Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2112

Kommissionens forordning (EU) 2015/2112 af 23. november 2015 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 251/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 295/2008 om statistik over erhvervsstrukturer for så vidt angår tilpasningen af dataserierne efter revisionen af den aktivitetstilknyttede produktklassifikation (CPA) (EØS-relevant tekst)

OJ L 306, 24.11.2015, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2112/oj

24.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 306/4


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2112

af 23. november 2015

om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 251/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 295/2008 om statistik over erhvervsstrukturer for så vidt angår tilpasningen af dataserierne efter revisionen af den aktivitetstilknyttede produktklassifikation (CPA)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 295/2008 af 11. marts 2008 om statistik over erhvervsstrukturer (1), særlig artikel 11, stk. 2, litra e), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 295/2008 er der fastlagt en fælles ramme for indsamling, udarbejdelse, indberetning og evaluering af europæiske statistikker om virksomhedernes struktur, aktiviteter, konkurrenceevne og resultater i Unionen.

(2)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 451/2008 (2) er der fastlagt en statistisk aktivitetstilknyttet produktklassifikation (CPA) for at opfylde Unionens behov på det statistiske område.

(3)

I bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 251/2009 (3) er der fastlagt datarækker, opdelinger og betegnelser for produkter, der skal indberettes på grundlag af CPA.

(4)

Efter ikrafttrædelsen af Kommissionens forordning (EU) nr. 1209/2014 (4) er det nødvendigt at tilpasse bilag I til forordning (EF) nr. 251/2009 for så vidt angår opdelinger og betegnelser for visse produkter i forbindelse med de data, der skal indberettes på grundlag af CPA, for at bevare sammenlignelighed og overensstemmelse med de produktklassifikationsstandarder, der anvendes på internationalt plan.

(5)

Bilag I til forordning (EF) nr. 251/2009 bør derfor ændres.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 251/2009 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. november 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 97 af 9.4.2008, s. 13.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 451/2008 af 23. april 2008 om oprettelse af en ny statistisk aktivitetstilknyttet produktklassifikation (CPA) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3696/93 (EUT L 145 af 4.6.2008, s. 65).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 251/2009 af 11. marts 2009 om gennemførelse og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 295/2008 for så vidt angår de dataserier, der skal udarbejdes til statistikken over erhvervsstrukturer, og de nødvendige tilpasninger efter revisionen af den statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikation (CPA) (EUT L 86 af 31.3.2009, s. 170).

(4)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1209/2014 af 29. oktober 2014 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 451/2008 om oprettelse af en ny statistisk aktivitetstilknyttet produktklassifikation (CPA) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3696/93 (EUT L 336 af 22.11.2014, s. 1).


BILAG

I bilag I til forordning (EF) nr. 251/2009 foretages følgende ændringer:

1.

I punkt 1 »TJENESTEYDELSER« i tabellen »Række 1E«, »Opdeling efter aktivitet«, »Særlige aggregater«, affattes »HIT«, »MHT«, »MLT« og »LOT« således:

»HIT

Højteknologisk fremstillingsvirksomhed (NACE rev. 2: 21 + 26 + 30.3)

MHT

Mellemhøjteknologisk fremstillingsvirksomhed (NACE rev. 2: 20 + 25.4 + 27 + 28 + 29 + 30-30.1-30.3 + 32.5)

MLT

Mellemlavteknologisk fremstillingsvirksomhed (NACE rev. 2: 18.2 + 19 + 22 + 23 + 24 + 25-25.4 + 30.1 + 33)

LOT

Lavteknologisk fremstillingsvirksomhed (NACE rev. 2: 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18-18.2 + 31 + 32-32.5)«.

2.

I punkt 2 »INDUSTRI«, række 2H, 2I, 2J og 2K, »Omfattede aktiviteter«, ændres »Hovedafdeling B-E i NACE rev. 2 (undtagen hovedgruppe 37, 38 og 39 i NACE rev. 2)« til »Hovedafdeling B-D og hovedgruppe 36 i NACE rev. 2«.

3.

I punkt 3 »HANDEL«, række 3E, 3F, 3G, 3H, 3I, 3J og 3K, »Opdeling efter aktivitet«, udgår »1-cifret niveau (hovedafdelinger) i NACE rev. 2«.

4.

I punkt 4 »BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN«, række 4G, »Opdeling efter aktivitet«, ændres

»3-cifret niveau (grupper) i NACE rev. 2

2-cifret niveau (hovedgrupper) i NACE rev. 2

1-cifret niveau (hovedafdelinger) i NACE rev. 2«

til:

»2-cifret niveau (hovedgrupper) i NACE rev. 2 undtagen variabel 18 31 0 og 18 32 0 for hovedgruppe 43

1-cifret niveau (hovedafdelinger) i NACE rev. 2 undtagen variabel 18 31 0 og 18 32 0«.

5.

I punkt 8 »FORRETNINGSSERVICE« foretages følgende ændringer:

a)

tabellen »Række 8A«, »Opdeling efter produkttype« ændres for produkt 63 12 betegnelsen »Webportalindhold« til »Webportaltjenester«.

b)

I tabellen »Række 8A«, »Opdeling efter produkttype« ændres for produkt 73 11 13 betegnelsen »Reklamedesign og konceptudvikling« til »Konceptudvikling inden for reklamer«.

c)

I tabellen »Række 8C«, »Opdeling efter produkttype« udgår produkt 70 22 4»Varemærker og franchise«.

d)

I tabellen »Række 8E«, under »Opdeling efter produkttype« ændres for produkt 71 11 24 betegnelsen »Arkitektrådgivning« til »Arkitektrådgivning i forbindelse med byggeprojekter«.


Top