Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1298

Kommissionens forordning (EU) 2015/1298 af 28. juli 2015 om ændring af bilag II og VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter (EØS-relevant tekst)

OJ L 199, 29.7.2015, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1298/oj

29.7.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 199/22


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1298

af 28. juli 2015

om ændring af bilag II og VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 af 30. november 2009 om kosmetiske produkter (1), særlig artikel 31, stk. 1,

efter høring af Den Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

3-Benzylidencampher er på nuværende tidspunkt godkendt til brug i kosmetiske produkter som UV-filter i en koncentration på højst 2,0 %. Det er opført under løbenummer 19 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1223/2009.

(2)

Den Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed (VKF) (2) konkluderede i sin udtalelse af 18. juni 2013, at på grund af en sikkerhedsmargin under 100 anses brugen af 3-benzylidencampher som UV-filter i kosmetiske produkter i en koncentration på højst 2,0 % for usikker.

(3)

For at garantere sikkerheden i forbindelse med solbeskyttelsesmidler for menneskers sundhed er det nødvendigt at fjerne 3-benzylidencampher fra den liste over UV-filtre, som tillades i kosmetiske produkter, jf. bilag VI til forordning (EF) nr. 1223/2009.

(4)

I betragtning af at 3-benzylidencampher er kendt ikke blot som UV-filter, men også som et UV-absorberende stof, bør dets anvendelse forbydes i kosmetiske produkter.

(5)

Bilag II og VI til forordning (EF) nr. 1223/2009 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Anvendelsen af nævnte restriktion bør udskydes for at give industrien mulighed for at foretage de fornødne tilpasninger af produktformuleringerne. Virksomheder bør efter denne forordnings ikrafttræden gives seks måneder til at bringe produkter, der opfylder kravene, i omsætning og til at trække produkter, der ikke opfylder kravene, tilbage fra markedet.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Kosmetiske Produkter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II og VI til forordning (EF) nr. 1223/2009 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Kun kosmetiske produkter, der overholder denne forordning, må bringes i omsætning eller gøres tilgængelige på markedet i Unionen fra den 18. februar 2016.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 342 af 22.12.2009, s. 59.

(2)  Kommissionens afgørelse 2008/721/EF af 5. august 2008 om oprettelse af en rådgivningsstruktur bestående af videnskabelige komitéer og eksperter inden for forbrugersikkerhed, folkesundhed og miljø og om ophævelse af afgørelse 2004/210/EF (EUT L 241 af 10.9.2008, s. 21).


BILAG

I forordning (EF) nr. 1223/2009 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag II indsættes følgende række:

Løbenummer

Kemisk navn/INN

CAS-nr.

EF-nr.

»1379

3-Benzylidencampher

15087-24-8

239-139-9«

2)

I bilag VI udgår rækken med løbenummer 19.


Top