EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2205

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2205 af 6. august 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for clearingforpligtelsen (EØS-relevant tekst)

OJ L 314, 1.12.2015, p. 13–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/02/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2205/oj

1.12.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 314/13


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/2205

af 6. august 2015

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for clearingforpligtelsen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (1), særlig artikel 5, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) er blevet underrettet om de OTC-rentederivatklasser, som visse centrale modparter (CCP'er) har fået tilladelse til at cleare. For hver af disse klasser har ESMA vurderet de kriterier, som er væsentlige for at lade dem være omfattet af clearingforpligtelsen, herunder standardiseringsgrad, volumen og likviditet samt tilgængelige prisfastsættelsesoplysninger. Med det overordnede formål at reducere den systemiske risiko har ESMA fastsat de OTC-rentederivatklasser, som bør være omfattet af clearingforpligtelsen i overensstemmelse med proceduren i forordning (EU) nr. 648/2012.

(2)

OTC-rentederivataftaler kan have en konstant notionel værdi, en variabel notionel værdi eller en betinget notionel værdi. Aftaler med en konstant notionel værdi har en notionel værdi, som ikke varierer over aftalens løbetid. Aftaler med en variabel notionel værdi har en notionel værdi, som varierer over aftalens løbetid på en forudsigelig måde. Aftaler med en betinget notionel værdi har en notionel værdi, som varierer over aftalens løbetid på en uforudsigelig måde. Betingede notionelle værdier betyder større kompleksitet for så vidt angår prisfastsættelsen og risikostyringen i forbindelse med OTC-rentederivataftaler og dermed også for så vidt angår CCP'ernes muligheder for at cleare dem. Denne omstændighed bør tages i betragtning ved fastsættelsen af de OTC-rentederivatklasser, som skal omfattes af clearingforpligtelsen.

(3)

Ved fastsættelsen af, hvilke OTC-derivataftaleklasser der bør være omfattet af clearingforpligtelsen, bør der tages hensyn til den særlige karakter for OTC-derivataftaler, der indgås med udstedere af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer eller med cover pools for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer. De OTC-rentederivatklasser, der omfattes af clearingforpligtelsen i henhold til denne forordning, bør således ikke omfatte aftaler, der indgås med udstedere af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer eller med cover pools for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, forudsat at de opfylder visse betingelser.

(4)

Forskellige modparter har forskellige behov med hensyn til den tid, der kræves til indførelse af de foranstaltninger, der er nødvendige til clearing af OTC-rentederivater omfattet af clearingforpligtelsen. For at sikre en korrekt og rettidig gennemførelse af denne forpligtelse bør modparterne opdeles i kategorier, således at tilstrækkeligt ensartede modparter omfattes af clearingforpligtelsen fra samme dato.

(5)

En første kategori bør omfatte både finansielle og ikke-finansielle modparter, som på datoen for denne forordnings ikrafttrædelse er clearingmedlemmer af mindst en af de relevante CCP'er og for mindst en af de OTC-rentederivatklasser, som er omfattet af clearingforpligtelsen, eftersom disse modparter allerede har erfaring med frivillig clearing og allerede har etableret forbindelserne til nævnte CCP'er med henblik på clearing af mindst en af disse klasser. Ikke-finansielle modparter, som er clearingmedlemmer, bør også medtages i denne første kategori, da deres erfaring og forudsætninger med hensyn til central clearing kan sammenlignes med de omfattede finansielle modparters.

(6)

En anden og tredje kategori bør omfatte finansielle modparter, som ikke er omfattet af første kategori, idet opdelingen baseres på omfanget af deres retlige og operationelle kapacitet vedrørende OTC-derivater. Aktivitetsniveauet i OTC-derivater bør tjene som grundlag for at differentiere de finansielle modparter efter omfanget af retlig og operationel kapacitet, og med henblik på opdelingen i anden og tredje kategori bør der derfor fastsættes en tærskelværdi baseret på den samlede gennemsnitlige notionelle værdi ved månedens slutning for ikke-centralt clearede derivater. Denne tærskeværdi bør fastsættes, så den sikrer en hensigtsmæssig opdeling af de mindre markedsdeltagere og samtidig gør det muligt at opfange en væsentlig risiko i anden kategori. Tærskelværdien bør tillige afstemmes efter den tærskel, som er vedtaget internationalt for marginkrav for ikke-centralt clearede derivater med henblik på at fremme regelkonvergens og begrænse modparternes overholdelsesomkostninger. I overensstemmelse med disse internationale standarder bør tærskelværdien, der som følge af den potentielle deling af risici inden for koncerner generelt gælder på koncernniveau, i forbindelse med investeringsfonde anvendes særskilt på hver fond, eftersom en fonds passiver normalt er adskilt fra såvel passiverne i andre fonde som forvalterens passiver. Tærskelværdien bør således anvendes særskilt på hver fond, så længe den enkelte investeringsfond i tilfælde af en fonds insolvens eller konkurs udgør en fuldstændig adskilt og ring-fenced pulje af aktiver, som ikke er sikret, garanteret eller understøttet af andre investeringsfonde eller forvalteren selv.

(7)

Visse alternative investeringsfonde (AIF'er) fanges ikke af definitionen af finansiel modpart i forordning (EU) nr. 648/2012, selv om omfanget af deres operationelle kapacitet vedrørende OTC-derivataftaler svarer til det, som kendetegner AIF'er omfattet af definitionen. AIF'er klassificeret som ikke-finansielle modparter bør derfor medtages i de samme kategorier af modparter som AIF'er klassificeret som finansielle modparter.

(8)

En fjerde kategori bør indeholde ikke-finansielle modparter, der ikke er omfattet af de øvrige kategorier som følge af deres i sammenligning med de andre kategorier af modparter mere begrænsede erfaring og operationelle kapacitet med hensyn til OTC-derivater og central clearing.

(9)

Ved fastsættelsen af den dato, hvor clearingforpligtelsen får virkning for modparter i første kategori, bør der tages hensyn til, at disse muligvis ikke har de nødvendige forudgående forbindelser med CCP'erne for alle de klasser, der er omfattet af clearingforpligtelsen. Hertil kommer, at modparter i denne kategori er springbrættet til clearing for modparter, der ikke er clearingmedlemmer, idet clearingordninger med direkte og indirekte kunder forventes at opleve en betydelig fremgang som følge af clearingforpligtelsens ikrafttrædelse. Endelig tegner denne første kategori af modparter sig for en væsentlig del af volumenen for så vidt angår de OTC-rentederivater, der allerede cleares, og volumenen af de transaktioner, der skal cleares, vil stige betydeligt efter den dato, fra hvilken clearingforpligtelsen i denne forordning får virkning. For modparter i første kategori bør en rimelig tidsramme til at forberede clearing af yderligere klasser, til at håndtere fremgangen i clearingordninger med direkte og indirekte kunder og til at tilpasse sig til den stigende volumen af transaktioner, der skal cleares, fastsættes til seks måneder.

(10)

Ved fastsættelsen af den dato, hvor clearingforpligtelsen får virkning for modparter i anden og tredje kategori, bør der tages hensyn til, at de fleste af dem vil få adgang til en CCP ved at blive direkte eller indirekte kunde hos et clearingmedlem. Denne proces kan tage mellem 12 og 18 måneder afhængigt af modparternes retlige og operationelle kapacitet samt forudsætninger med hensyn til etablering af de ordninger med clearingmedlemmer, som er nødvendige for at cleare aftalerne.

(11)

Ved fastsættelsen af den dato, hvor clearingforpligtelsen får virkning for modparter i fjerde kategori, bør der tages hensyn til deres retlige og operationelle kapacitet samt deres i sammenligning med andre kategorier af modparter mere begrænsede erfaring med OTC-derivater og central clearing.

(12)

For OTC-derivataftaler indgået mellem en modpart etableret i et tredjeland og en anden modpart etableret i Unionen, som tilhører den samme koncern, som er inkluderet i samme konsolidering på fuldt grundlag, og som er underlagt passende centraliserede risikovurderings-, målings- og kontrolprocedurer, bør der ske en udsættelse af datoen for anvendelsen af clearingforpligtelsen. Udsættelsen af anvendelsesdatoen skal sikre, at de omhandlede aftaler ikke omfattes af clearingforpligtelsen i en begrænset periode, fordi der ikke foreligger gennemførelsesretsakter i henhold til artikel 13, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012, som dækker OTC-derivataftalerne i bilaget til nærværende forordning og vedrører det retsområde, hvor tredjelandsmodparten er etableret. De kompetente myndigheder bør på forhånd kunne efterprøve, at de modparter, som indgår disse aftaler, tilhører den samme koncern og opfylder de andre betingelser for koncerninterne transaktioner i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012.

(13)

I modsætning til, hvad der gælder for OTC-derivater, hvis modparter er ikke-finansielle modparter, skal clearingforpligtelsen, hvis modparterne i OTC-derivataftaler er finansielle modparter, i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012 anvendes på aftaler indgået efter underretningen af ESMA om en CCP's tilladelse til at cleare en bestemt OTC-derivatklasse, men før den dato, hvor clearingforpligtelsen får virkning, forudsat at sådanne aftalers restløbetid på datoen, hvor clearingforpligtelsen for virkning, retfærdiggør dette. Anvendelsen af clearingforpligtelsen på sådanne aftaler bør ske ud fra en målsætning om at sikre en ensartet og sammenhængende anvendelse af forordning (EU) nr. 648/2012, at sikre den finansielle stabilitet og reducere den systemiske risiko samt at skabe lige vilkår for markedsdeltagerne, når en OTC-derivataftaleklasse erklæres omfattet af clearingforpligtelsen. Den mindste restløbetid bør derfor fastsættes på et niveau, som sikrer, at denne målsætning nås.

(14)

Før ikrafttrædelsen af reguleringsmæssige tekniske standarder vedtaget i henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012 kan modparterne ikke forudse, om de OTC-derivataftaler, de indgår, vil blive omfattet af clearingforpligtelsen på den dato, hvor denne får virkning. Denne usikkerhed har en betydelig indvirkning på markedsdeltagernes muligheder for nøjagtigt at prisfastsætte de OTC-derivataftaler, de indgår, eftersom centralt clearede aftaler er omfattet af en anden ordning for sikkerhedsstillelse end ikke-centralt clearede aftaler. Et krav om fremtidig clearing (»frontloading«, »forward-clearing«) af OTC-derivataftaler indgået før nærværende forordnings ikrafttrædelse uanset disses restløbetid på den dato, hvor clearingforpligtelsen får virkning, kan begrænse modparternes mulighed for at afdække deres markedsrisici tilstrækkeligt og enten påvirke markedets funktion og den finansielle stabilitet eller afskære modparterne fra at udøve deres sædvanlige aktiviteter, i og med at de afdækker risiciene med andre egnede midler.

(15)

OTC-derivataftaler indgået efter denne forordnings ikrafttrædelse og før clearingforpligtelsen får virkning, bør desuden ikke omfattes af clearingforpligtelsen, før modparterne i disse aftaler kan bestemme, hvilken kategori de tilhører, om de er omfattet af clearingforpligtelsen for en bestemt aftale, herunder deres koncerninterne transaktioner, og før de kan gennemføre de foranstaltninger, der er nødvendige for at kunne indgå disse aftaler under hensyn til clearingforpligtelsen. For at bevare markedets velordnede funktion og stabilitet samt lige vilkår for alle modparter giver det derfor god mening at argumentere for, at sådanne aftaler ikke bør omfattes af clearingforpligtelsen, uanset deres restløbetider.

(16)

OTC-derivataftaler indgået efter underretningen af ESMA om en CCP's tilladelse til at cleare en bestemt OTC-derivatklasse, men før den dato, hvor clearingforpligtelsen får virkning, bør ikke være omfattet af clearingforpligtelsen, hvis de ikke i væsentlig grad er relevante for den systemiske risiko, eller hvis det på anden måde kan bringe den ensartede og sammenhængende anvendelse af forordning (EU) nr. 648/2012 i fare at lade sådanne aftaler være omfattet af clearingforpligtelsen. Modpartskreditrisiko knyttet til OTC-rentederivataftaler med længere løbetider er i markedet i længere tid end modpartskreditrisiko knyttet til OTC-rentederivater med korte restløbetider. At pålægge aftaler med korte restløbetider en clearingforpligtelse vil medføre en byrde for modparterne, som ikke står i forhold til risikoreduktionen. Hertil kommer, at OTC-rentederivater med korte restløbetider udgør en forholdsvis lille del af det samlede marked og derfor en forholdsvis lille del af den samlede systemiske risiko knyttet til dette marked. De mindste restløbetider bør derfor fastsættes på et niveau, som sikrer, at aftaler med restløbetider på blot nogle få måneder ikke omfattes af clearingforpligtelsen.

(17)

Modparter i tredje kategori bærer en forholdsvis begrænset del af den samlede systemiske risiko, og omfanget af deres retlige og operationelle kapacitet vedrørende OTC-derivater er mindre, end hvad der gælder for modparter i første og anden kategori. Væsentlige elementer i OTC-derivataftalerne, herunder fastsættelse af prisen på OTC-rentederivater omfattet af clearingforpligtelsen og indgået før denne forpligtelse får virkning, skal tilpasses inden for korte tidsfrister med henblik på at inkorporere den clearing, som først vil finde sted flere måneder efter aftalens indgåelse. Denne proces med fremtidig clearing indebærer væsentlige tilpasninger af prisfastsættelsesmodellen og ændringer i dokumentationen af disse OTC-derivataftaler. Modparter i tredje kategori har meget begrænsede muligheder for at inkorporere fremtidig clearing i deres OTC-derivataftaler. Et krav om clearing af OTC-derivataftaler indgået før clearingforpligtelsen får virkning for disse modparter, kan derfor begrænse disses mulighed for at afdække deres risici tilstrækkeligt og enten påvirke markedets funktion og stabilitet eller afskære dem fra at udøve deres sædvanlige aktiviteter, hvis de ikke kan fortsætte med afdækningen. OTC-derivataftaler indgået af modparter i tredje kategori før den dato, hvor clearingforpligtelsen får virkning, bør derfor ikke være omfattet af clearingforpligtelsen.

(18)

OTC-derivataftaler indgået mellem modparter tilhørende den samme koncern kan desuden undtages fra clearing, forudsat at visse betingelser er opfyldt, for at undgå at begrænse effektiviteten af koncerninterne risikostyringsprocedurer og dermed underminere opnåelsen af det overordnede formål med forordning (EU) nr. 648/2012. Koncerninterne transaktioner, som opfylder visse betingelser, og som er indgået før den dato, hvor clearingforpligtelsen får virkning for disse transaktioner, bør derfor ikke være omfattet af clearingforpligtelsen.

(19)

Denne forordning er baseret på udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder forelagt Kommissionen af ESMA.

(20)

Kommissionen underrettede ESMA om, at den agtede at godkende det af ESMA foreslåede udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med ændringer i overensstemmelse med proceduren i artikel 10, stk. 1, femte og sjette afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (2). ESMA vedtog en formel udtalelse om disse ændringer, som den forelagde Kommissionen.

(21)

ESMA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som denne forordning er baseret på, analyseret de potentielle omkostninger og fordele, indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder nedsat ved artikel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010 og hørt Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

OTC-derivatklasser omfattet af clearingforpligtelsen

1.   De i bilaget anførte OTC-derivatklasser er omfattet af clearingforpligtelsen.

2.   De i bilaget anførte OTC-derivatklasser omfatter ikke aftaler, der indgås med udstedere af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer eller med cover pools for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, forudsat at disse aftaler opfylder alle følgende betingelser:

a)

de anvendes udelukkende til afdækning af sådanne rente- eller valuta-»mismatches« i cover poolen, som er knyttet til den særligt dækkede obligation eller særligt dækkede realkreditobligation

b)

de er registreret eller opført i cover poolen for den særligt dækkede obligation eller særligt dækkede realkreditobligation i overensstemmelse med national lovgivning om særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

c)

de opsiges ikke, i tilfælde af at udstederen af den særligt dækkede obligation eller særligt dækkede realkreditobligation eller cover poolen afvikles eller bliver insolvent

d)

modparten i det OTC-derivat, som indgås med udstedere af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer eller med cover pools for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, er mindst ligestillet med indehaverne af de særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, medmindre modparten i det OTC-derivat, som indgås med udstedere af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer eller med cover pools for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, er den misligholdende eller berørte part eller giver afkald på at være ligestillet

e)

de særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer opfylder kravene i artikel 129 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (3) og er omfattet af et reguleringsmæssigt krav om sikkerhedsstillelse på mindst 102 %.

Artikel 2

1.   Med henblik på artikel 3 og 4 opdeles modparterne omfattet af clearingforpligtelsen i følgende kategorier:

a)

kategori 1 — modparter, som på datoen for denne forordnings ikrafttrædelse for mindst en af OTC-derivatklasserne i nærværende forordnings bilag er clearingmedlemmer som defineret i artikel 2, nr. 14), i forordning (EU) nr. 648/2012 af mindst en af de CCP'er, som før nævnte dato har fået tilladelse eller er anerkendt til at cleare mindst en af disse klasser

b)

kategori 2 — modparter ikke omfattet af kategori 1, som tilhører en koncern, hvis samlede gennemsnitlige udestående notionelle bruttoværdi ved månedens slutning for ikke-centralt clearede derivater for januar, februar og marts 2016 overstiger 8 mia. EUR, og som er enten:

i)

finansielle modparter eller

ii)

alternative investeringsfonde som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU (4), som er ikke-finansielle modparter

c)

kategori 3 — modparter ikke omfattet af kategori 1 eller 2, som er enten:

i)

finansielle modparter eller

ii)

alternative investeringsfonde som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 2011/61/EU, som er ikke-finansielle modparter

d)

kategori 4 — ikke-finansielle modparter, som ikke er omfattet af kategori 1, 2 eller 3.

2.   Med henblik på beregning af den i stk. 1, litra b), omhandlede samlede gennemsnitlige udestående notionelle bruttoværdi for koncernen ved månedens slutning medtages alle koncernens ikke-centralt clearede derivater, herunder valutaterminsforretninger, swaps og valutaswaps.

3.   Hvis modparterne er alternative investeringsfonde som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 2011/61/EU eller institutter for kollektiv investering i værdipapirer som defineret i artikel 1, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF (5), gælder den tærskelværdi på 8 mia. EUR, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1, litra b), individuelt på fondsniveau.

Artikel 3

Datoer, fra hvilke clearingforpligtelsen får virkning

1.   Med henblik på aftaler vedrørende en OTC-derivatklasse anført i bilaget får clearingforpligtelsen virkning den:

a)

21. juni 2016 for modparter i kategori 1

b)

21. december 2016 for modparter i kategori 2

c)

21. juni 2017 for modparter i kategori 3

d)

21. december 2018 for modparter i kategori 4.

Hvis en aftale er indgået mellem to modparter omfattet af forskellige kategorier af modparter, er datoen, fra hvilken clearingforpligtelsen får virkning for den pågældende aftale, den seneste dato.

2.   For så vidt angår aftaler vedrørende en OTC-derivatklasse anført i bilaget, som er indgået mellem andre modparter end modparter i kategori 4, som udgør en del af den samme koncern, og hvor den ene modpart er etableret i et tredjeland og den anden modpart er etableret i Unionen, får clearingforpligtelsen uanset stk. 1, litra a), b) og c), virkning:

a)

den 21. december 2018, såfremt der ikke er vedtaget nogen afgørelse om ækvivalens i henhold til artikel 13, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012 med henblik på nævnte forordnings artikel 4, som dækker OTC-derivataftalerne i bilaget til nærværende forordning og vedrører det relevante tredjeland, eller

b)

den seneste af følgende datoer, såfremt der er vedtaget en afgørelse om ækvivalens i henhold til artikel 13, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012 med henblik på nævnte forordnings artikel 4, som dækker OTC-derivataftalerne i bilaget til nærværende forordning og vedrører det relevante tredjeland:

i)

60 dage efter ikrafttrædelsen af den afgørelse, som er vedtaget i henhold til artikel 13, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012 med henblik på nævnte forordnings artikel 4, som dækker OTC-derivataftalerne i bilaget til nærværende forordning og vedrører det relevante tredjeland

ii)

den dato, hvor clearingforpligtelsen får virkning i henhold til stk. 1.

Denne undtagelse finder kun anvendelse, hvis modparterne opfylder følgende betingelser:

a)

den modpart, som er etableret i et tredjeland, er enten en finansiel modpart eller en ikke-finansiel modpart

b)

den modpart, som er etableret i Unionen, er:

i)

en finansiel modpart, en ikke-finansiel modpart, et finansielt holdingselskab, et finansieringsinstitut eller en virksomhed, der yder accessoriske tjenester, der er underlagt passende tilsynskrav, og den modpart, der er omhandlet i litra a), er en finansiel modpart, eller

ii)

enten en finansiel modpart eller en ikke-finansiel modpart, og den modpart, der er omhandlet i litra a), er en ikke-finansiel modpart

c)

begge modparter er inkluderet i den samme konsolidering på fuldt grundlag i overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012

d)

begge modparter er underlagt passende, centraliserede risikovurderings-, målings- og kontrolprocedurer

e)

den modpart, der er etableret i Unionen, har skriftligt underrettet sin kompetente myndighed om, at betingelserne i litra a), b), c) og d) er opfyldt, og den kompetente myndighed har inden for 30 kalenderdage efter modtagelsen af underretningen bekræftet, at nævnte betingelser er opfyldt.

Artikel 4

Mindste restløbetid

1.   For finansielle modparter i kategori 1 er den i artikel 4, stk. 1, litra b), nr. ii), i forordning (EU) nr. 648/2012 omhandlede mindste restløbetid på den dato, hvor clearingforpligtelsen får virkning:

a)

50 år for aftaler, som er indgået eller nyordnet inden den 21. februar 2016, som tilhører klasserne i tabel 1 eller 2 i bilaget

b)

3 år for aftaler, som er indgået eller nyordnet inden den 21. februar 2016, som tilhører klasserne i tabel 3 eller 4 i bilaget

c)

6 måneder for aftaler, som er indgået eller nyordnet den 21. februar 2016 eller senere, som tilhører klasserne i tabel 1-4 i bilaget.

2.   For finansielle modparter i kategori 2 er den i artikel 4, stk. 1, litra b), nr. ii), i forordning (EU) nr. 648/2012 omhandlede mindste restløbetid på den dato, hvor clearingforpligtelsen får virkning:

a)

50 år for aftaler, som er indgået eller nyordnet inden den 21. maj 2016, som tilhører klasserne i tabel 1 eller 2 i bilaget

b)

3 år for aftaler, som er indgået eller nyordnet inden den 21. maj 2016, som tilhører klasserne i tabel 3 eller 4 i bilaget

c)

6 måneder for aftaler, som er indgået eller nyordnet den 21. maj 2016 eller senere, som tilhører klasserne i tabel 1-4 i bilaget.

3.   For finansielle modparter i kategori 3 og transaktioner omhandlet i denne forordnings artikel 3, stk. 2, som er indgået mellem finansielle modparter, er den i artikel 4, stk. 1, litra b), nr. ii), i forordning (EU) nr. 648/2012 omhandlede mindste restløbetid på den dato, hvor clearingforpligtelsen får virkning:

a)

50 år for aftaler, som tilhører klasserne i tabel 1 eller 2 i bilaget

b)

3 år for aftaler, som tilhører klasserne i tabel 3 eller 4 i bilaget.

4.   Hvis en aftale er indgået mellem to finansielle modparter tilhørende forskellige kategorier eller mellem to finansielle modparter involveret i transaktioner omhandlet i artikel 3, stk. 2, er den mindste restløbetid, som skal tages i betragtning med henblik på nærværende artikel, den længste af de gældende restløbetider.

Artikel 5

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. august 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32).


BILAG

OTC-rentederivatklasser omfattet af clearingforpligtelsen

Tabel 1

Basisswapklasser

Id

Type

Referenceindeks

Afviklingsvaluta

Løbetid

Afviklingsvalutatype

Optionalitet

Notionel værdi type

A.1.1

Basis

Euribor

EUR

28D-50Å

Fælles valuta

Nej

Konstant eller variabel

A.1.2

Basis

Libor

GBP

28D-50Å

Fælles valuta

Nej

Konstant eller variabel

A.1.3

Basis

Libor

JPY

28D-30Å

Fælles valuta

Nej

Konstant eller variabel

A.1.4

Basis

Libor

USD

28D-50Å

Fælles valuta

Nej

Konstant eller variabel


Tabel 2

Fixed- to- floating renteswapklasser

Id

Type

Referenceindeks

Afviklingsvaluta

Løbetid

Afviklingsvalutatype

Optionalitet

Notionel værdi type

A.2.1

Fixed- to- floating

Euribor

EUR

28D-50Å

Fælles valuta

Nej

Konstant eller variabel

A.2.2

Fixed- to- floating

Libor

GBP

28D-50Å

Fælles valuta

Nej

Konstant eller variabel

A.2.3

Fixed- to- floating

Libor

JPY

28D-30Å

Fælles valuta

Nej

Konstant eller variabel

A.2.4

Fixed- to- floating

Libor

USD

28D-50Å

Fælles valuta

Nej

Konstant eller variabel


Tabel 3

Klasser af forward rate agreements

Id

Type

Referenceindeks

Afviklingsvaluta

Løbetid

Afviklingsvalutatype

Optionalitet

Notionel værdi type

A.3.1

FRA

Euribor

EUR

3D-3Å

Fælles valuta

Nej

Konstant eller variabel

A.3.2

FRA

Libor

GBP

3D-3Å

Fælles valuta

Nej

Konstant eller variabel

A.3.3

FRA

Libor

USD

3D-3Å

Fælles valuta

Nej

Konstant eller variabel


Tabel 4

Klasser af dag-til-dag indeksswaps

Id

Type

Referenceindeks

Afviklingsvaluta

Løbetid

Afviklingsvalutatype

Optionalitet

Notionel værdi type

A.4.1

OIS

EONIA

EUR

7D-3Å

Fælles valuta

Nej

Konstant eller variabel

A.4.2

OIS

FedFunds

USD

7D-3Å

Fælles valuta

Nej

Konstant eller variabel

A.4.3

OIS

SONIA

GBP

7D-3Å

Fælles valuta

Nej

Konstant eller variabel


Top