EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1607

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1607 af 24. september 2015 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse (EØS-relevant tekst)

OJ L 249, 25.9.2015, p. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; stiltiende ophævelse ved 32019R1793

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1607/oj

25.9.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 249/7


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/1607

af 24. september 2015

om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (1), særlig artikel 15, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 (2) er der fastsat bestemmelser om en mere intensiv offentlig kontrol af importen af foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der er opført på listen i bilag I til samme forordning (i det følgende benævnt »listen«), som skal foretages på indgangsstederne til de områder, der er opført i bilag I til forordning (EF) nr. 882/2004.

(2)

I henhold til artikel 2 i forordning (EF) nr. 669/2009 skal listen revideres regelmæssigt og mindst én gang i kvartalet, idet der som minimum skal anvendes de informationskilder, der er nævnt i samme artikel.

(3)

I lyset af forekomsten og betydningen af nylige fødevarehændelser, som er meddelt i det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder, resultaterne af Levnedsmiddel- og Veterinærkontorets revisioner i tredjelande, samt de rapporter om sendinger af foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, som medlemsstaterne hvert kvartal forelægger Kommissionen i henhold til artikel 15 i forordning (EF) nr. 669/2009, er der indikationer på, at listen bør ændres.

(4)

I forbindelse med sendinger af jordnødder og produkter fremstillet heraf med oprindelse i Gambia og hindbær med oprindelse i Serbien er der ifølge de relevante informationskilder tegn på fremkomsten af nye risici, der gør det nødvendigt at indføre en mere intensiv offentlig kontrol. Der bør derfor på listen indsættes rækker vedrørende sådanne sendinger.

(5)

Desuden bør listen ændres, så varerne, for hvilke de tilgængelige informationskilder viser en generelt tilfredsstillende grad af opfyldelse af de relevante sikkerhedskrav i EU-lovgivningen, og for hvilke, det derfor ikke længere er nødvendigt med en mere intensiv offentlig kontrol, udgår af listen. Som følge heraf bør tørrede druer fra Usbekistan, betelblade fra Thailand og mynte fra Marokko udgå af listen.

(6)

For at sikre sammenhæng og klarhed bør bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

(7)

Forordning (EF) nr. 669/2009 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den er gældende fra den 1. oktober 2015.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. september 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF (EUT L 194 af 25.7.2009, s. 11).


BILAG

»BILAG I

Foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der skal underkastes en mere intensiv offentlig kontrol på det udpegede indgangssted

Foderstoffer og fødevarer

(påtænkt anvendelse)

KN-kode (1)

Taric-underopdeling

Oprindelsesland

Risiko

Hyppighed af fysisk kontrol og identitetskontrol (%)

Tørrede druer

0806 20

 

Afghanistan (AF)

Ochratoksin A

50

(Fødevarer)

 

 

Mandler, med skal

0802 11

 

Australien (AU)

Aflatoksiner

20

Mandler, afskallede

0802 12

 

(Fødevarer)

 

 

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Brasilien (BR)

Aflatoksiner

10

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

 

Jordnøddesmør

2008 11 10

 

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98;

 

(Foderstoffer og fødevarer)

 

 

Meterbønner

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00;

10

10

Cambodja (KH)

Pesticidrester (2)  (3)

50

Auberginer

0709 30 00;

 

ex 0710 80 95

72

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne grøntsager)

 

 

Kinesisk selleri (Apium graveolens)

ex 0709 40 00

20

Cambodja (KH)

Pesticidrester (2)  (4)

50

(Fødevarer — friske eller kølede urter)

 

 

Brassica oleracea

(anden spiselig Brassica, »kailankål«) (5)

ex 0704 90 90

40

Kina (CN)

Pesticidrester (2)

50

(Fødevarer — friske eller kølede)

 

 

Te, også aromatiseret

0902

 

Kina (CN)

Pesticidrester (2)  (6)

10

(Fødevarer)

 

 

Auberginer

0709 30 00;

 

Den Dominikanske Republik (DO)

Pesticidrester (2)  (7)

10

ex 0710 80 95

72

Karela (Momordica charantia)

ex 0709 99 90;

ex 0710 80 95

70

70

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne grøntsager)

 

 

Meterbønner

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Den Dominikanske Republik (DO)

Pesticidrester (2)  (7)

20

Peberfrugter (søde og ikke-søde) (Capsicum spp.)

0709 60 10;

 

ex 0709 60 99

20

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne grøntsager)

0710 80 51;

 

ex 0710 80 59

20

Jordbær (friske)

0810 10 00

 

Egypten (EG)

Pesticidrester (2)  (8)

10

(Fødevarer)

 

 

Peberfrugter (søde og ikke-søde) (Capsicum spp.)

0709 60 10;

 

Egypten (EG)

Pesticidrester (2)  (9)

10

ex 0709 60 99;

20

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

0710 80 51;

 

ex 0710 80 59

20

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Gambia (GM)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

 

Jordnøddesmør

2008 11 10

 

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98;

 

(Foderstoffer og fødevarer)

 

 

Betelblade (Piper betle L.)

ex 1404 90 00

10

Indien (IN)

Salmonella (10)

50

(Fødevarer)

 

 

Sesamfrø

1207 40 90

 

Indien (IN)

Salmonella (10)

20

(Fødevarer — friske eller kølede)

 

 

Capsicum annuum, hel

0904 21 10

 

Indien (IN)

Aflatoksiner

20

Capsicum annuum, knust eller formalet

ex 0904 22 00

10

Tørrede frugter af slægten Capsicum, hele, dog ikke søde peberfrugter (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Muskatnød

(Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

(Fødevarer — tørrede krydderier)

 

 

Enzymer; tilberedte enzymer

3507

 

Indien (IN)

Chloramphenicol

50

(Foderstoffer og fødevarer)

 

 

Muskatnød

(Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

Indonesien (ID)

Aflatoksiner

20

(Fødevarer — tørrede krydderier)

 

 

Ærter med bælg

ex 0708 10 00

40

Kenya (KE)

Pesticidrester (2)  (11)

10

(Fødevarer — friske eller kølede)

 

 

Spisedruer

0806 10 10

 

Peru (PE)

Pesticidrester (2)  (12)

10

(Fødevarer — friske)

 

 

Hindbær

0811 20 31;

 

Serbien (RS)

Norovirus

10

(Fødevarer — frosne)

ex 0811 20 11;

ex 0811 20 19

10

10

Vandmelonfrø (Egusi, Citrullus lanatus) og deraf afledte produkter

ex 1207 70 00;

ex 1106 30 90;

ex 2008 99 99

10

30

50

Sierra Leone (SL)

Aflatoksiner

50

(Fødevarer)

 

 

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Sudan (SD)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

 

Jordnøddesmør

2008 11 10

 

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

 

(Foderstoffer og fødevarer)

 

 

Peberfrugter (ikke-søde) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

Thailand (TH)

Pesticidrester (2)  (13)

10

(Fødevarer — friske eller kølede)

 

 

Meterbønner

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Thailand (TH)

Pesticidrester (2)  (14)

20

Auberginer

0709 30 00;

 

ex 0710 80 95

72

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne grøntsager)

 

 

Tørrede abrikoser

0813 10 00

 

Tyrkiet (TR)

Sulfitter (15)

10

Abrikoser, tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 50 61

 

(Fødevarer)

 

 

Søde peberfrugter (Capsicum annuum)

0709 60 10;

0710 80 51

 

Tyrkiet (TR)

Pesticidrester (2)  (16)

10

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne grøntsager)

 

 

Vinblade

ex 2008 99 99

11; 19

Tyrkiet (TR)

Pesticidrester (2)  (17)

50

(Fødevarer)

 

 

Pistacienødder, med skal

0802 51 00

 

De Forenede Stater (US)

Aflatoksiner

20

Pistacienødder, afskallede

0802 52 00

 

(Fødevarer)

 

 

Tørrede abrikoser

0813 10 00

 

Usbekistan (UZ)

Sulfitter (15)

50

Abrikoser, tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 50 61

 

(Fødevarer)

 

 

Blade af koriander

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Pesticidrester (2)  (18)

50

Basilikum (hellig og sød)

ex 1211 90 86;

ex 2008 99 99

20

75

Mynte

ex 1211 90 86;

ex 2008 99 99

30

70

Persille

ex 0709 99 90

40

(Fødevarer — friske eller kølede urter)

 

 

Okra

ex 0709 99 90

20

Vietnam (VN)

Pesticidrester (2)  (18)

50

Peberfrugter (ikke-søde) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Fødevarer — friske eller kølede)

 

 

Pitahaya (dragefrugt)

ex 0810 90 20

10

Vietnam (VN)

Pesticidrester (2)  (18)

20

(Fødevarer — friske eller kølede)

 

 


(1)  Når det kun kræves, at visse produkter henhørende under en KN-kode skal undersøges, og der ikke findes nogen specifik underopdeling af koden, er KN-koden markeret med »ex«.

(2)  Restkoncentrationer af som minimum de pesticider angivet i kontrolprogrammet, vedtaget i henhold til artikel 29, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1), der kan analyseres efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS (pesticider, som udelukkende skal overvåges i/på vegetabilske produkter).

(3)  Rester af chlorbufam.

(4)  Rester af phenthoat.

(5)  Arter af Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra. Også kendt som »Kai Lan«, »Gai Lan«, »Gailan«, »Kailan« og »Chinese bare Jielan«.

(6)  Rester af trifluralin.

(7)  Rester af acephat, aldicarb (summen af aldicarb og sulfoxid og sulfon heraf, udtrykt som aldicarb), amitraz (amitraz, herunder metabolitter heraf indeholdende 2,4-dimethylanilin, udtrykt som amitraz), diafenthiuron, dicofol (summen af p-, p′- og o,p′-isomerer), dithiocarbamater (dithiocarbamater, udtrykt som CS2, inkl. maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram og ziram) og methiocarb (summen af methiocarb og methiocarbsulfoxid og -sulfon, udtrykt som methiocarb).

(8)  Rester af hexaflumuron, methiocarb (summen af methiocarb og methiocarbsulfoxid og -sulfon, udtrykt som methiocarb), phenthoat og thiophanat-methyl.

(9)  Rester af dicofol (summen af p-, p′- og o,p′-isomerer), dinotefuran, folpet, prochloraz (summen af prochloraz og metabolitter heraf indeholdende 2,4,6-trichlorphenol, udtrykt som prochloraz), thiophanat-methyl og triforin.

(10)  Referencemetode EN/ISO 6579 eller en metode, der er valideret i forhold til denne referencemetode, jf. artikel 5 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer (EUT L 338 af 22.12.2005, s. 1).

(11)  Rester af acephat og diafenthiuron.

(12)  Rester af ethephon.

(13)  Rester af formetanat: Summen af formetanat og salte heraf, udtrykt som formetanathydrochlorid, prothiofos og triforin.

(14)  Rester af acephat, dicrotophos, prothiofos, quinalphos og triforin.

(15)  Referencemetoder: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 eller ISO 5522:1981.

(16)  Rester af diafenthiuron, formetanat: Summen af formetanat og salte heraf, udtrykt som formetanathydrochlorid og thiophanat-methyl.

(17)  Rester af dithiocarbamater (dithiocarbamater, udtrykt som CS2, inkl. maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram og ziram) og metrafenon.

(18)  Rester af dithiocarbamater (dithiocarbamater, udtrykt som CS2, inkl. maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram og ziram), phenthoat og quinalphos.«


Top