Help Print this page 

Document 32015H1381

Title and reference
Kommissionens henstilling (EU) 2015/1381 af 10. august 2015 om overvågning af arsen i fødevarer
  • In force
OJ L 213, 12.8.2015, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2015/1381/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

12.8.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 213/9


KOMMISSIONENS HENSTILLING (EU) 2015/1381

af 10. august 2015

om overvågning af arsen i fødevarer

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 292, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Arsen forekommer naturligt i miljøet og findes i jord, grundvand og planter. Arsen findes i en lang række arsenforbindelser. Arsen findes i vand og jord. Arsen absorberes af alle planter og dyr.

(2)

De væsentligste skadelige virkninger, der er rapporteret hos mennesker i forbindelse med indtag over længere tid af uorganisk arsen, er hudlæsioner, cancer, udviklingstoksicitet, neurotoksicitet, hjerte-kar-sygdomme, abnorm glukosemetabolisme og diabetes.

(3)

Europa-Kommissionen bad Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) udarbejde en videnskabelig udtalelse om risiciene for menneskers sundhed i forbindelse med forekomsten af arsen i fødevarer (inkl. drikkevand).

(4)

EFSA anbefalede i udtalelsen (1), at der skulle fremskaffes oplysninger om speciering for forskellige fødevarer til støtte for en vurdering af eksponeringen via kosten for at forbedre risikovurderingen af uorganisk arsen —

VEDTAGET DENNE HENSTILLING:

1.

Medlemsstaterne bør i årene 2016, 2017 og 2018 overvåge forekomsten af arsen i fødevarer. Overvågningen bør omfatte mange forskellige typer fødevarer, der afspejler forbrugsvaner, herunder fødevarer som korn, kornbaserede produkter (herunder klid og kim), frugt- og grønsagsjuice, drikkevand (herunder flaskevand), kaffe, tørre teblade, øl, fisk og fiskevarer, grøntsager, algeprodukter (herunder hijiki), mælk, mejeriprodukter, fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosttilskud, med henblik på at få et nøjagtigt estimat af eksponeringen.

2.

Medlemsstaterne bør følge prøvetagningsmetoderne i Kommissionens forordning (EF) nr. 333/2007 (2) for at sikre, at prøverne er repræsentative for det pågældende parti.

3.

Medlemsstaterne bør foretage analysen af arsen, helst ved at bestemme indholdet af uorganisk arsen og det samlede arsenindhold, og hvis muligt, andre relevante arsenspecier i overensstemmelse med bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (3), ved at anvende en analysemetode, som det er dokumenteret har givet pålidelige resultater.

4.

Medlemsstaterne bør regelmæssigt indberette overvågningsoplysningerne på helvægtsbasis til EFSA sammen med de oplysninger og i det elektroniske format, som EFSA har foreskrevet, så disse data kan samles i én database.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. august 2015.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFSA's Ekspertpanel for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden; Scientific Opinion on Arsenic in Food. EFSA Journal 2009; 7(10):1351.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 333/2007 af 28. marts 2007 om prøveudtagnings- og analysemetoder til offentlig kontrol af indholdet af bly, cadmium, kviksølv, uorganisk tin, 3-MCPD og benzo(a)pyren i fødevarer (EUT L 88 af 29.3.2007, s. 29).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1).


Top