Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2046

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2046 af 16. november 2015 om afvisning af godkendelse af Artemisia absinthium L. som basisstof, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EØS-relevant tekst)

OJ L 300, 17.11.2015, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2046/oj

17.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 300/6


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2046

af 16. november 2015

om afvisning af godkendelse af Artemisia absinthium L. som basisstof, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 23, stk. 5, sammenholdt med samme forordnings artikel 13, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med artikel 23, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009 modtog Kommissionen den 26. april 2013 en ansøgning fra Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB) om godkendelse af Artemisia absinthium L. som basisstof. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 23, stk. 3, andet afsnit.

(2)

Kommissionen anmodede Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) om videnskabelig bistand. Autoriteten forelagde en teknisk rapport om det pågældende stof for Kommissionen den 30. september 2014 (2). Kommissionen forelagde vurderingsrapporten (3) og udkastet til nærværende forordning om afvisning af godkendelse af Artemisia absinthium L. for Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder den 20. marts 2015.

(3)

Af den dokumentation, ansøgeren har fremsendt, fremgår det, at Artemisia absinthium L. opfylder kriterierne for fødevarer, som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 (4). Imidlertid er alkoholholdige drikkevarer fremstillet af Artemisia-arter opført i del B i bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 (5), hvori der fastsættes maksimalgrænseværdier for visse stoffer, der naturligt forekommer i aromaer og fødevareingredienser med aromagivende egenskaber, i visse sammensatte fødevarer klar til brug, hvortil der er tilsat aromaer og/eller fødevareingredienser med aromagivende egenskaber. I henhold til artikel 6 i forordning (EF) nr. 1334/2008 må maksimalgrænseværdierne for de sammensatte fødevarer, der er opført i del B, ikke overskrides som følge af anvendelsen af aromaer og/eller fødevareingredienser med aromagivende egenskaber. Artemisia-arter kan derfor ikke uden forbehold anvendes som en fødevare.

(4)

Der blev i den tekniske rapport fra autoriteten peget på specifikke problemer vedrørende eksponering for thujon, absinthin og ferulinsyre, og vurderingen af risikoen for brugere, arbejdstagere, tilstedeværende, forbrugere og arter uden for målgruppen kunne derfor ikke afsluttes.

(5)

Europa-Kommissionen opfordrede ansøgeren til at fremsætte sine bemærkninger til autoritetens tekniske rapport og til udkastet til vurderingsrapport. Ansøgeren fremsatte sine bemærkninger, og Kommissionen har nøje gennemgået disse.

(6)

Selv med de af ansøgeren fremsatte argumenter kan problemerne vedrørende stoffet imidlertid ikke siges at være løst.

(7)

Som fastslået i Kommissionen vurderingsrapport er det derfor ikke blevet fastslået, at kravene i artikel 23 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er opfyldt. Artemisia absinthium L. bør derfor ikke godkendes som basisstof.

(8)

Denne forordning er ikke til hinder for, at der kan indgives en ny ansøgning vedrørende godkendelse af Artemisia absinthium L. som basisstof i overensstemmelse med artikel 23, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Afvisning af godkendelse som basisstof

Stoffet Artemisia absinthium L. godkendes ikke som basisstof.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. november 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Resultat af høringen af medlemsstaterne og EFSA om ansøgningen om godkendelse af Artemisia absinthium som basisstof til anvendelse ved plantebeskyttelse som fungicid på hvede og som nematicid og insecticid på grøntsager. EFSA supporting publication 2014:EN-665. 37pp.

(3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 af 16. december 2008 om aromaer og visse fødevareingredienser med aromagivende egenskaber til anvendelse i og på fødevarer og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96, forordning (EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13/EF (EUT L 354 af 31.12.2008, s. 34).


Top