EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D2042

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2042 af 13. november 2015 om ækvivalens mellem de reguleringsmæssige rammer i Schweiz for centrale modparter og kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre

OJ L 298, 14.11.2015, p. 42–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/2042/oj

14.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 298/42


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/2042

af 13. november 2015

om ækvivalens mellem de reguleringsmæssige rammer i Schweiz for centrale modparter og kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (1), særlig artikel 25, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Proceduren for anerkendelse af centrale modparter (»CCP'er«), der er etableret i tredjelande, jf. artikel 25 i forordning (EU) nr. 648/2012, har til formål at gøre det muligt for CCP'er, der er etableret og har tilladelse i tredjelande, hvis reguleringsmæssige standarder er ækvivalente med dem, der er fastsat i nævnte forordning, at levere clearingydelser til clearingmedlemmer eller handelspladser, der er etableret i Unionen. Denne anerkendelsesprocedure og den dertil knyttede ækvivalensafgørelse bidrager dermed til at realisere det overordnede mål i forordning (EU) nr. 648/2012 om at begrænse den systemiske risiko ved at udvide brugen af sikre og solide CCP'er til at cleare over-the-counter (»OTC«)-derivataftaler, herunder når disse CCP'er er etableret og har tilladelse i et tredjeland.

(2)

For at et tredjelands retlige system kan betragtes som ækvivalent med Unionens retlige system for CCP'er, bør den væsentligste effekt af de gældende retlige og tilsynsmæssige rammer være ækvivalent med Unionens krav i forhold til de reguleringsmæssige mål, de realiserer. Formålet med denne ækvivalensvurdering er derfor at kontrollere, om de retlige og tilsynsmæssige rammer i Schweiz sikrer, at CCP'er, som er etableret og har tilladelse der, ikke udsætter clearingmedlemmer og handelspladser, der er etableret i Unionen, for et højere risikoniveau end sidstnævnte kunne udsættes for af CCP'er, der har tilladelse i Unionen, og følgelig ikke udgør en uacceptabelt stor systemisk risiko i Unionen.

(3)

Den 1. september 2013 modtog Kommissionen teknisk rådgivning fra Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (»ESMA«) om de retlige og tilsynsmæssige rammer, der gælder for CCP'er, som har tilladelse i Schweiz. I forbindelse med den tekniske rådgivning blev det konkluderet, at de retlige og tilsynsmæssige rammer på retsligt niveau sikrer, at CCP'er, som har tilladelse i Schweiz, opfylder retligt bindende krav, som er ækvivalente med kravene i afsnit IV i forordning (EU) nr. 648/2012.

(4)

I overensstemmelse med artikel 25, stk. 6, i forordning (EU) nr. 648/2012 skal tre betingelser være opfyldt, for at det kan fastslås, at et tredjelands retlige og tilsynsmæssige rammer for CCP'er, som har tilladelse der, er ækvivalente med dem, der er fastsat i nævnte forordning.

(5)

I henhold til den første betingelse skal CCP'er, som har tilladelse i et tredjeland, opfylde retligt bindende krav, som er ækvivalente med kravene i afsnit IV i forordning (EU) nr. 648/2012.

(6)

De retligt bindende krav i Schweiz til CCP'er, som har tilladelse der, består af National Bank Ordinance of 18 March 2004 (»National Bank Ordinance«) og de bestemmelser, der er udstedt af Schweiz' nationalbank i henhold til denne bekendtgørelse, sammen med Federal Act on Banks and Saving Banks (»Act on Banks«) og de bekendtgørelser og cirkulærer, der er udstedt af Swiss Financial Market Supervisory Authority (»FINMA«). National Bank Ordinance blev for nylig revideret med henblik på at indføre de principper for de finansielle markeders infrastrukturer (»PFMI'er«), der er udstedt af CPSS-IOSCO, og opnå ækvivalens med forordning (EU) nr. 648/2012. I forbindelse med revisionen af denne bekendtgørelse blev der identificeret en række forskelle mellem de retligt bindende krav, der på retsligt niveau gælder for CCP'er i Schweiz, og de retligt bindende krav, der gælder for CCP'er i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012. Schweiz' nationalbank offentliggjorde imidlertid en forklarende rapport om den delvise revision af bekendtgørelsen, der gav en vejledning i at fortolke denne, og hvor banken navnlig forklarede, at man ved den reviderede bekendtgørelse indfører PFMI'erne, og at bekendtgørelsen skal fortolkes under hensyntagen til PFMI'erne og til afsnit IV og V i forordning (EU) nr. 648/2012.

(7)

Desuden skal CCP'er, som har tilladelse i Schweiz, vedtage vedtægter og interne regler og indføre regulering af kompetencer og visse virksomhedspolitikker (»de interne regler og politikker«), som skal indeholde præskriptive detaljer om, hvordan de vil opfylde disse interne regler og politikker i overensstemmelse med PFMI'erne og forordning (EU) nr. 648/2012, som anført i den forklarende rapport om den delvise revision af nationalbankens bekendtgørelse.

(8)

Schweiz' nationalbank og FINMA regulerer og overvåger i fællesskab CCP'erne og samarbejder om udførelsen af disse aktiviteter. CCP'er, der er etableret i Schweiz, godkendes som banker af FINMA. FINMA kan fritage CCP'er fra at overholde visse bestemmelser i Act on Banks og tilpasse sine bestemmelser, så der tages højde for CCP'ernes aktiviteter og risikoprofiler. FINMA's cirkulærer omhandler bl.a. solvens, forvaltningspraksis, risikostyring, audit og rapportering.

(9)

De retligt bindende krav i Schweiz består derfor af to trin. De grundlæggende principper for CCP'er, der er fastsat i Act on Banks og National Bank Ordinance og de bestemmelser, afgørelser og cirkulærer, der er udstedt i henhold til disse love (»de primære regler«), udgør de høje standarder, som CCP'er skal overholde for at opnå licens til at levere clearingydelser i Schweiz. Disse primære regler svarer til det første trin i de retligt bindende krav i Schweiz. For at dokumentere overensstemmelse med de primære regler skal CCP'er, der har tilladelse i Schweiz, fremlægge deres interne regler og politikker for FINMA til godkendelse. Disse interne regler og politikker svarer til det andet trin i de retligt bindende krav i Schweiz. Når de interne regler og politikker er blevet godkendt af FINMA, bliver de retligt bindende for CCP'en. De udgør derfor en integreret del af de retlige og tilsynsmæssige rammer, som CCP'er med tilladelse i Schweiz skal overholde. Hvis en CCP ikke overholder de primære regler eller sine egne interne regler og politikker, har FINMA beføjelse til at træffe administrative foranstaltninger over for den pågældende CCP, herunder tilbagekaldelse af dens banktilladelse.

(10)

De primære regler, der gælder for CCP'er, sikrer, suppleret med CPP'ernes interne regler og politikker, vigtige resultater, der er ækvivalente med virkningerne af reglerne i afsnit IV i forordning (EU) nr. 648/2012. De retligt bindende krav, som gælder for CCP'er med tilladelse i Schweiz med hensyn til det antal misligholdelser, som de samlede finansielle ressourcer skal dække, likviditetsrisiko, forretningskontinuitet, krav om sikkerhedsstillelse, investeringspolitik, afviklingsrisiko, adskillelse og overførbarhed, beregning af initialmarginer og governance, herunder organisatoriske krav, krav til den øverste ledelse, risikoudvalg, regnskabsføring, kvalificeret deltagelse, oplysninger til den kompetente myndighed, interessekonflikter, outsourcing og forretningsskik, sikrer først og fremmest vigtige resultater, der er ækvivalente med dem, der er omhandlet i forordning (EU) nr. 648/2012, og bør derfor anses for at være ækvivalente.

(11)

Kommissionen konkluderer derfor, at de retlige og tilsynsmæssige rammer i Schweiz sikrer, at CCP'er, som har tilladelse der, opfylder retligt bindende krav, som er ækvivalente med kravene i afsnit IV i forordning (EU) nr. 648/2012.

(12)

I henhold til den anden betingelse i artikel 25, stk. 6, i forordning (EU) nr. 648/2012 skal de retlige og tilsynsmæssige rammer i Schweiz for CCP'er, som har tilladelse der, sikre, at nævnte CCP'er til enhver tid er underlagt effektivt tilsyn og håndhævelse af reglerne.

(13)

CCP'er, der har tilladelse i Schweiz, er underkastet løbende tilsyn af FINMA og løbende kontrol af Schweiz' nationalbank med det formål at overvåge, at de fortsat opfylder betingelserne for tilladelse og andre gældende lovkrav. CCP'er, der har tilladelse i Schweiz, er underlagt en årlig audit. CCP'er skal give auditeringsenheden de ønskede oplysninger til brug for denne audit. Hvis auditeringsenheden konstaterer en overtrædelse af tilsynsbestemmelserne eller andre uregelmæssigheder, giver den den pågældende CCP en frist, inden for hvilken den skal rette op på overtrædelserne, og informerer FINMA, hvis CCP'en ikke overholder denne frist. I tilfælde af alvorlig overtrædelse af tilsynsbestemmelserne eller alvorlige uregelmæssigheder skal auditeringsenheden underrette FINMA med det samme. Desuden skal både CCP'en og auditeringsenheden give FINMA alle de oplysninger, der er nødvendige for, at denne kan udføre sine opgaver, og skal omgående underrette den om enhver hændelse, der er af væsentlig betydning for tilsynet. Derudover gennemfører FINMA målrettet kontrol på stedet, gennemgår de periodiske rapporter og mødes regelmæssigt med CCP'ens ledelse og personale.

(14)

FINMA kan iværksætte særlige foranstaltninger, hvis den fastslår, at en tilsidesættelse af de retlige og tilsynsmæssige bestemmelser har fundet sted. Navnlig kan FINMA nedlægge forbud mod, at en person har en ledende stilling, eller konfiskere en fortjeneste, som skyldes en tilsidesættelse af reglerne. FINMA kan også udpege en befuldmægtiget til at undersøge specifikke omstændigheder vedrørende overtrædelsen af de retlige og tilsynsmæssige bestemmelser eller til at gennemføre kontrolforanstaltninger, som den ønsker udført. CCP'en, der er genstand for undersøgelsen, skal give den undersøgelsesbefuldmægtigede adgang til sine lokaler og fremlægge alle oplysninger og dokumenter, som denne anmoder om for at kunne foretage undersøgelsen. Endelig kan FINMA også tilbagekalde en CCP's banktilladelse eller annullere dens registrering, hvis den ikke længere opfylder de gældende retlige og tilsynsmæssige bestemmelser, og kan udstede direktiver til ledelsen af CCP'en.

(15)

Schweiz' nationalbank fører tilsyn med CCP'er i samarbejde med FINMA. Navnlig er Schweiz' nationalbank ansvarlig for at vurdere, om CCP'erne opfylder de minimumskrav, der er angivet i National Bank Ordinance. CCP'erne skal give Schweiz' nationalbank de oplysninger, der er nødvendige for at vurdere overholdelsen af disse mindstekrav, og indvillige i kontrolbesøg på stedet. Navnlig skal CCP'erne fremlægge periodiske rapporter og ad hoc-rapporter for Schweiz' nationalbank og underrette den på forhånd om bestemte spørgsmål og ændringer. Schweiz' nationalbank kan endvidere pålægge en CCP sanktioner, hvis denne ikke udleverer de oplysninger eller beviser, som banken har anmodet om, eller hvis oplysningerne eller beviserne ikke overholder de formelle krav eller er ufuldstændige eller unøjagtige. For at kunne gennemføre sine vurderinger støtter Schweiz' nationalbank sig til en bred vifte af oplysninger, herunder CCP'ens egenevaluering og interne dokumentation, auditrapporter samt periodiske rapporter og møder med CCP'ens ledelse og personale. Schweiz' nationalbank udsteder henstillinger til CCP'er, der ikke opfylder de minimumskrav, der er fastsat i National Bank Ordinance. Hvis den pågældende CCP ikke retter sig efter denne henstilling, vil Schweiz' nationalbank udstede et påbud. Hvis CCP'en ikke efterkommer påbuddet, kan Schweiz' nationalbank underrette FINMA om dette, og denne kan så kan træffe yderligere tilsyns- og håndhævelsesforanstaltninger over for CCP'en.

(16)

Kommissionen konkluderer derfor, at de retlige og tilsynsmæssige rammer i Schweiz for CCP'er, som har tilladelse der, til enhver tid sikrer effektivt tilsyn med og effektiv håndhævelse over for CCP'er.

(17)

I henhold til den tredje betingelse i artikel 25, stk. 6, i forordning (EU) nr. 648/2012 skal de retlige og tilsynsmæssige rammer i Schweiz indeholde et effektivt ækvivalent system for anerkendelse af CCP'er, der har tilladelse i henhold til det retlige system i tredjelande (»CCP'er fra tredjelande«).

(18)

CCP'er fra tredjelande kan ansøge FINMA om anerkendelse, hvilket giver dem mulighed for at levere tjenesteydelser i Schweiz. Anerkendelse af tredjelandes CCP'er i Schweiz forudsætter, at det pågældende tredjeland har et effektivt ækvivalent system for anerkendelse af CCP'er fra tredjelande. Schweiz' nationalbank kan også udpege en CCP fra et tredjeland som systemisk vigtig for de schweiziske finansielle markeders stabilitet og kan fritage den for at overholde de mindstekrav, der er fastsat i National Bank Ordinance, hvis de retlige og tilsynsmæssige rammer i det pågældende tredjeland anses for at være ækvivalente, og hvis der er indgået samarbejdsaftaler om tilsyn med CCP'er med de kompetente myndigheder i tredjelandet. Anerkendte CCP'er skal desuden aflægge rapport og informere FINMA om specifikke spørgsmål. Dog har disse krav om rapportering og oplysning ikke indflydelse på de tilsynsopgaver, som tredjelandets kompetente myndigheder er ansvarlige for.

(19)

De retlige og tilsynsmæssige rammer i Schweiz bør derfor anses for at tilvejebringe et effektivt ækvivalent system for anerkendelse af CCP'er i tredjelande.

(20)

De betingelser, der er fastsat i artikel 25, stk. 6, i forordning (EU) nr. 648/2012, kan derfor betragtes som opfyldt af de retlige og tilsynsmæssige rammer i Schweiz vedrørende CCP'er, som har tilladelse der, og nævnte retlige og tilsynsmæssige rammer bør anses for at være ækvivalente med kravene i forordning (EU) nr. 648/2012. Kommissionen bør fortsat løbende overvåge udviklingen i de retlige og tilsynsmæssige rammer for CCP'er i Schweiz og kontrollere, at de betingelser, som danner grundlag for denne afgørelse, er opfyldt.

(21)

Den regelmæssige gennemgang af de retlige og tilsynsmæssige rammer, der gælder for CCP'er, som har tilladelse i Schweiz, bør ikke berøre Kommissionens mulighed for at foretage en særlig gennemgang på et hvilket som helst tidspunkt uden for den generelle gennemgang, hvis udviklingen nødvendiggør, at Kommissionen revurderer den anerkendelse af rammerne som ækvivalente, som denne afgørelse giver. En sådan revurdering kan medføre, at anerkendelsen af ækvivalens trækkes tilbage.

(22)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Europæiske Værdipapirudvalg —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

De retlige og tilsynsmæssige rammer i Schweiz bestående af National Bank Ordinance og de bestemmelser, der er vedtaget i henhold til denne bekendtgørelse, Act on Banks og de bekendtgørelser og cirkulærer, der er udstedt i henhold til denne lov, som suppleret af den forklarende rapport om den delvise revision af nationalbankens bekendtgørelse, som giver en vejledning i at fortolke denne, og som gælder for CCP'er, der har tilladelse der, betragtes som ækvivalente med kravene i artikel 25 i forordning (EU) nr. 648/2012.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. november 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.


Top