Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1958

Kommissionens delegerede afgørelse (EU) 2015/1958 af 1. juli 2015 om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af syntetiske geotekstilers og relaterede produkters ydeevne i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 (EØS-relevant tekst)

OJ L 284, 30.10.2015, p. 181–183 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_del/2015/1958/oj

30.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 284/181


KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) 2015/1958

af 1. juli 2015

om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af syntetiske geotekstilers og relaterede produkters ydeevne i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF (1), særlig artikel 60, litra h), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Proceduren for attestering af overensstemmelse for syntetiske geotekstiler og relaterede produkter med de gældende tekniske specifikationer er fastsat i Kommissionens beslutning 96/581/EF (2).

(2)

Ved beslutning 96/581/EF er der ikke fastsat detaljerede kriterier for valget af systemer til vurdering og kontrol af konstansen af syntetiske geotekstilers og relaterede produkters ydeevne med hensyn til reaktion ved brand.

(3)

Systemerne i bilag V til forordning (EU) nr. 305/2011 bør vælges på en måde, der er mere hensigtsmæssig for vurderingen af geotekstilers og relaterede produkters ydeevne. Dette burde give fabrikanterne lettere adgang til det internationale marked og dermed medvirke til at gøre byggeindustrien mere konkurrencedygtig samlet set.

(4)

Af hensyn til klarheden og gennemsigtigheden bør beslutning 96/581/EF derfor ophæves og erstattes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Denne afgørelse finder anvendelse på de i bilag I angivne syntetiske geotekstiler og relaterede produkter.

Artikel 2

De i artikel 1 omhandlede syntetiske geotekstiler og relaterede produkter vurderes og kontrolleres med hensyn til ydeevnens konstans i relation til deres væsentlige egenskaber i overensstemmelse med systemerne i bilag II.

Artikel 3

Beslutning 96/581/EF ophæves.

Henvisninger til den ophævede beslutning gælder som henvisninger til nærværende afgørelse.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juli 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 88 af 4.4.2011, s. 5.

(2)  Kommissionens beslutning 96/581/EF af 24. juni 1996 om proceduren for attestering af byggevarer i henhold til artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF (geotekstiler) (EFT L 254 af 8.10.1996, s. 59).


BILAG I

OMFATTEDE BYGGEVARER

Denne afgørelse finder anvendelse på:

1.

Syntetiske geotekstiler (membraner og tekstiler), der benyttes til separation, beskyttelse, dræning, filtrering eller jordarmering

2.

Geokompositter, der benyttes til separation, beskyttelse, dræning, filtrering eller jordarmering

3.

Geogitre, der benyttes til separation, beskyttelse, dræning, filtrering eller jordarmering

4.

Geomembraner, der benyttes til separation, beskyttelse, dræning, filtrering eller jordarmering

5.

Geonet, der benyttes til separation, beskyttelse, dræning, filtrering eller jordarmering


BILAG II

SYSTEMER TIL VURDERING OG KONTROL AF YDEEVNENS KONSTANS

For de af denne afgørelse omfattede byggevarer finder følgende systemer for vurdering og kontrol af ydeevnens konstans anvendelse med hensyn til deres væsentlige egenskaber:

Tabel 1

For alle væsentlige egenskaber undtagen reaktion ved brand

Byggevarer

Væsentlige egenskaber

Gældende system for vurdering og kontrol af ydeevnens konstans, jf. bilag V til forordning (EU) nr. 305/2011

Syntetiske geotekstiler (membraner og tekstiler), geokompositter, geogitre, geomembraner og geonet, der benyttes til separation, beskyttelse, dræning, filtrering eller jordarmering

For alle væsentlige egenskaber undtagen reaktion ved brand

2+


Tabel 2

Kun for reaktion ved brand

For alle varer i tabel 1, første kolonne, fastsættes systemerne for vurdering og kontrol af ydeevnens konstans, afhængigt af deres underfamilier, som følger:


Underfamilier af byggevarer

Gældende systemer for vurdering og kontrol af ydeevnens konstans, jf. bilag V til forordning (EU) nr. 305/2011

Byggevarer, for hvilke der på et klart identificerbart punkt i fremstillingsprocessen sker en forbedring af deres ydeevne med hensyn til reaktion ved brand (f.eks. tilføjelse af et brandhæmmende middel eller en begrænsning af organisk materiale)

1

Byggevarer, for hvilke der findes et europæisk retsgrundlag til klassificering af deres ydeevne med hensyn til reaktion ved brand uden prøvning

4

Byggevarer, der ikke tilhører underfamilierne i række 1 og 2

3


Top