EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1757

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1757 af 28. september 2015 om godkendelse af folpet som et aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 6 (EØS-relevant tekst)

OJ L 257, 2.10.2015, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1757/oj

2.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 257/12


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/1757

af 28. september 2015

om godkendelse af folpet som et aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 6

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 90, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Italien modtog den 13. juli 2009 en ansøgning i henhold til artikel 11, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF (2) om optagelse af aktivstoffet folpet i direktivets bilag I til anvendelse i produkttype 6, konserveringsmidler til anvendelse i beholdere, som defineret i direktivets bilag V, hvilket svarer til produkttype 6 som defineret i bilag V til forordning (EU) nr. 528/2012.

(2)

Italien forelagde i juni 2011 Kommissionen en vurderingsrapport og de tilhørende henstillinger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i direktiv 98/8/EF.

(3)

Den 17. juni 2014 fremsatte Udvalget for Biocidholdige Produkter Det Europæiske Kemikalieagenturs udtalelse, hvori der var taget hensyn til den kompetente vurderingsmyndigheds konklusioner.

(4)

Det fremgår af udtalelsen, at de biocidholdige produkter, der anvendes til produkttype 6, og som indeholder folpet, kan forventes at opfylde kravene i artikel 5 i direktiv 98/8/EF, forudsat at visse betingelser vedrørende deres anvendelse er opfyldt.

(5)

Derfor bør folpet godkendes til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 6, forudsat at de specifikke betingelser i bilaget er opfyldt.

(6)

Eftersom folpet opfylder kriterierne for klassificering som hudsensibiliserende stof i kategori 1, som defineret i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (3), bør behandlede artikler, som er behandlet med eller indeholder folpet, forsynes med en passende mærkning, når de markedsføres.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Folpet godkendes som aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 6, så længe de i bilaget anførte specifikationer og betingelser overholdes.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. september 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1).


BILAG

Almindeligt anvendt navn

IUPAC-navn

Identifikationsnumre

Aktivstoffets minimumsrenhedsgrad (1)

Godkendelsesdato

Udløbsdato for godkendelsen

Produkttype

Særlige betingelser

Folpet

IUPAC-navn:

N-(Trichlormethylthio)phthalimid

EF-nr.: 205-088-6

CAS-nr.: 133-07-3

940 g/kg

1. januar 2016

31. december 2025

6

Ved vurderingen af produktet skal der lægges særlig vægt på den eksponering, den risiko og den effektivitet, der er forbundet med alle anvendelser, der er omfattet af ansøgningen om godkendelse, men som ikke har været behandlet i risikovurderingen af aktivstoffet på EU-plan.

Godkendelserne af biocidholdige produkter udstedes på følgende betingelser:

1)

For industrielle brugere skal der fastsættes sikre arbejdsprocedurer og passende administrative foranstaltninger. Produkterne skal anvendes med de fornødne personlige værnemidler i tilfælde, hvor eksponeringen ikke kan begrænses til et acceptabelt niveau på anden vis.

2)

I betragtning af risiciene for jordbunden skal produkternes etiketter og eventuelle sikkerhedsdatablade angive, at der under udendørs påføring af de konserverede blandinger skal træffes foranstaltninger til beskyttelse af jordbunden for at undgå spild og minimere udledning til miljøet, medmindre det kan godtgøres, at risiciene kan begrænses til et acceptabelt niveau på anden vis.

3)

I betragtning af risiciene for jordbunden godkendes produkter ikke til konservering af blandinger, som det er hensigten at anvende ved udendørs sprøjtning, medmindre det kan godtgøres, at risiciene kan begrænses til et acceptabelt niveau.

Behandlede artikler kan bringes i omsætning på følgende betingelse:

Den person, der er ansvarlig for at bringe en behandlet artikel, som er behandlet med eller indeholder folpet, i omsætning, skal sikre, at den behandlede artikels etiket indeholder de oplysninger, der er nævnt i artikel 58, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 528/2012.


(1)  Renheden som angivet i denne kolonne er den minimumsrenhedsgrad af aktivstoffet, der er anvendt til vurderingen efter artikel 11 i direktiv 98/8/EF. Aktivstoffet i det produkt, der bringes i omsætning, kan have samme eller en anden renhedsgrad, hvis der er påvist teknisk ækvivalens med det vurderede aktivstof.


Top