EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L1787

Kommissionens direktiv (EU) 2015/1787 af 6. oktober 2015 om ændring af bilag II og III til Rådets direktiv 98/83/EF om kvaliteten af drikkevand

EUT L 260 af 7.10.2015, p. 6–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/01/2023; ophævet ved 32020L2184

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/1787/oj

7.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 260/6


KOMMISSIONENS DIREKTIV (EU) 2015/1787

af 6. oktober 2015

om ændring af bilag II og III til Rådets direktiv 98/83/EF om kvaliteten af drikkevand

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand (1), særlig artikel 11, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag II og III til direktiv 98/83/EF fastsætter mindstekrav til kontrolprogrammerne for alt drikkevand og til specifikationerne af metoderne til analyse af forskellige parametre.

(2)

Specifikationerne i bilag II og III bør opdateres i lyset af den videnskabelige og tekniske udvikling og for at sikre overensstemmelse med Unionens lovgivning.

(3)

Bilag II til direktiv 98/83/EF tillader en vis grad af fleksibilitet ved efterprøvningskontrol og løbende kontrol, idet der under visse omstændigheder kan udtages prøver mindre hyppigt. De særlige betingelser for at gennemføre kontrol af parametrene med passende hyppigheder og rækken af kontrolteknikker bør afklares i lyset af den videnskabelige udvikling.

(4)

Siden 2004 har Verdenssundhedsorganisationen udviklet en tilgang baseret på vandsikkerhedsplaner, der tager udgangspunkt i risikovurderings- og risikostyringsprincipper: Retningslinjer for drikkevandskvalitet (Guidelines for Drinking Water Quality)  (2). Disse retningslinjer er sammen med standard EN 15975-2 om sikkerhed i drikkevandsforsyningen de internationalt anerkendte principper, som produktionen, distributionen, kontrollen og analysen af drikkevandsparametre bygger på. Bilag II til direktiv 98/83/EF bør derfor bringes i overensstemmelse med de seneste opdateringer af disse principper.

(5)

For at begrænse risiciene for menneskers helbred bør kontrolprogrammer sikre, at der er foranstaltninger på plads i hele vandforsyningskædens længde, og inddrage oplysninger fra vandforekomster, som anvendes til indvinding af drikkevand. De generelle forpligtelser for kontrolprogrammer bør dække gabet mellem vandindvinding og vandforsyning. I medfør af artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF (3) skal medlemsstaterne sikre, at der oprettes registre over beskyttede områder. Sådanne beskyttede områder omfatter alle vandforekomster, der anvendes til indvinding af drikkevand, eller som det er hensigten at anvende hertil, jf. nævnte direktivs artikel 7, stk. 1. Resultaterne af kontrollen af vandforekomsterne omfattet af artikel 7, stk. 1, andet afsnit, og artikel 8 i samme direktiv bør anvendes til at fastslå den potentielle risiko for drikkevand før og efter behandling i forbindelse med direktiv 98/83/EF.

(6)

Erfaringen viser, at for mange parametre (især fysisk-kemiske parametre) ville koncentrationerne sjældent resultere i overskridelse af grænseværdierne. Kontrol og indberetning af sådanne parametre, som ikke har nogen praktisk relevans, indebærer betydelige omkostninger, navnlig hvis der er tale om et stort antal parametre. Hvis der indføres fleksible kontrolhyppigheder under sådanne omstændigheder, vil der potentielt kunne spares penge, uden at der er fare for folkesundheden eller andre goder. Fleksibel kontrol mindsker også indsamlingen af data, som giver ringe eller ingen oplysninger om kvaliteten af drikkevandet.

(7)

Medlemsstaterne bør derfor have tilladelse til at afvige fra de kontrolprogrammer, som de har etableret, forudsat at der gennemføres troværdige risikovurderinger, som kan baseres på WHO's Guidelines for Drinking Water Quality, og som bør inddrage den kontrol, der foretages i medfør af artikel 8 i direktiv 2000/60/EF.

(8)

Tabel B2 i bilag II til direktiv 98/83/EF, som vedrører vand aftappet på flasker eller i anden emballage med henblik på salg, er nu overflødig, da disse produkter er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 (4). Disse produkter er også omfattet af principperne om risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter (HACCP) i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 (5) og principperne om offentlig kontrol i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (6). Som følge af vedtagelsen af disse forordninger finder bilag II til direktiv 98/83/EF i praksis ikke længere anvendelse på vand, som aftappes på flasker eller beholdere med henblik på salg.

(9)

Rådets direktiv 2013/51/Euratom (7) indførte særlige ordninger for kontrollen med radioaktive stoffer. Kontrolprogrammer for radioaktive stoffer bør derfor udelukkende oprettes i medfør deraf.

(10)

Laboratorier, som anvender de specifikationer for analyse af parametre, der er fastsat i bilag III til direktiv 98/83/EF, bør arbejde i henhold til internationalt godkendte procedurer eller kriteriebaserede præstationsstandarder og anvende analysemetoder, som er valideret i videst muligt omfang.

(11)

Kommissionens direktiv 2009/90/EF (8) fastsætter, at standard EN ISO/IEC 17025 eller andre ligeværdige standarder, som er internationalt accepteret, kan anvendes til validering af analysemetoderne. EN ISO/IEC 17025 er også en af de standarder, der bruges i medfør af forordning (EF) nr. 882/2004 ved akkreditering af laboratorier, som er udpeget af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne. Det er derfor nødvendigt at fastsætte, at den pågældende standard eller andre ligeværdige standarder, som er internationalt accepterede, kan bruges til validering af analysemetoderne i forbindelse med direktiv 98/83/EF. Med sigte på at bringe bilag III til direktiv 98/83/EF i overensstemmelse med direktiv 2009/90/EF bør kvantifikationsgrænsen og måleusikkerheden indføres som kvalitetskrav. Medlemsstaterne bør dog stadig kunne tillade brugen af nøjagtighed, præcision og detektionsgrænse som kvalitetskrav i medfør af bilag III til direktiv 98/83/EF i en begrænset periode, således at laboratorierne får tilstrækkelig tid til at tilpasse sig til denne tekniske udvikling.

(12)

Der er etableret en række ISO-standarder vedrørende analyse af mikrobiologiske parametre. Standard EN ISO 9308-1 og EN ISO 9308-2 (Optælling af Escherichia coli og koliforme bakterier) og standard EN ISO 14189 (Bestemmelse af Clostridium perfringens) giver alle de nødvendige specifikationer for gennemførelse af analysen. Disse nye standarder og tekniske udviklinger bør afspejles i bilag III til direktiv 98/83/EF.

(13)

I forbindelse med vurderingen af alternative metoders ligeværdighed med metoden i bilag III til direktiv 98/83/EF bør medlemsstaterne have lov til at bruge standard EN ISO 17994, som allerede er etableret som standarden for mikrobiologiske metoders ligeværdighed i sammenhæng med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/7/EF (9) og ved Kommissionens beslutning 2009/64/EF (10). Alternativt bør de have lov til at anvende standard EN ISO 16140 eller andre lignende internationalt accepterede protokoller, jf. artikel 5, stk. 5, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 (11), til at fastslå ligeværdigheden af metoder baseret på andre principper end dyrkning, som ligger uden for anvendelsesområdet for EN ISO 17994.

(14)

Bilag II og III til direktiv 98/83/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(15)

De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det ved artikel 12, stk. 1, i direktiv 98/83/EF nedsatte Udvalg for Drikkevand —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 98/83/EF ændres således:

1)

Bilag II erstattes af bilag I til dette direktiv.

2)

Bilag III ændres som angivet i bilag II til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 27. oktober 2017. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale love og administrative bestemmelser, som de vedtager på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. oktober 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 330 af 5.12.1998, s. 32.

(2)  http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/index.html.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1).

(7)  Rådets direktiv 2013/51/Euratom af 22. oktober 2013 om krav om beskyttelse af befolkningens sundhed med hensyn til radioaktive stoffer i drikkevand (EUT L 296 af 7.11.2013, s. 12).

(8)  Kommissionens direktiv 2009/90/EF af 31. juli 2009 om tekniske specifikationer for kemisk analyse og kontrol af vandets tilstand som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF (EUT L 201 af 1.8.2009, s. 36).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/7/EF af 15. februar 2006 om forvaltning af badevandskvalitet (EUT L 64 af 4.3.2006, s. 37).

(10)  Kommissionens beslutning 2009/64/EF af 21. januar 2009 om specificering i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/7/EF af EN ISO 17994:2004(E) som standarden for mikrobiologiske metoders ligeværdighed (EUT L 23 af 27.1.2009, s. 32).

(11)  Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer (EUT L 338 af 22.12.2005, s. 1).


BILAG I

»BILAG II

KONTROL

DEL A

Generelle mål og kontrolprogrammer for drikkevand

1.

Kontrolprogrammer for drikkevand skal:

a)

efterprøve, om foranstaltningerne til begrænsning af risiciene for menneskers sundhed i hele vandforsyningskædens længde, fra indvindingsområdet over udvinding, behandling og lagring og til distribution, fungerer effektivt, og at vandet på det sted, hvor kravene skal overholdes, er sundt og rent

b)

tilvejebringe oplysninger om kvaliteten af drikkevandet for at påvise, at forpligtelserne i artikel 4 og 5 samt de parameterværdier, der er fastsat i bilag I, overholdes

c)

identificere de mest hensigtsmæssige midler til at afbøde risikoen for menneskers sundhed.

2.

I medfør af artikel 7, stk. 2, opstiller de kompetente myndigheder kontrolprogrammer i overensstemmelse med de parametre og hyppigheder, der er angivet i nærværende bilags del B, og som består af:

a)

indsamling og analyse af individuelle vandprøver eller

b)

målinger registreret som led i en kontinuerlig kontrolproces.

Herudover kan kontrolprogrammerne bestå af:

a)

inspektion af fortegnelser over udstyrs funktion og vedligeholdsstatus og/eller

b)

inspektion af indvindingsområdet og infrastrukturen til indvinding, behandling, lagring og distribution.

3.

Kontrolprogrammer kan baseres på en risikovurdering, jf. del C.

4.

Medlemsstaterne skal sikre, at kontrolprogrammer løbende tages op til fornyet vurdering og opdateres eller genbekræftes mindst hvert femte år.

DEL B

Parametre og hyppigheder

1.   Generel ramme

Et kontrolprogram skal tage hensyn til de parametre, der er omhandlet i artikel 5, herunder de parametre, der er vigtige for vurderingen af indenlandske distributionssystemers virkning på vandkvaliteten på det sted, hvor kravene skal overholdes, jf. artikel 6, stk. 1. Når der vælges egnede parametre, som skal kontrolleres, skal der tages hensyn til de lokale forhold, der gælder for hvert vandforsyningssystem.

Medlemsstaterne sikrer, at de parametre, der er anført i punkt 2, kontrolleres med de relevante prøveudtagningshyppigheder, der er anført i punkt 3.

2.   Liste over parametre

Gruppe A-parameter

Følgende parametre (Gruppe A) kontrolleres i overensstemmelse med de kontrolhyppigheder, der er anført i punkt 3, tabel 1.

a)

Escherichia coli (E. coli), koliforme bakterier, kimtal ved 22 °C, farve, turbiditet, smag, lugt, pH, ledningsevne

b)

andre parametre, der er udpeget som relevante i kontrolprogrammet, jf. artikel 5, stk. 3, og, hvis det er relevant, ifølge en risikovurdering, jf. del C.

Under bestemte omstændigheder tilføjes følgende parametre til Gruppe A-parametrene:

a)

ammonium og nitrit, hvis der anvendes chloraminering

b)

aluminium og jern, hvis de bruges som vandbehandlingskemikalier.

Gruppe B-parametre

For at fastslå overholdelsen af alle parameterværdier, der er fastlagt i dette direktiv, skal alle parametre, som ikke analyseres under Gruppe A, og som fastsættes i overensstemmelse med artikel 5, kontrolleres med mindst de hyppigheder, der er anført i punkt 3, tabel 1.

3.   Prøveudtagningshyppighed

Tabel 1

Mindste hyppighed for prøveudtagning og analyse med henblik på kontrol af overholdelsen

Distribueret eller produceret vandmængde pr. dag inden for et forsyningsområde

(note 1 og 2)

m3

Gruppe A-parameter

Antal prøver pr. år

(note 3)

Gruppe B-parameter

Antal prøver pr. år

 

≤ 100

> 0

(note 4)

> 0

(note 4)

> 100

≤ 1 000

4

1

> 1 000

≤ 10 000

4

+ 3

for hver påbegyndt 1 000 m3/dag af den samlede mængde

1

+ 1

for hver påbegyndt 4 500 m3/dag af den samlede mængde

> 10 000

≤ 100 000

3

+ 1

for hver påbegyndt 10 000 m3/dag af den samlede mængde

> 100 000

 

12

+ 1

for hver påbegyndt 25 000 m3/dag af den samlede mængde

Note 1:

Et forsyningsområde er et geografisk afgrænset område, inden for hvilket drikkevandet kommer fra en eller flere kilder, og vandkvaliteten kan anses for at være tilnærmelsesvis ensartet.

Note 2:

Mængderne er beregnet som gennemsnit i løbet af et kalenderår. Antallet af indbyggere i et forsyningsområde kan anvendes i stedet for vandmængden til at bestemme den minimale hyppighed, idet det antages, at vandforbruget er 200 l pr. dag pr. indbygger.

Note 3:

Den angivne hyppighed er beregnet således: f.eks. 4 300 m3/dag = 16 prøver (fire for de første 1 000 m3/dag + 12 for yderligere 3 300 m3/dag).

Note 4:

Medlemsstater, som har besluttet at undtage individuelle vandforsyninger, jf. artikel 3, stk. 2, litra b), i nærværende direktiv, skal kun anvende disse hyppigheder for forsyningsområder, som leverer mellem 10 og 100 m3 pr. dag.

DEL C

Risikovurdering

1.

Medlemsstaterne kan fastsætte en mulighed for at afvige fra parametrene og prøveudtagningshyppighederne i del B, forudsat at der gennemføres en risikovurdering i overensstemmelse med nærværende del C.

2.

Den i punkt 1 omhandlede risikovurdering skal bygge på de generelle principper for risikovurdering, der er beskrevet i internationale standarder, f.eks. EN 15975-2: »Sikkerhed i drikkevandsforsyning — Vejledninger i risiko og krisestyring«.

3.

Risikovurderingen skal tage hensyn til resultaterne fra de kontrolprogrammer, der er iværksat i medfør af artikel 7, stk. 1, andet afsnit, og artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF (1) for vandforekomster udpeget i medfør af artikel 7, stk. 1, som leverer mere end 100 m3 pr. dag i gennemsnit, jf. samme direktivs bilag V.

4.

På grundlag af risikovurderingens resultater udvides listen over parametre i del B, punkt 2, og/eller øges prøveudtagningshyppigheden i del B, punkt 3, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

a)

listen over parametre eller hyppigheder, der er fastsat i nærværende bilag, er ikke tilstrækkelig til at opfylde forpligtelserne i medfør af artikel 7, stk. 1

b)

der er brug for yderligere kontrol i forbindelse med artikel 7, stk. 6

c)

det er nødvendigt for at tilvejebringe den nødvendige sikkerhed, jf. del A, punkt 1, litra a).

5.

På grundlag af risikovurderingens resultater kan listen over parametre i del B, punkt 2, og prøveudtagningshyppigheden i del B, punkt 3, reduceres, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

prøveudtagningshyppigheden for E. coli må under ingen omstændigheder reduceres til under den hyppighed, der er fastlagt i del B, punkt 3

b)

for alle andre parametre:

i)

prøveudtagningsstedet og -hyppigheden fastlægges i forhold til parameterens oprindelse samt variabiliteten og langtidstendensen af dens koncentration, under hensyntagen til artikel 6

ii)

for at reducere den mindste prøveudtagningshyppighed for en parameter, jf. del B, punkt 3, skal de resultater, der fås fra prøver, som indsamles med jævne mellemrum over en periode på mindst tre år fra prøveudtagningspunkter, som er repræsentative for hele forsyningsområdet, alle være lavere end 60 % af parameterværdien

iii)

for at fjerne en parameter fra den liste over parametre, der skal kontrolleres, jf. del B, punkt 2, skal de resultater, der fås fra prøver, som indsamles med jævne mellemrum over en periode på mindst tre år fra prøveudtagningspunkter, som er repræsentative for hele forsyningsområdet, alle være lavere end 30 % af parameterværdien

iv)

fjernelse af en bestemt parameter fra den liste over parametre, der skal kontrolleres, jf. del B, punkt 2, skal baseres på resultaterne af risikovurderingen, med udgangspunkt i resultaterne fra kontrol af kilder til drikkevand, som bekræfter, at menneskers sundhed er beskyttet mod de skadelige virkninger af enhver forurening af drikkevand, jf. artikel 1

v)

det er kun muligt at reducere prøveudtagningshyppigheden eller at fjerne en parameter fra listen over parametre, der skal kontrolleres, jf. nr. ii) og iii), hvis risikovurderingen bekræfter, at der ikke er nogen faktorer, som med rimelighed kan forudses at forringe kvaliteten af drikkevandet.

6.

Medlemsstaterne sikrer:

a)

at risikovurderinger godkendes af deres relevante kompetente myndighed, og

b)

at der foreligger oplysninger, som viser, at der er udført en risikovurdering, og en sammenfatning af resultaterne heraf.

DEL D

Prøveudtagningsmetoder og prøveudtagningssteder

1.

Prøveudtagningssteder fastlægges, så de er i overensstemmelse med de steder, hvor kravene skal overholdes, jf. artikel 6, stk. 1. Hvis der er tale om et distributionsnet, kan medlemsstaten for bestemte parametre udtage prøver inden for forsyningsområdet eller ved behandlingsanlægget, hvis det kan påvises, at der ikke sker nogen negativ ændring af den målte værdi af de pågældende parametre. Antallet af prøver skal så vidt muligt fordeles ensartet med hensyn til tid og sted.

2.

Prøveudtagning på steder, hvor kravene skal overholdes, skal opfylde følgende krav:

a)

prøver til kontrol af overholdelsen for bestemte kemiske parametre (navnlig kobber, bly og nikkel) skal udtages fra forbrugerens vandhane uden at lade vandet løbe først. Der udtages en prøve på et vilkårligt tidspunkt i dagtimerne med et volumen på én liter. Alternativt kan medlemsstaterne anvende metoder med fast stagnationstid, som bedre afspejler deres nationale situation, forudsat at dette på forsyningsområdeniveau ikke giver færre tilfælde af manglende overholdelse end brugen af metoden med prøveudtagning på et vilkårligt tidspunkt i dagtimerne

b)

prøver til kontrol af overholdelsen for mikrobiologiske parametre på stedet, hvor kravene skal overholdes, udtages og behandles i overensstemmelse med EN ISO 19458, prøveudtagningsformål B.

3.

Prøveudtagning i distributionsnettet, med undtagelse af prøveudtagning ved forbrugernes haner, skal være i overensstemmelse med ISO 5667-5. For mikrobiologiske parametre skal udtagning af prøver i distributionsnettet og behandling af prøverne være i overensstemmelse med EN ISO 19458, prøveudtagningsformål A.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).«


BILAG II

I bilag III til direktiv 98/83/EF foretages følgende ændringer:

1)

Det indledende afsnit affattes således:

»Medlemsstaterne sikrer, at de analysemetoder, der anvendes til kontrol og påvisning af efterlevelsen af nærværende direktiv, valideres og dokumenteres i overensstemmelse med EN ISO/IEC 17025 eller andre ligeværdige standarder, som er internationalt accepteret. Medlemsstaterne sikrer, at laboratorier og disses eventuelle kontrahenter følger en praksis i kvalitetsstyringssystemer, som er i overensstemmelse med EN ISO/IEC 17025 eller andre ligeværdige internationalt accepterede standarder.

I mangel af en analysemetode, der opfylder de mindstekvalitetskrav, der er anført i del B, sikrer medlemsstaterne, at kontrollen gennemføres under anvendelse af de bedste tilgængelige teknikker, der ikke medfører urimelige omkostninger.«

2)

I punkt 1 foretages følgende ændringer:

a)

Titlen på punkt 1 affattes således:

»DEL A

Mikrobiologiske parametre for hvilke, der er fastlagt analysemetoder«.

b)

Tredje til niende afsnit, inklusive Note 1, affattes således:

»Metoderne for mikrobiologiske parametre er:

a)

Escherichia coli (E. coli) og koliforme bakterier (EN ISO 9308-1 eller EN ISO 9308-2)

b)

Enterokokker (EN ISO 7899-2)

c)

Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 16266)

d)

Bestemmelse af antal mikroorganismer — kimtal ved 22 °C (EN ISO 6222)

e)

Bestemmelse af antal mikroorganismer — kimtal ved 36 °C (EN ISO 6222)

f)

Clostridium perfringens, herunder sporer (EN ISO 14189)«.

3)

I punkt 2 foretages følgende ændringer:

a)

Titlen til punkt 2 affattes således:

»DEL B

Kemiske parametre og indikatorparametre, som der er fastlagt kvalitetskrav for«.

b)

Punkt 2.1 affattes således:

»1.   Kemiske parametre og indikatorparametre

For parametrene i tabel 1 er det specificerede kvalitetskrav, at den anvendte analysemetode mindst skal kunne måle koncentrationer svarende til parameterværdien med en kvantifikationsgrænse, som defineret i artikel 2, stk. 2, i Kommissionens direktiv 2009/90/EF (1), på 30 % eller lavere af den relevante parameterværdi og en måleusikkerhed som anført i tabel 1. Resultatet udtrykkes med mindst samme antal betydende cifre som parameterværdien i bilag I, del B og del C.

Frem til den 31. december 2019 kan medlemsstaterne tillade, at »nøjagtighed«, »præcision« og »detektionsgrænse«, jf. tabel 2, må anvendes som et sæt alternative kvalitetskrav i stedet for »kvantifikationsgrænse« og »måleusikkerhed« som angivet i henholdsvis første afsnit og tabel 1.

Den måleusikkerhed, der er anført i tabel 1, må ikke anvendes som ekstra tolerance for parameterværdierne i bilag I.

Tabel 1

Mindstekvalitetskrav »måleusikkerhed«

Parameter

Måleusikkerhed

(note 1)

% af parameterværdien (undtagen for pH)

Bemærkninger

Aluminium

25

 

Ammonium

40

 

Antimon

40

 

Arsen

30

 

Benzo(a)pyren

50

Se note 5

Benzen

40

 

Bor

25

 

Bromat

40

 

Cadmium

25

 

Chlorid

15

 

Chrom

30

 

Ledningsevne

20

 

Kobber

25

 

Cyanid

30

Se note 6

1,2-dichlorethan

40

 

Fluorid

20

 

Hydrogenionkoncentrationen (pH)

0,2

Se note 7

Jern

30

 

Bly

25

 

Mangan

30

 

Kviksølv

30

 

Nikkel

25

 

Nitrat

15

 

Nitrit

20

 

Iltforbrug

50

Se note 8

Pesticider

30

Se note 9

Polycykliske aromatiske carbonhydrider

50

Se note 10

Selen

40

 

Natrium

15

 

Sulfat

15

 

Tetrachlorethen

30

Se note 11

Trichlorethen

40

Se note 11

Trihalomethaner — i alt

40

Se note 10

Totalt organisk kulstof (TOC)

30

Se note 12

Turbiditet

30

Se note 13

Acrylamid, epichlorhydrin og vinylchlorid kontrolleres ved hjælp af produktspecifikationen.


Tabel 2

Mindstekvalitetskrav »nøjagtighed«, »præcision« og »detektionsgrænse« — må anvendes frem til 31. december 2019

Parameter

Nøjagtighed

(note 2)

% af parameterværdien (undtagen for pH)

Præcision

(note 3)

% af parameterværdien (undtagen for pH)

Detektionsgrænse

(note 4)

% af parameterværdien (undtagen for pH)

Bemærkninger

Aluminium

10

10

10

 

Ammonium

10

10

10

 

Antimon

25

25

25

 

Arsen

10

10

10

 

Benzo(a)pyren

25

25

25

 

Benzen

25

25

25

 

Bor

10

10

10

 

Bromat

25

25

25

 

Cadmium

10

10

10

 

Chlorid

10

10

10

 

Chrom

10

10

10

 

Ledningsevne

10

10

10

 

Kobber

10

10

10

 

Cyanid

10

10

10

Se note 6

1,2-dichlorethan

25

25

10

 

Fluorid

10

10

10

 

Hydrogenionkoncentrationen (pH)

0,2

0,2

 

Se note 7

Jern

10

10

10

 

Bly

10

10

10

 

Mangan

10

10

10

 

Kviksølv

20

10

20

 

Nikkel

10

10

10

 

Nitrat

10

10

10

 

Nitrit

10

10

10

 

Iltforbrug

25

25

10

Se note 8

Pesticider

25

25

25

Se note 9

Polycykliske aromatiske carbonhydrider

25

25

25

Se note 10

Selen

10

10

10

 

Natrium

10

10

10

 

Sulfat

10

10

10

 

Tetrachlorethen

25

25

10

Se note 11

Trichlorethen

25

25

10

Se note 11

Trihalomethaner — i alt

25

25

10

Se note 10

Turbiditet

25

25

25

 

Acrylamid, epichlorhydrin og vinylchlorid kontrolleres ved hjælp af produktspecifikationen.

(1)  Kommissionens direktiv 2009/90/EF af 31. juli 2009 om tekniske specifikationer for kemisk analyse og kontrol af vandets tilstand som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF (EUT L 201 af 1.8.2009, s. 36).«"

c)

Punkt 2.2 affattes således:

»2.   Noter til tabel 1 og 2

Note 1

»Måleusikkerhed« er en ikke-negativ parameter, som på grundlag af de benyttede oplysninger karakteriserer den spredning af måleværdierne, som kan tillægges målestørrelsen. Præstationskriteriet for måleusikkerhed (k = 2) er procentdelen af den parameterværdi, der er anført i tabellen, eller bedre. Måleusikkerheden skønnes på parameterværdiniveau, medmindre andet er angivet.

Note 2

»Nøjagtighed« er den systematiske fejl, dvs. forskellen mellem middelværdien af det store antal gentagne målinger og den sande/nominelle værdi. Nærmere specifikationer findes i ISO 5725.

Note 3

»Præcision« er den tilfældige fejl og udtrykkes normalt som standardafvigelsen (inden for og imellem batch) i spredningen af resultater omkring middel. Acceptabel præcision er to gange den relative standardafvigelse. Disse udtryk er nærmere defineret i ISO 5725.

Note 4

Detektionsgrænsen er enten:

tre gange den relative standardafvigelse inden for en batch for en naturlig prøve, der indeholder en lav koncentration af parameteren, eller

fem gange standardafvigelsen af en blindprøve (inden for en batch).

Note 5

Hvis måleusikkerhedsværdien ikke kan overholdes, bør den bedste tilgængelige teknik vælges (op til 60 %).

Note 6

Ved metoden bestemmes total cyanid i alle former.

Note 7

Værdierne for nøjagtighed, præcision og måleusikkerhed angives i pH-enheder.

Note 8

Referencemetode: EN ISO 8467.

Note 9

Kvalitetskravene for individuelle pesticider er angivet som indikation. Værdier for måleusikkerhed så lave som 30 % kan opnås for adskillige pesticider, højere værdier på op til 80 % kan tillades for en række pesticider.

Note 10

Kvalitetskravene gælder for de enkelte stoffer, specificeret til 25 % af parameterværdien i bilag I, del B.

Note 11

Kvalitetskravene gælder for de enkelte stoffer, specificeret til 50 % af parameterværdien i bilag I, del B.

Note 12

Måleusikkerheden skønnes på et niveau på 3 mg/l af totalt organisk kulstof (TOC). CEN 1484 Vejledning til bestemmelse af total organisk carbon (TOC) og opløst organisk carbon (DOC) anvendes.

Note 13

Måleusikkerheden bør skønnes på et niveau på 1,0 NTU (nephelometric turbidity units) i overensstemmelse med EN ISO 7027.«

4)

Punkt 3 udgår.Top