Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1760

Kommissionens forordning (EU) 2015/1760 af 1. oktober 2015 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår fjernelse af aromastoffet p-mentha-1,8-dien-7-al fra EU-listen (EØS-relevant tekst)

OJ L 257, 2.10.2015, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1760/oj

2.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 257/27


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1760

af 1. oktober 2015

om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår fjernelse af aromastoffet p-mentha-1,8-dien-7-al fra EU-listen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 af 16. december 2008 om aromaer og visse fødevareingredienser med aromagivende egenskaber til anvendelse i og på fødevarer og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96, forordning (EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13/EF (1), særlig artikel 11, stk. 3,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 af 16. december 2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer (2), særlig artikel 7, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 er der fastlagt en EU-liste over aromaer og udgangsmaterialer, der er godkendt til anvendelse i og på fødevarer, og deres anvendelsesbetingelser.

(2)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 872/2012 (3) blev der vedtaget en liste over aromastoffer, og listen blev indsat i del A i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008.

(3)

Listen kan opdateres i overensstemmelse med den fælles procedure, jf. artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1331/2008, enten på Kommissionens initiativ eller som følge af en ansøgning, der er indgivet af en medlemsstat eller en interesseret part.

(4)

Aromastoffet p-mentha-1,8-dien-7-al (FL-nr. 05.117) er opført på listen som et aromastof under evaluering, for hvilket der skal fremlægges supplerende videnskabelige data. Sådanne data er blevet indgivet af ansøgeren.

(5)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har evalueret de indsendte data og konkluderede i sin videnskabelige udtalelse af 24. juni 2015 (4), at p-mentha-1,8-dien-7-al (FL-nr. 05.117) er genotoksisk in vivo, og at der derfor er sikkerhedsmæssige betænkeligheder ved at anvende det som aromastof.

(6)

Stoffet p-mentha-1,8-dien-7-al (FL-nr. 05.117) forekommer naturligt i skallen af frugter fra visse planter af slægterne bladmynte, citrus og andre.

(7)

Anvendelse af p-mentha-1,8-dien-7-al (FL-nr. 05.117) opfylder således ikke de generelle anvendelsesbetingelser for aromaer, der er fastsat i artikel 4, litra a), i forordning (EF) nr. 1334/2008. Det pågældende stof bør derfor fjernes fra listen snarest muligt for at beskytte menneskers sundhed.

(8)

Kommissionen bør anvende hasteproceduren med henblik på at fjerne et stof, som der er sikkerhedsmæssige betænkeligheder ved, fra EU-listen.

(9)

På grund af de lave anvendelsesniveauer og den lave samlede mængde af p-mentha-1,8-dien-7-al (FL-nr. 05.117), der er blevet tilsat fødevarer i Den Europæiske Union, skaber tilstedeværelsen af det pågældende stof i fødevarer ikke umiddelbare sikkerhedsmæssige betænkeligheder. Derfor bør der, under hensyntagen til bl.a. tekniske forhold, fastsættes overgangsperioder for fødevarer, der indeholder aromastoffet p-mentha-1,8-dien-7-al (FL-nr. 05.117), og som er blevet markedsført eller afsendt fra tredjelande til Unionen inden datoen for denne forordnings ikrafttrædelse.

(10)

Del A i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 bør derfor ændres.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Del A i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

1.   Fødevarer, der er blevet tilsat aromastoffet p-mentha-1,8-dien-7-al (FL-nr. 05.117), og som lovligt er blevet markedsført før datoen for denne forordnings ikrafttrædelse, kan markedsføres indtil »bedst før«-datoen eller den sidste anvendelsesdato.

2.   Fødevarer, der er blevet importeret til Unionen, og som er blevet tilsat aromastoffet p-mentha-1,8-dien-7-al (FL-nr. 05.117), kan markedsføres indtil »bedst før«-datoen eller den sidste anvendelsesdato, hvis importøren af sådanne fødevarer kan dokumentere, at de var afsendt fra det pågældende tredjeland og på vej til Unionen før datoen for denne forordnings ikrafttrædelse.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. oktober 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 34.

(2)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 1.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 872/2012 af 1. oktober 2012 om vedtagelse af listen over aromastoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2232/96, om indsættelse af listen i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 1565/2000 og Kommissionens afgørelse 1999/217/EF (EUT L 267 af 2.10.2012, s. 1).

(4)  Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 208 Revision 1 (FGE.208Rev1): Consideration of genotoxicity data on representatives for 10 alicyclic aldehydes with the α,β-unsaturation in ring/side-chain and precursors from chemical subgroup 2.2 of FGE.19. EFSA Journal 2015;13(7):4173, 28 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.4173. Tilgængelig online: www.efsa.europa.eu/efsajournal


BILAG

I del A i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 udgår følgende række:

»05.117

p-mentha-1,8-dien-7-al

2111-75-3

973

11788

 

 

2

EFSA«


Top