Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1428

Kommissionens forordning (EU) 2015/1428 af 25. august 2015 om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 244/2009 for så vidt angår krav til miljøvenligt design af ikke-retningsbestemte lyskilder i boliger og Kommissionens forordning (EF) nr. 245/2009 i forbindelse med miljøvenligt design af lysstofrør uden indbygget forkobling og højtryksdamplamper samt forkoblinger og armaturer hertil, og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/55/EF og Kommissionens forordning (EU) nr. 1194/2012 for så vidt angår krav til miljøvenligt design af retningsbestemte lyskilder, LED-lyskilder og dertil hørende udstyr (EØS-relevant tekst)

OJ L 224, 27.8.2015, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1428/oj

27.8.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 224/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1428

af 25. august 2015

om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 244/2009 for så vidt angår krav til miljøvenligt design af ikke-retningsbestemte lyskilder i boliger og Kommissionens forordning (EF) nr. 245/2009 i forbindelse med miljøvenligt design af lysstofrør uden indbygget forkobling og højtryksdamplamper samt forkoblinger og armaturer hertil, og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/55/EF og Kommissionens forordning (EU) nr. 1194/2012 for så vidt angår krav til miljøvenligt design af retningsbestemte lyskilder, LED-lyskilder og dertil hørende udstyr

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter (1), særlig artikel 15, stk. 1,

efter høring af konsultationsforummet for miljøvenligt design og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen er forpligtet til at foretage en gennemgang af Kommissionens forordning (EF) nr. 244/2009 (2) i lyset af den teknologiske udvikling og tager i den forbindelse særligt hensyn til udviklingen i salget af typer af speciallyskilder for at verificere, at de ikke anvendes til almen belysning, til udviklingen af ny teknologi, f.eks. lysdioder, og til muligheden for at opstille energieffektivitetskrav på klasse »A«-niveau som defineret i Kommissionens direktiv 98/11/EF (3).

(2)

Ifølge den dokumentation, der er udarbejdet i forbindelse med gennemgangen af forordning (EF) nr. 244/2009, forekommer det ikke økonomisk gennemførligt, at producenterne fra og med 1. september 2016 udvikler og markedsfører halogenlyskilder til almindelig netspænding, som overholder den grænse, der er fastsat for »fase 6« i tabel 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 244/2009 vedrørende den maksimale faktiske effekt for en given faktisk lysstrøm. En vurdering af den forventede udvikling af mere energieffektive belysningsteknologier peger i retning af, at et mere optimalt tidspunkt for at indføre denne grænse ville være den 1. september 2018.

(3)

For at maksimere miljøfordelene og minimere eventuelle negative økonomiske virkninger for brugeren må der stilles krav om, at udformningen af lysarmaturer fremover skal være kompatibel med energieffektiv belysning. Risikoen for at blive fastlåst i forældede og ikke længere anvendte teknologier bør minimeres ved at sikre, at markedsførte lysarmaturer er fuldt ud kompatible med yderst effektive lyskilder som minimum i energieffektivitetsklassen »A+« i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 874/2012 (4).

(4)

Gennemgangen af forordning (EF) nr. 244/2009 påviste et behov for at ajourføre og præcisere definitionen af speciallyskilder med henblik på at mindske anvendelsen af speciallyskilder i almen belysning og tilpasse kravene til den teknologiske udvikling. De forskriftsmæssige krav bør yderligere lette brugen af den mest energieffektive belysning for en given særlig anvendelse.

(5)

Det er nødvendigt at sikre sammenhæng mellem forordning (EF) nr. 244/2009 og Kommissionens forordning (EU) nr. 1194/2012 (5) med hensyn til definitionen og krav til produktinformation for specialprodukter, som bedst kan opnås gennem en samordnet ændring af begge forordninger. Dette forventes at gøre det lettere for producenter og leverandører at overholde de forskriftsmæssige krav og underbygge de nationale myndigheders effektive markedsovervågning.

(6)

I gennemgangen af forordning (EF) nr. 244/2009 konkluderes det, at muligheden for at fastsætte energieffektivitetskrav på klasse »A«-niveau eller derover bør granskes i en grundig opfølgende undersøgelse, hvor man også bør evaluere muligheden for at fastsætte strengere energieffektivitetskrav til produkter, der er omfattet af Kommissionens forordning (EF) nr. 245/2009 (6) og forordning (EU) nr. 1194/2012, udvide hver forordnings anvendelsesområde for at optimere besparelser i energiforbruget og samle alle tre forordninger i en enkelt, sammenhængende gennemførelsesforanstaltning om miljøvenligt design for belysningsprodukter.

(7)

I forordning (EF) nr. 245/2009 udpeges energi i brugsfasen og kviksølvindholdet i lyskilder som væsentlige for samme forordning. Krav til produkters præstationer for lyskilder, som ikke er omfattet af krav til produktets effektivitet eller kviksølvindhold, medfører en unødvendig administrativ byrde, og det kunne føre til, at et produkt udfases uden væsentlig grund. Rent administrativt giver det derfor bedre mening at ændre rækkevidden af kravene til produktets præstationer, således at de bringes i overensstemmelse med forordningens væsentlige formål.

(8)

I betragtning af, at det er nødvendigt at gennemgå forordningerne om krav til miljøvenligt design og energimærkning i relation til belysning, vil det være hensigtsmæssigt bl.a. at genoverveje fritagelsen af lamper med sokkeltype G9 og R7s samt mindstekravene til lyskilders energieffektivitet.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 19, stk. 1, i direktiv 2009/125/EF —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EF) nr. 244/2009

I forordning (EF) nr. 244/2009 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2 foretages følgende ændringer:

a)

Nr. 4. affattes således:

»4.   »speciallyskilde«: en lyskilde, som anvender teknologier, der er omfattet af denne forordning, men som er beregnet til særlige anvendelser på grund af dens tekniske parametre som beskrevet i den tekniske dokumentation. Særlige anvendelser er anvendelser, som kræver tekniske parametre, der ikke er nødvendige, når det gælder belysning af normale steder eller genstande under normale forhold. Der er tale om følgende typer anvendelser:

a)

anvendelser, hvor det primære sigte med lyset ikke er belysning, f.eks.

i)

udsendelse af lys som agens i kemiske eller biologiske processer (f.eks. polymerisering, ultraviolet lys, der anvendes til saltning/tørring/hærdning, fotodynamisk terapi, havebrug, pasning af husdyr, insektbekæmpelsesmidler)

ii)

optagelse og projektion af billeder (f.eks. blitzlamper, fotokopimaskiner og videoprojektorer)

iii)

opvarmning (infrarøde lyskilder)

iv)

signalgivning (f.eks. trafiklys eller landingsbanelys)

b)

belysningsanvendelser

i)

hvor lysets spektralfordeling har til formål at ændre det belyste steds eller den belyste genstands udseende ud over at gøre det eller den synlig (f.eks. belysning til udstilling af fødevarer eller farvede lyskilder som defineret i punkt 1 i bilag I), med undtagelse af variationer i korreleret farvetemperatur, eller

ii)

hvor lysets spektralfordeling er tilpasset til særligt teknisk udstyrs behov, ud over at gøre et sted eller en genstand synlig for mennesker (f.eks. studiobelysning, lysspots, teaterbelysning), eller

iii)

hvor stedet eller den belyste genstand kræver særlig beskyttelse mod lyskildens negative virkninger (belysning med særlige filtre til lysfølsomme patienter eller lysfølsomme museumsgenstande), eller

iv)

hvor der kun kræves belysning i nødsituationer (f.eks. nødbelysningsarmaturer eller styreanordninger til nødbelysning), eller

v)

hvor belysningsprodukter skal kunne modstå ekstreme fysiske påvirkninger (f.eks. vibrationer eller temperaturer under – 20 °C eller over 50 °C)

Glødelamper, hvis længde overstiger 60 mm, er ikke speciallyskilder, hvis de alene er modstandsdygtige over for mekaniske stød eller rystelser, og det ikke drejer sig om trafiksignalglødelamper; eller hvis de har en faktisk effekt på mere end 25 W og angiver at have særlige kendetegn, der også findes i lyskilder af højere energieffektivitetsklasser ifølge forordning (EU) nr. 874/2012 (såsom ingen EMC-emissioner, en CRI-værdi på 95 eller derover og UV-emissioner på 2 mW pr. 1 000 lm eller derunder)«

b)

Nr. 9. affattes således:

»9.   »halogenglødelampe«: en glødetrådslyskilde, hvor glødetråden består af wolfram og er omsluttet af gas indeholdende halogener eller halogenforbindelser i en kvarts- eller hårdtglaskolbe, som kan være indlejret i en sekundær kolbe. Den kan have en indbygget strømforsyning«

c)

Der indsættes følgende nr. 19.:

»19.   »trafiksignalglødelampe«: en glødelampe med en nominel spænding på over 60 V og et funktionssvigt på mindre end 2 % i de første 1 000 driftstimer.«

2)

Artikel 3 affattes således:

»Artikel 3

Krav til miljøvenligt design

1.   Ikke-retningsbestemte lyskilder til boliger skal opfylde kravene til miljøvenligt design i bilag II.

De forskellige krav til miljøvenligt design træder i kraft som følger:

 

Fase 1: 1. september 2009.

 

Fase 2: 1. september 2010.

 

Fase 3: 1. september 2011.

 

Fase 4: 1. september 2012.

 

Fase 5: 1. september 2013.

 

Fase 6: 1. september 2018.

Alle krav gælder i forening med andre senere indførte krav, medmindre de bliver afløst eller på anden måde ophævet.

2.   Speciallyskilder skal opfylde følgende krav:

a)

Hvis en lyskildes kromaticitetskoordinater altid er inden for intervallet:

 

x < 0,270 eller x > 0,530

 

y < – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,2199 eller y > – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,1595

skal kromaticitetskoordinaterne anføres i den tekniske dokumentation, der udarbejdes med henblik på overensstemmelsesvurdering i henhold til artikel 8 i direktiv 2009/125/EF, og det skal fremgå, at disse koordinater betyder, at der er tale om en speciallyskilde.

b)

For alle speciallyskilder skal deres påtænkte anvendelse angives i alle former for produktinformation sammen med en advarsel om, at de ikke er beregnet til andre anvendelser.

Den tekniske dokumentation, der udarbejdes med henblik på overensstemmelsesvurdering i henhold til artikel 8 i direktiv 2009/125/EF, skal anføre de tekniske parametre, der gør lyskilden egnet til det formål, der er angivet på emballagen.

Om nødvendigt kan parametrene anføres på en sådan måde, at det undgås at afsløre kommercielt følsomme oplysninger, som vedrører producentens intellektuelle ejendomsrettigheder.

Vises lyskilden for slutbrugeren inden købet, skal følgende oplysninger også klart og tydeligt være angivet på emballagen:

i)

den påtænkte anvendelse

ii)

at produktet ikke er egnet til rumbelysning i boliger samt

iii)

de tekniske parametre, som gør lyskildens udformning egnet til det opgivne tilsigtede formål.

Oplysningerne i nr. iii) kan alternativt angives inde i emballagen.«

Artikel 2

Ændring af forordning (EF) nr. 245/2009

Bilag III til forordning (EF) nr. 245/2009 ændres som angivet i bilag I til denne forordning.

Artikel 3

Ændring af forordning (EU) nr. 1194/2012

I forordning (EU) nr. 1194/2012 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2 foretages følgende ændringer:

a)

Nr. 4) affattes således:

»4)   »specialprodukt«: et produkt, som anvender teknologier, der er omfattet af denne forordning, men som er beregnet til særlige anvendelser på grund af dets tekniske parametre som beskrevet i den tekniske dokumentation. Særlige anvendelser er anvendelser, som kræver tekniske parametre, der ikke er nødvendige, når det gælder belysning af normale steder eller genstande under normale forhold. Der er tale om følgende typer anvendelser:

a)

anvendelser, hvor det primære sigte med lyset ikke er belysning, f.eks.

i)

udsendelse af lys som agens i kemiske eller biologiske processer (f.eks. polymerisering, ultraviolet lys, der anvendes til saltning/tørring/hærdning, fotodynamisk terapi, havebrug, pasning af husdyr, insektbekæmpelsesmidler)

ii)

optagelse og projektion af billeder (f.eks. blitzlamper, fotokopimaskiner og videoprojektorer)

iii)

opvarmning (infrarøde lyskilder)

iv)

signalgivning (f.eks. trafiklys eller landingsbanelys)

b)

belysningsanvendelser

i)

hvor lysets spektralfordeling har til formål at ændre det belyste steds eller den belyste genstands udseende ud over at gøre det eller den synlig (f.eks. belysning til udstilling af fødevarer eller farvede lyskilder som defineret i punkt 1 i bilag I), med undtagelse af variationer i korreleret farvetemperatur, eller

ii)

hvor lysets spektralfordeling er tilpasset til særligt teknisk udstyrs behov, ud over at gøre et sted eller en genstand synlig for mennesker (f.eks. studiobelysning, lysspots, teaterbelysning), eller

iii)

hvor stedet eller den belyste genstand kræver særlig beskyttelse mod lyskildens negative virkninger (belysning med særlige filtre til lysfølsomme patienter eller lysfølsomme museumsgenstande), eller

iv)

hvor der kun kræves belysning i nødsituationer (f.eks. nødbelysningsarmaturer eller styreanordninger til nødbelysning), eller

v)

hvor belysningsprodukter skal kunne modstå ekstreme fysiske påvirkninger (f.eks. vibrationer eller temperaturer under – 20 °C eller over 50 °C)

Glødelamper, hvis længde overstiger 60 mm, er ikke specialprodukter, hvis de alene er modstandsdygtige over for mekaniske stød eller rystelser, og det ikke drejer sig om trafiksignalglødelamper; eller hvis de har en faktisk effekt på mere end 25 W og angiver at have særlige kendetegn, der også findes i lyskilder af højere energieffektivitetsklasser ifølge forordning (EU) nr. 874/2012 (såsom ingen EMC-emissioner, en CRI-værdi på 95 eller derover og UV-emissioner på 2 mW pr. 1 000 lm eller derunder)«

b)

Nr. 28) affattes således:

»28)   »lysarmatur«: et produkt, som fordeler, filtrerer eller omdanner lys fra en eller flere lyskilder og omfatter alle de nødvendige elementer til at støtte, fastgøre og beskytte lyskilderne samt eventuelt hjælpeapparatur og anordninger til at forbinde dem til strømforsyningen. Hvis det primære formål med et produkt ikke er belysning, og produktet er afhængig af en energitilførsel for at kunne opfylde sit primære formål under brug (f.eks. køleskabe, symaskiner, endoskoper og blodanalysatorer), anses det ikke for et lysarmatur i denne forordnings forstand.«

c)

Der indsættes følgende nr. 31):

»31.   »trafiksignalglødelampe«: en glødelampe med en nominel spænding på over 60 V og et funktionssvigt på mindre end 2 % i de første 1 000 driftstimer.«

2)

Bilag I, III og IV ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 4

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft seks måneder efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. august 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 285 af 31.10.2009, s. 10.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 244/2009 af 18. marts 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af ikke-retningsbestemte lyskilder i boliger (EUT L 76 af 24.3.2009, s. 3).

(3)  Kommissionens direktiv 98/11/EF af 27. januar 1998 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 92/75/EØF for så vidt angår energimærkning af husholdningslamper (EFT L 71 af 10.3.1998, s. 1).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 874/2012 af 12. juli 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af elektriske lyskilder og lysarmaturer (EUT L 258 af 26.9.2012, s. 1).

(5)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1194/2012 af 12. december 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af retningsbestemte lyskilder, LED-lyskilder og dertil hørende udstyr (EUT L 342 af 14.12.2012, s. 1).

(6)  Kommissionens forordning (EF) nr. 245/2009 af 18. marts 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF i forbindelse med miljøvenligt design af lysstofrør uden indbygget forkobling og højtryksdamplamper samt forkoblinger og armaturer hertil, og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/55/EF (EUT L 76 af 24.3.2009, s. 17).


BILAG I

Ændring af bilag III til forordning (EF) nr. 245/2009

1.

Bilag III, punkt 1.2, nr. B., sidste afsnit, affattes således:

»Højtryksnatriumlamper, for hvilke der stilles krav til lyskildens lysudbytte, skal mindst have vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm og vedligeholdelsesfaktor for lyskildeudfald som anført i tabel 13.

Tabel 13

Vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm og vedligeholdelsesfaktor for lyskildeudfald for højtryksnatriumlamper — anden fase

Kategori af højtryksnatriumlampe og antal brændetimer ved måling

Vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm

Vedligeholdelsesfaktor for lyskildeudfald

P ≤ 75 W

LLMF og LSF målt ved 12 000 brændetimer

Ra ≤ 60

> 0,80

> 0,90

Ra > 60

> 0,75

> 0,75

alle højtryksnatriumlamper, der er konstrueret til drift med forkoblinger til kviksølvlamper

> 0,75

> 0,80

P > 75 W ≤ 605 W

LLMF og LSF målt ved 16 000 brændetimer

Ra ≤ 60

> 0,85

> 0,90

Ra > 60

> 0,70

> 0,65

alle højtryksnatriumlamper, der er konstrueret til drift med forkoblinger til kviksølvlamper

> 0,75

> 0,55

For højtryksnatriumlamper, der er konstrueret til drift med forkoblinger til kviksølvlamper, gælder kravene i tabel 13 indtil seks år efter forordningens ikrafttræden.«

2.

Bilag III, punkt 1.2, nr. C., affattes således:

»C.   Krav i tredje fase

Otte år efter denne forordnings ikrafttræden gælder følgende:

Metalhalogenlamper, for hvilke der stilles krav til lyskildens lysudbytte, skal mindst have vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm og vedligeholdelsesfaktor for lyskildeudfald som anført i tabel 14.

Tabel 14

Vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm og vedligeholdelsesfaktor for lyskildeudfald for metalhalogenlamper — tredje fase

Brændetimer

Vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm

Vedligeholdelsesfaktor for lyskildeudfald

12 000

> 0,80

> 0,80«


BILAG II

Ændring af bilag I, III og IV til forordning (EU) nr. 1194/2012

1.

Bilag I, punkt 2, affattes således:

»2.

For alle specialprodukter skal deres påtænkte anvendelse angives i alle former for produktinformation sammen med en advarsel om, at de ikke er beregnet til andre anvendelser.

Den tekniske dokumentation, der udarbejdes med henblik på overensstemmelsesvurdering i henhold til artikel 8 i direktiv 2009/125/EF, skal anføre de tekniske parametre, der gør produktet egnet til det formål, der er angivet på emballagen.

Om nødvendigt kan parametrene anføres på en sådan måde, at det undgås at afsløre kommercielt følsomme oplysninger, som vedrører producentens intellektuelle ejendomsrettigheder.

Vises produktet for slutbrugeren inden købet, skal følgende oplysninger også klart og tydeligt være angivet på emballagen:

a)

den påtænkte anvendelse

b)

at produktet ikke er egnet til rumbelysning i boliger og

c)

de tekniske parametre, som gør lyskildens udformning egnet til det opgivne tilsigtede formål.

Oplysningerne i litra c) kan alternativt angives inde i emballagen.«

2.

Bilag III, punkt 2.3, affattes således:

»2.3   Krav til brugsegenskaber for udstyr udformet til installation mellem elnettilslutningen og lyskilderne

a)

Fra og med fase 2 skal udstyr udformet til installation mellem elnettilslutningen og lyskilderne opfylde de seneste alment anerkendte tekniske standardkrav til kompatibilitet med lyskilder, hvis energieffektivitetsindeks (beregnet for både retningsbestemte og ikke-retningsbestemte lyskilder i overensstemmelse med metoden i dette bilags punkt 1.1) højst er:

0,24 for ikke-retningsbestemte lyskilder (det antages, at Φnytte = samlet faktisk lysstrøm)

0,40 for retningsbestemte lyskilder.

Anvendes en lysdæmper på den laveste indstilling, hvor lyskilderne forbruger energi, skal lyskilderne afgive mindst 1 % af deres lysstrøm ved fuld belastning.

Hvis et lysarmatur markedsføres, og hvis lyskilder, som slutbrugeren kan udskifte, følger med lysarmaturet, skal disse lyskilder opfylde kravene til en af de to bedste energiklasser, jf. den delegerede forordning (EU) nr. 874/2012, der er kompatibel med det pågældende lysarmatur ifølge dets mærkning.

b)

Fra og med fase 3 skal et lysarmatur, der er udformet således, at slutbrugeren kan udskifte lyskilder, og som markedsføres, være fuldt ud kompatibel med lyskilder som minimum i energieffektivitetsklassen »A+« i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 874/2012. Den tekniske dokumentation for sådanne lysarmaturer, der udarbejdes med henblik på overensstemmelsesvurdering i henhold til artikel 8 i direktiv 2009/125/EF, skal specificere mindst én realistisk kombination af produktindstillinger og vilkår, hvorunder produktet skal testes.«

3.

Bilag IV, punkt 3, affattes således:

»3.   Verifikationsprocedure for udstyr udformet til installation mellem elnettilslutningen og lyskilderne

Medlemsstaternes myndigheder tester en enkelt enhed.

Udstyret anses for at opfylde kravene i denne forordning, hvis det konstateres, at det overholder bestemmelserne om kompatibilitet i punkt 2.3 i bilag III, under anvendelse af de seneste alment anerkendte metoder og kriterier for vurdering af kompatibiliteten, herunder dem der er beskrevet i dokumenter, hvis referencenumre er offentliggjort med dette formål i Den Europæiske Unions Tidende. Konstateres det, at modellen ikke opfylder kompatibilitetskravene, jf. kompatibilitetsbestemmelserne i punkt 2.3, litra a), i bilag III, anses modellen dog stadig for at overholde bestemmelserne, hvis den opfylder kravene til produktinformation i punkt 3.3 i bilag III eller kravene i artikel 3, stk. 2, i den delegerede forordning (EU) nr. 874/2012.

Ud over at opfylde kompatibilitetskravene skal styreanordninger også testes for at se, om de overholder effektivitetskravene i punkt 1.2 i bilag III. Testen udføres for en enkelt styreanordning og ikke for en kombination af flere styreanordninger, også selv om modellen er beregnet til at skulle fungere sammen med andre styreanordninger for at kunne drive lyskilden(-erne) i en given installation. Modellen anses for at opfylde kravene, hvis resultaterne ikke afviger mere end 2,5 % fra grænseværdierne. Hvis resultaterne afviger mere end 2,5 % fra grænseværdierne, testes yderligere tre enheder. Modellen anses for at opfylde kravene, hvis gennemsnittet af resultaterne af de sidste tre test ikke afviger mere end 2,5 % fra grænseværdierne.

Ud over at opfylde kravene til kompatibilitet skal lysarmaturer, der påtænkes markedsført til slutbrugere, også kontrolleres for at se, om der medfølger lyskilder i emballagen. Modellen anses for at opfylde kravene, hvis der ikke medfølger lyskilder, eller hvis de medfølgende lyskilder opfylder kravene til energiklasse i punkt 2.3 i bilag III.

Ud over kompatibilitetskravene skal lysdæmpere testes sammen med glødetrådslyskilder, når lysdæmperen er i sin minimumsindstilling. Modellen anses for at opfylde kravene, hvis lyskilderne — når de er installeret efter producentens anvisninger — leverer mindst 1 % af deres lysstrøm ved fuld belastning.

Hvis modellen ikke opfylder ovenstående gældende krav til overensstemmelse, anses den for ikke at være overensstemmende. Medlemsstatens myndigheder skal fremsende testresultaterne og andre relevante oplysninger til myndighederne i de andre medlemsstater og Kommissionen senest en måned efter beslutningen om modellens manglende overensstemmelse.«


Top