EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D2217

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2217 af 27. november 2015 om forholdsregler mod indslæbning i Unionen af mund- og klovesygevirus fra Libyen og Marokko (meddelt under nummer C(2015) 8223) (EØS-relevant tekst)

OJ L 314, 1.12.2015, p. 60–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/2217/oj

1.12.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 314/60


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/2217

af 27. november 2015

om forholdsregler mod indslæbning i Unionen af mund- og klovesygevirus fra Libyen og Marokko

(meddelt under nummer C(2015) 8223)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (1), særlig artikel 18, stk. 6,

under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (2), særlig artikel 22, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I direktiv 91/496/EØF er principperne for veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Unionen fra tredjelande, fastsat. Direktivet beskriver de foranstaltninger, Kommissionen kan træffe, hvis en sygdom, der kan udgøre en alvorlig fare for dyre- eller folkesundheden, opstår eller spredes i et tredjelands område.

(2)

I direktiv 97/78/EF er principperne vedrørende veterinærkontrollen for produkter, der føres ind i Unionen fra tredjelande, fastsat. Direktivet beskriver de foranstaltninger, Kommissionen kan træffe, hvis en sygdom, der kan udgøre en alvorlig fare for dyre- eller folkesundheden, opstår eller spredes i et tredjelands område.

(3)

Mund- og klovesyge er en af de mest smitsomme sygdomme hos kvæg, får, geder og svin. Det virus, der forårsager sygdommen, kan sprede sig meget hurtigt, navnlig gennem produkter fremstillet af inficerede dyr og kontaminerede livløse objekter, herunder transportmidler, f.eks. dyretransportkøretøjer. Virusset kan også overleve i et kontamineret miljø uden for værtsdyret i adskillige uger afhængigt af temperaturen.

(4)

Efter udbrud af mund- og klovesyge i Algeriet, Libyen og Tunesien i 2014 blev der ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/689/EU (3) fastsat beskyttelsesforanstaltninger for at undgå indslæbning af denne sygdom i Unionen.

(5)

Ved gennemførelsesafgørelse 2014/689/EU blev der navnlig fastsat foranstaltninger vedrørende rengøring og desinficering af dyretransportkøretøjer fra Algeriet, Libyen og Tunesien. Da Marokko er et muligt transitland for dyretransportkøretøjer, der vender tilbage til Unionen fra Algeriet, Libyen og Tunesien, gjaldt de foranstaltninger også køretøjer og fartøjer fra dette land. Den nævnte gennemførelsesafgørelse var gældende indtil den 1. oktober 2015.

(6)

Den 2. november 2015 meddelte Marokko Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE), at et udbrud af mund- og klovesyge af serotype O var blevet bekræftet i den vestlige del af landets område.

(7)

Forekomsten af mund- og klovesyge i Marokko kan udgøre en alvorlig risiko for Unionens husdyrbestand.

(8)

Mund- og klovesygesituationen i Libyen er fortsat usikker, og et væsentligt antal sendinger af levende kvæg er eksporteret fra EU-medlemsstater til dette land.

(9)

Endvidere er Libyen og Marokko mulige transitlande for de dyretransportkøretøjer, der vender tilbage til Unionen fra andre afrikanske lande.

(10)

Mund- og klovesygesituationen i Libyen og Marokko nødvendiggør derfor, at der på EU-niveau vedtages beskyttelsesforanstaltninger, der tager hensyn til mund- og klovesygevirussets overlevelse i miljøet og de potentielle veje, der findes for overførsel af dette virus.

(11)

Dyretransportkøretøjer og -fartøjer, der anvendes til transport af levende dyr til Libyen og Marokko, kan være blevet kontamineret med mund- og klovesygevirusset i disse lande og kan derfor udgøre en risiko for indslæbning af sygdommen, når de vender tilbage til Unionen.

(12)

En hensigtsmæssig rengøring og desinfektion af dyretransportkøretøjer eller -fartøjer er den bedste metode til at nedsætte risikoen for en hurtig udbredelse af virus over lange distancer.

(13)

Det bør derfor sikres, at alle dyretransportkøretøjer og -fartøjer, der har transporteret levende dyr til bestemmelsessteder i Libyen og Marokko, bliver korrekt rengjort og desinficeret, og at en sådan rengøring og desinfektion er behørigt dokumenteret i den erklæring, som transportøren eller føreren af køretøjet forelægger for den kompetente myndighed ved indgangsstedet til Unionen.

(14)

Transportøren eller føreren bør sikre, at der opbevares et rengørings- og desinfektionscertifikat i mindst tre år for hvert dyretransportkøretøj og -fartøj, der har transporteret levende dyr til bestemmelsessteder i Libyen og Marokko.

(15)

Medlemsstaterne bør også have mulighed for at underkaste køretøjer, der transporterer foder fra eller har transporteret foder til inficerede lande, og hvis passage ikke kan udelukkes at indebære en betydelig risiko for indslæbning af mund- og klovesyge til Unionen, en desinfektion på stedet af hjul eller andre dele af køretøjet, hvis desinfektion anses for nødvendig til at afhjælpe denne risiko.

(16)

Selv om det ikke er tilladt at importere levende dyr af arter, der er modtagelige for mund- og klovesyge, fra lande i Afrika, er import af visse dyr af hestefamilien fra Marokko tilladt i overensstemmelse med Rådets direktiv 2009/156/EF (4), og dyr af hestefamilien fra dette tredjeland kan føres i transit i Unionen på vej til et andet tredjeland i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse 2010/57/EU (5). Medlemsstaterne bør derfor have mulighed for at underkaste dyretransportkøretøjer, der transporterer dyr af hestefamilien fra dette tredjeland, en desinfektion på stedet af hjul eller andre dele af køretøjet, hvis desinfektion anses for nødvendig til at afhjælpe risikoen for indslæbning af mund- og klovesyge til Unionen.

(17)

Foranstaltningerne i denne afgørelse bør finde anvendelse i en periode, som muliggør en fuldstændig evaluering af mund- og klovesygen i de berørte områder.

(18)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I denne afgørelse forstås ved »dyretransportkøretøj« eller »dyretransportfartøj« et køretøj eller fartøj, der anvendes eller er blevet anvendt til transport af levende landdyr.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sikrer, at et dyretransportkøretøjs eller dyretransportfartøjs transportør eller fører ved ankomst fra Libyen og Marokko giver medlemsstatens kompetente myndighed ved indgangsstedet til Unionen oplysninger, der viser, at lastrummet til dyr, køretøjets øvrige dele, hvor det er relevant, læsserampen, udstyret, der har været i kontakt med dyrene, hjulene og førerhuset samt beskyttelsestøj/støvler brugt under aflæsningen er blevet rengjort og desinficeret efter den seneste aflæsning af dyr.

2.   De oplysninger, der er nævnt i stk. 1, er indeholdt i en erklæring, jf. modellen i bilag I, eller i ethvert andet tilsvarende format, der mindst indeholder de oplysninger, der er fastsat i modellen.

3.   Originalen af den erklæring, der er nævnt i stk. 2, opbevares af den kompetente myndighed i tre år.

Artikel 3

1.   Medlemsstatens kompetente myndighed på indgangsstedet til Unionen kontrollerer visuelt dyretransportkøretøjer, der kommer fra Libyen og Marokko, for at afgøre, om de er blevet tilfredsstillende rengjort og desinficeret.

2.   Den kompetente myndighed i den medlemsstat, der er ansvarlig for udstedelse af dyresundhedscertifikatet for import til Libyen og Marokko af levende dyr, der skal pålæsses, kontrollerer dyretransportfartøjer visuelt for at afgøre, om de er blevet tilfredsstillende rengjort og desinficeret, før dyrene pålæsses.

3.   Når de kontroller, der er nævnt i stk. 1 og 2, viser, at rengøring og desinfektion er blevet udført tilfredsstillende, eller når de kompetente myndigheder ud over de forholdsregler, der er fastsat i stk. 1, har krævet, organiseret og udført yderligere desinfektion af allerede rensede dyretransportkøretøjer eller -fartøjer, attesterer den kompetente myndighed dette ved at udstede et certifikat, jf. modellen i bilag II.

4.   Hvis de kontroller, der er nævnt i stk. 1 og 2, viser, at rengøringen og desinfektionen af dyretransportkøretøjet eller -fartøjet ikke er blevet udført tilfredsstillende, anvender den kompetente myndighed én af de følgende forholdsregler:

a)

lader dyretransportkøretøjet eller -fartøjet underkaste en ordentlig rengøring og desinfektion på et sted, der er udpeget af den kompetente myndighed, så tæt som muligt på indgangsstedet i den pågældende medlemsstat og udsteder det certifikat, der er nævnt i stk. 3

b)

hvis der ikke er egnede faciliteter til rengøring og desinfektion i nærheden af indgangsstedet eller der er en risiko for udslip af animalske restprodukter fra det urengjorte dyretransportkøretøj eller -fartøj:

i)

nægter at lade dyretransportkøretøjet eller -fartøjet komme ind i Unionen eller

ii)

foretager en foreløbig desinfektion på stedet af det ikke tilstrækkeligt rengjorte og desinficerede dyretransportkøretøj eller –fartøj, indtil de under litra a) fastsatte forholdsregler finder anvendelse.

5.   Originalen af det certifikat, der er nævnt i stk. 3, opbevares af transportøren eller føreren af dyretransportkøretøjet i tre år. En genpart af dette certifikat opbevares af den kompetente myndighed i tre år.

Artikel 4

Medlemsstatens kompetente myndighed ved indgangsstedet til Unionen kan underkaste ethvert køretøj, der har transporteret foder fra eller har transporteret foder til Libyen og Marokko, og hvis passage ikke kan udelukkes at indebære en betydelig risiko for indslæbning i Unionen af mund- og klovesyge, en desinfektion på stedet af hjul eller andre dele af køretøjet, hvis desinfektion anses for nødvendig for at afhjælpe denne risiko.

Artikel 5

Den kompetente myndighed i medlemsstaten ved indgangsgrænsekontrolstedet kan underkaste køretøjer, der transporterer dyr af hestefamilien fra Marokko, der skal indføres i Unionen i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 2009/156/EF og i tilfælde af transit i overensstemmelse med afgørelse 2010/57/EU, og hvis passage ikke kan udelukkes at indebære en betydelig risiko for indslæbning i Unionen af mund- og klovesyge, en desinfektion på stedet af hjul eller andre dele af køretøjet, hvis desinfektion anses for nødvendig for at afhjælpe denne risiko.

Artikel 6

Denne afgørelse anvendes indtil den 31. december 2016.

Artikel 7

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 2015.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56.

(2)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9.

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/689/EU af 29. september 2014 om forholdsregler mod indslæbning i Unionen af mund- og klovesygevirus fra Algeriet, Libyen, Marokko og Tunesien (EUT L 287 af 1.10.2014, s. 27).

(4)  Rådets direktiv 2009/156/EF af 30. november 2009 om dyresundhedsmæssige betingelser for enhovede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra tredjelande (EUT L 192 af 23.7.2010, s. 1).

(5)  Kommissionens afgørelse 2010/57/EU af 3. februar 2010 om sundhedsmæssige garantier for transit af dyr af hestefamilien, der transporteres gennem de i bilag I til Rådets direktiv 97/78/EF anførte områder (EUT L 32 af 4.2.2010, s. 9).


BILAG I

Model til erklæring fra transportør/fører af dyretransportkøretøj/-fartøj, der kommer fra Libyen og Marokko

Undertegnede transportør/fører af dyretransportkøretøjet/-fartøjet: … (1)

erklærer følgende:

Den seneste aflæsning af dyr og foder fandt sted på følgende sted og tidspunkt:

Land, region, sted

Dato (dd.mm.åååå)

Klokkeslæt (tt:mm)

 

 

 

 

Dyretransportkøretøjet/-fartøjet blev rengjort og desinficeret efter aflæsningen. Rengøringen og desinfektionen omfattede lastrummet til dyr [køretøjets øvrige dele] (2), læsserampen, udstyret, der har været i kontakt med dyrene, hjulene og førerhuset samt beskyttelsestøj/støvler, der har været anvendt ved aflæsning.

Rengøringen og desinfektionen fandt sted på følgende sted og tidspunkt:

Land, region, sted

Dato (dd.mm.åååå)

Klokkeslæt (tt:mm)

 

 

 

 

Desinfektionsmidlet er blevet anvendt i de koncentrationer, der anbefales af fabrikanten (3):

Den næste pålæsning af dyr vil finde sted på følgende sted og tidspunkt:

Land, region, sted

Dato (dd.mm.åååå)

Klokkeslæt (tt:mm)

 

 

 

 

Dato

Sted

Transportørens/førerens underskrift

 

 

 

Dyretransportkøretøjets transportørs/førers navn og forretningsadresse (med blokbogstaver)


(1)  Indsæt dyretransportkøretøjets/-fartøjets registrerings- eller identifikationsnummer.

(2)  Overstreges, hvis det ikke er relevant.

(3)  Oplysning om midlet og koncentrationen indsættes.


BILAG II

Model til rengørings- og desinfektionscertifikat for dyretransportkøretøjer/-fartøjer, der kommer fra Libyen og Marokko

Undertegnede embedsmand bekræfter hermed at have kontrolleret:

1.

dyretransportkøretøjet(/-køretøjerne)/dyretransportfartøjet(/-fartøjerne) med registreringsnummer/-numre eller identifikationsnummer/-numre … (1) i dag og ved besigtigelse fundet, at lastrummet til dyr [køretøjets øvrige dele] (2), læsserampen, udstyret, der har været i kontakt med dyrene, hjulene og førerhuset samt beskyttelsestøj/støvler, der har været anvendt ved aflæsning, var tilfredsstillende rengjort

2.

oplysningerne forelagt i form af en erklæring, jf. bilag I til Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2217 (3) eller i en anden tilsvarende form, der omfatter punkterne i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2217.

Dato

Klokkeslæt

Sted

Kompetent myndighed

Embedsmandens underskrift (4)

 

 

 

 

 

Stempel:

Navn med blokbogstaver:


(1)  Indsæt dyretransportkøretøjets/-fartøjets registrerings- eller identifikationsnummer.

(2)  Overstreges, hvis det ikke er relevant.

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2217 af 27. november 2015 om forholdsregler mod indslæbning i Unionen af mund- og klovesygevirus fra Libyen og Marokko (EUT L 314 af 1.12.2015, s. 60).

(4)  Stemplet og underskriften skal have en farve, der afviger fra påtrykkets farve.


Top