EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1885

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1885 af 20. oktober 2015 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne 2,4-D, acibenzolar-s-methyl, amitrol, bentazon, cyhalofopbutyl, diquat, esfenvalerat, famoxadon, flumioxazin, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl), glyphosat, iprovalicarb, isoproturon, lambda-cyhalothrin, metalaxyl-M, metsulfuronmethyl, picolinafen, prosulfuron, pymetrozin, pyraflufen-ethyl, thiabendazol, thifensulfuron-methyl og triasulfuron (EØS-relevant tekst)

OJ L 276, 21.10.2015, p. 48–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1885/oj

21.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 276/48


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/1885

af 20. oktober 2015

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne 2,4-D, acibenzolar-s-methyl, amitrol, bentazon, cyhalofopbutyl, diquat, esfenvalerat, famoxadon, flumioxazin, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl), glyphosat, iprovalicarb, isoproturon, lambda-cyhalothrin, metalaxyl-M, metsulfuronmethyl, picolinafen, prosulfuron, pymetrozin, pyraflufen-ethyl, thiabendazol, thifensulfuron-methyl og triasulfuron

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 17, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (2) indeholder de aktivstoffer, der betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009.

(2)

Godkendelsen af aktivstofferne 2,4-D, acibenzolar-s-methyl, amitrol, bentazon, cyhalofopbutyl, diquat, esfenvalerat, famoxadon, flumioxazin, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl), glyphosat, iprovalicarb, isoproturon, lambda-cyhalothrin, metalaxyl-M, metsulfuronmethyl, picolinafen, prosulfuron, pymetrozin, pyraflufen-ethyl, thiabendazol, thifensulfuron-methyl og triasulfuron udløber den 31. december 2015. Ansøgninger om forlængelse af optagelsen af disse stoffer i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF (3) blev indgivet i overensstemmelse med artikel 4 Kommissionens forordning (EU) nr. 1141/2010 (4).

(3)

Fordi vurderingen af stofferne er blevet forsinket af årsager, som ikke kan tilskrives ansøgerne, kan godkendelserne af de pågældende aktivstoffer forventes at udløbe, inden der er truffet beslutning om at forny dem. Det er derfor nødvendigt at forlænge deres godkendelsesperioder.

(4)

I betragtning af formålet med artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår tilfælde, hvor Kommissionen vil vedtage en forordning om, at godkendelsen af et af de i nærværende forordnings bilag omhandlede aktivstoffer ikke forlænges, fordi det ikke opfylder godkendelseskriterierne, fastsætter Kommissionen udløbsdatoen til den seneste af følgende datoer: den dato, der var gældende før nærværende forordnings ikrafttrædelse, eller datoen for ikrafttrædelsen af forordningen om, at godkendelsen af aktivstoffet ikke forlænges.

(5)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. oktober 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).

(3)  Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1).

(4)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1141/2010 af 7. december 2010 om en procedure for forlængelse af optagelsen af en anden gruppe af aktivstoffer i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om fastlæggelse af en liste over disse stoffer (EUT L 322 af 8.12.2010, s. 10).


BILAG

I del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 foretages følgende ændringer:

1)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 7 (vedrørende metsulfuronmethyl) ændres »31. december 2015« til »30. juni 2016«.

2)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 9 (vedrørende triasulfuron) ændres »31. december 2015« til »30. juni 2016«.

3)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 10 (vedrørende esfenvalerat) ændres »31. december 2015« til »30. juni 2016«.

4)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 11 (vedrørende bentazon) ændres »31. december 2015« til »30. juni 2016«.

5)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 12 (vedrørende lambda-cyhalothrin) ændres »31. december 2015« til »30. juni 2016«.

6)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 14 (vedrørende amitrol) ændres »31. december 2015« til »30. juni 2016«.

7)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 15 (vedrørende diquat) ændres »31. december 2015« til »30. juni 2016«.

8)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 17 (vedrørende thiabendazol) ændres »31. december 2015« til »30. juni 2016«.

9)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 19 (vedrørende DPX KE 459) ændres »31. december 2015« til »30. juni 2016«.

10)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 20 (vedrørende acibenzolar-s-methyl) ændres »31. december 2015« til »30. juni 2016«.

11)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 23 (vedrørende pymetrozin) ændres »31. december 2015« til »30. juni 2016«.

12)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 24 (vedrørende pyraflufen-ethyl) ændres »31. december 2015« til »30. juni 2016«.

13)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 25 (vedrørende glyphosat) ændres »31. december 2015« til »30. juni 2016«.

14)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 26 (vedrørende thifensulfuronmethyl) ændres »31. december 2015« til »30. juni 2016«.

15)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 27 (vedrørende 2,4-D) ændres »31. december 2015« til »30. juni 2016«.

16)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 28 (vedrørende isoproturon) ændres »31. december 2015« til »30. juni 2016«.

17)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 30 (vedrørende iprovalicarb) ændres »31. december 2015« til »30. juni 2016«.

18)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 31 (vedrørende prosulfuron) ændres »31. december 2015« til »30. juni 2016«.

19)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 34 (vedrørende cyhalofopbutyl) ændres »31. december 2015« til »30. juni 2016«.

20)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 35 (vedrørende famoxadon) ændres »31. december 2015« til »30. juni 2016«.

21)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 37 (vedrørende metalaxyl-M) ændres »31. december 2015« til »30. juni 2016«.

22)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 38 (vedrørende picolinafen) ændres »31. december 2015« til »30. juni 2016«.

23)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 39 (vedrørende flumioxazin) ændres »31. december 2015« til »30. juni 2016«.


Top