EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2294

Kommissionens forordning (EU) 2015/2294 af 9. december 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 for så vidt angår indførelse af en ny funktionel gruppe af fodertilsætningsstoffer (EØS-relevant tekst)

OJ L 324, 10.12.2015, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2294/oj

10.12.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 324/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2294

af 9. december 2015

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 for så vidt angår indførelse af en ny funktionel gruppe af fodertilsætningsstoffer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 6, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er i forordning (EF) nr. 1831/2003 fastsat bestemmelser om indplacering af fodertilsætningsstoffer i kategorier og endvidere i funktionelle grupper inden for kategorierne i henhold til deres funktioner og egenskaber.

(2)

Nogle fodertilsætningsstoffer kan som følge af teknologisk og videnskabelig udvikling forbedre et foderstofs hygiejniske stand, navnlig ved at mindske en specifik mikrobiologisk kontaminering og derved afbøde mikroorganismers mulige negative virkninger på dyresundhed.

(3)

Ud over gennemførelsen af de hygiejniske krav og god praksis i foderkæden kan virksomheder i særlige tilfælde være nødt til at anvende hygiejneforbedrende midler for at forbedre foderets kvalitet, hvilket giver yderligere garantier for beskyttelse af dyre- og folkesundheden. Da sådanne fodertilsætningsstoffer ikke kan indplaceres i nogen af de funktionelle grupper, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 1831/2003, er det nødvendigt at tilføje en ny funktionel gruppe i kategorien »teknologiske tilsætningsstoffer«.

(4)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 bør derfor ændres.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I punkt 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 1831/2003 indsættes følgende litra n:

»n)   hygiejneforbedrende midler: stoffer eller, hvor det er relevant, mikroorganismer, der påvirker foderets hygiejniske kendetegn positivt ved at mindske en specifik mikrobiologisk kontaminering.«

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. december 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.


Top