EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2197

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2197 af 27. november 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår snævert forbundne valutaer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (EØS-relevant tekst)

OJ L 313, 28.11.2015, p. 30–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/03/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2197/oj

28.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 313/30


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2197

af 27. november 2015

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår snævert forbundne valutaer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 354, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til standardmetoden for markedsrisiko kan institutterne opfylde lavere kapitalgrundlagskrav i forbindelse med valutakursrisiko i relation til matchede positioner i to valutaer, hvis disse anses for at være »snævert forbundne« i overensstemmelse med den metode, der er fastsat i artikel 354, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.

(2)

Ved udarbejdelsen af lister over snævert forbundne valutaer bør man anvende den almindelige markedspraksis med at omregne det maksimale tab over 10 dage til et maksimalt tab på dagsbasis ved at dividere det maksimale valutakursudsving på 4 % med kvadratroden af 10. Tærskelværdien for det maksimale daglige udsving i værdien af en valuta udtrykt i en anden bør derfor fastsættes til 1,265 %.

(3)

Daglige procentvise valutakursudsving bør fastsættes som forskellen mellem Napiers logaritme (NapLog) til værdien af en valuta udtrykt i en anden, som den kan konstateres på to på hinanden følgende dage.

(4)

Den absolutte værdi af den resulterende, procentvise ændring bør sammenlignes med tærskelværdien af det maksimale daglige udsving i værdien af en valuta udtrykt i en anden på 1,265 %. Enhver værdi, som overstiger denne tærskelværdi, bør anses for en overskridelse af det maksimale tab over 10 dage på 4 %.

(5)

Det er nødvendigt at fastsætte et loft over det antal tab, der kan accepteres, forstået således, at to valutaer, som overskrider denne grænse, ikke kan anses som forbundne, jf. artikel 354 i forordning (EU) nr. 575/2013. Endvidere bør der ved beregningen af loftet over det antal tab, der kan accepteres, medregnes både lange og korte positioner i den pågældende valuta. Antallet af tilladte overskridelser bør rundes ned, og det maksimale antal overskridelser bør følgelig fastsættes til 7 overskridelser af det maksimale tab i løbet af de 3 foregående år og til 65 overskridelser af det maksimale tab i de 5 foregående år.

(6)

Artikel 354, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 tillader kun lavere kapitalgrundlagskrav i relation til positioner i »relevante snævert forbundne valutaer«. Som følge heraf bør kun sådanne valutapar vurderes i forhold til kriterierne for identifikation af snævert forbundne valutaer, som er dannet mellem hver af de forskellige EU-valutaer og en række valutaer fra tredjelande med relevans for finansielle institutter i EU.

(7)

Visse andre valutapar, der udelukkende omfatter valutaer fra tredjelande, bør også indgå i vurderingen under hensyntagen til deres relevans for institutters porteføljer i Unionen. På baggrund af kravene i artikel 354, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 vedrørende de relevante observationsperioder bør desuden kun valutaer, for hvilke der eksisterer tidsserier med daglige observationer over en femårsperiode fra en pålidelig kilde, tages i betragtning ved overvejelserne om, hvilke valutaer der skal indgå i vurderingen.

(8)

I artikel 354, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013 fastsættes en særlig regel for valutapar dannet mellem euroen og valutaen for de medlemsstater, som deltager i anden fase af Den Økonomiske og Monetære Union (»ERM II«), og mellem ERM II-valutaerne indbyrdes. Par, der omfatter de pågældende valutaer, bør derfor ikke betragtes som »relevante«. Derimod bør par dannet af en ERM II-valuta på den ene side og en anden valuta end euro eller en anden ERM II-valuta på den anden side betragtes som »relevante«.

(9)

Derfor bør der foretages en vurdering af korrelationen af hver enkelt valutapar dannet ved kombination af de valutaer, der er opført i bilaget til denne forordning.

(10)

For at skabe sikkerhed med hensyn til anvendelsen af listen over snævert forbundne valutaer bør listen tages op til gennemgang, jf. artikel 29, stk. 1, litra d), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (2). Af samme grund bør denne gennemgang foretages med regelmæssige mellemrum og på samme eller næsten samme dato(er) på årsbasis, medmindre udviklingen på markedet kræver, at en sådan gennemgang foretages ekstraordinært på andre tidspunkter.

(11)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen.

(12)

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i forordning (EU) nr. 1093/2010 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De valutapar, som opfylder kravene i artikel 354, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013, er opført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).


BILAG

Liste over snævert forbundne valutaer

Del 1 — Liste over snævert forbundne valutaer i relation til euro (EUR)

Albansk lek (ALL), bosnisk-hercegovinsk mark (BAM), bulgarsk lev (BGN), tjekkisk koruna (CZK), britisk pund (GBP), kroatisk kuna (HRK), marokkansk dirham (MAD), rumænsk leu (RON).

Del 2 — Liste over snævert forbundne valutaer i relation til emiratarabisk dirham (AED)

Angolansk kwanza (AOA), canadisk dollar (CAD), kinesisk yuan (CNY), britisk pund (GBP), hongkongsk dollar (HKD), libanesisk pund (LBP), Macao pataca (MOP), peruansk nuevo sol (PEN), filippinsk peso (PHP), singaporeansk dollar (SGD), thailandsk baht (THB), taiwansk dollar (TWD), US-dollar (USD).

Del 3 — Liste over snævert forbundne valutaer i relation til albansk lek (ALL)

Bosnisk-hercegovinsk mark (BAM), bulgarsk lev (BGN), tjekkisk koruna (CZK), dansk krone (DKK), kroatisk kuna (HRK), marokkansk dirham (MAD), rumænsk leu (RON), euro (EUR).

Del 4 — Liste over snævert forbundne valutaer i relation til angolansk kwanza (AOA)

Emiratarabisk dirham (AED), kinesisk yuan (CNY), hongkongsk dollar (HKD), libanesisk pund (LBP), Macao pataca (MOP), peruansk nuevo sol (PEN), filippinsk peso (PHP), singaporeansk dollar (SGD), thailandsk baht (THB), taiwansk dollar (TWD), US-dollar (USD).

Del 5 — Liste over snævert forbundne valutaer i relation til bosnisk-hercegovinsk mark (BAM)

Albansk lek (ALL), bulgarsk lev (BGN), tjekkisk koruna (CZK), dansk krone (DKK), britisk pund (GBP), kroatisk kuna (HRK), marokkansk dirham (MAD), rumænsk leu (RON), euro (EUR).

Del 6 — Liste over snævert forbundne valutaer i relation til bulgarsk lev (BGN)

Albansk lek (ALL), bosnisk-hercegovinsk mark (BAM), tjekkisk koruna (CZK), dansk krone (DKK), britisk pund (GBP), kroatisk kuna (HRK), marokkansk dirham (MAD), rumænsk leu (RON), euro (EUR).

Del 7 — Liste over snævert forbundne valutaer i relation til canadisk dollar (CAD)

Emiratarabisk dirham (AED), hongkongsk dollar (HKD), Macao pataca (MOP), singaporeansk dollar (SGD), taiwansk dollar (TWD), US-dollar (USD).

Del 8 — Liste over snævert forbundne valutaer i relation til kinesisk yuan (CNY)

Emiratarabisk dirham (AED), angolansk kwanza (AOA), britisk pund (GBP), hongkongsk dollar (HKD), libanesisk pund (LBP), Macao pataca (MOP), peruansk nuevo sol (PEN), filippinsk peso (PHP), singaporeansk dollar (SGD), thailandsk baht (THB), taiwansk dollar (TWD), US-dollar (USD).

Del 9 — Liste over snævert forbundne valutaer i relation til tjekkisk koruna (CZK)

Albansk lek (ALL), bosnisk-hercegovinsk mark (BAM), bulgarsk lev (BGN), dansk krone (DKK), kroatisk kuna (HRK), marokkansk dirham (MAD), rumænsk leu (RON), euro (EUR).

Del 10 — Liste over snævert forbundne valutaer i relation til dansk krone (DKK)

Albansk lek (ALL), bosnisk-hercegovinsk mark (BAM), bulgarsk lev (BGN), tjekkisk koruna (CZK), britisk pund (GBP), kroatisk kuna (HRK), marokkansk dirham (MAD), rumænsk leu (RON), singaporeansk dollar (SGD).

Del 11 — Liste over snævert forbundne valutaer i relation til britisk pund (GBP)

Emiratarabisk dirham (AED), bosnisk-hercegovinsk mark (BAM), bulgarsk lev (BGN), kinesisk yuan (CNY), dansk krone (DKK), hongkongsk dollar (HKD), kroatisk kuna (HRK), libanesisk pund (LBP), marokkansk dirham (MAD), Macao pataca (MOP), singaporeansk dollar (SGD), taiwansk dollar (TWD), US-dollar (USD), euro (EUR).

Del 12 — Liste over snævert forbundne valutaer i relation til hongkongsk dollar (HKD)

Emiratarabisk dirham (AED), angolansk kwanza (AOA), canadisk dollar (CAD), kinesisk yuan (CNY), britisk pund (GBP), libanesisk pund (LBP), Macao pataca (MOP), peruansk nuevo sol (PEN), filippinsk peso (PHP), singaporeansk dollar (SGD), thailandsk baht (THB), taiwansk dollar (TWD), US-dollar (USD).

Del 13 — Liste over snævert forbundne valutaer i relation til kroatisk kuna (HRK)

Albansk lek (ALL), bosnisk-hercegovinsk mark (BAM), bulgarsk lev (BGN), tjekkisk koruna (CZK), dansk krone (DKK), britisk pund (GBP), marokkansk dirham (MAD), rumænsk leu (RON), singaporeansk dollar (SGD), euro (EUR).

Del 14 — Liste over snævert forbundne valutaer i relation til sydkoreansk won (KRW)

Peruansk nuevo sol (PEN), filippinsk peso (PHP), singaporeansk dollar (SGD), taiwansk dollar (TWD).

Del 15 — Liste over snævert forbundne valutaer i relation til libanesisk pund (LBP)

Emiratarabisk dirham (AED), angolansk kwanza (AOA), kinesisk yuan (CNY), britisk pund (GBP), hongkongsk dollar (HKD), Macao pataca (MOP), peruansk nuevo sol (PEN), filippinsk peso (PHP), singaporeansk dollar (SGD), thailandsk baht (THB), taiwansk dollar (TWD), US-dollar (USD).

Del 16 — Liste over snævert forbundne valutaer i relation til marokkansk dirham (MAD)

Albansk lek (ALL), bosnisk-hercegovinsk mark (BAM), bulgarsk lev (BGN), tjekkisk koruna (CZK), dansk krone (DKK), britisk pund (GBP), kroatisk kuna (HRK), rumænsk leu (RON), singaporeansk dollar (SGD), thailandsk baht (THB), taiwansk dollar (TWD), euro (EUR).

Del 17 — Liste over snævert forbundne valutaer i relation til Macao pataca (MOP)

Emiratarabisk dirham (AED), angolansk kwanza (AOA), canadisk dollar (CAD), kinesisk yuan (CNY), britisk pund (GBP), hongkongsk dollar (HKD), libanesisk pund (LBP), peruansk nuevo sol (PEN), filippinsk peso (PHP), singaporeansk dollar (SGD), thailandsk baht (THB), taiwansk dollar (TWD), US-dollar (USD).

Del 18 — Liste over snævert forbundne valutaer i relation til peruansk nuevo sol (PEN)

Emiratarabisk dirham (AED), angolansk kwanza (AOA), kinesisk yuan (CNY), hongkongsk dollar (HKD), sydkoreansk won (KRW), libanesisk pund (LBP), Macao pataca (MOP), filippinsk peso (PHP), singaporeansk dollar (SGD), thailandsk baht (THB), taiwansk dollar (TWD), US-dollar (USD).

Del 19 — Liste over snævert forbundne valutaer i relation til filippinsk peso (PHP)

Emiratarabisk dirham (AED), angolansk kwanza (AOA), kinesisk yuan (CNY), hongkongsk dollar (HKD), sydkoreansk won (KRW), libanesisk pund (LBP), Macao pataca (MOP), malaysisk ringgit (MYR), peruansk nuevo sol (PEN), singaporeansk dollar (SGD), thailandsk baht (THB), taiwansk dollar (TWD), US-dollar (USD).

Del 20 — Liste over snævert forbundne valutaer i relation til rumænsk leu (RON)

Albansk lek (ALL), bosnisk-hercegovinsk mark (BAM), bulgarsk lev (BGN), tjekkisk koruna (CZK), dansk krone (DKK), kroatisk kuna (HRK), marokkansk dirham (MAD), euro (EUR).

Del 21 — Liste over snævert forbundne valutaer i relation til singaporeansk dollar (SGD)

Emiratarabisk dirham (AED), angolansk kwanza (AOA), canadisk dollar (CAD), kinesisk yuan (CNY), dansk krone (DKK), britisk pund (GBP), hongkongsk dollar (HKD), kroatisk kuna (HRK), sydkoreansk won (KRW), libanesisk pund (LBP), marokkansk dirham (MAD), Macao pataca (MOP), malaysisk ringgit (MYR), peruansk nuevo sol (PEN), filippinsk peso (PHP), thailandsk baht (THB), taiwansk dollar (TWD), US-dollar (USD).

Del 22 — Liste over snævert forbundne valutaer i relation til thailandsk baht (THB)

Emiratarabisk dirham (AED), angolansk kwanza (AOA), kinesisk yuan (CNY), hongkongsk dollar (HKD), libanesisk pund (LBP), marokkansk dirham (MAD), Macao pataca (MOP), peruansk nuevo sol (PEN), filippinsk peso (PHP), singaporeansk dollar (SGD), taiwansk dollar (TWD), US-dollar (USD).

Del 23 — Liste over snævert forbundne valutaer i relation til taiwansk dollar (TWD)

Emiratarabisk dirham (AED), angolansk kwanza (AOA), canadisk dollar (CAD), kinesisk yuan (CNY), britisk pund (GBP), hongkongsk dollar (HKD), sydkoreansk won (KRW), libanesisk pund (LBP), marokkansk dirham (MAD), Macao pataca (MOP), malaysisk ringgit (MYR), peruansk nuevo sol (PEN), filippinsk peso (PHP), singaporeansk dollar (SGD), thailandsk baht (THB), US-dollar (USD).

Del 24 — Liste over snævert forbundne valutaer i relation til US-dollar (USD)

Emiratarabisk dirham (AED), angolansk kwanza (AOA), canadisk dollar (CAD), kinesisk yuan (CNY), britisk pund (GBP), hongkongsk dollar (HKD), libanesisk pund (LBP), Macao pataca (MOP), peruansk nuevo sol (PEN), filippinsk peso (PHP), singaporeansk dollar (SGD), thailandsk baht (THB), taiwansk dollar (TWD).


Top