EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2065

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2065 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af formatet til meddelelse om medlemsstaternes uddannelses- og autorisationsprogrammer (EØS-relevant tekst)

OJ L 301, 18.11.2015, p. 14–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2065/oj

18.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 301/14


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2065

af 17. november 2015

om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af formatet til meddelelse om medlemsstaternes uddannelses- og autorisationsprogrammer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af 16. april 2014 om fluorholdige drivhusgasser og om ophævelse af forordning (EF) nr. 842/2006 (1), særlig artikel 10, stk. 13, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Formatet for meddelelsen i henhold til artikel 10, stk. 10, i forordning (EU) nr. 517/2014, bør harmoniseres med angivelse af de væsentlige oplysninger, som kræves for at kunne bekræfte en autorisation eller et bevis, der overholder de mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse, der er blevet etableret.

(2)

Kommissionen har ajourført mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse med vedtagelsen af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2067 (2) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2066 (3).

(3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 308/2008 (4) bør derfor ophæves.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 24 i forordning (EU) nr. 517/2014 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forbindelse med de meddelelser, der er omhandlet i artikel 10, stk. 10, i forordning (EU) nr. 517/2014, skal medlemsstaterne anvende følgende formularer:

(1)

I forbindelse med stationært køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr, og køleenheder til kølelastbiler og -påhængskøretøjer: formularen i nærværende forordnings bilag I.

(2)

I forbindelse med stationære brandsikringssystemer og brandslukkere: formularen i nærværende forordnings bilag II.

(3)

I forbindelse med elektriske koblingsanlæg: formularen i nærværende forordnings bilag III.

(4)

I forbindelse med udstyr indeholdende opløsningsmidler, der er baseret på fluorholdige drivhusgasser: formularen i nærværende forordnings bilag IV.

(5)

I forbindelse med luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer: formularen i nærværende forordnings bilag V.

Artikel 2

Forordning (EF) nr. 308/2008 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning skal betragtes som henvisninger til nærværende forordning og skal læses i overensstemmelse med sammenligningstabellen i bilag VI.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. november 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 150 af 20.5.2014, s. 195.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2067 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse af autorisation af fysiske personer vedrørende stationært køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr, og køleenheder på kølelastbiler og -påhængskøretøjer, der indeholder fluorholdige drivhusgasser, samt for autorisation af virksomheder vedrørende stationært køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr, der indeholder fluorholdige drivhusgasser (se side 28 i denne EUT).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse af autorisation af fysiske personer, der udfører installering, servicering, vedligeholdelse, reparation eller demontering af elektriske koblingsanlæg, der indeholder fluorholdige drivhusgasser, eller genvinding af fluorholdige drivhusgasser fra stationære elektriske koblingsanlæg (se side 22 i denne EUT).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 308/2008 af 2. april 2008 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af formatet til meddelelse om medlemsstaternes uddannelses- og autorisationsprogrammer (EUT L 92 af 3.4.2008, s. 28).


BILAG I

STATIONÆRT KØLE-, LUFTKONDITIONERINGS- OG VARMEPUMPEUDSTYR SAMT KØLEENHEDER TIL KØLELASTBILER OG -PÅHÆNGSKØRETØJER

MEDDELELSE

OM OPRETTELSE ELLER TILPASNING AF MEDLEMSSTATERNES UDDANNELSES- OG AUTORISATIONSKRAV TIL VIRKSOMHEDER OG FYSISKE PERSONER, DER UDFØRER DE AKTIVITETER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 10, STK. 1, I FORORDNING (EU) Nr. 517/2014 OM FLUORHOLDIGE DRIVHUSGASSER

GENERELLE OPLYSNINGER

a)

Medlemsstat

 

b)

Meddelende myndighed

 

c)

Dato for meddelelse

 

Del A — Fysiske personer

Følgende autorisationsprogram(mer) for fysiske personer, der udfører installation, reparation, vedligeholdelse, servicering, demontering eller lækagekontrol af stationære køleanlæg, luftkonditioneringsanlæg og stationært varmepumpeudstyr samt køleenheder til kølelastbiler og -påhængskøretøjer, som indeholder fluorholdige drivhusgasser, eller genvinding af disse gasser fra anlæggene eller udstyret, overholder de mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse, der er anført i artikel 4 og 10 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2067 (1).

Autorisationsbetegnelse

Kategori

(I, II, III og/eller IV)

Autorisationsorgan for fysiske personer (navn og kontaktoplysninger)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…]

Del B — Virksomheder

Følgende autorisationsprogram(mer) for virksomheder, der udfører installation, reparation, vedligeholdelse, servicering eller demontering af stationære køleanlæg, luftkonditioneringsanlæg og stationært varmepumpeudstyr, som indeholder fluorholdige drivhusgasser, overholder de mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse, der er anført i artikel 6 og 10 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2067.

Autorisationsbetegnelse

Virksomhedsautorisationsorgan (navn og kontaktoplysninger)

 

 

 

 

 

 

 

[…]


(1)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2067 af 17. november 2015 om fastsættelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse af certificering af fysiske personer vedrørende stationært køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr, og køleenheder på kølelastbiler og -påhængskøretøjer, som indeholder fluorholdige drivhusgasser, samt for autorisation af virksomheder vedrørende stationært køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr, som indeholder fluorholdige drivhusgasser (EUT L 301 af 18.11.2015, s. 28).


BILAG II

STATIONÆRT BRANDSIKRINGSUDSTYR

MEDDELELSE

OM OPRETTELSE ELLER TILPASNING AF MEDLEMSSTATERNES UDDANNELSES- OG AUTORISATIONSKRAV TIL VIRKSOMHEDER OG FYSISKE PERSONER, DER UDFØRER DE AKTIVITETER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 10, STK. 1, I FORORDNING (EU) Nr. 517/2014 OM FLUORHOLDIGE DRIVHUSGASSER

GENERELLE OPLYSNINGER

a)

Medlemsstat

 

b)

Meddelende myndighed

 

c)

Dato for meddelelse

 

Del A — Fysiske personer

Følgende autorisationsprogram(mer) for fysiske personer, der udfører installation, reparation, vedligeholdelse, servicering, demontering eller lækagekontrol af stationært brandsikringsudstyr, som indeholder fluorholdige drivhusgasser, eller genvinding af disse gasser fra stationært brandsikringsudstyr, overholder de mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse, der er anført i artikel 5 og 13 i Kommissionens forordning (EF) nr. 304/2008 (1).

Autorisationsbetegnelse

Certificeringsorgan for fysiske personer (navn og kontaktoplysninger)

 

 

 

 

 

 

 

[…]

Del B — Virksomheder

Følgende autorisationsprogram(mer) for virksomheder, der udfører installation, reparation, vedligeholdelse, servicering eller demontering af stationært brandsikringsudstyr, som indeholder fluorholdige drivhusgasser, overholder de mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse, der er anført i artikel 8 og 13 i forordning (EF) nr. 304/2008.

Autorisationsbetegnelse

Virksomhedsautorisationsorgan (navn og kontaktoplysninger)

 

 

 

 

 

 

 

[…]


(1)  Kommissionens forordning (EF) nr. 304/2008 af 2. april 2008 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse i forbindelse med autorisation af virksomheder og personale for så vidt angår stationære brandsikringssystemer og brandslukkere, som indeholder visse fluorholdige drivhusgasser (EUT L 92 af 3.4.2008, s. 12).


BILAG III

ELEKTRISKE KOBLINGSANLÆG

MEDDELELSE

OM OPRETTELSE ELLER TILPASNING AF MEDLEMSSTATERNES UDDANNELSES- OG AUTORISATIONSKRAV TIL FYSISKE PERSONER, DER UDFØRER DE AKTIVITETER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 10, STK. 1, I FORORDNING (EU) Nr. 517/2014 OM FLUORHOLDIGE DRIVHUSGASSER

GENERELLE OPLYSNINGER

a)

Medlemsstat

 

b)

Meddelende myndighed

 

c)

Dato for meddelelse

 

Følgende autorisationsprogram(mer) for fysiske personer, der udfører installation, reparation, vedligeholdelse, servicering eller demontering af elektriske koblingsanlæg, som indeholder fluorholdige drivhusgasser, eller genvinding af disse gasser fra elektriske koblingsanlæg, overholder de mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse, der er anført i artikel 3 og 7 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2066 (1).

Autorisationsbetegnelse

Certificeringsorgan for fysiske personer (navn og kontaktoplysninger)

 

 

 

 

 

 

 

[…]


(1)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse af certificering af fysiske personer, der udfører installation, reparation, vedligeholdelse, servicering elle demontering af elektriske koblingsanlæg, som indeholder fluorholdige drivhusgasser, eller genvinding af fluorholdige drivhusgasser fra elektriske koblingsanlæg (EUT L 301 af 18.11.2015, s. 22).


BILAG IV

UDSTYR, DER INDEHOLDER OPLØSNINGSMIDLER, SOM ER BASERET PÅ FLUORHOLDIGE DRIVHUSGASSER

MEDDELELSE

OM OPRETTELSE ELLER TILPASNING AF MEDLEMSSTATERNES UDDANNELSES- OG AUTORISATIONSKRAV TIL FYSISKE PERSONER, DER UDFØRER DE AKTIVITETER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 10, STK. 1, I FORORDNING (EU) Nr. 517/2014 OM FLUORHOLDIGE DRIVHUSGASSER

GENERELLE OPLYSNINGER

a)

Medlemsstat

 

b)

Meddelende myndighed

 

c)

Dato for meddelelse

 

Følgende autorisationsprogram(mer) for fysiske personer, der udfører genvinding af opløsningsmidler, der er baseret på fluorholdige drivhusgasser, fra udstyr, overholder de mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse, der er anført i artikel 3 og 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 306/2008 (1).

Autorisationsbetegnelse

Certificeringsorgan for fysiske personer (navn og kontaktoplysninger)

 

 

 

 

 

 

 

[…]


(1)  Kommissionens forordning (EF) nr. 306/2008 af 2. april 2008 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse i forbindelse med autorisation af personale, der genvinder visse opløsningsmidler, som er baseret på fluorholdige drivhusgasser, fra udstyr (EUT L 92 af 3.4.2008, s. 21).


BILAG V

LUFTKONDITIONERINGSANLÆG I MOTORKØRETØJER

MEDDELELSE

OM OPRETTELSE ELLER TILPASNING AF MEDLEMSSTATERNES UDDANNELSES- OG AUTORISATIONSKRAV TIL FYSISKE PERSONER, DER UDFØRER DE AKTIVITETER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 10, STK. 1, I FORORDNING (EU) Nr. 517/2014 OM FLUORHOLDIGE DRIVHUSGASSER

GENERELLE OPLYSNINGER

a)

Medlemsstat

 

b)

Meddelende myndighed

 

c)

Dato for meddelelse

 

Følgende uddannelsesprogram(mer) for fysiske personer, der udfører genvinding af fluorholdige drivhusgasser fra luftkonditioneringslæg i motorkøretøjer, overholder de mindstekrav og betingelser for gensidig anerkendelse, der er anført i artikel 2, stk. 1, og artikel 5 i Kommissionens forordning (EF) nr. 307/2008 (1).

Uddannelsesbetegnelse

Autorisationsorgan for fysiske personer (navn og kontaktoplysninger)

 

 

 

 

 

 

 

[…]


(1)  Kommissionens forordning (EF) nr. 307/2008 af 2. april 2008 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af mindstekrav til uddannelsesprogrammer og betingelser for gensidig anerkendelse af uddannelsesbeviser for personale for så vidt angår luftkonditioneringsanlæg i visse motorkøretøjer, der indeholder visse fluorholdige drivhusgasser (EUT L 92 af 3.4.2008, s. 25).


BILAG VI

Sammenligningstabel

Forordning (EF) nr. 308/2008

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Bilag I

Bilag I

Bilag II

Bilag II

Bilag III

Bilag III

Bilag IV

Bilag IV

Bilag V

Bilag V

Bilag VI


Top