Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1515

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1515 af 5. juni 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår forlængelsen af overgangsperioderne vedrørende pensionsordninger (EØS-relevant tekst)

OJ L 239, 15.9.2015, p. 63–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1515/oj

15.9.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 239/63


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/1515

af 5. juni 2015

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår forlængelsen af overgangsperioderne vedrørende pensionsordninger

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (1), særlig artikel 85, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

CCP'er intervenerer mellem modparter i de aftaler, som handles på et eller flere finansielle markeder. Disse modparters kreditrisiko reduceres gennem sikkerhedsstillelse, som beregnes til at dække eventuelle tab ved misligholdelse. CCP'er accepterer kun særdeles likvide aktiver, sædvanligvis kontanter, som sikkerhedsstillelse for at opfylde krav om variationsmarginer med henblik på at kunne sikre en hurtig realisering i tilfælde af misligholdelse.

(2)

Pensionsordninger er i mange medlemsstater aktive deltagere på OTC-derivatmarkederne. Pensionsordningerne begrænser imidlertid normalt deres kontantbeholdninger og har i stedet højere forrentede investeringer, som f.eks. værdipapirer, for at sikre et solidt afkast til pensionister. Enheder, der forvalter pensionsordninger, hvis hovedformål det er at tilvejebringe pensionsydelser, normalt i form af livsvarige udbetalinger, men også som ophørende udbetalinger eller udbetalinger i form af et engangsbeløb, afsætter typisk mindst muligt i kontante midler for at opnå størst mulig effektivitet og størst muligt afkast for deres forsikringstagere. Hvis disse enheder blev pålagt at cleare OTC-derivataftaler centralt, ville det derfor føre til, at en betydelig andel af deres aktiver skulle frigøres til kontante midler, således at de kan opfylde CCP'ernes løbende marginkrav.

(3)

Den i artikel 4 fastsatte clearingforpligtelse finder derfor i henhold til artikel 89, stk. 1, i forordning (EU) nr. 648/2012 i tre år efter nævnte forordnings ikrafttrædelse ikke anvendelse på OTC-derivataftaler, der ved objektiv måling kan godtgøres at reducere investeringsrisici, der er direkte forbundet med den finansielle solvens for pensionsordninger. Overgangsperioden gælder også for enheder, der er etableret med det formål at yde kompensation til medlemmer af pensionsordninger i tilfælde af misligholdelse.

(4)

Med henblik på en nøje vurdering af den aktuelle situation udarbejdede Kommissionen i overensstemmelse med artikel 85, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012 en rapport for at kunne skønne, hvorvidt CCP'erne har udfoldet de fornødne bestræbelser for at udvikle hensigtsmæssige tekniske løsninger til pensionsordningers overførsel af ikke-kontant sikkerhed som variationsmarginer. Med henblik på at foretage denne vurdering bestilte Kommissionen en referenceundersøgelse af løsninger til pensionsordningers overførsel af ikke-kontant sikkerhed til centrale modparter samt af virkningen af at fjerne undtagelsen i mangel af en løsning, dvs. faldet i pensionsindtægten for pensionsmodtagerne under de berørte pensionsordninger.

(5)

I overensstemmelse med resultaterne af rapporten mener Kommissionen, at CCP'erne ikke har udfoldet de fornødne bestræbelser for at udvikle hensigtsmæssige tekniske løsninger på dette tidspunkt, og at den skadelige virkning af den centrale clearing af OTC-derivataftaler for fremtidige pensionisters pensionsydelser fortsat er uændret.

(6)

Den i artikel 89, stk. 1, i forordning (EU) nr. 648/2012 omhandlede treårige periode bør derfor forlænges med to år.

(7)

Denne forordning bør træde i kraft hurtigst muligt, således at forlængelsen af de nuværende overgangsperioder kan finde sted, før eller umiddelbart efter at de udløber. En senere ikrafttrædelse kunne føre til retsusikkerhed for pensionsordninger om, hvorvidt de har behov for at gå i gang med at forberede kommende clearingforpligtelser —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 89, stk. 1, første afsnit, i forordning (EU) nr. 648/2012 affattes således:

»Indtil den 16. august 2017 finder den i artikel 4 fastsatte clearingforpligtelse ikke anvendelse på OTC-derivataftaler, der ved objektiv måling kan godtgøres at reducere investeringsrisici, der er direkte forbundet med den finansielle solvens for pensionsordninger som defineret i artikel 2, stk. 10. Overgangsperioden gælder også for enheder, der er etableret med det formål at yde kompensation til medlemmer af pensionsordninger i tilfælde af misligholdelse.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. juni 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.


Top