EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1416

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1416 af 20. august 2015 om godkendelse af natriumbisulfat som fodertilsætningsstof til alle dyrearter (EØS-relevant tekst)

OJ L 220, 21.8.2015, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1416/oj

21.8.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 220/11


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/1416

af 20. august 2015

om godkendelse af natriumbisulfat som fodertilsætningsstof til alle dyrearter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for udstedelse af en sådan godkendelse.

(2)

Anvendelsen af natriumbisulfat blev godkendt for en tiårsperiode til selskabsdyr og andre dyr, der ikke er bestemt til fødevareproduktion, ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 136/2012 (2).

(3)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af natriumbisulfat. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(4)

Ansøgningen vedrører godkendelse i tilsætningsstofkategorien »teknologiske tilsætningsstoffer« af natriumbisulfat som fodertilsætningsstof til alle dyrearter.

(5)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) konkluderede i sine udtalelser af 11. oktober 2011 (3) og 22. maj 2014 (4), at natriumbisulfat under de foreslåede anvendelsesbetingelser ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers helbred eller på miljøet, og at stoffet kan betragtes som et effektivt konserveringsmiddel og surhedsregulerende middel for alle dyrearter. Autoriteten vurderer ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Den har også verificeret den rapport om metoden til analyse af fodertilsætningsstoffet i foder, der blev forelagt af det ved forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(6)

Vurderingen af natriumbisulfat viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af dette præparat godkendes som anført i bilagene til nærværende forordning.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilag I opførte stof, der tilhører tilsætningsstofkategorien »teknologiske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »konserveringsmidler«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Det i bilag II opførte stof, der tilhører tilsætningsstofkategorien »teknologiske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »surhedsregulerende midler«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. august 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 136/2012 af 16. februar 2012 om godkendelse af natriumbisulfat som fodertilsætningsstof til selskabsdyr og andre dyr, der ikke er bestemt til fødevareproduktion. (EUT L 46 af 17.2.2012, s. 33).

(3)  EFSA Journal 2011, 9(11):2415.

(4)  EFSA Journal 2014, 12(6):3731.


BILAG I

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Øvrige bestemmelser

Godkendelse gyldig til

mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: teknologiske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: konserveringsmidler

1j514ii

Natriumbisulfat

Tilsætningsstoffets sammensætning

Natriumbisulfat: ≥ 95,2 %

Aktivstoffets karakteristika

Natriumbisulfat CAS-nr. 7681-38-1

NaHSO4

Na 19,15 %

SO4 80,01 %

Fremstillet ved kemisk syntese

Analysemetode  (1)

Bestemmelse af natriumhydrogensulfat i fodertilsætningsstoffer: titrimetrisk metode baseret på bestemmelse af natriumbisulfats samlede opløselige surhed i forhold til en standardopløsning af natriumhydroxid.

Alle dyrearter undtagen katte og mink

4 000

1)

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet

2)

Sikkerhedsforanstaltninger: Åndedrætsværn, øjenværn og handsker skal bæres under håndteringen.

3)

Det samlede indhold af natriumbisulfat må ikke overskride den tilladte maksimalgrænseværdi i fuldfoder, som er fastsat for hver relevant art.

10. september 2025

Katte

20 000

Mink

10 000


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


BILAG II

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Øvrige bestemmelser

Godkendelse gyldig til

mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: teknologiske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: surhedsregulerende midler

1j514ii

Natriumbisulfat

Tilsætningsstoffets sammensætning

Natriumbisulfat: ≥ 95,2 %

Aktivstoffets karakteristika

Natriumbisulfat CAS-nr. 7681-38-1

NaHSO4

Na 19,15 %

SO4 80,01 %

Fremstillet ved kemisk syntese

Analysemetode  (1)

Bestemmelse af natriumhydrogensulfat i fodertilsætningsstoffer: titrimetrisk metode baseret på bestemmelse af natriumbisulfats samlede opløselige surhed i forhold til en standardopløsning af natriumhydroxid.

Alle dyrearter undtagen katte, mink, selskabsdyr og andre dyr, der ikke er bestemt til fødevareproduktion

4 000

1)

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet

2)

Sikkerhedsforanstaltninger: Åndedrætsværn, øjenværn og handsker skal bæres under håndteringen.

3)

Det samlede indhold af natriumbisulfat må ikke overskride den tilladte maksimalgrænseværdi i fuldfoder, som er fastsat for hver relevant art.

10. september 2025


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


Top