EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2174

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2174 af 24. november 2015 om det vejledende kompendium over miljøvenlige varer og tjenesteydelser, formatet for dataindberetning med henblik på europæiske miljøøkonomiske regnskaber og de nærmere retningslinjer for, strukturen i og hyppigheden af kvalitetsrapporterne i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 691/2011 om europæiske miljøøkonomiske regnskaber (EØS-relevant tekst)

OJ L 307, 25.11.2015, p. 17–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2174/oj

25.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 307/17


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2174

af 24. november 2015

om det vejledende kompendium over miljøvenlige varer og tjenesteydelser, formatet for dataindberetning med henblik på europæiske miljøøkonomiske regnskaber og de nærmere retningslinjer for, strukturen i og hyppigheden af kvalitetsrapporterne i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 691/2011 om europæiske miljøøkonomiske regnskaber

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 691/2011 af 6. juli 2011 om europæiske miljøøkonomiske regnskaber (1), særlig artikel 3, stk. 5, artikel 6, stk. 2, og artikel 7, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De europæiske miljøøkonomiske regnskaber som fastsat i forordning (EU) nr. 691/2011 har en modulstruktur, og der er navnlig et modul for regnskaber for sektoren for miljøvenlige varer og tjenesteydelser i bilag V.

(2)

Kommissionen bør fastlægge et vejledende kompendium over miljøvenlige varer og tjenesteydelser samt økonomiske aktiviteter, der skal være omfattet af bilag V, senest den 31. december 2015.

(3)

I henhold til artikel 6 i forordning (EU) nr. 691/2011 bør medlemsstaterne indberette de statistiske data elektronisk i et passende teknisk format, som skal fastlægges af Kommissionen. Initiativet Statistical Data and Metadata Exchange (SDMX) vedrørende statistiske og tekniske standarder for udveksling og deling af data og metadata blev iværksat af Den Internationale Betalingsbank, Den Europæiske Centralbank, Kommissionen (Eurostat), Den Internationale Valutafond, Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), FN og Verdensbanken. SDMX fastsætter statistiske og tekniske standarder for udveksling af officielle statistikker. Der bør derfor indføres et teknisk format i overensstemmelse med disse standarder. Medlemsstaterne bør ydes vejledning i, hvordan disse formater gennemføres i overensstemmelse med kravene i denne forordning. Disse retningslinjer bør fastlægges af Kommissionen (Eurostat) i tæt samarbejde med medlemsstaterne i det europæiske statistiske system.

(4)

Anvendelse af én enkelt standard for udveksling og indberetning af data til de statistikker, der er omfattet af forordning (EU) nr. 691/2011, vil bidrage positivt til integrering af forretningsprocesser på dette statistiske område.

(5)

I henhold til artikel 7, stk. 2, i forordning (EU) nr. 691/2011 bør medlemsstaterne forelægge Kommissionen (Eurostat) en rapport om kvaliteten af de indberettede data.

(6)

I henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EU) nr. 691/2011 bør Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter for at fastsætte de nærmere retningslinjer for, strukturen i og hyppigheden af kvalitetsrapporterne.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Vejledende kompendium over miljøvenlige varer og tjenesteydelser samt økonomiske aktiviteter

Det vejledende kompendium over miljøvenlige varer og tjenesteydelser samt økonomiske aktiviteter fastlægges som fastsat i bilaget.

Artikel 2

Teknisk format for indberetninger af data

Medlemsstaterne leverer de data, der kræves i henhold til forordning (EU) nr. 691/2011, ved at anvende dataformater, der er i overensstemmelse med SDMX. Kommissionen (Eurostat) stiller detaljeret dokumentation om disse formater til rådighed.

Artikel 3

De nærmere retningslinjer for, strukturen i og hyppigheden af kvalitetsrapporterne

1.   Hvert år forelægger medlemsstaterne Kommission (Eurostat) rapporter om kvaliteten af de i henhold til forordning (EU) nr. 691/2011 indberettede data, idet de overholder samme frister som dem, der er fastsat i afdeling 4 i bilag I-VI til nævnte forordning.

2.   Kvalitetsrapporterne skal indeholde følgende oplysninger:

a)

kvaliteten af de kilder, der er anvendt til data indberettet i henhold til forordning (EU) nr. 691/2011

b)

de tilpasninger, der er foretaget af de grundlæggende statistikker, for at bringe resultatet på linje med regnskabernes begreber og definitioner eller af andre metodologiske grunde

c)

skøn over og udarbejdelse af data, som ikke direkte stammer fra statistiske kilder

d)

de afbrydelser i tidsserier, som skyldes ændringer i metodologi eller datakilder, og de foranstaltninger, der er truffet, for at sikre, at tidsserierne er så sammenlignelige som muligt.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. november 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 192 af 22.7.2011, s. 1.


BILAG

For at lette en ensartet fastsættelse af bilag V til forordning (EU) nr. 691/2011 fastlægges der i dette bilag et vejledende kompendium over miljøvenlige varer og tjenesteydelser samt økonomiske aktiviteter. Kompendiet består af en liste over miljøvenlige varer og tjenesteydelser og en liste over økonomiske aktiviteter.

Varerne, tjenesteydelserne og de økonomiske aktiviteter bør være relevante på nationalt plan. Følgende aspekter kan anvendes til at vurdere relevans på nationalt plan:

a)

Produktionen af de pågældende varer og tjenesteydelser og de økonomiske aktiviteter er statistisk signifikante i landet.

b)

Der findes datakilder til estimering af de pågældende varer, tjenesteydelser og økonomiske aktiviteter.

Det vejledende kompendium er ikke udtømmende, og det udelukker ikke, at der kan være andre nationalt relevante varer, tjenesteydelser og økonomiske aktiviteter.

Miljøvenlige varer og tjenesteydelser

Økologiske landbrugs- (planter og husdyr) og akvakulturprodukter og hjælpetjenester

Brænde; andet træ, som overholder bæredygtighedsforanstaltninger

Tjenesteydelser i forbindelse med rehabilitering af mineområder

Tjenesteydelser i forbindelse med opsamling af drænvand for at forebygge forurening af grundvandet

Elektrisk og mere ressourceeffektivt transportudstyr; udstødningsrør og dele deraf (også partikelfiltre)

Instrumenter, maskiner og apparater til analyse af forurenende stoffer, filtrering eller rensning af gasser og væsker

Septiktanke, spande og lignende artikler, forsynet med huller, til filtrering af vand i kloakafløb; pumper til anvendelse ved spildevandsrensning, køretøjer til opsamling af spildevand og kloakrensning, aktivt kul til filtrering af vand

Rør til spildevandsrensningsanlæg og til vandhåndtering

Sække og poser til erstatning af plastposer; spande, kasser, containere og andre beholdere til opbevaring og transport af affald; plader, blokke og lignende varer af vegetabilske fibre, af halm eller affald af træ, agglomereret med mineralske bindemidler; forbrændingsanlæg og maskiner til affaldsbehandling (f.eks. på lossepladser)

Blybeholdere til radioaktivt affald

Tjenesteydelser i forbindelse med vedligeholdelse og reparation med henblik på reducering af vandspild

Særligt udstyr til produktion af energi fra vedvarende energikilder, f.eks. lagringssystemer til biogas, træfyrede kedler og andre apparater, solpaneler og solceller, hydrauliske turbiner og vandhjul, vindturbiner

Biobrændsler

Trækul, som overholder bæredygtighedsforanstaltninger

Varer til varme- og støjisolering hovedsagelig i bygninger, f.eks. korkprodukter, vinduer med tre isolerende lag, isoleringsmaterialer til facader, tage og andre bygningselementer som f.eks. materialer fremstillet af glasfibre, stenuld, cellulose, polymerer og polyurethan mv.

Istandsat træemballage

Særligt udstyr fremstillet til miljøbeskyttelse og ressourceforvaltningsprodukter, f.eks. termostater til regulering af opvarmning og afkøling, termostatregulerede ventiler, varmepumper, kondensationskedler, solvandvarmere

Udladningslamper som lavtrykslamper (f.eks. kompaktlysstoflamper) og de mest effektive husholdningsapparater

Regenereret gummi, i ubearbejdet form eller som plader eller bånd, sække og poser af bioplast

Maskiner til metalgenvinding

Tjenesteydelser i forbindelse med vedligeholdelse, reparation og installation af miljøvenlige varer

Elektricitet, gas og varme fra vedvarende energikilder

Afsaltet vand og opsamlet regnvand; vedligeholdelse af vandledninger for at mindske vandtab

Tjenesteydelser i forbindelse med kloakvæsen, f.eks. indsamling, transport og behandling af spildevand, drift, vedligeholdelse og rengøring af kloaksystemer

Tjenesteydelser i forbindelse med indsamling, behandling og bortskaffelse af ikke-farligt og farligt affald

Tjenesteydelser i forbindelse med behandling og bortskaffelse af nukleart affald

Tjenesteydelser i forbindelse med materialegenvinding; sekundære råmaterialer

Tjenesteydelser i forbindelse med rensning af jord, grundvand og overfladevand

Tjenesteydelser i forbindelse med rensning af luft

Tjenesteydelser i forbindelse med anden rensning og specialiseret forureningsbekæmpelse

Bygninger med lavt energiforbrug og passivbygninger og energirenovering af eksisterende bygninger

Tjenesteydelser i forbindelse med vedligeholdelse og reparation af vandforsyningsnet

Spildevands- og affaldsbehandlingsanlæg og kloaksystemer

Kraftværker til vedvarende energi, herunder installation af solcellepaneler

Lydisoleringsarbejde

Ingeniør- og arkitekttjenesteydelser i forbindelse med bygninger med lavt energiforbrug og passivbygninger og energirenovering af eksisterende bygninger

Ingeniør- og arkitekttjenesteydelser i forbindelse med projekter vedrørende vedvarende energi

Ingeniør- og arkitekttjenesteydelser i forbindelse med projekter vedrørende vand, spildevand og affaldshåndtering

Tjenesteydelser i forbindelse med teknisk inspektion af vejtransportkøretøjer for så vidt angår luftemissioner

Tjenesteydelser i forbindelse med FoU inden for miljøbeskyttelse og ressourceforvaltning

Tjenesteydelser i forbindelse med miljørådgivning

Offentligt affald og indsamling af skrald fra gaden

Administrationstjenesteydelser til miljøbeskyttelses- og ressourceforvaltningsformål

Uddannelsestjenesteydelser inden for miljøbeskyttelse og ressourceforvaltning

Miljømæssige tjenesteydelser ydet af organisationer og foreninger

Tjenesteydelser i forbindelse med naturreservater, herunder beskyttelse af truede dyrearter

Miljømæssige økonomiske aktiviteter

Økologiske landbrugs- (planter og husdyr) og akvakulturaktiviteter og hjælpetjenester

Brænde; anden træproduktion, som overholder bæredygtighedsforanstaltninger

Rehabilitering af mineområder

Opsamling af drænvand for at forhindre forurening af grundvandet

Fremstilling af elektrisk og mere ressourceeffektivt transportudstyr; udstødningsrør og dele deraf (også partikelfiltre)

Fremstilling af instrumenter, maskiner og apparater til analyse af forurenende stoffer, filtrering eller rensning af gasser og væsker

Fremstilling af septiktanke, spande og lignende artikler, forsynet med huller, til filtrering af vand i kloakafløb; pumper til anvendelse ved spildevandsrensning, køretøjer til opsamling af spildevand og kloakrensning, aktivt kul til filtrering af vand

Fremstilling af rør til spildevandsrensningsanlæg og til vandhåndtering

Fremstilling af sække og poser til erstatning af plastposer; spande, kasser, containere og andre beholdere til opbevaring og transport af affald; plader, blokke og lignende varer af vegetabilske fibre, af halm eller affald af træ, agglomereret med mineralske bindemidler; forbrændingsanlæg og maskiner til affaldsbehandling (f.eks. på lossepladser)

Fremstilling af blybeholdere til radioaktivt affald

Aktiviteter i forbindelse med vedligeholdelse og reparation med henblik på reducering af vandspild

Fremstilling af særligt udstyr til produktion af energi fra vedvarende energikilder, f.eks. lagringssystemer til biogas, træfyrede kedler og andre apparater, solpaneler og solceller, hydrauliske turbiner og vandhjul, vindturbiner

Fremstilling af biobrændsler

Fremstilling af trækul, som overholder bæredygtighedsforanstaltninger

Fremstilling af varer til varme- og støjisolering hovedsagelig i bygninger, f.eks. korkprodukter, vinduer med tre isolerende lag, isoleringsmaterialer til facader, tage og andre bygningselementer som f.eks. materialer fremstillet af glasfibre, stenuld, cellulose, polymerer og polyurethan mv.

Istandsættelse af træemballage

Fremstilling af særligt udstyr til miljøbeskyttelse og ressourceforvaltning, f.eks. termostater til regulering af opvarmning og afkøling, termostatregulerede ventiler, varmepumper, kondensationskedler, solvandvarmere

Fremstilling af udladningslamper som lavtrykslamper (f.eks. kompaktlysstoflamper) og de mest effektive husholdningsapparater

Fremstilling af regenereret gummi, i ubearbejdet form eller som plader eller bånd, sække og poser af bioplast

Fremstilling af maskiner til metalgenvinding

Aktiviteter i forbindelse med vedligeholdelse, reparation og installation af miljøvenlige varer

Produktion af elektricitet, gas og varme fra vedvarende energikilder

Afsaltning af vand og opsamling af regnvand; vedligeholdelse af vandledninger for at mindske vandtab

Levering af tjenesteydelser i forbindelse med kloakvæsen, f.eks. indsamling, transport og behandling af spildevand, drift, vedligeholdelse og rengøring af kloaksystemer

Levering af tjenesteydelser i forbindelse med indsamling, behandling og bortskaffelse af ikke-farligt og farligt affald

Levering af tjenesteydelser i forbindelse med behandling og bortskaffelse af nukleart affald

Levering af tjenesteydelser i forbindelse med materialegenvinding; produktion af sekundære råmaterialer

Levering af tjenesteydelser i forbindelse med rensning af jord, grundvand og overfladevand

Levering af tjenesteydelser i forbindelse med rensning af luft

Levering af tjenesteydelser i forbindelse med anden rensning og specialiseret forureningsbekæmpelse

Opførelse af bygninger med lavt energiforbrug og passivbygninger og energirenovering af eksisterende bygninger

Vedligeholdelse og reparation af vandforsyningsnet

Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med spildevands- og affaldsbehandlingsanlæg og kloaksystemer

Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med kraftværker til vedvarende energi, herunder installation af solcellepaneler

Lydisoleringsarbejde

Ingeniør- og arkitekttjenesteydelser i forbindelse med bygninger med lavt energiforbrug og passivbygninger og energirenovering af eksisterende bygninger

Ingeniør- og arkitekttjenesteydelser i forbindelse med projekter vedrørende vedvarende energi

Ingeniør- og arkitekttjenesteydelser i forbindelse med projekter vedrørende vand, spildevand og affaldshåndtering

Tjenesteydelser i forbindelse med teknisk inspektion af vejtransportkøretøjer for så vidt angår luftemissioner

Tjenesteydelser i forbindelse med FoU inden for miljøbeskyttelse og ressourceforvaltning

Tjenesteydelser i forbindelse med miljørådgivning

Offentligt affald og indsamling af skrald fra gaden

Administrationstjenesteydelser til miljøbeskyttelses- og ressourceforvaltningsformål

Uddannelsestjenesteydelser inden for miljøbeskyttelse og ressourceforvaltning

Miljømæssige tjenesteydelser ydet af organisationer og foreninger

Tjenesteydelser i forbindelse med naturreservater, herunder beskyttelse af truede dyrearter


Top