstruktureringsstøtte og midlertidig omstruktureringsstøtte

4.1.   Bidrag til et mål af fælles interesse:

a)

Finder ordningen kun anvendelse i tilfælde, hvor den støttemodtagende virksomheds lukning efter al sandsynlighed vil medføre sociale problemer eller markedssvigt, navnlig når:

det vil få potentielt negative konsekvenser, hvis en innovativ SMV eller en SMV med stort vækstpotentiale forlader markedet?

☐ ja

☐ nej

det vil få potentielt negative konsekvenser, hvis en SMV med tætte forbindelser til andre lokale eller regionale SMV'er forlader markedet?

☐ ja

☐ nej

markedssvigt eller negative incitamenter på kreditmarkedet vil tvinge en ellers rentabel SMV ud i konkurs? eller

☐ ja

☐ nej

der vil opstå situationer med lige så alvorlige problemer, som er behørigt dokumenteret af støttemodtageren?

☐ ja

☐ nej

b)

Er svaret på et af spørgsmålene i litra a) ja, begrund da svaret, og redegør for de kriterier, som de nationale myndigheder anvender til at vurdere bidraget til målene af fælles interesse:

For omstruktureringsstøtte

4.2.   Omstruktureringsplan og genoprettelse af langsigtet rentabilitet

Kræves det for tildeling af omstruktureringsstøtte under ordningen, at der fremlægges en omstruktureringsplan (129), som har til formål at genoprette støttemodtagerens langsigtede rentabilitet (130) inden for en rimelig tidshorisont (se den vejledende omstruktureringsplan i bilag II til rammebestemmelserne)?

☐ ja

☐ nej

5.   Behov for statslig indgriben og tilskyndelsesvirkning

5.1.   For tildeling af omstruktureringsstøtte: Er der i ordningen krav om, at de nationale myndigheder sammenholder foranstaltningerne i omstruktureringsplanen med et troværdigt alternativt scenario, der ikke indebærer statsstøtte (131), og påviser, hvordan de relevante mål af fælles interesse i afsnit 4.1 ovenfor ikke vil blive nået, eller vil blive nået i mindre grad, i dette alternative scenario? Er der i ordningen krav om, at det godtgøres, at den støttemodtagende virksomhed uden støtten ville være blevet omstruktureret, solgt eller likvideret på en måde, så det eller de mål af fælles interesse, der er beskrevet i afsnit 4.1 ovenfor, ikke ville være blevet opnået?

☐ ja

☐ nej

5.2.   Er svaret i punkt 5.1 ja, forklar da, efter hvilke kriterier de nationale myndigheder vil vurdere det.

6.   Egnethed

For redningsstøtte

6.1.   Er den støtte, der ydes under ordningen, begrænset til lånegarantier eller lån?

☐ ja

☐ nej

6.2.   Er der i ordningen krav om, at de finansielle omkostninger ved lånet (eller, for lånegarantier, de samlede finansielle omkostninger ved det garanterede lån, herunder renten for lånet og garantipræmien) er fastsat til en rentesats, der ikke er lavere end referencesatsen i Kommissionens meddelelse om referencesatsen (132) for svage virksomheder med normale niveauer for sikkerhedsstillelse?

☐ ja

☐ nej

6.3.   Indeholder ordningen bestemmelser om, at redningsstøtten ydes i en periode på højst seks måneder, i løbet

☐ ja

☐ nej

6.4.   Indeholder ordningen bestemmelser om, at lånet skal tilbagebetales, eller at garantien ophører, senest seks måneder efter tildelingen af redningsstøtten, medmindre: a) de nationale myndigheder forinden har godkendt en omstruktureringsplan eller en likvidationsplan, eller b) støttemodtageren forinden har fremsendt en forenklet omstruktureringsplan (133) (for midlertidig omstruktureringsstøtte)?

☐ ja

☐ nej

6.5.   Indeholder ordningen bestemmelser om, at redningsstøtten ikke må anvendes til at finansiere strukturforanstaltninger såsom erhvervelse af andre betydelige forretningsområder eller aktiver end dem, der er nødvendige i redningsperioden for støttemodtagerens overlevelse?

☐ ja

☐ nej

For omstruktureringsstøtte

6.6.   Redegør for, hvilke kriterier de nationale myndigheder anvender til at vurdere, i hvor stort omfang støttemodtagerens problemer omhandler likviditet og/eller solvens, og hvordan de udvælger de statsstøtteinstrumenter, der bedst løser de identificerede problemer.

For midlertidig omstruktureringsstøtte

6.7.   Er den midlertidige omstruktureringsstøtte, der ydes under ordningen, begrænset til lånegarantier eller lån?

☐ ja

☐ nej

6.8.   Er der i ordningen krav om, at de finansielle omkostninger ved lånet (eller, for lånegarantier, de samlede finansielle omkostninger ved det garanterede lån, herunder renten for lånet og garantipræmien) fastsættes til en rentesats, der ikke er lavere end referencesatsen i Kommissionens meddelelse om referencesatsen for svage virksomheder med normale niveauer for sikkerhedsstillelse?

☐ ja

☐ nej

6.9.   Er der i ordningen krav om, at forrentningen af den midlertidige omstruktureringsstøtte øges med mindst 50 basispoints 12 måneder efter udbetalingen af den første rate til støttemodtageren (medmindre den følger umiddelbart efter en periode med redningsstøtte)?

☐ ja

☐ nej

6.10.   Indeholder ordningen bestemmelser om, at der ydes midlertidig omstruktureringsstøtte i en periode på højst 18 måneder, medmindre den følger umiddelbart efter en periode med redningsstøtte?

☐ ja

☐ nej

6.11.   Indeholder ordningen bestemmelser om, at de nationale myndigheder skal godkende en forenklet omstruktureringsplan senest seks måneder efter udbetalingen af den første rate af den midlertidige omstruktureringsstøtte til støttemodtageren, medmindre den følger umiddelbart efter en periode med redningsstøtte?

☐ ja

☐ nej

6.12.   Indeholder ordningen bestemmelser om, at lånet skal tilbagebetales, eller at garantien ophører senest 18 måneder efter datoen for tildelingen af den midlertidige omstruktureringsstøtte (medmindre den følger umiddelbart efter en periode med redningsstøtte), hvis ikke støttemodtagerens omstruktureringsplan eller likvidationsplan er godkendt forinden af de nationale myndigheder?

☐ ja

☐ nej

7.   Støttens proportionalitet eller begrænsning af støtten til et minimum

For redningsstøtte og midlertidig omstruktureringsstøtte

7.1.   Støttebeløb

a)

Indeholder ordningen bestemmelser om, at støttebeløbet ikke kan overstige resultatet af beregningerne på basis af formlen i bilag I til rammebestemmelserne?

☐ ja

☐ nej

b)

Hvis svaret i litra a) er nej: Er der i ordningen krav om, at der udarbejdes en likviditetsplan, som redegør for støttemodtagerens likviditetsbehov i de kommende seks måneder (18 måneder for midlertidig omstruktureringsstøtte)?

☐ ja

☐ nej

c)

Hvis svaret i litra b) er ja: forklar, på hvilket grundlag og ud fra hvilke oplysninger de nationale myndigheder vil undersøge, om den likviditetsplan, som redegør for den støttemodtagende virksomheds likviditetsbehov i de kommende seks måneder (18 måneder for midlertidig omstruktureringsstøtte), er behørigt begrundet:

For omstruktureringsstøtte

7.2.   Egetbidrag

a)

Er der i ordningen et krav om et reelt og støttefrit bidrag til omstruktureringsomkostningerne fra støttemodtagerens egne ressourcer, dens aktionærer, dens kreditorer, den koncern, som den tilhører, eller fra nye investorer, der dækker mindst 40 % af omstruktureringsomkostningerne for mellemstore virksomheder og 25 % af omstruktureringsomkostningerne for små virksomheder?

☐ ja

☐ nej

b)

Hvis svaret i litra a) er ja: forklar, hvilke elementer de nationale myndigheder tager i betragtning ved vurderingen af, om egetbidraget er reelt og uden støtte:

c)

Er der i ordningen krav om, at egetbidraget bør være af samme størrelsesorden som den ydede støtte i relation til dets virkninger for støttemodtagerens solvens eller likviditet (134)?

☐ ja

☐ nej

d)

Hvis svaret i litra c) er ja: forklar, hvordan de nationale myndigheder vurderer det:

7.3.   Byrdefordeling

Udfyldes, hvis ordningen indeholder bestemmelser om, at statsstøtten kan ydes på en måde, der forbedrer støttemodtagerens egenkapital  (135):

a)

Indeholder ordningen bestemmelser om, at statslig indgriben først må finde sted, efter at tabene er gjort op og tilskrevet de eksisterende aktionærer og/eller efterstillede kreditorer?

☐ ja

☐ nej

b)

Vil kapitaludstrømning fra den støttemodtagende virksomhed til indehavere af egenkapitalinstrumenter og efterstillede kreditorer i omstruktureringsperioden blive undgået, i det omfang det er juridisk muligt?

☐ ja

☐ nej

c)

Hvis svaret i litra b) er nej: Forklar, hvilke kriterier de nationale myndigheder anvender ved vurderingen af, om en sådan kapitaludstrømning ikke i uforholdsmæssig høj grad påvirker dem, der har indskudt ny kapital:

d)

Vil de nationale myndigheder indrømme undtagelser fra de betingelser, der er beskrevet i litra a) og b) ovenfor?

nej

ja. Hvis ja, redegør herfor:

e)

Indeholder ordningen bestemmelser om, at staten modtager en rimelig del af støttemodtagerens fremtidige gevinster, som står mål med det beløb, staten har indskudt, i forhold til virksomhedens tilbageværende egenkapital, efter at tabene er gjort op?

☐ ja

☐ nej

8.   Negative virkninger

8.1.   Princippet om engangsstøtte:

Udelukker ordningen (136) tildeling af støtte til SMV'er, der allerede tidligere (137) har modtaget redningsstøtte, omstruktureringsstøtte eller midlertidig omstruktureringsstøtte og/eller ikke-anmeldt støtte?

☐ ja

☐ nej

For omstruktureringsstøtte

8.2.   Foranstaltninger til begrænsning af konkurrencefordrejning (138):

Strukturforanstaltninger — frasalg og indskrænkning af forretningsaktiviteter

a)

Er der i ordningen krav om, at støttemodtageren afhænder aktiver eller indskrænker kapaciteten eller aktivitetsniveauet (139) sammen med en angivelse af de relevante markeder, hvor disse frasalg vil finde sted (140) og tidspunkterne herfor (141)?

☐ ja

☐ nej

b)

Er det fastsat i ordningen, at strukturforanstaltninger normalt skal have form af frasalg efter going concern-princippet af rentable, selvstændige forretningsenheder, der vil kunne konkurrere effektivt på lang sigt, hvis de drives af en egnet køber?

☐ ja

☐ nej

c)

Hvis svaret i litra b) er nej: Indeholder ordningen bestemmelser om, at såfremt en sådan forretningsenhed ikke findes, kan støttemodtageren udskille og efterfølgende frasælge en eksisterende og tilstrækkeligt finansieret aktivitet og skabe en ny og rentabel virksomhed, der vil være i stand til at konkurrere på markedet?

☐ ja

☐ nej

d)

Hvis ordningen giver mulighed for strukturforanstaltninger i form af frasalg af aktiver alene uden oprettelse af en rentabel virksomhed, som er i stand til at konkurrere på markedet: Kræves det, at støttemodtageren påviser, at ingen andre former for strukturforanstaltninger ville være mulige, eller at andre strukturforanstaltninger ville bringe virksomhedens økonomiske levedygtighed i alvorlig fare?

☐ ja

☐ nej

Adfærdsmæssige foranstaltninger

e)

Er der i ordningen krav om, at støttemodtageren afholder sig fra at erhverve aktier i en anden virksomhed i omstruktureringsperioden, undtagen hvis det er tvingende nødvendigt for at sikre den langsigtede rentabilitet?

☐ ja

☐ nej

f)

Er der i ordningen krav om, at støttemodtageren afholder sig fra at omtale statsstøtte som en konkurrencefordel ved markedsføringen af sine produkter og tjenesteydelser?

☐ ja

☐ nej

g)

Indeholder ordningen bestemmelser om, at støttemodtageren skal afholde sig fra kommerciel adfærd, der sigter mod en hurtig ekspansion af sin markedsandel for bestemte produkter eller på geografiske markeder, ved at tilbyde vilkår (f.eks. priser og andre handelsbetingelser), der ikke kan matches af konkurrenter, som ikke modtager statsstøtte?

☐ ja

☐ nej

h)

Hvis svaret i litra g) er ja, under hvilke omstændigheder? Redegør herfor:

i)

Indeholder ordningen andre adfærdsmæssige foranstaltninger?

nej

ja. Redegør herfor.

Foranstaltninger til åbning af markedet

j)

Giver ordningen mulighed for, at de nationale myndigheder eller støttemodtageren vedtager foranstaltninger, der har til formål at fremme mere åbne, sunde og konkurrenceprægede markeder, f.eks. ved at fremme adgang til og udtræden af markedet (142)?

☐ ja

☐ nej

k)

Hvis svaret i litra j) er ja, beskriv nærmere:

9.   Generelt

9.1.   Finder ordningen anvendelse på SMV'er i et støtteberettiget område?

☐ ja

☐ nej

9.2.   Indeholder ordningen særlige bestemmelser for SMV'er i støtteberettigede områder?

☐ ja

☐ nej

9.3.   Hvis svaret i punkt 9.2 er ja: Forklar, hvilke særlige bestemmelser der er tale om, og hvorfor de er berettigede:

9.4.   Agter de nationale myndigheder at acceptere et bidrag, der dækker mindre end 40 % af omstruktureringsomkostningerne for mellemstore virksomheder eller mindre end 25 % af omstruktureringsomkostningerne for små virksomheder?

☐ ja

☐ nej

9.5.   Hvis svaret i punkt 9.4 er ja: Forklar, hvordan de nationale myndigheder anvender kravene til foranstaltningerne til begrænsning af konkurrencefordrejninger, således at den negative systemiske indvirkning på regionen begrænses:

10.   Andre oplysninger

Angiv alle andre oplysninger, der anses for at være relevante for vurderingen af de(n) pågældende foranstaltning(er), der er omfattet af rammebestemmelserne (f.eks. hvad angår foranstaltninger med henblik på at øge afskedigede arbejdstageres beskæftigelsesegnethed eller hjælp til at finde et nyt arbejde):

DEL III.4

Supplerende informationsskema om støtte til film og audiovisuelle værker

Dette supplerende informationsskema skal anvendes ved anmeldelse af støtte, der er omfattet af meddelelsen fra Kommissionen om statsstøtte til film og audiovisuelle værker  (143).

1.   Den anmeldte støtteforanstaltnings karakteristika

1.1.   Beskriv så præcist som muligt støttens formål, hvor det er relevant, for hver foranstaltning:

1.2.   Beskriv anvendelsesområdet for hver foranstaltning, hvad angår:

1.2.1.   den type aktiviteter, der er omfattet (f.eks. udvikling, produktion og distribution):

1.2.2.   den type værker, der er omfattet (f.eks. biograffilm, tv-serier og transmedia-projekter):

1.3.   Hvis støtteordningen omfatter en støtteforanstaltning for transmedia-projekter, vedrører de støttede aktiviteter da direkte værkets filmproduktionsdel?

☐ ja

☐ nej

1.4.   Angiv, hvilke bestemmelser der sikrer, at støtten går til et kulturelt formål:

2.   Betingelser for støtteberettigelse

2.1.   Angiv betingelserne for, hvornår aktiviteter eller værker er støtteberettigede under den planlagte støtteforanstaltning:

2.2.   Angiv betingelserne for, hvornår støttemodtagerne er støtteberettigede under den planlagte støtteforanstaltning:

Indeholder ordningen en differentiering på grund af nationalitet eller bopæl?

Skal støttemodtageren opfylde andre betingelser end at være repræsenteret af et fast agentur på tidspunktet for udbetalingen af støtten?

Skal støttemodtageren i forbindelse med spørgsmålet om beskatning opfylde andre forpligtelser eller betingelser end at have skattepligtige indtægter i medlemsstaten?

Andre betingelser:

3.   Territoriale udgiftsforpligtelser

3.1.   Angiv, om foranstaltningen indeholder bestemmelser om, at producenten skal bruge produktionsbudgettet, eller dele heraf, på medlemsstatens område eller inden for en af dens territoriale enheder:

3.1.1.   for at være støtteberettiget?

☐ ja

☐ nej

3.1.2.   som en betingelse for at få støtten udbetalt?

☐ ja

☐ nej

3.2.   Gælder de territoriale udgiftsforpligtelser for særlige poster på produktionsbudgettet?

3.3.   Hvis det er nødvendigt at opfylde et minimum af territoriale udgiftsforpligtelser for at være støtteberettiget, beskriv da disse betingelsers karakter:

3.3.1.   Implicit karakter (f.eks. at der mindst skal filmes på området et bestemt antal dage):

3.3.2.   Eksplicit karakter (f.eks. et minimumsbeløb eller en minimumsprocentdel af udgifterne):

3.4.   Hvis der gælder territoriale betingelser for tildelingen af støtten, oplys da følgende:

3.4.1.   Er støtten beregnet som en procentdel af territoriale udgifter?

3.4.2.   Beregnes den krævede territoriale udgiftsforpligtelse i forhold til filmens samlede budget?

3.4.3.   Beregnes den krævede territoriale udgiftsforpligtelse i forhold til støttebeløbet?

4.   Støtteberettigede omkostninger

Angiv, hvilke omkostninger der kan tages hensyn til ved fastsættelsen af støttens størrelse.

5.   Støtteintensitet

5.1.   Angiv, om ordningen giver mulighed for støtteintensiteter, der overstiger 50 % af produktionsbudgettet. Præciser i så fald de berørte typer værker og de fastsatte maksimale støtteintensiteter.

5.2.   Hvis begrebet »vanskelige audiovisuelle værker« anvendes: Angiv, hvilke kategorier af værker der er omfattet af dette begreb (dvs. angiv den anvendte definition).

5.3.   Hvis der efter ordningen ydes støtte til manuskriptskrivning eller udvikling: Er omkostningerne ved manuskriptskrivning og udvikling indregnet i produktionsbudgettet, og indgår de i beregningen af støtteintensiteten for det audiovisuelle værk?

5.4.   Hvis der kan ydes støtte til distribution og markedsføring under ordningen: Hvad er de tilladte støtteintensiteter?

6.   Filmarven

Giv oplysninger om de foranstaltninger, der træffes med hensyn til filmarven, hvis relevant.

7.   Forenelighed

7.1.   Begrund, hvorfor støtten er forenelig med principperne i Kommissionens meddelelse om statsstøtte til film og audiovisuelle værker.

7.2.   Hvis ordningen omfatter støtte til biografer: Giv en begrundelse for, hvorfor støtten er forenelig med det indre marked som støtte til fremme af kulturen efter artikel 107, stk. 3, litra d), i TEUF, især på grund af dens nødvendighed, tilstrækkelighed og proportionalitet.

8.   Andre oplysninger

Angiv alle andre oplysninger, der anses for at være relevante for vurderingen af de(n) pågældende foranstaltning(er), der er omfattet af meddelelsen om statsstøtte til film og audiovisuelle værker.

DEL III.5

Supplerende informationsskema om statsstøtte til bredbånd

Dette supplerende informationsskema skal anvendes ved anmeldelse af støtte, der er omfattet af EU-retningslinjerne for statsstøttereglernes anvendelse i forbindelse med hurtig etablering af bredbåndsnet  (144) (»bredbåndsretningslinjerne«).

1.   Den anmeldte støtteforanstaltnings karakteristika

1.1.   Beskriv støtteforanstaltningens formål:

1.2.   Forklar, hvordan støtteforanstaltningen er i overensstemmelse med den nationale bredbåndsstrategi og EU's målsætninger (herunder Europa 2020-strategien og den digitale dagsorden (145)).

1.3.   Angiv begrundelsen for den offentlige intervention, og redegør for de forventede fordele ved støtteforanstaltningen (f.eks. økonomiske og sociale fordele, øget bredbåndsdækning og internetdækningsgrad osv.).

1.4.   Hvilken netværkskategori skal der ydes støtte til?

Backbone-net (eller trunk-net)

Backhaulnet (eller regionale eller mellemliggende net)

Accesnet (eller net »på den sidste kilometer«).

1.5.   Hvilke netværkselementer skal der ydes støtte til?

Passive infrastrukturelementer

Aktivt infrastrukturudstyr.

1.6.   Hvilke typer bredbåndsnet skal der ydes støtte til?

Basale bredbåndsnet (med mindst 2 Mbps downloadhastighed)

Næste generation af accesnet (»NGA«) (146)

Ultrahurtige bredbåndsnet (147)

1.7.   Hvilke typer områder er støtteforanstaltningen rettet mod? Klassificér målområderne alt efter det støttede netværks segment og type, og underbyg klassificeringen med verificerbare data.

Hvide basale

Grå basale

Sorte basale

Hvide NGA

Grå NGA

Sorte NGA

Hvide ultrahurtige

Grå ultrahurtige

Sorte ultrahurtige

1.8.   Angiv alle andre oplysninger, der måtte være relevante for at forstå den generelle baggrund for støtteforanstaltningen:

1.9.   Hvilken type investering og forretningsmodel anvendes (148)?

2.   Procedure og tildeling af støtte under støtteforanstaltningen

Kortlægning og dækningsanalyse

2.1.   Hvad er støtteforanstaltningens anvendelsesområde hvad angår territorial dækning?

2.2.   Angiv nærmere oplysninger, herunder dato, og forelæg resultaterne af den detaljerede kortlægnings- og dækningsanalyse, der foretages med henblik på klart at identificere målområderne.

Offentlig høring

2.3.   Beskriv forløbet og resultaterne af den åbne og gennemsigtige offentlige høring, der giver mulighed for, at alle interesserede parter kan fremsætte bemærkninger om den planlagte støtteforanstaltning. Fremsend de relevante internetlinks, hvor oplysningerne om foranstaltningen er offentliggjort.

Konkurrencepræget udvælgelsesprocedure

2.4.   Ved en tredjepartsoperatørs etablering og/eller drift af det subsidierede net: Bekræft, at der vil blive gennemført en konkurrencepræget udvælgelsesprocedure i overensstemmelse med EU's direktiver om offentlige udbud (149). Redegør nærmere herfor:

2.5.   Oplys, hvordan det mest økonomisk fordelagtige bud vælges (herunder tildelingskriterierne og den relative vægtning, der tillægges hvert af de valgte kriterier), idet der tages hensyn til kvalitative kriterier (f.eks. dækning, den teknologiske metodes bæredygtighed eller den valgte løsnings virkning på konkurrencen) og pris:

2.6.   Er der eventuelle minimumstjenestekrav, som det subsidierede net skal opfylde (f.eks. minimumsbåndbredde, vedvarende tjenester, geografisk minimumsdækning osv.)?

☐ ja

☐ nej

2.7.   Hvis ja, angiv nærmere:

Teknologineutralitet

2.8.   Er støtteforanstaltningen teknologineutral?

☐ ja

☐ nej

2.9.   Hvis svaret i punkt 2.8 er ja: Beskriv, hvordan princippet sikres:

Anvendelse af eksisterende infrastruktur

2.10.   Vedlæg et kort, der viser den eksisterende infrastruktur i det pågældende land eller den pågældende region, herunder også eventuelle nye infrastrukturer, som kommercielle operatører har planlagt i den nærmeste fremtid, dvs. inden for tre år:

2.11.   Forklar, hvordan det sikres, at de operatører, der ønsker at deltage i udvælgelsesproceduren, fremlægger alle relevante oplysninger om alle de eksisterende infrastrukturer, som de ejer eller kontrollerer i målområdet:

Engrosadgang

2.12.   Forklar, hvilke typer forpligtelser til engrosadgang der pålægges det subsidierede net (herunder adgang til passiv og aktiv infrastruktur, retten til at anvende kabelkanaler og master, mørk fiber og gadeskabe), og hvor længe adgangsforpligtelserne vil blive opretholdt:

Engrosadgangspriser

2.13.   Forklar, hvordan adgangspriserne fastsættes:

Tilbagebetalings- og tilsynsordning

2.14.   Anvendes der en tilbagebetalingsordning for støtteforanstaltningen?

☐ ja

☐ nej

2.15.   Hvis svaret i punkt 2.14 er ja: Beskriv denne ordning, dens karakteristika og varighed:

2.16.   Forklar, hvordan tilsynet med støtteforanstaltningen organiseres:

hvilken offentlig myndighed står for at føre tilsyn?

hvilke dele af foranstaltningen er underlagt tilsyn?

hvilke resultatkriterier analyseres?

Hvad er tidsrammen for tilsynet?

National tilsynsmyndighed

2.17.   Beskriv den nationale tilsynsmyndigheds rolle, hvad angår: identifikation af målområder, prissætning af engrosadgang, herunder benchmarking, og tvistbilæggelse osv.:

2.18.   Angiv den nationale tilsynsmyndigheds holdning til den anmeldte støtte og en eventuel udtalelse fra den nationale konkurrencemyndighed:

3.   Forenelighedskriterier

Forklar, hvordan den anmeldte støtteforanstaltning opfylder betingelserne i afsnit 2.5 i bredbåndsretningslinjerne, især med hensyn til:

Mål af fælles interesse

a)

Har støtteforanstaltningen til formål at bidrage til veldefinerede mål af fælles interesse?

☐ ja

☐ nej

b)

Hvis svaret på a) er ja: Beskriv de mål af fælles interesse, der forfølges med støtteforanstaltningen:

Markedssvigt

c)

Skal støtteforanstaltningen afhjælpe et markedssvigt eller væsentlige uligheder, der hæmmer adgangen til bredbåndstjenester?

☐ ja

☐ nej

d)

Hvis svaret på c) er ja: Beskriv dette markedssvigt, og giv en generel oversigt over bredbåndsmarkedet i det pågældende land eller den pågældende region og over de områder, som støtteforanstaltningen er rettet mod.

Denne oversigt bør indeholde oplysninger om bredbåndsdækningens nuværende niveau, internetdækningsgrad (antal tilsluttede husstande og virksomheder), opdeling af tilgængeligheden af tjenesteydelser efter teknologi, de vigtigste tendenser på det (nationale eller regionale) bredbåndsmarked, skellet mellem landdistrikter og byområder med hensyn til bredbåndsdækning, sammenligning af detailpriser med dem, der forlanges for de samme tjenester, som tilbydes i mere konkurrenceudsatte, men ellers tilsvarende områder eller regioner i landet, de tilgængelige teknologiske løsninger til udviklingen af bredbåndsnet og levering af forbindelsestjenester, konkurrencesituationen på markederne for elektronisk kommunikation (markedernes struktur og dynamik), en oversigt over de nationale lovgivningsrammer og de gældende forpligtelser for udbydere af elektronisk kommunikation:

Egnet instrument

e)

Redegør for støtteforanstaltningens egnethed.

f)

Er der allerede iværksat andre (mindre konkurrencefordrejende) foranstaltninger for at gøre det muligt at levere bredbåndstjenester og afhjælpe manglen på bredbåndsforbindelser, herunder forhåndsregulering eller stimulering af efterspørgslen?

☐ ja

☐ nej

g)

Hvis svaret på f) er ja: Beskriv disse initiativer, og redegør for, hvorfor de blev anset for utilstrækkelige til at opnå de ønskede mål for udvikling af bredbånd:

h)

Har de eksisterende netoperatører foretaget private investeringer i målområderne i løbet af de sidste tre år?

☐ ja

☐ nej

i)

Hvis svaret på h) er ja: Beskriv disse investeringer, og redegør for, hvorfor den eksisterende bredbåndsinfrastruktur ikke er tilstrækkelig til at opfylde borgernes og virksomhedernes behov, og hvorfor det er nødvendigt med statsstøtte:

Tilskyndelsesvirkning

j)

Beskriv støtteforanstaltningens forventede positive virkninger:

Trinvis ændring

k)

Vil støtteforanstaltningen kunne sikre en »trinvis ændring« med hensyn til bredbåndstilgængelighed?

☐ ja

☐ nej

l)

Hvis svaret på k) er ja: Påvis dette ved hjælp af en sammenligning med den eksisterende og planlagte etablering af net (dvs. før og efter det planlagte indgreb). Redegør i detaljer for, hvorvidt og i hvilket omfang der vil blive foretaget væsentlige nye investeringer i bredbåndsnet, og hvilke nye muligheder der vil blive bragt på markedet i form af bredbåndstjenesternes tilgængelighed og kvalitet:

m)

Redegør for de forventede ændringer i støttemodtagerens adfærd som følge af støtteforanstaltningen:

n)

Godtgør, at lignende investeringer i bredbåndsnet ikke ville være foretaget inden for samme tidsramme og/eller på samme vilkår og betingelser, hvis der ikke blev ydet statsstøtte:

Proportionalitet

o)

Forklar, hvordan det sikres, at støtten begrænses til det nødvendige minimum:

Fordrejning af konkurrencen og påvirkning af samhandelen

p)

Redegør for støtteforanstaltningens potentielle negative indvirkning på konkurrencen og samhandelen (f.eks. fortrængning af private investeringer eller styrkelse af en dominerende stilling), og hvilke elementer i foranstaltningens udformning (150) der vil kunne minimere disse risici:

4.   Andre oplysninger

Angiv alle andre oplysninger, der anses for at være relevante for vurderingen af den pågældende foranstaltning, der er omfattet af bredbåndsretningslinjerne eller enhver anden oplysning, der er relevant i forhold til Unionens konkurrenceregler og regler for det indre marked (151).

DEL III.6

Supplerende informationsskema for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi

Dette supplerende informationsskema skal anvendes ved anmeldelse af enhver støtte, der er omfattet af retningslinjerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi 2014-2020 (»miljø- og energiretningslinjerne«)  (152).

Alle de dokumenter, som medlemsstaterne vedlægger anmeldelsesformularen som bilag, skal nummereres, og dokumentnumrene anføres i de relevante afsnit af dette supplerende informationsskema.

Hvis der er flere støttemodtagere ved en individuel støtteforanstaltning, angives de relevante oplysninger for hver enkelt støttemodtager.

Dette supplerende informationsskema skal udfyldes ud over formularen til »Del I (generelle oplysninger)«.

Anvendelsesområde

Den generelle gruppefritagelsesforordning

Inden denne formular udfyldes, bør det overvejes, om denne foranstaltning ville kunne gennemføres i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 (den generelle gruppefritagelsesforordning) (153), særlig kapitel III, afdeling 7 (støtte til miljøbeskyttelse).

Kan støtten gennemføres i henhold til den generelle gruppefritagelsesforordning?

☐ ja

☐ nej

Hvis støtten kan gennemføres i henhold til den generelle gruppefritagelsesforordning, forklar da, hvorfor foranstaltningen anmeldes.

De minimis-forordningen

Inden denne formular udfyldes, bør det overvejes, om denne foranstaltning ville kunne gennemføres i henhold til de minimis-forordningen (154):

Kan støtten gennemføres i henhold til de minimis-forordningen?

☐ ja

☐ nej

Hvis støtten kan gennemføres i henhold til de minimis-forordningen, forklar da, hvorfor foranstaltningen anmeldes.

Dette skema skal kun udfyldes ved anmeldelse af statsstøtte, der skal gennemføres i henhold til miljø- og energiretningslinjerne. Udfyld de dele af anmeldelsesformularen, der svarer til den anmeldte foranstaltnings karakteristika.

Afsnit A:   Generelle oplysninger om støtteforanstaltninger på miljø- og energiområdet

1.

Angiv støttetypen nedenfor, og udfyld den relevante del af formularens afsnit B i dette supplerende informationsskema (»Generel vurdering af støttens forenelighed«). Hvis der efter ordningen ydes støtte til mere end én af de støttetyper i listen nedenfor, udfyldes afsnit B for hver boks, der krydses af.

Hvis der er tale om støtte i form af lempelser af eller fritagelser for miljøafgifter eller bidrag til finansiering af støtte til energi fra vedvarende energikilder (155): Udfyld formularens afsnit C (»Forenelighedsvurdering af støtte i form af lempelser af eller fritagelser for miljøafgifter og i form af nedsættelser af støtte til energi fra vedvarende kilder«).

a) ☐

Støtte til virksomheder, der går videre end EU-standarderne eller øger miljøbeskyttelsesniveauet, hvis der ikke er vedtaget EU-standarder

b) ☐

Støtte til erhvervelse af nye transportmidler, der går videre end EU-standarderne eller øger miljøbeskyttelsesniveauet, hvor der ikke er vedtaget EU-standarder

c) ☐

Støtte til tidlig tilpasning til kommende EU-standarder

d) ☐

Støtte til vedvarende energikilder

Bekræft, at der kun ydes støtte til energi fra vedvarende energikilder, der er i overensstemmelse med definitionen i punkt 19, nr. 5, og punkt 19, nr. 11 i miljø- og energiretningslinjerne.

For biobrændstoffer: Bekræft, at der kun ydes støtte til bæredygtige biobrændstoffer, der er i overensstemmelse med definitionen i punkt 19, nr. 9, i miljø- og energiretningslinjerne.

e) ☐

Støtte til energieffektivitetsforanstaltninger

Bekræft, at der kun ydes støtte til energieffektivitetsforanstaltninger, der er i overensstemmelse med definitionen i punkt 19, nr. 2, i miljø- og energiretningslinjerne.

f) ☐

Støtte til energieffektive fjernvarme- og fjernkølingsforanstaltninger

Bekræft, at der kun ydes støtte energieffektive fjernvarme- og fjernkølingsforanstaltninger, der er i overensstemmelse med definitionen i punkt 19, nr. 14, i miljø- og energiretningslinjerne.

g) ☐

Støtte til højeffektiv kraftvarmeproduktion

Bekræft, at der kun ydes støtte til højeffektiv kraftvarmeproduktion, der er i overensstemmelse med definitionen i punkt 19, nr. 13, i miljø- og energiretningslinjerne.

h) ☐

Støtte til affaldshåndtering

i) ☐

Støtte til miljøundersøgelser

j) ☐

Støtte til rensning af forurenede industrigrunde

k) ☐

Støtte til flytning af virksomheder

l) ☐

Støtte i form af ordninger for handel med emissionstilladelser

m) ☐

Støtte til energiinfrastruktur

n) ☐

Støt