Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1557

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1557 af 13. juli 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 543/2009 om afgrødestatistikker (EØS-relevant tekst)

OJ L 244, 19.9.2015, p. 11–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1557/oj

19.9.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 244/11


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/1557

af 13. juli 2015

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 543/2009 om afgrødestatistikker

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 543/2009 af 18. juni 2009 om afgrødestatistikker og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 837/90 og (EØF) nr. 959/93 (1), særlig artikel 6, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 543/2009 fastsættes rammen for produktion af sammenlignelige EU-statistikker om årlige afgrøder.

(2)

Efter en regelmæssig gennemgang af gennemførelsen af forordning (EF) nr. 543/2009 anses det af hensyn til sammenligneligheden for nødvendigt at ajourføre nogle variabelnavne og definitioner, så de anvendes og forstås på en ensartet måde.

(3)

Anførte variabler, der er blevet forældede, bør fjernes.

(4)

Eftersom nationale produktionsdata bør være sammenlignelige, bør fugtighedsgraden tilføjes til produktionen af nogle klasser af grønthøstede planter.

(5)

Forordning (EF) nr. 543/2009 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 543/2009 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juli 2015..

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 167 af 29.6.2009, s. 1.


BILAG

Skema 1

Markafgrøder

i.a.n.= ikke andetsteds nævnt

DEL A

 

Dyrket areal

(1 000 hektarer)

Høstet produktion

(1 000 ton)

Udbytte

(100 kg/hektar)

Indberetningsfrister

Variabler

31. jan

30. jun

31. aug

30. sept

31. jan

30. sept

30. sept

31. okt

31. jan

30. sept

31. aug

år n

år n

år n

år n

år n + 1

år n + 1

år n

år n

år n + 1

år n + 1

år n

Frist nummer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

ms over tærskel

ms over tærskel

ms over tærskel

alle ms

alle ms

alle ms

alle ms

alle ms

alle ms

alle ms

ms over tærskel

Kornafgrøder til fremstilling af korn (inkl. såsæd)  (1)

x

R

x

R

Korn (ekskl. ris) til fremstilling af korn (inkl. såsæd) (1)

x

x

x

x

Blød hvede og spelt (1)

x

x

x

x

R

x

x

x

R

x

Blød vinterhvede og spelt (1)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Hård hvede (1)

x

x

x

x

x

R

x

x

x

R

x

Rug og vinterblandsæd (blandsæd af hvede og rug) (1)

x

x

x

x

x

R

x

x

x

R

x

Byg (1)

x

x

x

x

R

x

x

x

R

x

Vinterbyg (1)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Havre (1)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Forårsblandsæd (blandsæd, ekskl. blandsæd af hvede og rug) (1)

x

x

x

x

Kernemajs og corn-cob-mix (1)

x

x

x

x

R

x

x

x

R

x

Triticale (1)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Sorghum (1)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Andre kornafgrøder i.a.n. (boghvede, hirse, kanariefrø osv.) (1)

x

x

x

x

Ris (1)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Indica-ris

x

x

x

x

Japonica-ris

x

x

x

x


DEL B

 

Dyrket areal

(1 000 hektarer)

Høstet produktion

(1 000 ton)

Udbytte

(100 kg/hektar)

Indberetningsfrister

Variabler

31. jan

30. jun

31. aug

30. sept

31. mar

30. sept

30. sept

31. okt

31. mar

30. sept

31. aug

år n

år n

år n

år n

år n + 1

år n + 1

år n

år n

år n + 1

år n + 1

år n

Frist nummer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

ms over tærskel

ms over tærskel

ms over tærskel

alle ms

alle ms

alle ms

alle ms

alle ms

alle ms

alle ms

ms over tærskel

Bælgsæd til høst i moden tilstand og proteinafgrøder til fremstilling af korn (inkl. frø og blandinger af korn og bælgsæd)  (1)

x

R

x

x

Foderærter (1)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Bønner og hestebønner (1)

x

x

x

x

x

x

x

x

Sødlupin (1)

x

x

x

x

Anden bælgsæd til modning og proteinafgrøder i.a.n.

x

x

Rodfrugtafgrøder

x

x

Kartofler (inkl. læggekartofler)

x

x

x

x

x

x

x

x

Sukkerroer (ekskl. frø)

x

x

x

x

R

x

x

R

Andre rodfrugtafgrøder i.a.n.

x

x

Industriafgrøder

x

x

Raps og rybsfrø (1)

x

x

x

x

R

x

x

x

R

x

Vinterraps- og rybsfrø

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Solsikkefrø (1)

x

x

x

x

R

x

x

x

R

x

Soja (1)

x

x

x

x

R

x

x

x

R

x

Hørfrø (oliehør) (1)

x

R

x

x

Bomuldsfrø (1)

x

x

Andre olieholdige afgrøder i.a.n. (1)

x

x

Spindhør

x

R

x

x

Hamp

x

x

x

x

Bomuldsfibre

x

R

x

x

Tobak

x

R

x

R

Humle

x

x

x

x

Aroma-, læge- og krydderplanter

x

x

Energiafgrøder i.a.n.

x

x

x

x

Grønthøstede planter fra agerjord

x

x

Midlertidige græs- og engarealer

x

x

Grønthøstede bælgplanter

x

x

Fodermajs (1)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Andre grønthøstede kornafgrøder (ekskl. fodermajs) (1)

x

x

x

x

NB: Skøn for kolonne 1, 2, 3 og 11 er obligatoriske for medlemsstater med en gennemsnitlig årlig national produktion de sidste tre år på over

 

3 000 000 ton blød hvede og spelt

 

1 000 000 ton hård hvede

 

900 000 ton byg

 

100 000 ton rug og vinterblandsæd (blandsæd af hvede og rug)

 

1 500 000 ton kernemajs og corn-cob-mix

 

200 000 ton triticale

 

150 000 ton havre

 

150 000 ton sorghum

 

150 000 ton ris

 

70 000 ton foderærter

 

50 000 ton bønner og hes tebønner

 

300 000 ton raps - og rybsfrø

 

200 000 ton solsikkefrø

 

60 000 ton soja

 

700 000 ton kartofler (inkl. læggekartofler)

 

2 500 000 ton sukkerroer (ekskl. frø)

 

og 4 500 000 ton fodermajs.

Skema 2

Friske grøntsager (herunder meloner), jordbær og dyrkede svampe

 

Høstet areal

(1 000 hektarer)

Høstet produktion

(1 000 ton)

Indberetningsfrister

Variabler

31. marts

år n + 1

31. marts

år n + 1

Frist nummer

1

2

Friske grøntsager(herunder meloner) og jordbær

x

Kål (Brassica-arter)

Blomkål og broccoli

x

x

Kål

x

x

Blad- og stængelgrøntsager (ekskl. Brassica-arter)

Porrer

x

x

Selleri

x

x

Salat

x

x

Salat under glas eller høj tilgængelig overdækning (2)

x

Endivie

x

x

Spinat

x

x

Asparges

x

x

Cikorie til konsum i frisk tilstand

x

x

Artiskokker

x

x

Frugtgrøntsager (herunder meloner)

Tomater

x

x

Tomater til konsum i frisk tilstand

x

x

Tomater under glas eller høj tilgængelig overdækning (2)

x

Agurker

x

x

Agurker under glas eller høj tilgængelig overdækning (2)

x

Asier

x

x

Auberginer

x

x

Courgetter og græskar

x

x

Meloner (ekskl. vandmeloner)

x

x

Vandmeloner

x

x

Peber (capsicum)

x

x

Peber (capsicum) under glas eller høj tilgængelig overdækning (2)

x

Rod-, knold- og løggrøntsager

Gulerødder

x

x

Spiseløg

x

x

Skalotteløg

x

x

Knoldselleri

x

x

Radiser

x

x

Hvidløg

x

x

Frisk bælgsæd

x

Friske ærter

x

x

Friske bønner

x

x

Jordbær

x

x

Jordbær under glas eller høj tilgængelig overdækning (2)

x

Dyrkede svampe

x

x


Skema 3

Flerårige kulturer til konsum

 

Produktionsområde

(1 000 hektarer)

Høstet produktion

(1 000 ton)

Indberetningsfrister

Variabler

31. marts

år n + 1

31. marts

år n + 1

31. september

år n + 1

Frist nummer

1

2

3

Flerårige kulturer til konsum

x

Frugter, der vokser i tempereret klima

Æbler

x

x

Æbler til konsum i frisk tilstand

x

Pærer

x

x

Ferskner

x

x

Nektariner

x

x

Abrikoser

x

x

Kirsebær

x

x

Surkirsebær

x

x

Blommmer

x

x

Frugt, der vokser i subtropisk og tropisk klima

Figner

x

x

Kiwier

x

x

Avocadoer

x

x

Bananer

x

x

Bær (ekskl. jordbær)

Solbær

x

x

Hindbær

x

x

Nødder  (3)

Valnødder

x

x

Hasselnødder

x

x

Mandler

x

x

Kastanjer

x

x

Citrusfrugter  (3)

x

Appelsiner

x

x

Små citrusfrugter

x

x

Satsumaer

x

x

Klementiner

x

x

Citroner og limefrugter

x

x

Pomeloer og grapefrugter

x

x

Druer  (3)

x

x

Druer til fremstilling af vin

x

x

Druer til fremstilling af vin med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB)

x

x

Druer til fremstilling af vin med beskyttet geografisk betegnelse (BGB)

x

x

Druer til fremstilling af andre vine i.a.n. (uden BOB/BGB)

x

x

Spisedruer

x

x

Druer til produktion af rosiner

x

x

Oliven  (3)

Oliven til spisebrug

x

x

Oliven til produktion af olivenolie

x

x

i.a.n.= ikke andetsteds nævnt


Skema 4

Landbrugets arealanvendelse

 

Primært areal

(1 000 hektarer)

Indberetningsfrist

Variabler

30. sept

år n + 1

Udnyttet landbrugsareal

R

Agerjord

R

Kornafgrøder til fremstilling af korn (inkl. såsæd)

x

Bælgsæd til høst i moden tilstand og proteinafgrøder til fremstilling af korn (inkl. frø og blandinger af korn og bælgsæd)

x

Kartofler (inkl. læggekartofler)

x

Sukkerroer (ekskl. frø)

x

Industriafgrøder

x

Grønthøstede planter fra agerjord

x

Friske grøntsage(rinkl. meloner) og jordbær

x

Blomster og prydplanter (ekskl. planteskoler)

x

Andre agerjordskulture.rai.n.

x

Brakjord

R

Varige græsarealer

R

Flerårige kulturer

x

Frugter, bær og nødder (ekskl. citrusfrugter, druer og jordbær)

R

Druer

R

Oliven

R

Planteskoler

x

i.a.n.= ikke andetsteds nævnt


(1)  Produktionstal for disse varer angives i gennemsnitling fugtighedsgrad, som den enkelte medlemsstat meddeler Kommissionen i januar/marts år n + 1(kolonne 9)

(2)  Skøn er obligatoriske for medlemsstater med et nationalt høstet areal på mindst 500 ha.

(3)  Skøn er obligatoriske for medlemsstater med et nationalt produktionsområde på mindst 500 ha.


Top