EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1933

Kommissionens forordning (EU) 2015/1933 af 27. oktober 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdier for polycykliske aromatiske hydrocarboner i kakaofiber, bananchips, kosttilskud, tørrede urter og tørrede krydderier (EØS-relevant tekst)

OJ L 282, 28.10.2015, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1933/oj

28.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 282/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1933

af 27. oktober 2015

om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdier for polycykliske aromatiske hydrocarboner i kakaofiber, bananchips, kosttilskud, tørrede urter og tørrede krydderier

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 315/93 af 8. februar 1993 om fællesskabsprocedurer for forurenende stoffer i levnedsmidler (1), særlig artikel 2, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 (2) er der fastsat grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer.

(2)

I henhold til nævnte forordning skal grænseværdierne for polycykliske aromatiske hydrocarboner (i det følgende benævnt »PAH'er«) være sikre og så lave, som det med rimelighed er muligt på grundlag af god fremstillings-, tørrings- og landbrugs-/fiskeripraksis.

(3)

Kakaofiber er et særligt kakaoprodukt, der fremstilles af skallen af kakaobønne og indeholder højere værdier af PAH'er end kakaoprodukter, der fremstilles af kakaonibs. Kakaofiber og heraf afledte produkter er mellemprodukter i fødekæden og anvendes som ingrediens i tilberedningen af fødevarer med lavt kalorieindhold og højt fiberindhold. Der bør fastsættes særlige værdier for PAH'er i kakaofiber og heraf afledte produkter. Da disse produkter har et lavt fedtindhold, bør grænseværdierne fastsættes på basis af vådvægt.

(4)

Bananchips anvendes i morgenmadscerealier og konfekture og spises som snacks. Der er for nylig fundet høje værdier af PAH'er i bananchips. Fundene er relateret til stegning af bananchips i kokosolie. Der bør derfor fastsættes grænseværdier for PAH'er i bananchips. Da der ikke er tilstrækkelige data om forekomst, svarer disse grænseværdier i første omgang til grænseværdierne for kokosolie, der er bestemt til direkte konsum eller til anvendelse som ingrediens i fødevarer. Grænseværdierne bør tages op til revision inden for to år, idet der tages højde for de tilgængelige data om forekomst.

(5)

Der er fundet høje værdier af PAH'er i visse kosttilskud, der indeholder eller er afledt af vegetabilske ingredienser. Tilstedeværelsen af høje værdier i disse kosttilskud er blevet sat i forbindelse med den dårlige praksis, der anvendes ved tørring af de vegetabilske ingredienser. Disse høje værdier kan undgås ved at anvende god praksis. Der bør derfor fastsættes grænseværdier for PAH'er i disse produkter, som kan opnås ved at anvende god tørringspraksis, og som sikrer et højt sundhedsbeskyttelsesniveau.

(6)

Også kosttilskud, der indeholder eller er afledt af propolis, gelée royale eller spirulina, har vist sig i visse tilfælde at indeholde høje værdier af PAH'er, hvilket er blevet forbundet med anvendelsen af dårlig praksis. Da lavere værdier kan opnås ved at anvende god praksis, bør der fastsættes grænseværdier for PAH'er i disse produkter.

(7)

Der er også fundet høje værdier af PAH'er i tørrede urter og tørrede krydderier, hvilket også er relateret til anvendelsen af dårlig tørringspraksis. Der bør derfor fastsættes grænseværdier for PAH'er i tørrede urter og tørrede krydderier. Traditionel røgning og traditionelle forarbejdningsmetoder, der anvendes til røget peber og kardemomme, resulterer i høje værdier af PAH'er. Da forbruget af disse krydderier er lavt, og for at disse røgede produkter kan forblive på markedet, bør disse krydderier undtages fra grænseværdierne.

(8)

Medlemsstaterne og fødevarevirksomhedslederne bør gives en rimelig frist til at opfylde de nye krav, der er fastsat i forordningen.

(9)

Forordning (EF) nr. 1881/2006 bør derfor ændres.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 1881/2006 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Fødevarer, der er opført i bilaget til nærværende forordning, undtagen dem, der er nævnt i punkt 6.1.11, som er lovligt markedsført før den 1. april 2016, kan forblive på markedet efter denne dato indtil »bedst før«-datoen eller sidste anvendelsesdato.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 1. april 2016 undtagen for så vidt angår de fødevarer, der er nævnt i punkt 6.1.11, og for hvilke grænseværdien finder anvendelse fra ikrafttrædelsesdatoen for nærværende forordning.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. oktober 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 37 af 13.2.1993, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer (EUT L 364 af 20.12.2006, s. 5).


BILAG

I del 6, »Polycykliske aromatiske hydrocarboner«, i bilaget til forordning (EF) nr. 1881/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Punkt 6.1.2 affattes således:

»6.1.2

Kakaobønner og heraf afledte produkter, undtagen produkterne omhandlet i punkt 6.1.11

5,0 μg/kg fedt fra 1.4.2013

35,0 μg/kg fedt fra 1.4.2013 til 31.3.2015

30,0 μg/kg fedt fra 1.4.2015«

2)

Følgende punkt 6.1.11, 6.1.12, 6.1.13, 6.1.14 og 6.1.15 tilføjes:

»6.1.11

Kakaofiber og produkter afledt af kakaofiber, bestemt til anvendelse som ingrediens i fødevarer

3,0

15,0

6.1.12

Bananchips

2,0

20,0

6.1.13

Kosttilskud, der indeholder planteprodukter og præparater heraf (39) (1)  (2)

Kosttilskud, der indeholder propolis, gelée royale, spirulina eller præparater heraf (39)

10,0

50,0

6.1.14

Tørrede urter

10,0

50,0

6.1.15

Tørrede urter, undtagen kardemomme og røget Capsicum spp.

10,0

50,0


(1)  Plantepræparater er præparater fremstillet af planteprodukter (f.eks. hele planter, plantedele, fragmenterede eller skårne planter) ved forskellige processer (f.eks. presning, vridning, ekstraktion, fraktionering, destillering, koncentration, udtørring og fermentering). Denne definition omfatter findelte eller pulveriserede planter, plantedele, alger, svampe, lav, tinkturer, ekstrakter, æteriske olier (bortset fra de vegetabilske olier omhandlet i punkt 6.1.1), pressesafter og forarbejdede ekssudater.

(2)  Grænseværdien finder ikke anvendelse for kosttilskud, der indeholder vegetabilske olier. Vegetabilske olier, der anvendes som ingrediens i kosttilskud, bør overholde den grænseværdi, der er fastsat i punkt 6.1.1.«


Top