Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1125

Kommissionens forordning (EU) 2015/1125 af 10. juli 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdier for polycykliske aromatiske hydrocarboner i katsuobushi (tørret bonit) og visse røgede østersøsild (EØS-relevant tekst)

OJ L 184, 11.7.2015, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1125/oj

11.7.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 184/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1125

af 10. juli 2015

om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdier for polycykliske aromatiske hydrocarboner i katsuobushi (tørret bonit) og visse røgede østersøsild

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 315/93 af 8. februar 1993 om fællesskabsprocedurer for forurenende stoffer i levnedsmidler (1), særlig artikel 2, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 (2) er der fastsat grænseværdier for polycykliske aromatiske hydrocarboner (PAH) i fødevarer.

(2)

I henhold til nævnte forordning skal grænseværdierne for PAH være sikre og så lave, som det med rimelighed er muligt (ALARA-princippet) på grundlag af god fremstillings-, tørrings- og landbrugs-/fiskeripraksis. I 2011 viste data vedrørende røget fisk, at der kunne opnås lavere grænseværdier for PAH, og de blev fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 835/2011 (3). I nogle tilfælde var det imidlertid nødvendigt at ændre røgemetoderne. Derfor blev der indrømmet en overgangsperiode på tre år inden anvendelsen af de lavere grænseværdier fra den 1. september 2014.

(3)

Katsuobushi er en traditionel japansk fødevare fremstillet af bonit. Fremstillingsprocessen omfatter filetering, kogning og udbening fulgt af røgning/tørring over brændende træ. Ny dokumentation fra de japanske myndigheder viser, at det, til trods for at der så vidt muligt anvendes god røgningspraksis, ikke er ikke muligt at opnå lavere grænseværdier for dette produkt. Derfor bør de nuværende grænseværdier for PAH i katsuobushi ændres til dem, som var gældende før den 1. september 2014.

(4)

Produktnavnet »Sprotid« er en generel traditionel betegnelse i Estland for et produkt, der traditionelt indeholder både brisling (Sprattus sprattus) og østersøsild (Clupea harengus membras) afhængigt af årstid og tilgængelighed. De to fisk er sammenlignelige i størrelse og klassificeres begge som små fisk. På mærkningen af »Sprotid« angives det, om produktet indeholder brisling eller østersøsild eller en blanding heraf og de forskellige fiskearters andel. Røgningsprocessen for små østersøsild er den samme som for brisling, og derfor er indholdet af PAH i små østersøsild det samme som i røget brisling. Der bør derfor fastsættes samme grænseværdi for røgede små østersøsild og røgede små sild på dåse som for røget brisling og røget brisling på dåse.

(5)

Lovgivningen vedrørende den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter er blevet erstattet, hvilket nødvendiggør ændringer af visse slutnoter. Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 1881/2006 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. juli 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 37 af 13.2.1993, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer (EUT L 364 af 20.12.2006, s. 5).

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 835/2011 af 19. august 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdier for polycykliske aromatiske hydrocarboner i fødevarer (EUT L 215 af 20.8.2011, s. 4).


BILAG

I bilaget til forordning (EF) nr. 1881/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Del 6: Polycykliske aromatiske hydrocarboner affattes således:

»Del 6: Polycykliske aromatiske hydrocarboner

Fødevare

Grænseværdi (μg/kg)

6.1

Benzo(a)pyren, benz(a)anthracen, benzo(b)fluoranthen og chrysen

Benzo(a)pyren

Summen af benzo(a)pyren, benz(a)anthracen, benzo(b)fluoranthen og chrysen (45)

6.1.1.

Olier og fedtstoffer (undtagen kakaosmør og kokosolie), der er bestemt til direkte konsum eller til anvendelse som ingrediens i fødevarer

2,0

10,0

6.1.2

Kakaobønner og heraf afledte produkter

5,0 μg/kg fedt fra 1.4.2013

35,0 μg/kg fedt fra 1.4.2013 til 31.3.2015

30,0 μg/kg fedt fra 1.4.2015

6.1.3

Kokosolie bestemt til direkte konsum eller anvendelse som ingrediens i fødevarer

2,0

20,0

6.1.4

Røget kød og røgede kødprodukter

5,0 indtil 31.8.2014

2,0 fra 1.9.2014

30,0 fra 1.9.2012 til 31.8.2014

12,0 fra 1.9.2014

6.1.5

Røget fiskekød (muskelkød) og røgede fiskevarer (25) (36), undtagen fiskevarer anført i punkt 6.1.6 og 6.1.7. Grænseværdien for røgede krebsdyr gælder for muskelkød fra lemmer og bagkrop (44). For så vidt angår røgede krabber og krabbelignende krebsdyr (Brachyura og Anomura) gælder grænseværdien for muskelkød fra lemmer

5,0 indtil 31.8.2014

2,0 fra 1.9.2014

30,0 fra 1.9.2012 til 31.8.2014

12,0 fra 1.9.2014

6.1.6

Røget brisling, også på dåse (25) (47) (Sprattus sprattus); røgede østersøsild ≤ 14 cm, også på dåse (25) (47) (Clupea harengus membras); Katsuobushi (tørret bonit, Katsuwonus pelamis); toskallede bløddyr (ferske, kølede eller frosne) (26); varmebehandlet kød og varmebehandlede kødprodukter (46) solgt til den endelige forbruger

5,0

30,0

6.1.7

Toskallede bløddyr (36) (røgede)

6,0

35,0

6.1.8

Forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn (3) (29)

1,0

1,0

6.1.9

Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn, herunder modermælkserstatninger udelukkende baseret på mælk og tilskudsblandinger udelukkende baseret på mælk (8) (29)

1,0

1,0

6.1.10

Diætpræparater til særlige medicinske formål (9) (29), der er specifikt bestemt til spædbørn

1,0

1,0«

2)

Slutnote 26 affattes således:

»(26)

Fødevarer i henholdsvis kategori c) og i) på listen i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 af 11. december 2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1184/2006 og (EF) nr. 1224/2009 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 1) (art som opført i den relevante rubrik). Er der tale om tørrede, fortyndede, forarbejdede og/eller sammensatte fødevarer, finder artikel 2, stk. 1 og 2, anvendelse. For så vidt angår Pecten maximus gælder grænseværdien kun for lukkemusklen og kønskirtlerne.«

3)

Slutnote 36 affattes således:

»(36)

Fødevarer i denne kategori som defineret i kategori b), c) og i) på listen i bilag 1 til forordning (EU) nr. 1379/2013.«


Top