EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1918

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1918 af 22. oktober 2015 om etablering af et system for administrativ bistand og administrativt samarbejde (ABAS-systemet) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (meddelt under nummer C(2015) 7132) (EØS-relevant tekst)

OJ L 280, 24.10.2015, p. 31–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; ophævet ved 32019R1715

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1918/oj

24.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 280/31


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/1918

af 22. oktober 2015

om etablering af et system for administrativ bistand og administrativt samarbejde (ABAS-systemet) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes

(meddelt under nummer C(2015) 7132)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (1), særlig artikel 63, stk. 1, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 882/2004 er der fastlagt harmoniserede rammer for tilrettelæggelsen af offentlig kontrol til verifikation af, at fødevare- og foderstoflovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne i EU-lovgivningen overholdes. Afsnit IV i nævnte forordning indeholder regler for administrativ bistand og administrativt samarbejde mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderstoflovgivningen.

(2)

Forordning (EF) nr. 882/2004 foreskriver blandt andet, at medlemsstaterne skal yde hinanden administrativ bistand, samarbejde og udveksle oplysninger for at sikre, at tilfælde af manglende overholdelse på tværs af grænserne forfølges på effektiv vis.

(3)

Ved forordning (EF) nr. 882/2004 suppleres medlemsstaterne forpligtelser med hensyn til administrativ bistand og administrativt samarbejde desuden med en forpligtelse for Kommissionen til at koordinere medlemsstaternes indsats i tilfælde af udbredte eller gentagne tilfælde af den manglende overholdelse, eller hvis medlemsstaterne ikke kan nå til enighed om, hvilke foranstaltninger der skal træffes i tilfælde af manglende overholdelse.

(4)

Hver enkelt medlemsstats kompetente myndigheder skal, for at opfylde de i forordning (EF) nr. 882/2004 fastsatte forpligtelser, udveksle de oplysninger, der er nødvendige for sammen med deres kolleger i andre medlemsstater, og i visse tilfælde med Kommissionen, at verificere, at fødevare- og foderstoflovgivningen er overholdt, såfremt resultaterne af offentlig kontrol viser, at foranstaltninger er påkrævet i mere end én medlemsstat.

(5)

Med henblik på at gøre udvekslingen af oplysninger så effektiv som muligt bør der oprettes et IT-system, nemlig systemet for administrativ bistand og administrativt samarbejde (i det følgende benævnt »ABAS-systemet«), som giver de forbindelsesorganer, der udpeges i de enkelte medlemsstater i henhold til artikel 35 i forordning (EF) nr. 882/2004, de nødvendige redskaber til at lette gennemførelsen af udvekslingen af oplysninger i henhold til samme forordning i praksis. ABAS-systemet bør udgøre et strømlinet kommunikationsmiddel og et struktureret format for udveksling af oplysninger.

(6)

For så vidt angår udviklingen, brugen og vedligeholdelsen af ABAS-systemet gælder Kommissionens rationaliseringsprincipper for informationsteknologi (IT), hvilket indebærer brug af allerede eksisterende systemer — i dette tilfælde så vidt muligt anvendelse af eksisterende dataudvekslingssystemer — med det formål at opnå en løsning, der er så effektiv som muligt, og undgå unødig overlapning af IT-systemer.

(7)

Adgangen til ABAS-systemet bør være begrænset til de forbindelsesorganer, der udpeges i hver enkelt medlemsstat i henhold til forordning (EF) nr. 882/2004, og til særligt personale udpeget af Kommissionen. Medlemsstaterne bør blandt de udpegede forbindelsesorganer kunne udpege visse forbindelsesorganer, der specifikt er udpeget til at benytte ABAS-systemet i forbindelse med et muligt tilfælde af manglende overholdelse i form af vildledende, svigagtig praksis.

(8)

En medlemsstats kompetente myndigheder på centralt eller regionalt plan kan, med henblik på at yde yderligere teknisk support og lette tilrettelæggelsen af procedurer for administrativ bistand og administrativt samarbejde, efter anmodning fra et forbindelsesorgan gives adgang til en række tekniske funktioner i ABAS-systemet. En sådan adgang kan kun gives til de funktioner, der er nødvendige for at muliggøre udvekslingen af oplysninger vedrørende anmodninger om bistand eller anmeldelse af manglende overholdelse mellem de pågældende myndigheder og det forbindelsesorgan, der tager sig af den pågældende anmodning eller anmeldelse.

(9)

I visse tilfælde formidles oplysninger om manglende overholdelse af fødevare- eller foderstoflovgivningen af og mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder i det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF), oprettet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 (2), og i Traces-systemet (Trade Control and Expert System), som blev indført ved Kommissionens beslutning 2004/292/EF (3). For at undgå unødvendig overlapning bør disse oplysninger stilles til rådighed i ABAS-systemet for de i henhold til forordning (EF) nr. 882/2004 udpegede forbindelsesorganer, således at den medlemsstat, der giver oplysningerne til RASFF eller Traces, ikke er forpligtet til at uploade de samme oplysninger til ABAS-systemet med henblik på administrativ bistand og administrativt samarbejde. Følgelig bør RASFF- og Traces-applikationerne kunne overføre data til ABAS-systemet, så processen strømlines.

(10)

Oplysninger om administrativ bistand og administrativt samarbejde, der udveksles i henhold til forordning (EF) nr. 882/2004, kan omfatte resultaterne af offentlig kontrol af virksomhedsledere og af lokaliteter og varer, som de har kontrol med, og oplysninger, der gør det muligt at identificere sådanne virksomhedsledere, lokaliteter eller varer. Adgangen til disse oplysninger bør begrænses til embedsmænd, som i medfør af deres funktion hos de kompetente myndigheder har brug for oplysningerne med henblik på verifikation af, at fødevare- eller foderstoflovgivningen er overholdt, eller til anden form for håndhævelse af lovgivningen.

(11)

ABAS-systemet bør gøre det muligt for et forbindelsesorgan, der har indgivet en anmodning om bistand eller en anmeldelse af et muligt eller bekræftet tilfælde af manglende overholdelse på tværs af grænserne, at afslutte proceduren for administrativ bistand og administrativt samarbejde, når det har fået den relevante bistand eller det relevante feedback fra det forbindelsesorgan, der modtog anmodningen eller anmeldelsen. Der bør indføres foranstaltninger, som forhindrer, at procedurer bliver inaktive eller uden grund forbliver åbne, og som sikrer, at systemet automatisk kan afslutte en procedure, hvis der i seks måneder ikke har været aktivitet eller er udvekslet oplysninger.

(12)

Denne afgørelse overholder de grundlæggende rettigheder og de principper, som anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Det tilstræbes med denne afgørelse især at sikre fuld overholdelse af retten til beskyttelse af personoplysninger.

(13)

I de tilfælde, hvor udveksling af oplysninger i henhold til forordning (EF) nr. 882/2004 og denne afgørelse indebærer behandling af personoplysninger, bør der foretages en omhyggelig vurdering for at sikre, at behandlingen er strengt nødvendig for at sikre en effektiv administrativ bistand og et effektivt administrativt samarbejde, og at oplysningerne behandles i overensstemmelse med de nationale bestemmelser til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF (4) og med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (5). Såfremt undtagelser fra og begrænsninger af visse af de registreredes rettigheder og den registeransvarliges forpligtelser som fastsat ved direktiv 95/46/EF og forordning (EF) nr. 45/2001 kommer på tale med henblik på at beskytte interesser som omhandlet i artikel 13, stk. 1, litra d) og f), i direktiv 95/46/EF og i artikel 20, stk. 1, litra a) og e), i forordning (EF) nr. 45/2001, kan de pågældende undtagelser og begrænsninger kun vedtages, hvis de er nødvendige og står i rimeligt forhold til det mål, der forfølges. Begrænsning af registreredes rettigheder bør kun ske som en nødvendig foranstaltning til at undgå, at der gribes forstyrrende ind i de kompetente myndigheders offentlige kontrolopgaver eller i vurderingen af overholdelsen af fødevare- eller foderstoflovgivningen. Registreredes rettigheder kan, jf. direktiv 95/46/EF og forordning (EF) nr. 45/2001, blandt andet begrænses i den periode, hvor der gennemføres foranstaltninger til observation eller diskret overvågning, hvis indrømmelse af disse rettigheder ville bringe formålet med offentlig kontrol eller undersøgelser i fare. Med henblik på at sikre et højt databeskyttelsesniveau bør der fastsættes en maksimal tidsramme, så det sikres, at personoplysninger ikke forbliver i ABAS-systemet i længere tid, end hvad der er nødvendigt for at sikre, at reglerne i afsnit IV i forordning (EF) nr. 882/2004 er overholdt. Der bør således fastsættes en opbevaringsperiode på fem år regnet fra afslutningen af proceduren for administrativ bistand og administrativt samarbejde, hvorefter personoplysninger skal fjernes fra ABAS-systemet. En opbevaringsperiode af denne længde er nødvendig for at sikre, at forbindelsesorganerne og Kommissionen har tilstrækkeligt med tid til at konsultere oplysningerne, efter at proceduren for administrativ bistand og administrativt samarbejde er afsluttet, med henblik på rettidig identifikation af gentagne, forbundne eller udbredte tilfælde af manglende overholdelse af fødevare- eller foderstoflovgivningen.

(14)

Der bør fastsættes regler om rettelse af oplysninger, der udveksles i ABAS-systemet, så det sikres, at de oplysninger, der lagres i systemet, er nøjagtige. Der bør tillige fastsættes minimumskrav til datasikkerheden for at forhindre uautoriseret adgang til eller brug af de pågældende data.

(15)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

AFDELING I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand

Ved denne afgørelse fastsætter der regler vedrørende etablering og brug af systemet for administrativ bistand og administrativt samarbejde (i det følgende benævnt »ABAS-systemet«) til støtte for udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder og mellem disse myndigheder og Kommissionen i henhold til afsnit IV i forordning (EF) nr. 882/2004.

Artikel 2

Definitioner

I denne afgørelse forstås ved:

1)   »procedure for administrativ bistand og administrativt samarbejde«: en etableret arbejdsgang, der indgår som en del af ABAS-systemet, og som gør det muligt for forbindelsesorganer og Kommissionen at udveksle oplysninger om mulige tilfælde af manglende overholdelse i overensstemmelse med artikel 36, 37 og 38 i forordning (EF) nr. 882/2004

2)   »afslutning af en procedure for administrativ bistand og administrativt samarbejde«: anvendelse af den tekniske facilitet, der er til rådighed i ABAS-systemet til afslutning af en procedure for administrativ bistand og administrativt samarbejde

3)   »annullering af en procedure for administrativ bistand og administrativt samarbejde«: i ABAS-systemet at annullere en procedure for administrativ bistand og administrativt samarbejde, som er blevet uploadet til systemet ved en fejl.

AFDELING II

ABAS-SYSTEMETS FUNKTIONSMÅDE

Artikel 3

Etablering og forvaltning af ABAS-systemet

1.   Kommissionen etablerer og forvalter ABAS-systemet og holder det opdateret som fornødent.

2.   Kommissionen giver de forbindelsesorganer, der udpeges af de enkelte medlemsstater i henhold til artikel 35, stk. 1, i forordning (EF) nr. 882/2004 (i det følgende benævnt »forbindelsesorganerne«), adgang til ABAS-systemet.

3.   Kommissionen giver efter anmodning fra et forbindelsesorgan som omhandlet i stk. 2 udpeget personale hos kompetente myndigheder på centralt eller regionalt plan i samme medlemsstat adgang til ABAS-systemet. En sådan adgang begrænses til de tekniske funktioner i ABAS-systemet, der er nødvendige for at kunne udveksle oplysninger mellem de pågældende kompetente myndigheder og det forbindelsesorgan, der har anmodet om adgang, vedrørende fastlæggelsen af procedurer for administrativ bistand og administrativt samarbejde, som håndteres af forbindelsesorganet.

4.   Kommissionen sikrer, at det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASSF), oprettet i henhold til artikel 50 i forordning (EF) nr. 178/2002, og Traces-systemet (Trade Control Expert System), som blev indført ved artikel 2 i beslutning 2004/292/EF, er i stand til at forsyne ABAS-systemet, og dermed forbindelsesorganerne, med de nødvendige oplysninger.

Artikel 4

Forbindelsesorganer med ansvar for udveksling af oplysninger vedrørende et muligt tilfælde af manglende overholdelse i form af vildledende, svigagtig praksis

Medlemsstaterne angiver specifikt, hvilke af de i artikel 3, stk. 2, omhandlede forbindelsesorganer der er udpeget til at udveksle oplysninger vedrørende mulige overtrædelser i form af vildledende, svigagtig praksis.

Artikel 5

Forbindelsesorganernes ansvarsområder for så vidt angår ABAS-systemet

1.   Forbindelsesorganerne er ansvarlige for:

a)

at sikre, at deres personale overholder fortrolighedsreglerne i artikel 7, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 882/2004

b)

til ABAS-systemet at uploade anmodninger om bistand i overensstemmelse med artikel 36 i forordning (EF) nr. 882/2004 (i det følgende benævnt »anmodningerne om bistand«), anmeldelser af manglende overholdelse i overensstemmelse med samme forordnings artikel 37 og 38 (i det følgende benævnt »anmeldelser af manglende overholdelse«) og svar på sådanne anmodninger om bistand eller anmeldelser af manglende overholdelse, alt efter hvad der er relevant

c)

at sikre, at de oplysninger, der skal gives til et forbindelsesorgan i en anden medlemsstat i overensstemmelse med artikel 36, 37 og 38 i forordning (EF) nr. 882/2004, uploades til ABAS-systemet uden unødig forsinkelse

d)

at træffe alle rimelige foranstaltninger til at sikre, at de oplysninger, der uploades til ABAS-systemet, er nøjagtige og om nødvendigt rettes og opdateres

e)

i ABAS-systemet at fjerne alle oplysninger, som er uploadet til systemet ved en fejl, eller som ikke længere er nødvendige for at kunne indlede proceduren for administrativ bistand og administrativt samarbejde, senest 30 dage efter at de pågældende oplysninger er blevet uploadet.

2.   Kravene i stk. 1, litra a), d) og e), gælder også for personale hos de kompetente myndigheder på centralt eller regionalt plan som omhandlet i artikel 3, stk. 3. Er et forbindelsesorgan i besiddelse af dokumentation, der lader formode, at en oplysning er ukorrekt eller er blevet indlæst i ABAS-systemet ved en fejl, underretter det hurtigst muligt det kontaktorgan, der indlæste det pågældende element i ABAS-systemet.

Artikel 6

Afslutning af proceduren for administrativ bistand og administrativt samarbejde

1.   Proceduren for administrativ bistand og administrativt samarbejde afsluttes af det forbindelsesorgan, der uploadede anmodningen om bistand eller anmeldelsen af manglende overholdelse i henhold til artikel 5, stk. 1, litra b), efter at det har modtaget et passende svar på den pågældende anmodning om bistand eller anmeldelse af manglende overholdelse fra det modtagende forbindelsesorgan.

2.   Hvis proceduren for administrativ bistand og administrativt samarbejde ikke er blevet afsluttet, seks måneder efter at anmodningen om bistand eller anmeldelsen af manglende overholdelse blev uploadet til ABAS-systemet i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, litra b), skal ABAS-systemet anmode det anmodende eller det anmeldende forbindelsesorgan om at bekræfte, at proceduren for administrativ bistand og administrativt samarbejde stadig pågår.

Det anmodende eller anmeldende forbindelsesorgan skal inden for en frist på 15 arbejdsdage enten bekræfte, at proceduren for administrativ bistand og administrativt samarbejde stadig pågår, eller afslutte proceduren, hvis den ikke længere er nødvendig. Hvis der ikke gives bekræftelse eller proceduren ikke afsluttes af forbindelsesorganet, afsluttes proceduren automatisk i ABAS-systemet.

3.   Bekræftes det i henhold til stk. 2, at proceduren for administrativ bistand og administrativt samarbejde stadig pågår, forbliver den åben i ABAS-systemet.

Udveksles der i seks måneder regnet fra datoen for en sådan bekræftelse ikke oplysninger, afsluttes proceduren for administrativ bistand og administrativt samarbejde automatisk.

Artikel 7

Kommissionens ansvarsområder for så vidt angår ABAS-systemet

Kommissionen skal:

a)

sørge for udvikling, vedligeholdelse, support og eventuelle nødvendige opdateringer af software og IT-infrastruktur til ABAS-systemet

b)

overvåge udvekslingen af oplysninger i ABAS-systemet med henblik på at identificere aktiviteter, der er eller forekommer at være i strid med fødevare- eller foderstoflovgivningen og er af særlig interesse for Unionen, jf. artikel 40, stk. 1, i forordning (EF) nr. 882/2004

c)

analysere de oplysninger, der udveksles i ABAS-systemet, med henblik på dens koordineringsopgaver, jf. artikel 40, stk. 1, i forordning (EF) nr. 882/2004, og med henblik på udarbejdelse af rapporter, der kan lette implementeringen af nævnte forordning

d)

tilvejebringe de nødvendige formater og retningslinjer for anvendelsen af ABAS-systemet.

Artikel 8

Udveksling af oplysninger i ABAS-systemet

1.   Udveksling af oplysninger i ABAS-systemet skal ske i det format, der stilles til rådighed af Kommissionen i henhold til artikel 7, litra d).

2.   De oplysninger, der udveksles i ABAS-systemet, skal for hvert enkelt tilfælde som minimum omfatte:

a)

kontaktoplysninger på de kompetente myndigheder og embedsmænd, der håndterer det pågældende tilfælde

b)

en beskrivelse af det mulige tilfælde af manglende overholdelse

c)

hvis det er muligt, oplysninger, der identificerer de virksomhedsledere, der sættes i forbindelse med det pågældende tilfælde

d)

nærmere oplysninger om dyr eller varer, der sættes i forbindelse med et muligt tilfælde af manglende overholdelse af fødevare- eller foderstoflovgivningen

e)

angivelse af, om oplysningerne udveksles med henblik på:

i)

udarbejdelse af en anmodning om bistand eller svar på en sådan anmodning eller

ii)

indgivelse af en anmeldelse af manglende overholdelse eller svar på en sådan anmeldelse

f)

angivelse af det forbindelsesorgan, som anmodningen om bistand eller anmeldelsen af manglende overholdelse er rettet til

g)

angivelse af, hvorvidt anmodningen om bistand eller anmeldelsen af manglende overholdelse vedrører et muligt tilfælde af manglende overholdelse i form af vildledende, svigagtig praksis, og hvorvidt adgangen til den skal begrænses til de i artikel 4 omhandlede forbindelsesorganer.

AFDELING III

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER OG SIKKERHED

Artikel 9

Formålsbegrænsning

1.   Forbindelsesorganerne og Kommissionen udveksler og behandler kun personoplysninger i ABAS-systemet, hvis formålet er at implementere kravene vedrørende administrativ bistand og administrativt samarbejde i afsnit IV i forordning (EF) nr. 882/2004.

2.   Dataudvekslingen må under ingen omstændigheder omfatte personoplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold eller oplysninger om helbredsforhold eller seksuelle forhold.

Artikel 10

Databeskyttelse

1.   Direktiv 95/46/EF og forordning (EF) nr. 45/2001 finder anvendelse, i det omfang de oplysninger, der udveksles i ABAS-systemet, indeholder personoplysninger som defineret i artikel 2, litra a), i direktiv 95/46/EF og i artikel 2, litra a), i forordning (EF) nr. 45/2001.

2.   For så vidt angår deres ansvar for videresendelse af de relevante oplysninger til ABAS-systemet og behandling af personoplysninger, der måtte tilvejebringes som følge af den pågældende aktivitet eller i forbindelse med udvekslinger som omhandlet i artikel 3, stk. 3, betragtes de kompetente myndigheder og medlemsstaternes forbindelsesorganer som registeransvarlige efter betydningen i artikel 2, litra d), i direktiv 95/46/EF.

3.   For så vidt angår ansvaret for at forvalte ABAS-systemet betragtes Kommissionen med hensyn til behandling af personoplysninger, der måtte tilvejebringes som følge af anvendelsen af denne afgørelses artikel 5, som den registeransvarlige efter betydningen i artikel 2, litra d), i forordning (EF) nr. 45/2001.

4.   Medlemsstaterne kan begrænse de rettigheder og forpligtelser, der er fastsat i artikel 6, stk. 1, artikel 10, artikel 11, stk. 1, og artikel 12 i direktiv 95/46/EF, i det omfang dette er nødvendigt for at beskytte de i samme direktivs artikel 13, stk. 1, litra d) og f), omhandlede interesser.

5.   Kommissionen kan begrænse de rettigheder og forpligtelser, der er fastsat i artikel 4, stk. 1, artikel 11, artikel 12, stk. 1, og artikel 13-17 i forordning (EF) nr. 45/2001, hvis en sådan begrænsning er en nødvendig foranstaltning for at beskytte de i samme forordnings artikel 20, stk. 1, litra a) og e), omhandlede interesser, i det tidsrum, hvor der planlægges eller gennemføres foranstaltninger for at verificere, at fødevare- eller foderstoflovgivningen er overholdt, eller for at sikre håndhævelse af fødevare- eller foderstoflovgivningen i den konkrete sag, som oplysningerne vedrører.

Artikel 11

Opbevaring af personoplysninger

Kommissionen fjerner de personoplysninger, der behandles i ABAS-systemet, så snart de ikke længere er nødvendige til det formål, hvortil de er indsamlet og behandlet, og som hovedregel senest fem år efter afslutningen af proceduren for administrativ bistand og administrativt samarbejde.

Artikel 12

Datasikkerhed

Kommissionen og medlemsstaterne sikrer, at ABAS-systemet overholder reglerne om datasikkerhed vedtaget af Kommissionen i henhold til henholdsvis artikel 22 i forordning (EF) nr. 45/2001 og artikel 17 i direktiv 95/46/EF.

Artikel 13

Anvendelsesdato

Denne afgørelse anvendes fra tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 14

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. oktober 2015.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).

(3)  Kommissionens beslutning 2004/292/EF af 30. marts 2004 om anvendelse af Traces-systemet og om ændring af beslutning 92/486/EØF (EUT L 94 af 31.3.2004, s. 63).

(4)  Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).


Top