EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1910

Kommissionens forordning (EU) 2015/1910 af 21. oktober 2015 om ændring af bilag III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for guazatin i eller på visse produkter (EØS-relevant tekst)

OJ L 280, 24.10.2015, p. 2–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1910/oj

24.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 280/2


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1910

af 21. oktober 2015

om ændring af bilag III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for guazatin i eller på visse produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 14, stk. 1, litra a), artikel 18, stk. 1, litra b), og artikel 49, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er i del A i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier for guazatin.

(2)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) afgav i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 en begrundet udtalelse om de gældende maksimalgrænseværdier for guazatin (2). Alle eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aktivstoffet guazatin, er blevet kaldt tilbage. Der er ikke rapporteret om importtolerancer på EU-plan, og der forelå heller ikke Codex-maksimalgrænseværdier. På grund af mangel på oplysninger om specifikke former for godt landmandskab, der ville kunne anvendes til en vurdering af risikoen for forbrugerne, konkluderede autoriteten, at en værdi på 0,05 mg/kg giver de europæiske forbrugere et tilfredsstillende beskyttelsesniveau. Maksimalgrænseværdierne bør derfor sættes til bestemmelsesgrænsen. Definitionen på restkoncentration bør også ændres.

(3)

Belgien har desuden anført, at de gældende maksimalgrænseværdier for guazatin i grapefrugter og appelsiner kan give anledning til bekymring for forbrugerbeskyttelsen. Navnlig kan det under hensyntagen til en forarbejdningsfaktor for citrusfrugter selv efter en detaljeret risikovurdering ikke udelukkes, at der er en akut risiko for forbrugerne. Europa-Kommissionen og de medlemsstater, der er repræsenteret i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder, anså det for en passende risikohåndteringsbeslutning at reducere maksimalgrænseværdierne til et niveau, der har vist sig at være sikkert for de europæiske forbrugere.

(4)

Der er i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2 og 4, i forordning (EF) nr. 396/2005 indgivet en ansøgning om anvendelse af guazatin på citrusfrugter. I overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 har de berørte medlemsstater evalueret ansøgningen, og evalueringsrapporten er sendt til Kommissionen. Autoriteten har vurderet ansøgningen og evalueringsrapporten, idet den især undersøgte risiciene for forbrugerne og, hvor det var relevant, for dyr, og afgav en begrundet udtalelse om de foreslåede maksimalgrænseværdier (3). Den sendte udtalelsen til Kommissionen og medlemsstaterne og offentliggjorde den. Den konkluderede i udtalelsen, at den ikke anbefaler at anvende de foreslåede maksimalgrænseværdier, da der ikke foreligger tilstrækkelige data til at udelukke en risiko for de europæiske forbrugere.

(5)

Ansøgeren anmodede om en administrativ prøvelse af autoritetens begrundede udtalelse i henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 396/2005. Denne prøvelse ledte til den konklusion, at der ikke kunne konstateres nogen væsentlige fejl eller åbenbare fejlskøn, som autoriteten skulle have begået.

(6)

På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de ændringer af maksimalgrænseværdierne, som der er ansøgt om, kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(7)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

For at sikre, at produkter kan markedsføres, forarbejdes og forbruges normalt, bør der ved nærværende forordning fastsættes overgangsforanstaltninger for produkter, der er produceret lovligt inden ændringen af maksimalgrænseværdierne, og for hvilke der foreligger data, der viser, at der er opretholdt et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

(9)

Der bør med de overgangsforanstaltninger, der fastlægges ved nærværende forordning, tages hensyn til betænkelighederne vedrørende forbrugerbeskyttelsen ved de eksisterende maksimalgrænseværdier for guazatin i grapefrugter og appelsiner.

(10)

Før de ændrede maksimalgrænseværdier træder i kraft, bør medlemsstaterne, tredjelande og fødevarevirksomhedsledere have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, som ændringen af maksimalgrænseværdierne medfører.

(11)

Unionens handelspartnere er i Verdenshandelsorganisationen blevet hørt om de nye maksimalgrænseværdier, og deres bemærkninger er taget i betragtning.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

For så vidt angår guazatin finder forordning (EF) nr. 396/2005 fortsat anvendelse i den ordlyd, den havde, før den blev ændret ved nærværende forordning, på alle produkter, der er produceret lovligt inden den 13. maj 2016, bortset fra grapefrugter og appelsiner.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes dog fra den 13. maj 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. oktober 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(2)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for guazatine according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(5):3239 [20 sider].

(3)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for guazatine in citrus fruits. EFSA Journal 2014;12(8):3818 [29 sider].


BILAG

I bilag III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 foretages følgende ændringer:

1)

Kolonnen vedrørende guazatin i bilag III udgår.

2)

I bilag V indsættes følgende kolonne vedrørende guazatin:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kodenummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (2)

Guazatin (guazatinacetat, summen af bestanddele)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; TRÆNØDDER

0,05  (1)

0110000

Citrusfrugter

 

0110010

Grapefrugter

 

0110020

Appelsiner

 

0110030

Citroner

 

0110040

Limefrugter

 

0110050

Mandariner

 

0110990

Andet

 

0120000

Trænødder

 

0120010

Mandler

 

0120020

Paranødder

 

0120030

Cashewnødder

 

0120040

Kastanjer

 

0120050

Kokosnødder

 

0120060

Hasselnødder

 

0120070

Macadamia

 

0120080

Pekannødder

 

0120090

Pinjekerner

 

0120100

Pistacienødder

 

0120110

Valnødder

 

0120990

Andet

 

0130000

Kernefrugter

 

0130010

Æbler

 

0130020

Pærer

 

0130030

Kvæder

 

0130040

Mispel

 

0130050

Japanmispel/loquat

 

0130990

Andet

 

0140000

Stenfrugter

 

0140010

Abrikoser

 

0140020

Kirsebær (søde)

 

0140030

Ferskner

 

0140040

Blommer

 

0140990

Andet

 

0150000

Bær og små frugter

 

0151000

a)

Druer

 

0151010

Spisedruer

 

0151020

Druer til vinfremstilling

 

0152000

b)

Jordbær

 

0153000

c)

Stængelfrugter

 

0153010

Brombær

 

0153020

Korbær

 

0153030

Hindbær (gule og røde)

 

0153990

Andet

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

 

0154010

Blåbær

 

0154020

Tranebær

 

0154030

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

 

0154040

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

 

0154050

Hyben

 

0154060

Morbær (hvide og sorte)

 

0154070

Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel

 

0154080

Hyldebær

 

0154990

Andet

 

0160000

Diverse frugter med:

 

0161000

a)

spiselig skræl

 

0161010

Dadler

 

0161020

Figner

 

0161030

Spiseoliven

 

0161040

Kumquat

 

0161050

Stjernefrugter/karamboler

 

0161060

Alm. kaki/daddelblommer/sharonfrugter

 

0161070

Jambolanablommer/jambolan

 

0161990

Andet

 

0162000

b)

ikke spiselig skræl, små

 

0162010

Kiwifrugter (gule, grønne og røde)

 

0162020

Litchi/litchiblommer

 

0162030

Passionsfrugter/vandcitron

 

0162040

Ægte figenkaktus/kaktusfigner

 

0162050

Stjerneæbler

 

0162060

Amerikansk kaki/Virginia kaki

 

0162990

Andet

 

0163000

c)

ikke spiselig skræl, store

 

0163010

Avocadoer

 

0163020

Bananer

 

0163030

Mangofrugter

 

0163040

Papajaer

 

0163050

Granatæbler

 

0163060

Cherimoya

 

0163070

Guavaer

 

0163080

Ananas

 

0163090

Brødfrugter

 

0163100

Durianfrugter

 

0163110

Pigget annona/guanabana

 

0163990

Andet

 

0200000

GRØNTSAGER, FRISKE eller FROSNE

0,05  (1)

0210000

Rod- og knoldgrøntsager

 

0211000

a)

Kartofler

 

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

 

0212010

Maniokker

 

0212020

Batater, søde kartofler

 

0212030

Yams

 

0212040

Salepmaranta

 

0212990

Andet

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroer

 

0213010

Rødbeder

 

0213020

Gulerødder

 

0213030

Knoldselleri

 

0213040

Peberrod

 

0213050

Jordskokker

 

0213060

Pastinakker

 

0213070

Persillerod

 

0213080

Radiser

 

0213090

Havrerod

 

0213100

Kålroer

 

0213110

Majroer

 

0213990

Andet

 

0220000

Løg

 

0220010

Hvidløg

 

0220020

Kepaløg

 

0220030

Skalotteløg

 

0220040

Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg

 

0220990

Andet

 

0230000

Frugtgrøntsager

 

0231000

a)

Solanacea

 

0231010

Tomater

 

0231020

Sød peberfrugt

 

0231030

Auberginer/ægplanter

 

0231040

Okra/lady's fingers

 

0231990

Andet

 

0232000

b)

Cucurbitae med spiselig skræl

 

0232010

Agurker

 

0232020

Drueagurker/asieagurker

 

0232030

Courgetter

 

0232990

Andet

 

0233000

c)

Cucurbitae med ikke spiselig skræl

 

0233010

Meloner

 

0233020

Græskar

 

0233030

Vandmeloner

 

0233990

Andet

 

0234000

d)

Sukkermajs

 

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

 

0240000

Kål (undtagen kålrødder og spæde brassicablade)

 

0241000

a)

Blomsterkål

 

0241010

Broccoli

 

0241020

Blomkål

 

0241990

Andet

 

0242000

b)

Hoveddannende Brassica

 

0242010

Rosenkål

 

0242020

Hovedkål

 

0242990

Andet

 

0243000

c)

Bladkål

 

0243010

Kinakål/pe-tsai

 

0243020

Grønkål/kokål

 

0243990

Andet

 

0244000

d)

Kålrabi

 

0250000

Bladgrøntsager, urter og spiselige blomster

 

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og salatplanter

 

0251010

Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

 

0251020

Havesalat

 

0251030

Bredbladet endivie

 

0251040

Havekarse og andre spirer og skud

 

0251050

Langskulpet vinterkarse

 

0251060

Salatsennep/rucola

 

0251070

Rød sennep

 

0251080

Spæde blade (herunder af Brassica-arter)

 

0251990

Andet

 

0252000

b)

Spinat og lignende blade

 

0252010

Spinat

 

0252020

Portulakker

 

0252030

Bladbeder

 

0252990

Andet

 

0253000

c)

Vindrueblade og blade af lignende arter

 

0254000

d)

Brøndkarse

 

0255000

e)

Julesalat/alm. cikorie

 

0256000

f)

Urter og spiselige blomster

 

0256010

Kørvel

 

0256020

Purløg

 

0256030

Selleriblade

 

0256040

Persille

 

0256050

Salvie

 

0256060

Rosmarin

 

0256070

Timian

 

0256080

Basilikum og spiselige blomster

 

0256090

Laurbærblade

 

0256100

Estragon

 

0256990

Andet

 

0260000

Bælgplanter

 

0260010

Bønner (med bælg)

 

0260020

Bønner (uden bælg)

 

0260030

Ærter (med bælg)

 

0260040

Ærter (uden bælg)

 

0260050

Linser

 

0260990

Andet

 

0270000

Stængelgrøntsager

 

0270010

Alm. asparges

 

0270020

Kardoner/spanske artiskokker

 

0270030

Bladselleri

 

0270040

Knoldfennikel

 

0270050

Artiskokker

 

0270060

Porrer

 

0270070

Rabarber

 

0270080

Bambusskud

 

0270090

Palmehjerter

 

0270990

Andet

 

0280000

Svampe, mosser og laver

 

0280010

Dyrkede svampe

 

0280020

Vilde svampe

 

0280990

Mosser og laver

 

0290000

Alger og prokaryote organismer

 

0300000

BÆLGFRUGTER

0,05  (1)

0300010

Bønner

 

0300020

Linser

 

0300030

Ærter

 

0300040

Lupiner/lupinbønner

 

0300990

Andet

 

0400000

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

0,05  (1)

0401000

Olieholdige frø

 

0401010

Hørfrø

 

0401020

Jordnødder

 

0401030

Valmuefrø

 

0401040

Sesamfrø

 

0401050

Solsikkefrø

 

0401060

Rapsfrø

 

0401070

Sojabønner

 

0401080

Sennepsfrø

 

0401090

Bomuldsfrø

 

0401100

Græskarfrø

 

0401110

Saflorfrø

 

0401120

Hjulkronefrø

 

0401130

Sæddodderfrø

 

0401140

Hampfrø

 

0401150

Kristpalmefrø

 

0401990

Andet

 

0402000

Olieholdige frugter

 

0402010

Oliven til oliefremstilling

 

0402020

Oliepalmekerner

 

0402030

Frugt fra oliepalmer

 

0402040

Kapok

 

0402990

Andet

 

0500000

KORN

0,05  (1)

0500010

Byg

 

0500020

Boghvede og andre pseudokornarter

 

0500030

Majs

 

0500040

Alm. hirse

 

0500050

Havre

 

0500060

Ris

 

0500070

Rug

 

0500080

Alm. durra/sorghum

 

0500090

Hvede

 

0500990

Andet

 

0600000

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK, KAKAO OG JOHANNESBRØD

0,05  (1)

0610000

Te

 

0620000

Kaffebønner

 

0630000

Urteudtræk fra

 

0631000

a)

blomster

 

0631010

Kamille

 

0631020

Hibiscus/rosella

 

0631030

Roser

 

0631040

Jasmin

 

0631050

Lind

 

0631990

Andet

 

0632000

b)

blade og urter

 

0632010

Jordbær

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté/paraguaykristtorn

 

0632990

Andet

 

0633000

c)

rødder

 

0633010

Baldrian

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Andet

 

0639000

d)

andre dele af planten

 

0640000

Kakaobønner

 

0650000

Karob/johannesbrød

 

0700000

HUMLE

0,05  (1)

0800000

KRYDDERIER

 

0810000

Krydderier i form af frø

0,05  (1)

0810010

Anis/ægte anis

 

0810020

Sortkommen

 

0810030

Selleri

 

0810040

Koriander

 

0810050

Spidskommen

 

0810060

Dild

 

0810070

Fennikel

 

0810080

Bukkehorn

 

0810090

Muskat

 

0810990

Andet

 

0820000

Krydderier i form af frugter

0,05  (1)

0820010

Allehånde

 

0820020

Sichuanpeber

 

0820030

Kommen

 

0820040

Kardemomme

 

0820050

Enebær

 

0820060

Peberkorn (grønne, hvide og sorte)

 

0820070

Vanilje

 

0820080

Tamarinde

 

0820990

Andet

 

0830000

Krydderier i form af bark

0,05  (1)

0830010

Kanel

 

0830990

Andet

 

0840000

Krydderier i form af rødder/jordstængler

 

0840010

Lakrids

0,05  (1)

0840020

Ingefær

0,05  (1)

0840030

Gurkemeje/curcuma

0,05  (1)

0840040

Peberrod

(+)

0840990

Andet

0,05  (1)

0850000

Krydderier i form af knopper

0,05  (1)

0850010

Kryddernellike

 

0850020

Kapers

 

0850990

Andet

 

0860000

Krydderier i form af blomstergrifler/støvfang

0,05  (1)

0860010

Safrankrokus

 

0860990

Andet

 

0870000

Krydderier i form af frøkapper

0,05  (1)

0870010

Muskatblomme

 

0870990

Andet

 

0900000

SUKKERPLANTER

0,05  (1)

0900010

Sukkerroerødder

 

0900020

Sukkerrør

 

0900030

Cikorierødder

 

0900990

Andet

 

1000000

ANIMALSKE PRODUKTER — LANDDYR

 

1010000

Væv fra

0,05  (1)

1011000

a)

svin

 

1011010

Muskel

 

1011020

Fedtvæv

 

1011030

Lever

 

1011040

Nyre

 

1011050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

1011990

Andet

 

1012000

b)

kvæg

 

1012010

Muskel

 

1012020

Fedtvæv

 

1012030

Lever

 

1012040

Nyre

 

1012050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

1012990

Andet

 

1013000

c)

får

 

1013010

Muskel

 

1013020

Fedtvæv

 

1013030

Lever

 

1013040

Nyre

 

1013050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

1013990

Andet

 

1014000

d)

geder

 

1014010

Muskel

 

1014020

Fedtvæv

 

1014030

Lever

 

1014040

Nyre

 

1014050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

1014990

Andet

 

1015000

e)

dyr af hestefamilien

 

1015010

Muskel

 

1015020

Fedtvæv

 

1015030

Lever

 

1015040

Nyre

 

1015050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

1015990

Andet

 

1016000

f)

fjerkræ

 

1016010

Muskel

 

1016020

Fedtvæv

 

1016030

Lever

 

1016040

Nyre

 

1016050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

1016990

Andet

 

1017000

g)

andre opdrættede landdyr

 

1017010

Muskel

 

1017020

Fedtvæv

 

1017030

Lever

 

1017040

Nyre

 

1017050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

1017990

Andet

 

1020000

Mælk

0,02  (1)

1020010

Kvæg

 

1020020

Får

 

1020030

Geder

 

1020040

Heste

 

1020990

Andet

 

1030000

Fugleæg

0,05  (1)

1030010

Kyllinger

 

1030020

Ænder

 

1030030

Gæs

 

1030040

Vagtler

 

1030990

Andet

 

1040000

Honning og andre biavlsprodukter

0,05  (1)

1050000

Padder og krybdyr

0,05  (1)

1060000

Hvirvelløse landdyr

0,05  (1)

1070000

Vildtlevende landlevende hvirveldyr

0,05  (1)


(1)  Angiver bestemmelsesgrænseværdien.

(2)  Bilag I indeholder en fuldstændig liste over vegetabilske og animalske produkter, som der er fastsat maksimalgrænseværdier for.

Guazatin (guazatinacetat, summen af bestanddele)

(+)

Den relevante maksimalgrænseværdi for peberrod (Armoracia rusticana) i krydderigruppen (kode 0840040) er den, der er fastsat for peberrod (Armoracia rusticana) i grøntsagsgruppen, rod- og knoldgrøntsagsgruppen (kode 0213040), under hensyntagen til ændringer i koncentrationerne som følge af forarbejdningen (tørring), jf. artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005.

0840040

Peberrod«


Top