EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1604

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1604 af 12. juni 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF for så vidt angår elementer vedrørende prospekter og annoncer (EØS-relevant tekst)

OJ L 249, 25.9.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/07/2019; stiltiende ophævelse ved 32019R0980

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1604/oj

25.9.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 249/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/1604

af 12. juni 2015

om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF for så vidt angår elementer vedrørende prospekter og annoncer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og om ændring af direktiv 2001/34/EF (1), særlig artikel 7, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004 (2) skal udstedere fra tredjelande udarbejde de historiske regnskabsoplysninger i prospekter for udbud af værdipapirer til offentligheden eller optagelse af værdipapirer til handel på et reguleret marked i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder (IFRS) eller de nationale regnskabsstandarder i et tredjeland, forudsat at de er ækvivalente med disse standarder.

(2)

Med henblik på vurdering af, om et tredjelands almindeligt anerkendte regnskabsprincipper (GAAP) er ækvivalente med vedtagne IFRS, er der ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1569/2007 (3) fastlagt en definition af ækvivalens og indført en mekanisme til konstatering af, om et tredjelands GAAP er ækvivalente. I henhold til de betingelser, der gælder for ækvivalensmekanismen, kan udstedere fra tredjelande få tilladelse til at anvende GAAP fra tredjelande, som konvergerer mod eller har forpligtet sig til at gå over til IFRS, i en overgangsperiode indtil den 31. december 2014. Det er vigtigt at vurdere de foranstaltninger, som visse lande har truffet for at konvergere deres regnskabsstandarder mod eller gå over til IFRS. Derfor bør forordning (EF) nr. 1569/2007 ændres med det formål at forlænge overgangsperioden indtil den 31. marts 2016. Kommissionen har taget hensyn til rapporten fra Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) i oktober 2014 om Indien, der blev indrømmet en overgangsperiode ved Kommissionens beslutning 2008/961/EF (4) og forordning (EF) nr. 809/2004 vedtaget i henhold til ækvivalensmekanismen.

(3)

Indiens regering og Indiens Institute of Chartered Accountants forpligtede sig offentligt til at gå over til IFRS senest den 31. december 2011 med det formål at sikre, at de indiske GAAP var fuldstændigt i overensstemmelse med IFRS, når programmet er gennemført. Denne proces er blevet forsinket. I oktober 2014 tilsendte ESMA Kommissionen en rapport om ækvivalensen af de indiske GAAP. I rapporten bemærkede ESMA, at der tilsyneladende er visse forskelle mellem de indiske GAAP og IFRS, som kan få væsentlig betydning i praksis.

(4)

I marts 2014 offentliggjorde Indiens Institute of Chartered Accountants en ny køreplan for gennemførelse af konvergens mellem de indiske GAAP og IFRS. I januar 2015 offentliggjorde det indiske erhvervsministerium en revideret køreplan for gennemførelse af de indiske GAAP, så de bringes i overensstemmelse med IFRS. Ifølge køreplanen skal alle børsnoterede virksomheder anvende indiske GAAP, som er bragt i overensstemmelse med IFRS, til regnskabsperioder, der begynder den 1. april 2016 eller senere. Der er imidlertid fortsat en vis usikkerhed forbundet med tidsplanen for gennemførelse af regnskabsaflæggelse, som er i overensstemmelse med IFRS, og med håndhævelse af IFRS.

(5)

Derfor bør overgangsperioden forlænges indtil den 1. april 2016, således at udstedere i tredjelande kan udarbejde deres årsregnskaber og halvårsregnskaber i overensstemmelse med de indiske GAAP til brug i Unionen. Denne yderligere periode skulle være lang nok til, at de indiske myndigheder kan skabe fuld konvergens mellem de indiske GAAP og IFRS.

(6)

Da fristen for de betingelser, som Kommissionen har indført med henblik på at indrømme tredjelandes almindeligt anerkendte regnskabsprincipper (GAAP) ækvivalensstatus, udløb den 31. december 2014, bør nærværende forordning finde anvendelse fra den 1. januar 2015 og træde i kraft straks. Dette er nødvendigt for at give udstedere fra de relevante tredjelande, hvis værdipapirer er optaget til handel i Unionen, retssikkerhed og undgå risikoen for, at de skal afstemme deres regnskaber efter internationale regnskabsstandarder (IFRS). Bestemmelsen om tilbagevirkende kraft letter derfor en eventuel ekstra byrde for de berørte udstedere.

(7)

Forordning (EF) nr. 809/2004 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 35, stk. 5a, i forordning (EF) nr. 809/2004 ændres alle forekomster af »den 1. januar 2015« til »den 1. april 2016«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2015.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juni 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 345 af 31.12.2003, s. 64.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004 af 29. april 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF for så vidt angår oplysninger i prospekter samt disses format, integration af oplysninger ved henvisning og offentliggørelse af sådanne prospekter samt annoncering (EUT L 149 af 30.4.2004, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1569/2007 af 21. december 2007 om indførelse af en mekanisme til konstatering af, om de regnskabsstandarder, som tredjelandsudstedere af værdipapirer anvender, er ækvivalente, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF og 2004/109/EF (EUT L 340 af 22.12.2007, s. 66).

(4)  Kommissionens beslutning 2008/961/EF af 12. december 2008 om tredjelandsudstederes brug af visse tredjelandes nationale regnskabsstandarder og internationale regnskabsstandarder ved udarbejdelsen af koncernregnskaber (EUT L 340 af 19.12.2008, s. 112).


Top