Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2233

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2233 af 2. december 2015 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstoffet haloxyfop-P (EØS-relevant tekst)

OJ L 317, 3.12.2015, p. 26–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2233/oj

3.12.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 317/26


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2233

af 2. december 2015

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstoffet haloxyfop-P

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig det andet alternativ i artikel 21, stk. 3, og artikel 78, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens direktiv 2010/86/EU (2) blev haloxyfop-P optaget som aktivstof i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF (3), på betingelse af at de berørte medlemsstater sikrer, at den anmelder, der anmodede om, at haloxyfop-P blev optaget i bilaget, fremlægger yderligere bekræftende oplysninger om risikoen for forurening af grundvandet med dets jordmetabolitter.

(2)

Aktivstoffer i bilag I til direktiv 91/414/EØF betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 og er opført i del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (4).

(3)

Anmelderen har forelagt yderligere oplysninger, der har form af undersøgelser, med henblik på at bekræfte risikovurderingen for grundvandet for den rapporterende medlemsstat, Østrig, inden for den frist, der er fastsat for forelæggelse af oplysninger.

(4)

Østrig vurderede de yderligere oplysninger, som anmelderen havde forelagt. Østrig forelagde den 15. oktober 2013 sin vurdering i form af et tillæg til udkastet til vurderingsrapport for de øvrige medlemsstater, Kommissionen og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«).

(5)

Kommissionen hørte autoriteten, der fremlagde sin udtalelse om risikovurderingen for haloxyfop-P den 28. november 2014 (5).

(6)

Kommissionen fandt, at de yderligere oplysninger, som anmelderen havde forelagt, viste, at metabolitten DE-535 pyridinon skal betragtes som toksikologisk relevant og derfor ikke bør forekomme i koncentrationer over den lovbestemte grænseværdi for grundvand på 0,1 μg/l.

(7)

Kommissionen opfordrede anmelderen til at fremsætte bemærkninger til den reviderede vurderingsrapport om haloxyfop-P.

(8)

Kommissionen har konkluderet, at de krævede yderligere bekræftende oplysninger ikke var blevet forelagt fuldt ud, og at en uacceptabel risiko for grundvandet ikke kunne udelukkes, medmindre der indføres yderligere restriktioner.

(9)

Det bekræftes, at aktivstoffet haloxyfop-P betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009. For at udelukke forekomst af denne metabolit i grundvandet, der overstiger den i betragtning 6 nævnte grænsekoncentration, bør betingelserne for anvendelse af dette aktivstof ændres, navnlig ved at fastsætte grænser for anvendelsesdoseringer og -hyppighed.

(10)

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(11)

Medlemsstaterne bør have tid til at ændre eller tilbagekalde godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder haloxyfop-P.

(12)

For plantebeskyttelsesmidler, der indeholder haloxyfop-P, og for hvilke medlemsstaterne bevilger en afviklingsperiode i henhold til artikel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, bør en sådan periode udløbe senest 18 måneder efter denne forordnings ikrafttræden.

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres i overensstemmelse med bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Overgangsforanstaltninger

Om nødvendigt ændrer eller tilbagekalder medlemsstaterne i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder haloxyfop-P som aktivstof senest 23. juni 2016.

Artikel 3

Afviklingsperiode

En eventuel afviklingsperiode, der indrømmes af medlemsstaterne i henhold til artikel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal være så kort som muligt og udløbe senest den 23. juni 2017.

Artikel 4

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens direktiv 2010/86/EU af 2. december 2010 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage haloxyfop-P som aktivstof (EUT L 317 af 3.12.2010, s. 36).

(3)  Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).

(5)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of confirmatory data submitted for the active substance haloxyfop-p. EFSA Journal 2014;12(12):3931, 33 pp. doi:10.2903/j.efsa.2014.3931. Foreligger online: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.


BILAG

Kolonnen »Særlige bestemmelser« i række 309, haloxyfop-P, i del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 affattes således:

»DEL A

Må kun tillades anvendt som herbicid i doseringer på højst 0,052 kg aktivstof pr. ha pr. anvendelse og må kun anvendes én gang hvert tredje år.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om haloxyfop-P, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 28. oktober 2010.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særlig opmærksomme på:

beskyttelsen af grundvandet mod den relevante jordmetabolit DE-535 pyridinon, når aktivstoffet anvendes i områder med sårbare jordbunds- og/eller klimaforhold

brugernes sikkerhed og sikre, at anvendelsesbetingelserne foreskriver brug af egnede personlige værnemidler

beskyttelsen af vandorganismer. Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, f.eks. stødpudezoner, hvis det er relevant

forbrugernes sikkerhed for så vidt angår forekomsten af metabolitten DE-535 pyridinol i grundvandet.«


Top