EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L1955

Kommissionens gennemførelsesdirektiv (EU) 2015/1955 af 29. oktober 2015 om ændring af bilag I og II til Rådets direktiv 66/402/EØF om handel med sædekorn (EØS-relevant tekst)

OJ L 284, 30.10.2015, p. 142–145 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2015/1955/oj

30.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 284/142


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV (EU) 2015/1955

af 29. oktober 2015

om ændring af bilag I og II til Rådets direktiv 66/402/EØF om handel med sædekorn

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 66/402/EØF af 14. juni 1966 om handel med sædekorn (1), særlig artikel 21b, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I de seneste år er et stigende antal hybridsorter af byg produceret ved cytoplasmatisk hanlig sterilitet blevet opført på den fælles sortsliste over landbrugsplantearter, jf. artikel 17 i direktiv 2002/53/EF (2).

(2)

Cytoplasmatisk hanlig sterilitet (i det følgende benævnt »CMS«) er anerkendt over hele verden som en forædlingsteknik til produktion af hybridsorter af byg. Den dækker over et genetisk system, der forekommer naturligt i planters cytoplasma. Dette genetiske system kan indføres i planter ved hjælp af krydsning. På grundlag af denne teknik kan den genetiske diversitet i to eller flere forældrelinjer kombineres. Således kan de pågældende sorters præstationsevne forbedres på områder som for eksempel sygdomsresistens og udbytte. I lyset af denne tekniske udvikling bør der fastsættes særlige betingelser for hybridsorter af byg.

(3)

De tekniske ligheder med produktionen af sædekorn af hybridsorter af rug samt behovene hos brugerne af sædekorn af hybridsorter af byg taget i betragtning bør der fastsættes betingelser for sædekorn af hybridsorter af byg, der ligner de betingelser, der finder anvendelse for sædekorn af hybridsorter af rug.

(4)

Erfaringen har vist, at det særlige blandingsproduktionssystem, der anvendes på marken, i kombination med de vejrrelaterede risici i løbet af blomstringsperioden vil kræve en reduktion af sortsrenheden til 85 %, i tilfælde af at der anvendes CMS-teknik, for at muliggøre stabil produktion af sædekorn under mindre gunstige vejrforhold. Der bør derfor tillades en lavere sortsrenhed end for andre hybridsorter.

(5)

Bilag I og II til direktiv 66/402/EØF bør derfor ændres.

(6)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændringer af direktiv 66/402/EØF

Bilag I og II til direktiv 66/402/EØF ændres som angivet i bilaget til dette direktiv.

Artikel 2

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. juni 2016 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De meddeler straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. juli 2016.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. oktober 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT 125 af 11.7.1966, s. 2309/66.

(2)  Rådets direktiv 2002/53/EF af 13. juni 2002 om den fælles sortsliste over landbrugsplantearter (EFT L 193 af 20.7.2002, s. 1).


BILAG

I bilag I og II til direktiv 66/402/EØF foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 5, første punktum, affattes således: »Bestande til produktion af certificeret sædekorn af hybrider af Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta og selvbestøvende xTriticosecale samt bestande til produktion af certificeret sædekorn af hybrider af Hordeum vulgare ved hjælp af en anden teknik end cytoplasmatisk hanlig sterilitet (CMS)«.

b)

Følgende punkt indsættes efter punkt 5:

»5a.

Bestande til produktion af basissædekorn og certificeret sædekorn ved hjælp af CMS-teknikken:

a)

Bestanden skal opfylde følgende normer med hensyn til afstande til de nærmestliggende marker, hvorfra pollen eventuelt kan forårsage uønsket fremmedbestøvning:

Bestand

Mindste afstand

ved avl af basissædekorn

100 m

ved avl af certificeret sædekorn

50 m

b)

Bestanden skal være tilstrækkeligt sortsægte og sortsren med hensyn til komponenternes karakteristika.

Bestanden skal navnlig opfylde følgende øvrige normer og betingelser:

i)

Det procentvise antal planter, som tydeligvis afviger fra typen, må ikke overstige:

for afgrøder, der anvendes til produktion af basissædekorn: 0,1 % for vedligeholderen og den retablerende linje og 0,2 % for den hunlige komponent i CMS

for afgrøder, der anvendes til produktion af certificeret sædekorn: 0,3 % for vedligeholderen og den hunlige komponent i CMS og 0,5 %, i tilfælde af at den hunlige komponent i CMS er en enkelthybrid.

ii)

Niveauet af hanlig sterilitet i den hunlige komponent skal være mindst:

99,7 % for afgrøder, der anvendes til produktion af basissædekorn

99,5 % for afgrøder, der anvendes til produktion af certificeret sædekorn.

iii)

Kravene i nr. i) og ii) skal undersøges ved officiel efterkontrol.

c)

Certificeret sædekorn kan produceres i blandkulturer bestående af en hanligt og hunligt steril komponent og en hanlig komponent, der genskaber frugtbarhed.«

2)

I bilag II foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 1.C affattes således:

»C   Hybrider af Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta og selvbestøvende xTriticosecale:

Sædekorn af kategorien certificeret sædekorn skal have en sortsrenhed på mindst 90 %.

I tilfælde af Hordeum vulgare produceret ved CMS skal den være på 85 %. Andre urenheder end den retablerende linje må ikke overstige 2 %.

Mindste sortsrenhed skal undersøges ved officiel efterkontrol af en passende andel prøver.«

b)

I punkt 1.E i bilag II affattes overskriften således:

»E.   

Hybrider af Secale cereale og CMS-hybrider af Hordeum vulgare:«.


Top