EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1494

Kommissionens forordning (EU) 2015/1494 af 4. september 2015 om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår benzen (EØS-relevant tekst)

OJ L 233, 5.9.2015, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1494/oj

5.9.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 233/2


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1494

af 4. september 2015

om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår benzen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (1), særlig artikel 131, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I punkt 5, stk. 3, i bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 forbydes markedsføring eller anvendelse af benzen som et stof eller som en bestanddel i andre stoffer eller i blandinger i koncentrationer på 0,1 vægtprocent eller derover.

(2)

På grund af særlige geologiske forhold indeholder naturgas fra visse reservoirer mere end 0,1 vægtprocent benzen, men mindre end 0,1 volumenprocent.

(3)

De teknikker, der findes til at reducere koncentrationen af benzen i denne naturgas til mindre end 0,1 vægtprocent, ville indebære kapitaludgifter på næsten 1 mia. EUR og driftsudgifter på ca. 60 mio. EUR om året.

(4)

En risikovurdering, der blev foretaget i 2013 af det nederlandske Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (nationalt institut for sundhed og miljø), konkluderede, at naturgas, der markedsføres til forbrugerne og har en grænseværdi for benzen på over 0,1 vægtprocent, men under 0,1 volumenprocent, ikke udgør en uacceptabel sundhedsrisiko.

(5)

Udvalget for Risikovurdering (RAC) under Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) bekræftede i sin udtalelse (2) af 28. november 2014, at forbrugereksponeringen for benzenkoncentrationer i naturgas på over 0,1 vægtprocent, men under 0,1 volumenprocent, ikke udgør en sundhedsrisiko for forbrugerne, der ikke er tilstrækkeligt kontrolleret.

(6)

De store omkostninger ved at reducere koncentrationen af benzen i naturgas til under 0,1 vægtprocent ville være uforholdsmæssige og på baggrund af RAC's udtalelse unødvendige med henblik på risikostyring. Forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor ændres for at muliggøre markedsføring og anvendelse af naturgas med en koncentration af benzen under 0,1 volumenprocent.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 133 i forordning (EF) nr. 1907/2006 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. september 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(2)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13641/rac_opinion_adopted_benzene_in_natural_gas_en.pdf


BILAG

I bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 indsættes følgende litra c)i punkt 5, kolonne 2, stk. 4:

»c)

naturgas, der markedsføres til forbrugerne, forudsat at koncentrationen af benzen forbliver under 0,1 volumenprocent«


Top