Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L1794

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1794 af 6. oktober 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/94/EF, 2009/38/EF og 2002/14/EF samt Rådets direktiv 98/59/EF og 2001/23/EF for så vidt angår søfarende (EØS-relevant tekst)

OJ L 263, 8.10.2015, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/1794/oj

8.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 263/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/1794

af 6. oktober 2015

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/94/EF, 2009/38/EF og 2002/14/EF samt Rådets direktiv 98/59/EF og 2001/23/EF for så vidt angår søfarende

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 153, stk. 2, litra b), sammenholdt med artikel 153, stk. 1, litra b) og e),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (2),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 153 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) kan Europa-Parlamentet og Rådet efter den almindelige lovgivningsprocedure ved udstedelse af direktiver vedtage minimumsforskrifter, der skal gennemføres gradvis, med sigte på forbedring af arbejdsvilkårene og information og høring af arbejdstagerne. I disse direktiver skal det undgås at pålægge uforholdsmæssig store omkostninger eller administrative, finansielle og retlige byrder af en sådan art, at de hæmmer oprettelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder, som er drivkraft for bæredygtig vækst og beskæftigelse.

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/94/EF (4), 2009/38/EF (5) og 2002/14/EF (6) samt Rådets direktiv 98/59/EF (7) og 2001/23/EF (8) enten udelukker visse søfarende fra deres anvendelsesområde eller tillader medlemsstaterne at udelukke dem.

(3)

Kommissionen fremhævede i sin meddelelse af 21. januar 2009 med titlen »Søtransportpolitik frem til 2018 — strategiske mål og anbefalinger« betydningen af at indføre en integreret retlig ramme med henblik på at gøre søfartssektoren mere konkurrencedygtig.

(4)

Udelukkelser og/eller mulighed for at indføre udelukkelser kan hindre søfarendes muligheder for fuldt ud at udøve retten til retfærdige og rimelige arbejdsforhold og retten til information og høring eller begrænse den fulde udøvelse af disse rettigheder. For så vidt som udelukkelser og/eller muligheden for at indføre udelukkelser ikke er begrundet i objektive forhold, og søfarende ikke behandles lige, bør bestemmelser om sådanne udelukkelser udgå.

(5)

Den nuværende juridiske situation, der til dels skyldes søfartserhvervets særlige karakter, indebærer ulige behandling af samme kategori af arbejdstagere i forskellige medlemsstater, alt efter om disse anvender de udelukkelser og frivillige udelukkelser, der er tilladt i henhold til gældende lovgivning, eller ej. Et betydeligt antal medlemsstater har kun i begrænset omfang eller slet ikke gjort brug af disse frivillige udelukkelser.

(6)

Kommissionen anførte i sin meddelelse af 10. oktober 2007»En integreret EU-havpolitik«, at en sådan politik bygger på en klar anerkendelse af, at alt, hvad der har med Europas farvande at gøre, hænger sammen, og at havrelaterede politikker bør udformes ved en fælles indsats, hvis der skal opnås de ønskede resultater. Den understregede også nødvendigheden af at øge antallet og kvaliteten af job inden for søfart for unionsborgere og betydningen af at forbedre arbejdsvilkårene om bord, bl.a. gennem investeringer i forskning, uddannelse, erhvervsuddannelse, sundhed og sikkerhed.

(7)

Dette direktiv er i overensstemmelse med Europa 2020-strategien og dens beskæftigelsesmål og med Kommissionens strategi som fastsat i dens meddelelse af 23. november 2010»Dagsorden for nye kvalifikationer og job: et europæisk bidrag til fuld beskæftigelse«.

(8)

Den såkaldte blå økonomi udgør en væsentlig del af EU's økonomi for så vidt angår beskæftigelse og bruttoværditilvækst.

(9)

I overensstemmelse med artikel 154, stk. 2, i TEUF har Kommissionen konsulteret arbejdsmarkedets parter på EU-plan om de mulige retningslinjer for en EU-indsats på dette område.

(10)

Arbejdsmarkedets parter i søfartssektoren er inden for rammerne af deres sociale dialog nået frem til en fælles forståelse, som er af væsentlig betydning for dette direktiv. Denne fælles forståelse indebærer en god balance mellem behovet for at forbedre søfarendes arbejdsvilkår og behovet for at tage behørigt hensyn til sektorens særlige forhold.

(11)

I betragtning af søfartssektorens særlige karakter og de særlige arbejdsvilkår for de arbejdstagere, som er berørt af de udelukkelser, der udgår ved dette direktiv, er det nødvendigt at tilpasse visse bestemmelser i de direktiver, der ændres ved dette direktiv, for at afspejle de særlige forhold i denne sektor.

(12)

Under henvisning til den teknologiske udvikling i de senere år, navnlig inden for kommunikationsteknologi, bør informations- og høringskravene ajourføres og anvendes på den mest hensigtsmæssige måde, herunder ved hjælp af nye teknologier til fjernkommunikation og ved at øge tilgængeligheden af internettet og sikre en fornuftig brug heraf om bord med henblik på at forbedre gennemførelsen af dette direktiv.

(13)

De rettigheder for søfarende, som er omfattet af dette direktiv, og som følger af medlemsstaternes nationale lovgivning til gennemførelse af direktiv 2008/94/EF, 2009/38/EF, 2002/14/EF, 98/59/EF og 2001/23/EF, bør ikke berøres. Gennemførelsen af dette direktiv bør ikke tjene som begrundelse for eventuelle forringelser i forhold til den nuværende situation i medlemsstaterne.

(14)

Konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 2006, som er vedtaget af Den Internationale Arbejdsorganisation, har til formål at opnå både anstændige arbejds- og levevilkår for søfarende ved at fastsætte standarder for sundhed og sikkerhed, rimelige vilkår for beskæftigelse og erhvervsuddannelse og sikre loyal konkurrence for redere gennem global anvendelse af konventionen samt at garantere lige vilkår på internationalt plan for så vidt angår nogle, men ikke alle, arbejdstagerrettigheder uanset nationalitet eller fartøjets flag. Denne konvention, Rådets direktiv 2009/13/EF (9) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/16/EF (10) og 2013/54/EU (11) fastsætter bestemmelser om søfarendes ret til anstændige arbejdsvilkår på en række områder og sammenhængende rettigheder og beskyttelse på arbejdspladsen for søfarende samt bidrager til at skabe lige vilkår, herunder inden for Unionen.

(15)

EU bør tilstræbe at forbedre arbejds- og levevilkårene om bord på skibe og at udnytte innovationspotentialet med henblik på at gøre søfartssektoren mere attraktiv for EU-søfarende, herunder unge arbejdstagere.

(16)

Målet for dette direktiv, nemlig at forbedre søfarendes arbejdsvilkår og information og høring af dem, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af handlingens omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(17)

Dette direktiv overholder de grundlæggende rettigheder og de principper, der anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig retten til retfærdige og rimelige arbejdsforhold og til information og høring i virksomheden. Direktivet bør gennemføres i overensstemmelse med disse rettigheder og principper.

(18)

Direktiv 2008/94/EF, 2009/38/EF, 2002/14/EF, 98/59/EF og 2001/23/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændring af direktiv 2008/94/EF

Artikel 1, stk. 3, i direktiv 2008/94/EF affattes således:

»3.   Hvis en sådan bestemmelse allerede finder anvendelse i deres nationale lovgivning, kan medlemsstaterne fortsat udelukke tjenestefolk, der beskæftiges af en fysisk person, fra dette direktivs anvendelsesområde.«.

Artikel 2

Ændringer af direktiv 2009/38/EF

I direktiv 2009/38/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1 udgår stk. 7.

2)

I artikel 10, stk. 3, tilføjes følgende afsnit:

»Et medlem af et særligt forhandlingsorgan eller af et europæisk samarbejdsudvalg eller et sådant medlems suppleant, som er medlem af besætningen på et søgående skib, har ret til at deltage i et møde i det særlige forhandlingsorgan eller i det europæiske samarbejdsudvalg eller i ethvert andet møde i medfør af procedurer, der er indført i henhold til artikel 6, stk. 3, hvis dette medlem eller dennes suppleant ikke er på havet eller i en havn i et andet land end det, hvor rederiet har hjemsted, når mødet finder sted.

Møder skal, når det er praktisk muligt, være planlagt med henblik på at lette deltagelse af medlemmer eller suppleanter, som er medlemmer af besætninger på søgående skibe.

I tilfælde, hvor et medlem af et særligt forhandlingsorgan eller af et europæisk samarbejdsudvalg eller et sådant medlems suppleant, som er medlem af besætningen på et søgående skib, ikke er i stand til at deltage i et møde, skal det overvejes at anvende nye informations- og kommunikationsteknologier, når det er muligt.«

Artikel 3

Ændring af direktiv 2002/14/EF

Artikel 3, stk. 3, i direktiv 2002/14/EF udgår.

Artikel 4

Ændringer af direktiv 98/59/EF

I direktiv 98/59/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1, stk. 2, udgår litra c).

2)

I artikel 3, stk. 1, indsættes følgende afsnit efter andet afsnit:

»Når den planlagte kollektive afskedigelse vedrører medlemmer af besætningen på et søgående skib, underretter arbejdsgiveren den kompetente myndighed i den stat, hvis flag skibet fører.«

Artikel 5

Ændring af direktiv 2001/23/EF

Artikel 1, stk. 3, i direktiv 2001/23/EF affattes således:

»3.   Dette direktiv finder anvendelse på overførsel af et søgående skib, der er en del af en overførsel af en virksomhed, bedrift eller del af en virksomhed eller bedrift som omhandlet i stk. 1 og 2, forudsat at erhververen er beliggende på eller den overførte virksomhed, bedrift eller del af en virksomhed eller bedrift forbliver inden for traktatens territoriale anvendelsesområde.

Dette direktiv finder ikke anvendelse, når overførslen udelukkende vedrører et eller flere søgående skibe.«

Artikel 6

Beskyttelsesniveau

Gennemførelsen af dette direktiv berettiger under ingen omstændigheder til forringelse af det eksisterende generelle beskyttelsesniveau i medlemsstaterne for personer, der er omfattet af direktivet, på de områder, der er omfattet af direktiv 2008/94/EF, 2009/38/EF, 2002/14/EF, 98/59/EF og 2001/23/EF.

Artikel 7

Rapporter fra Kommissionen

Kommissionen forelægger efter høring af medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter på EU-plan senest den 10. oktober 2019 en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen og anvendelsen af artikel 4 og 5.

Artikel 8

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 10. oktober 2017. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale love og administrative bestemmelser, som de vedtager på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 9

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 10

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 6. oktober 2015.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

N. SCHMIT

Formand


(1)  EUT C 226 af 16.7.2014, s. 35.

(2)  EUT C 174 af 7.6.2014, s. 50.

(3)  Europa-Parlamentets holdning af 8.7.2015 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 18.9.2015.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/94/EF af 22. oktober 2008 om beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens (EUT L 283 af 28.10.2008, s. 36).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder og fællesskabskoncerner med henblik på at informere og høre arbejdstagerne (EUT L 122 af 16.5.2009, s. 28).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/14/EF af 11. marts 2002 om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab (EFT L 80 af 23.3.2002, s. 29).

(7)  Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser (EFT L 225 af 12.8.1998, s. 16).

(8)  Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller af dele af virksomheder eller bedrifter (EFT L 82 af 22.3.2001, s. 16).

(9)  Rådets direktiv 2009/13/EF af 16. februar 2009 om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem European Community Shipowners Associations (ECSA) og European Transport Workers Federation (ETF) om konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 2006, og om ændring af direktiv 1999/63/EF (EUT L 124 af 20.5.2009, s. 30).

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/16/EF af 23. april 2009 om havnestatskontrol (EUT L 131 af 28.5.2009, s. 57).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/54/EU af 20. november 2013 om visse af flagstatens ansvar for overholdelse og håndhævelse af konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 2006 (EUT L 329 af 10.12.2013, s. 1).


Top