EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1905

Kommissionens forordning (EU) 2015/1905 af 22. oktober 2015 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 for så vidt angår dioxintestning af olier, fedtstoffer og produkter afledt heraf (EØS-relevant tekst)

OJ L 278, 23.10.2015, p. 5–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1905/oj

23.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 278/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1905

af 22. oktober 2015

om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 for så vidt angår dioxintestning af olier, fedtstoffer og produkter afledt heraf

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne (1), særlig artikel 27, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 183/2005 er der fastsat generelle bestemmelser om foderstofhygiejne såvel som betingelser og ordninger, der skal sikre, at de betingelser for tilvirkning, der skal minimere og imødegå potentielle farer, overholdes. Det fastsættes ligeledes, at foderstofvirksomheder skal registreres hos eller godkendes af den kompetente myndighed. Desuden må foderstofvirksomhedsledere længere nede i foderkæden kun forsyne sig med foder fra virksomheder, der er registreret eller godkendt.

(2)

I bilag II til forordning (EF) nr. 183/2005 er der fastsat krav til foderstofvirksomheder i andre led end primærproduktionsleddet. Det kræves blandt andet, at kravene om dioxintest tages op til revision senest den 16. marts 2014.

(3)

Definitionen, der er fastsat i bilag II til forordning (EF) nr. 183/2005, af produkter afledt af vegetabilske olier bør ændres for at tydeliggøre, at produkter afledt af raffineret olie og fodertilsætningsstoffer, der er tilladt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 (2), ikke er omfattet af definitionen.

(4)

Definitionen, der er fastsat i bilag II til forordning (EF) nr. 183/2005, af fedtstofblanding bør ligeledes ændres for at tydeliggøre forskellen mellem fedtstofblanding og opbevaring af på hinanden følgende partier af fedstoffer og olier uden at blande dem. Det bør endvidere tydeliggøres, hvornår blandede fedtstoffer anses for at være foderblandinger, og hvornår de er fodermidler.

(5)

Det er hensigtsmæssigt, at opdage de produkter, der er tydeligt forurenet med dioxin, på det sted, hvor de kommer ind i foderkæden, og det bør derfor tydeliggøres, at de bestemmelser om dioxinovervågning, der er fastsat i bilag II til forordning (EF) nr. 183/2005, gælder for alle foderstofvirksomhedsledere, som markedsfører foder, herunder importører.

(6)

For at sikre sporbarhed af og korrekte oplysninger om foder bør der fokuseres på opfyldelse af mærkningskravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 (3) og navnlig på benævnelserne, specifikationerne og numrene i Kommissionens forordning (EU) nr. 68/2013 (4).

(7)

Det er nødvendigt, at den repræsentative analyse, som kræves for store mængder, foretages på grundlag af en repræsentativ prøve. Der bør derfor med regelmæssige mellemrum udtages enkeltprøver, som tilsammen udgør samleprøven, f.eks. mindst en enkeltprøve for hver 50 ton, hvilket er i overensstemmelse med bestemmelserne om prøveudtagning i Kommissionens forordning (EF) nr. 152/2009 (5).

(8)

Resultaterne af dioxintestningen, som er fastlagt ved forordning (EF) nr. 183/2005, rapporterne (6) fra de audit, som Kommissionens Levnedsmiddel- og Veterinærkontor har gennemført, og det faktum, at der ikke blev indberettet nogen ikke-overensstemmende prøver fra produkter afledt af vegetabilske olier, bortset fra fedtsyredestillater fra fysisk raffinering og deodestillater, til det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (Rapid Alert System) (7), viser, at der ikke er en høj risiko for dioxinforurening af disse produkter. Derfor bør kravene om, at 100 % af produkterne skal dioxintestes, jf. bilag II til forordning (EF) nr. 183/2005, lempes.

(9)

For at tydeliggøre, hvem der er ansvarlig for dioxintestning af importerede produkter, bør der fastsættes en særlig bestemmelse i bilag II til forordning (EF) nr. 183/2005. Dette burde også sikre, at importerede produkter har det samme sikkerhedsniveau som dem, der er fremstilles i Unionen.

(10)

Det system, der er indført ved bilag II til forordning (EF) nr. 183/2005, og som indebærer, at der skal fremlægges en attest som bevis for, at der er foretaget den obligatoriske analyse af et specifikt parti, bør ændres ved en række specifikationer, som vedrører de opgaver, der påhviler de forskellige foderstofvirksomhedsledere, for at tydeliggøre, hvilket ansvarsområde de forskellige aktører i foderkæden har.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EF) nr. 183/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Stk. 3, litra b), punkt 2), litra h), i bilaget til denne forordning anvendes fra den 23. april 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. oktober 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 35 af 8.2.2005, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 af 13. juli 2009 om markedsføring og anvendelse af foder (EUT L 229 af 1.9.2009, s. 1).

(4)  Kommissionens forordning (EU) nr. 68/2013 af 16. januar 2013 om fortegnelsen over fodermidler (EUT L 29 af 30.1.2013, s. 1).

(5)  Kommissionens forordning (EF) nr. 152/2009 af 27. januar 2009 om prøveudtagnings- og analysemetoder til offentlig kontrol af foder (EUT L 54 af 26.2.2009, s. 1).

(6)  http://ec.europa.eu/food/fvo/audit_reports/index.cfm: Auditnummer 2013-6748, 2013-6749, 2013-6750, 2013-6751, 2013-6752, 2013-6753, 2014-7036, 2014-7037 og 2014-7038.

(7)  http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/portal/index_en.htm


BILAG

Bilag II til forordning (EF) nr. 183/2005 ændres således:

1)

I afsnittet »DEFINITIONER« affattes litra b) og c) således, og følgende litra d) tilføjes:

»b)   »produkter afledt af olier og fedtstoffer«: andre produkter, som er direkte eller indirekte afledt af rå eller genvundne olier eller fedtstoffer ved oliekemisk forarbejdning eller biodieselforarbejdning eller destillation eller kemisk eller fysisk raffinering, end

raffineret olie

produkter afledt af raffineret olie og

fodertilsætningsstoffer

c)   »fedtstofblanding«: fremstilling af foderblandinger, eller hvis alle bestanddele tilhører samme række i del C i bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 68/2013 (1) og stammer fra samme plante- eller dyreart, af fodermidler ved blanding af rå olier, raffinerede olier, animalske fedtstoffer, olier genvundet fra fødevarevirksomheder, som er omfattet af forordning (EF) nr. 852/2004, eller produkter afledt heraf med henblik på at fremstille blandet olie eller fedtstof; eneste undtagelser herfra er

opbevaring af på hinanden følgende partier og

blanding af raffinerede olier

d)   »raffineret olie eller fedtstof«: olie eller fedtstoffer, der har undergået en raffineringsproces som omhandlet i nr. 53 i ordlisten over processer i del B i bilaget til forordning (EU) nr. 68/2013.

(1)  Kommissionens forordning (EU) nr. 68/2013 af 16. januar 2013 om fortegnelsen over fodermidler (EUT L 29 af 30.1.2013, s. 1).«"

2)

I afsnittet »PRODUKTION« affattes punkt 8 således, og følgende punkt 9 tilføjes:

»8.

Af produkternes mærkning skal det klart fremgå, om de er bestemt til foder eller til andre formål. Hvis et bestemt parti af et produkt er erklæret ikke bestemt til foderbrug, må denne erklæring ikke efterfølgende ændres af en virksomhedsleder i senere led i kæden.

9.

Ved mærkning af fodermidler i henhold til artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 (2) bør om muligt anvendes de betegnelser, der er fastsat i Kommissionens forordning (EU) nr. 68/2013.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 af 13. juli 2009 om markedsføring og anvendelse af foder (EUT L 229 af 1.9.2009, s. 1).«"

3)

Afsnittet »DIOXINOVERVÅGNING« ændres således:

a)

Overskriften på dette afsnit affattes således:

»DIOXINOVERVÅGNING FOR OLIER, FEDTSTOFFER OG PRODUKTER AFLEDT HERAF«

b)

Punkt 2 affattes således:

»2.

Som supplement til foderstofvirksomhedslederens HACCP-system skal analyserne omhandlet i punkt 1 foretages i overensstemmelse med følgende minimumskrav (hvis ikke nærmere angivet, må et parti af produkter, der skal analyseres, ikke overstige 1 000 t):

a)

Fodervirksomhedsledere, der forarbejder rå vegetabilske fedtstoffer og olier:

i)

100 % af partierne af produkter afledt af vegetabilske olier og fedtstoffer bortset fra følgende:

glycerin

lecithin

gummi

produkter omhandlet i nr. ii)

ii)

sure olier fra kemisk raffinering, sæbefod, brugte filterhjælpestoffer, brugt blegejord og partier, der tilgår virksomheden, af rå kokosolie skal analyseres og dokumenteres som led i HACCP-systemet.

b)

Fodervirksomhedsledere, der producerer animalsk fedt, herunder virksomheder, der forarbejder animalsk fedt:

i)

1 repræsentativ analyse pr. 5 000 t, med mindst 1 repræsentativ analyse pr. år, animalsk fedt og produkter afledt heraf, der tilhører kategori 3-materiale, jf. artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 (3), eller fra en virksomhed, som er godkendt i overensstemmelse med artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 (4).

c)

Fodervirksomhedsledere, der producerer fiskeolie:

i)

100 % af partierne af fiskeolie, hvis olien er fremstillet af:

andre produkter afledt af fiskeolie end raffineret fiskeolie

fiskevarer, som ikke har været overvåget før, hvis oprindelse ikke er angivet, eller som kommer fra Østersøen

biprodukter fra fisk fra virksomheder, der fremstiller fiskevarer til konsum, og som ikke er EU-godkendte

blåhvilling eller atlantisk menhaden

ii)

100 % af partierne af andre produkter afledt af fiskeolie end raffineret fiskeolie, som forlader virksomheden

iii)

1 repræsentativ analyse pr. 2 000 t fiskeolie, der ikke er omhandlet i nr. i)

iv)

fiskeolie, der er dekontamineret ved hjælp af en officielt godkendt behandling, jf. bilag VIII til forordning (EF) nr. 767/2009 og Kommissionens forordning (EU) 2015/786 (5), skal analyseres og dokumenteres som led i HACCP-systemet.

d)

Oliekemisk industri, der markedsfører foder:

i)

100 % af partier, der tilgår virksomheden, af animalske fedtstoffer, der ikke er omhandlet i litra b) eller h), fiskeolie, der ikke er omhandlet i litra c) eller h), olier og fedtstoffer, der er genvundet fra fødevarevirksomheder, som er omfattet af forordning (EF) nr. 852/2004, og blandede fedtstoffer og olier

ii)

100 % af partierne af produkter afledt af olier og fedtstoffer, der markedsføres som foder, bortset fra følgende:

glycerin

rene destillerede fedtsyrer fra spaltning

produkter omhandlet i nr. iii)

iii)

rå fedtsyrer fra spaltning, fedtsyrer esterificeret med glycerol, mono- og diglycerider af fedtsyrer, salte af fedtsyrer og partier, der tilgår virksomheden, af rå kokosolie skal analyseres og dokumenteres som led i HACCP-systemet.

e)

Biodieselindustri, der markedsfører foder:

i)

100 % af partier, der tilgår virksomheden, af animalske fedtstoffer, der ikke er omhandlet i litra b) eller h), fiskeolie, der ikke er omhandlet i litra c) eller h), olier og fedtstoffer, der er genvundet fra fødevarevirksomheder, som er omfattet af forordning (EF) nr. 852/2004, og blandede fedtstoffer og olier

ii)

100 % af partierne af produkter afledt af olier og fedtstoffer, der markedsføres som foder, bortset fra følgende:

glycerin

lecithin

gummi

produkter omhandlet i nr. iii)

iii)

sure olier fra kemisk raffinering, sæbefod og rå kokosolie skal analyseres og dokumenteres som led i HACCP-systemet.

f)

Fedtstofblandingsvirksomheder:

i)

100 % af partier, der tilgår virksomheden, af rå kokosolie, animalske fedtstoffer, der ikke er omhandlet i litra b) eller h), fiskeolie, der ikke er omhandlet i litra c) eller h), olier og fedtstoffer, der er genvundet fra fødevarevirksomheder, som er omfattet af forordning (EF) nr. 852/2004, blandede fedtstoffer og olier og produkter afledt af olier og fedtstoffer bortset fra følgende:

glycerin

lecithin

gummi

produkter omhandlet i nr. ii)

ii)

sure olier fra kemisk raffinering, rå fedtsyrer fra spaltning, rene destillerede fedtsyrer fra spaltning og sæbefod skal analyseres og dokumenteres som led i HACCP-systemet

eller

iii)

100 % af partier af blandede fedtstoffer og olier bestemt til foder.

Foderstofvirksomhedslederen skal oplyse den kompetente myndighed om, hvilken model han vælger.

g)

Andre producenter af foderblandinger til dyr bestemt til fødevareproduktion end dem, der er omhandlet i litra f):

i)

100 % af partier, der tilgår virksomheden, af rå kokosolie, animalske fedtstoffer, der ikke er omhandlet i litra b) eller h), fiskeolie, der ikke er omhandlet i litra c) eller h), olier og fedtstoffer, der er genvundet fra fødevarevirksomheder, som er omfattet af forordning (EF) nr. 852/2004, blandede fedtstoffer og olier og produkter afledt af olier og fedtstoffer bortset fra følgende:

glycerin

lecithin

gummi

produkter omhandlet i nr. ii)

ii)

sure olier fra kemisk raffinering, rå fedtsyrer fra spaltning, rene destillerede fedtsyrer fra spaltning; filterhjælpestoffer, blegejord og sæbefod skal analyseres og dokumenteres som led i HACCP-systemet

iii)

1 % af partierne af fremstillede foderblandinger indeholdende produkter, som er omhandlet i nr. i) og ii).

h)

Importører, der markedsfører følgende foder:

i)

100 % af importerede partier af rå kokosolie, animalske fedtstoffer, fiskeolier, olier og fedtstoffer, der er genvundet fra fødevarevirksomheder, blandede fedtstoffer og olier, tocopheroler ekstraheret fra vegetabilsk olie og tocopherylacetat fremstillet heraf og produkter afledt af olier og fedtstoffer bortset fra følgende:

glycerin

lecithin

gummi

produkter omhandlet i nr. ii)

ii)

sure olier fra kemisk raffinering, rå fedtsyrer fra spaltning, rene destillerede fedtsyrer fra spaltning og sæbefod skal analyseres og dokumenteres som led i HACCP-systemet.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter) (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1)."

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55)."

(5)  Kommissionens forordning (EU) 2015/786 af 19. maj 2015 om fastsættelse af kriterier for godkendelse af de rensningsprocesser, der anvendes for produkter bestemt til foder som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF (EUT L 125 af 21.5.2015, s. 10)«"

c)

Punkt 4, 5 og 6 affattes således:

»4.

Hvis en foderstofvirksomhedsleder har bevis som dokumentation for, at et parti af et produkt eller alle bestanddele i et parti af et produkt som omhandlet i punkt 2, og som tilgår hans virksomhed, allerede er blevet analyseret i et tidligere led i produktionen, forarbejdningen eller distributionen, fritages foderstofvirksomhedslederen fra forpligtelsen til at analysere det pågældende parti.

5.

Alle partier af produkter analyseret i overensstemmelse med punkt 2 skal ledsages af dokumentation for, at de pågældende produkter eller alle deres bestanddele er blevet analyseret eller er blevet indleveret til analyse på et akkrediteret laboratorium, jf. punkt 1, bortset fra de partier, der er omhandlet i punkt 2, litra a), nr. ii), litra b), nr. i), litra c), nr. iii), litra c), nr. iv), litra d), nr. iii), litra e), nr. iii), litra f), nr. ii), litra g), nr. ii), og litra h), nr. ii).

Beviset for analysen skal utvetydigt knytte leverancen og den eller de testede partier sammen. Denne sammenknytning skal beskrives i det dokumenterede sporbarhedssystem, der er etableret hos leverandøren. Især når leverancen er sammensat af mere end et parti eller en bestanddel skal den dokumentation, der skal fremlægges, være et bevis for hver enkelt bestanddel i leverancen. Hvis testningen foretages på et produkt, der forlader virksomheden, skal analyserapporten være beviset for, at produktet er blevet analyseret.

Alle leverancer af produkter omhandlet i punkt 2, litra b), nr. i), eller litra c), nr. iii), skal ledsages af et bevis for, at de pågældende produkter opfylder kravene i punkt 2, litra b), nr. i), eller litra c), nr. iii). Om nødvendigt skal beviset for analysen af den eller de leverede partier, sendes til modtageren, når virksomhedslederen modtager analysen fra de godkendte laboratorier.

6.

Hvis alle partier, som tilgår virksomheden, af produkter, der er omhandlet i punkt 2, litra g), nr. i), og som indgår i produktionsprocessen, er blevet analyseret i henhold til kravene i denne forordning, og hvis det kan sikres, at produktionsprocessen, håndteringen og opbevaringen ikke øger dioxinforureningen, fritages foderstofvirksomhedslederen fra forpligtelsen til at analysere det produkt, der forlader virksomheden, og virksomhedslederen analyserer det i stedet for i henhold til HACCP-systemet.«Top