EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0361R(02)

Berigtigelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 361/2014 af 9. april 2014 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1073/2009 hvad angår transportdokumenter vedrørende international personbefordring med bus og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 2121/98 (EUT L 107 af 10.4.2014)

OJ L 258, 3.10.2015, p. 11–23 (HU)
OJ L 258, 3.10.2015, p. 11–18 (FR, LV, SV)
OJ L 258, 3.10.2015, p. 11–24 (ET, IT, NL)
OJ L 258, 3.10.2015, p. 11–15 (BG, ES, DA, DE, EL, EN, HR, LT, MT, PT, SK, SL, FI)
OJ L 258, 3.10.2015, p. 11–17 (PL)
OJ L 258, 3.10.2015, p. 11–20 (CS, RO)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/361/corrigendum/2015-10-03/oj

3.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 258/11


Berigtigelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 361/2014 af 9. april 2014 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1073/2009 hvad angår transportdokumenter vedrørende international personbefordring med bus og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 2121/98

( Den Europæiske Unions Tidende L 107 af 10. april 2014 )

Side 43, bilag I affattes således:

»

BILAG I

Image

«

Side 47-49, bilag III affattes således:

»BILAG III

Hæftets omslag

(format: DIN A4, papir, ikke belagt)

Teksten affattes på det, de eller et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor transportvirksomheden er hjemmehørende

ANSØGNING OM TILLADELSE TIL  (1) :

RUTEKØRSEL ☐

SPECIEL RUTEKØRSEL (2)

FORNYELSE AF TILLADELSE TIL KØRSEL (3)

ÆNDRING AF BETINGELSER FOR GODKENDT KØRSEL (3)

med bus mellem medlemsstaterne i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1073/2009:

sendes til: …

(Kompetent myndighed)

1.   Den ansøgende virksomheds navn og fornavn eller firmanavn, telefonnummer, fax og/eller e-mail, og for den administrerende virksomhed, hvis der er tale om en sammenslutning af virksomheder (pulje):

2.   Udført(e) kørsel (kørsler) (1)

af en virksomhed ☐

i puljekørsel ☐

i underleverance ☐

3.   Navn(e) og adresse(r) på:

Transportvirksomhed, partner(e) eller underleverandør(er) (4)  (5)

3.1    …Tlf …

3.2    …Tlf …

3.3    …Tlf …

3.4    …Tlf …

(Anden side af ansøgning om tilladelse eller fornyelse af tilladelse)

4.   Speciel rutekørsel:

4.1   Passagerkategori: …

5.   Gyldighedsperiode, for hvilken der ansøges, eller dato for kørslens ophør:

6.   Kørslens hovedrute (passageroptagningssteder understreges):

7.   Driftsperiode:

8.   Antal ture (dagligt, ugentligt osv.):

9.   Takster: … (bilag vedlagt)

10.   Der vedlægges en kørselsoversigt, der gør det muligt at kontrollere, om EU-lovgivningen om køretid og hviletid er overholdt.

11.   Antal tilladelser eller kopier af tilladelser, hvorom der ansøges (6):

12.   Eventuelle yderligere angivelser:

13.

 

(Sted og dato)

(Ansøgers underskrift)

(Tredje side af ansøgning om tilladelse eller fornyelse af tilladelse)

VIGTIGT

1.

Følgende vedlægges som bilag til ansøgningen:

a)

køreplan

b)

takstsatser

c)

en bekræftet kopi af fællesskabstilladelsen for international personbefordring for tredjemands regning i henhold til artikel 4 i forordning (EF) nr. 1073/2009

d)

nærmere angivelser om arten og mængden af den kørsel, som den ansøgende virksomhed planlægger at udføre, hvis det drejer sig om etablering af en kørsel, eller om den kørsel, virksomheden hidtil har udført, hvis det drejer sig om en fornyelse af tilladelsen

e)

et kort i hensigtsmæssig målestok, hvorpå ruten samt passageroptagnings- og afsætningssteder er indtegnet

f)

en kørselsoversigt, der gør det muligt at kontrollere overholdelsen af EU-lovgivningen om køretid og hviletid.

2.

Ansøgeren vedlægger alle yderligere oplysninger, som anses for relevante, eller som den udstedende myndighed anmoder om.

3.

Forordning (EF) nr. 1073/2009 fastsætter i artikel 5, at følgende kørsler kræver tilladelse:

a)

rutekørsel: personbefordring efter faste tidsintervaller og i en bestemt trafikforbindelse, hvor på- og afstigning kan ske ved forud fastsatte stoppesteder. Rutekørsel kan benyttes af alle, uanset om der eventuelt skal foretages reservation. Karakteren af rutekørsel ændres ikke ved, at driftsvilkårene for kørslen tilpasses.

b)

speciel rutekørsel, der ikke er omfattet af en kontrakt mellem tilrettelæggeren og transportvirksomheden. Uafhængigt af, hvem tilrettelæggeren er, betragtes befordring af bestemte kategorier af passagerer, hvorved andre passagerer udelukkes, også som rutekørsel. En sådan kørsel kaldes »speciel rutekørsel« og omfatter:

i)

befordring af arbejdstagere mellem bopæl og arbejde

ii)

befordring af skoleelever og studerende mellem bopæl og uddannelsesinstitution.

Karakteren af rutekørsel ændres ikke ved, at den specielle rutekørsel tilpasses efter brugernes varierende behov.

4.

Ansøgningen indsendes til den kompetente myndighed i den medlemsstat, på hvis territorium kørslens afgangspunkt befinder sig, dvs. en af kørslens endestationer.

5.

Tilladelsen er gyldig i højst fem år.«.


(1)  Sæt kryds ved det ønskede.

(2)  Speciel rutekørsel, der ikke er omfattet af en kontrakt mellem tilrettelægger og transportvirksomhed.

(3)  I forbindelse med artikel 9 i forordning (EF) nr. 1073/2009.

(4)  Det angives, om det drejer sig om en partner eller en underleverandør.

(5)  I påkommende tilfælde vedlægges en liste.

(6)  Ansøgeren gøres opmærksom på, at da tilladelsen skal medføres i køretøjet, skal antallet af til rådighed værende tilladelser svare til antallet af køretøjer, som på en given dato kører samtidigt for at udføre den kørsel, hvorom der ansøges.


Top