EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1101

Kommissionens forordning (EU) 2015/1101 af 8. juli 2015 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimumgrænseværdierne for restkoncentrationer af difenoconazol, fluopicolid, fluopyram, isopyrazam og pendimethalin i eller på visse produkter (EØS-relevant tekst)

OJ L 181, 9.7.2015, p. 27–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1101/oj

9.7.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 181/27


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1101

af 8. juli 2015

om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimumgrænseværdierne for restkoncentrationer af difenoconazol, fluopicolid, fluopyram, isopyrazam og pendimethalin i eller på visse produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 14, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier for pendimethalin. Der er i del A i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af difenoconazol, fluopicolid, fluopyram og isopyrazam.

(2)

Der er i forbindelse med en procedure for godkendelse af anvendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet difenoconazol, på havesalat, bredbladet endivie, sennepssalat og basilikum indgivet en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 om ændring af de gældende maksimalgrænseværdier.

(3)

For fluopicolid er der indgivet en sådan ansøgning for hvidløg og skalotteløg. For fluopyram er der indgivet en sådan ansøgning for abrikoser, ferskner, blommer, stængelfrugter, andre små frugter og bær med kodenummer 0154000, andre rod- og knoldgrøntsager med kodenummer 0213000, auberginer, bredbladet endivie, spinat, julesalat, bønner (uden bælg), ærter (uden bælg), hørfrø, valmuefrø, sennepsfrø, sæddodder, urteudtræk (tørrede, rødder), humle, krydderier (rødder/jordstængler) og cikorierødder. For isopyrazam er der indgivet en sådan ansøgning for hvidløg og skalotteløg. For pendimethalin er der indgivet en sådan ansøgning for gulerødder, knoldselleri, peberrod, pastinakker, persillerod, havrerod, kålroer, majroer, krydderier (rødder/jordstængler) og cikorierødder.

(4)

I overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 har de berørte medlemsstater evalueret disse ansøgninger, og evalueringsrapporterne er sendt til Kommissionen.

(5)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) har vurderet ansøgningerne og vurderingsrapporterne, idet den især undersøgte risiciene for forbrugerne og, hvor det var relevant, for dyr, og afgav begrundede udtalelser om de foreslåede maksimalgrænseværdier (2). Autoriteten har sendt udtalelserne til Kommissionen og medlemsstaterne og offentliggjort dem.

(6)

Autoriteten konkluderede i sine begrundede udtalelser, for så vidt angår anvendelsen af fluopyram på abrikoser og cikorierødder, at de forelagte data er utilstrækkelige til, at der kan fastsættes nye maksimalgrænseværdier. Ud fra den relevante begrundede udtalelse kræver anvendelsen af difenoconazol på havesalat og sennepssalat ikke nogen ændring af de gældende maksimalgrænseværdier. Hvad angår anvendelsen af pendimethalin på rødder og jordstængler, der anvendes som krydderier, bekræftede den evaluerende medlemsstat, at det i øjeblikket ikke er tilladt at anvende aktivstoffet på disse afgrøder. De eksisterende maksimalgrænseværdier bør derfor forblive uændrede.

(7)

For fluopicolid har autoriteten vurderet en ansøgning om at fastlægge en maksimalgrænseværdi for kepaløg ud fra anvendelsen i Unionen og har afgivet en begrundet udtalelse om den foreslåede maksimalgrænseværdi (3). Selv om den anbefalede at fastholde den CLX for afgrøden på 1 mg/kg, som er fastlagt i Kommissionens forordning (EU) nr. 520/2011 (4), bekræftede den samtidig, at en maksimalgrænseværdi på 0,3 mg/kg for kepaløg ville have været passende, hvis der udelukkende blev taget udgangspunkt i god landbrugspraksis i Unionen. Der bør fastsættes en maksimalgrænseværdi på 0,3 mg/kg for hvidløg og skalotteløg i overensstemmelse med de gældende EU-retningslinjer.

(8)

Hvad angår fluopyram, oplyste ansøgeren, at god landbrugspraksis vedrørende ferskner gælder for både den nordlige og den sydlige del af Unionen. Ansøgeren gav desuden en beskrivelse af forsøgenes udformning og god landbrugspraksis vedrørende stængelfrugter. På baggrund af dette bør maksimalgrænseværdierne fastsættes til 1,5 mg/kg for ferskner og 3 mg/kg for stængelfrugter.

(9)

For så vidt angår alle andre ansøgninger konkluderede autoriteten, at alle datakrav var opfyldt, og at de ændringer af maksimalgrænseværdierne, som ansøgerne havde anmodet om, var acceptable med hensyn til forbrugersikkerheden på grundlag af en vurdering af forbrugereksponeringen for 27 specifikke europæiske forbrugergrupper. Der blev taget hensyn til de nyeste oplysninger om stoffernes toksikologiske egenskaber. Der kunne ikke påvises nogen risiko for, at det acceptable daglige indtag eller den akutte referencedosis overskrides, hverken ved livslang eksponering for disse stoffer gennem forbrug af alle fødevareprodukter, der kan indeholde dem, eller ved kortvarig eksponering gennem et højt forbrug af de pågældende afgrøder og produkter.

(10)

På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de ændringer af maksimalgrænseværdierne, som der er ansøgt om, kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(11)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juli 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(2)  EFSA's videnskabelige rapporter foreligger online: http://www.efsa.europa.eu:

 

»Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for difenoconazole in lettuce and other salad plants including Brassicaceae and in basil (mint)«. EFSA Journal 2014; 12(10):3882 (26 s.).

 

»Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fluopyram in various crops«. EFSA Journal 2014;12(12):3947 [33 s.].

 

»Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for isopyrazam in various crops«. EFSA Journal 2015;13(1):3994 (25 s.).

 

»Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for pendimethalin in various crops«. EFSA Journal 2014;12(4):3620 (32 s.).

(3)  »Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fluopicolide in radishes, onions, kale and potatoes«. EFSA Journal 2012;10(2):2581 (39 s.).

(4)  Kommissionens forordning (EU) nr. 520/2011 af 25. maj 2011 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af benalaxyl, boscalid, buprofezin, carbofuran, carbosulfan, cypermethrin, fluopicolid, hexythiazox, indoxacarb, metaflumizon, methoxyfenozid, paraquat, prochloraz, spirodiclofen, prothioconazol og zoxamid i eller på visse produkter (EUT L 140 af 27.5.2011, s. 2).


BILAG

I bilag II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag II affattes kolonnen vedrørende pendimethalin således:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kodenummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (2)

Pendimethalin (F)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; TRÆNØDDER

0,05 (1)

0110000

Citrusfrugter

 

0110010

Grapefrugter

 

0110020

Appelsiner

 

0110030

Citroner

 

0110040

Limefrugter

 

0110050

Mandariner

 

0110990

Andet

 

0120000

Trænødder

 

0120010

Mandler

 

0120020

Paranødder

 

0120030

Cashewnødder

 

0120040

Kastanjer

 

0120050

Kokosnødder

 

0120060

Hasselnødder

 

0120070

Macadamia

 

0120080

Pekannødder

 

0120090

Pinjekerner

 

0120100

Pistacienødder

 

0120110

Valnødder

 

0120990

Andet

 

0130000

Kernefrugter

 

0130010

Æbler

 

0130020

Pærer

 

0130030

Kvæder

 

0130040

Mispel

 

0130050

Japanmispel/loquat

 

0130990

Andet

 

0140000

Stenfrugter

 

0140010

Abrikoser

 

0140020

Kirsebær (søde)

 

0140030

Ferskner

 

0140040

Blommer

 

0140990

Andet

 

0150000

Bær og små frugter

 

0151000

a)

Druer

 

0151010

Spisedruer

 

0151020

Druer til vinfremstilling

 

0152000

b)

Jordbær

(+)

0153000

c)

Stængelfrugter

 

0153010

Brombær

 

0153020

Korbær

 

0153030

Hindbær (gule og røde)

 

0153990

Andet

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

 

0154010

Blåbær

 

0154020

Tranebær

 

0154030

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

 

0154040

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

 

0154050

Hyben

 

0154060

Morbær (hvide og sorte)

 

0154070

Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel

 

0154080

Hyldebær

 

0154990

Andet

 

0160000

Diverse frugter med:

 

0161000

a)

spiselig skræl

 

0161010

Dadler

 

0161020

Figner

 

0161030

Spiseoliven

 

0161040

Kumquat

 

0161050

Stjernefrugter/karamboler

 

0161060

Alm. kaki/daddelblommer/sharonfrugter

 

0161070

Jambolanablommer/jambolan

 

0161990

Andet

 

0162000

b)

ikke spiselig skræl, små

 

0162010

Kiwifrugter (gule, grønne og røde)

 

0162020

Litchi/litchiblommer

 

0162030

Passionsfrugter/vandcitron

 

0162040

Ægte figenkaktus/kaktusfigner

 

0162050

Stjerneæbler

 

0162060

Amerikansk kaki/Virginia kaki

 

0162990

Andet

 

0163000

c)

ikke spiselig skræl, store

 

0163010

Avocadoer

 

0163020

Bananer

 

0163030

Mangofrugter

 

0163040

Papajaer

 

0163050

Granatæbler

 

0163060

Cherimoya

 

0163070

Guavaer

 

0163080

Ananas

 

0163090

Brødfrugter

 

0163100

Durianfrugter

 

0163110

Pigget annona/guanabana

 

0163990

Andet

 

0200000

GRØNTSAGER, FRISKE eller FROSNE

 

0210000

Rod- og knoldgrøntsager

 

0211000

a)

Kartofler

0,05 (1)

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

0,05 (1)

0212010

Maniokker

 

0212020

Batater, søde kartofler

 

0212030

Yams

 

0212040

Salepmaranta

 

0212990

Andet

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroer

 

0213010

Rødbeder

0,05 (1)

0213020

Gulerødder

0,7

0213030

Knoldselleri

0,2

0213040

Peberrod

0,7

0213050

Jordskokker

0,05 (1)

0213060

Pastinakker

0,7

0213070

Persillerod

0,7

0213080

Radiser

0,05 (1)

0213090

Havrerod

0,7

0213100

Kålroer

0,4

0213110

Majroer

0,4

0213990

Andet

0,05 (1)

0220000

Løg

0,05 (1)

0220010

Hvidløg

(+)

0220020

Kepaløg

(+)

0220030

Skalotteløg

(+)

0220040

Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg

 

0220990

Andet

 

0230000

Frugtgrøntsager

0,05 (1)

0231000

a)

Solanacea

 

0231010

Tomater

(+)

0231020

Sød peberfrugt

(+)

0231030

Auberginer/ægplanter

(+)

0231040

Okra/lady's fingers

 

0231990

Andet

 

0232000

b)

Cucurbitae med spiselig skræl

(+)

0232010

Agurker

 

0232020

Drueagurker/asieagurker

 

0232030

Courgetter

 

0232990

Andet

 

0233000

c)

Cucurbitae med ikke spiselig skræl

(+)

0233010

Meloner

 

0233020

Græskar

 

0233030

Vandmeloner

 

0233990

Andet

 

0234000

d)

Sukkermajs

 

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

 

0240000

Kål (undtagen kålrødder og spæde brassicablade)

 

0241000

a)

Blomsterkål

0,05 (1)

0241010

Broccoli

 

0241020

Blomkål

 

0241990

Andet

 

0242000

b)

Hoveddannende Brassica

0,05 (1)

0242010

Rosenkål

 

0242020

Hovedkål

 

0242990

Andet

 

0243000

c)

Bladkål

0,5

0243010

Kinakål/pe-tsai

 

0243020

Grønkål/kokål

 

0243990

Andet

 

0244000

d)

Kålrabi

0,3

0250000

Bladgrøntsager, urter og spiselige blomster

 

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og salatplanter

 

0251010

Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

0,6

0251020

Havesalat

0,05 (1)

0251030

Bredbladet endivie

0,05 (1)

0251040

Havekarse og andre spirer og skud

0,6

0251050

Langskulpet vinterkarse

0,05 (1)

0251060

Salatsennep/rucola

0,6

0251070

Rød sennep

0,05 (1)

0251080

Spæde blade (herunder af Brassica-arter)

0,6

0251990

Andet

0,05 (1)

0252000

b)

Spinat og lignende blade

0,05 (1)

0252010

Spinat

 

0252020

Portulakker

 

0252030

Bladbeder

 

0252990

Andet

 

0253000

c)

Vindrueblade og blade af lignende arter

0,05 (1)

0254000

d)

Brøndkarse

0,05 (1)

0255000

e)

Julesalat/alm. cikorie

0,05 (1)

0256000

f)

Urter og spiselige blomster

 

0256010

Kørvel

0,6

0256020

Purløg

0,6

0256030

Selleriblade

0,6

0256040

Persille

2

0256050

Salvie

2

0256060

Rosmarin

0,6

0256070

Timian

0,6

0256080

Basilikum og spiselige blomster

0,6

0256090

Laurbærblade

0,6

0256100

Estragon

0,6

0256990

Andet

0,6

0260000

Bælgplanter

0,05 (1)

0260010

Bønner (med bælg)

 

0260020

Bønner (uden bælg)

 

0260030

Ærter (med bælg)

 

0260040

Ærter (uden bælg)

 

0260050

Linser

 

0260990

Andet

 

0270000

Stængelgrøntsager

 

0270010

Alm. asparges

0,05 (1)

0270020

Kardoner/spanske artiskokker

0,05 (1)

0270030

Bladselleri

0,1

0270040

Knoldfennikel

0,1

0270050

Artiskokker

0,05 (1) (+)

0270060

Porrer

0,05 (1) (+)

0270070

Rabarber

0,05 (1)

0270080

Bambusskud

0,05 (1)

0270090

Palmehjerter

0,05 (1)

0270990

Andet

0,05 (1)

0280000

Svampe, mosser og laver

0,05 (1)

0280010

Dyrkede svampe

 

0280020

Vilde svampe

 

0280990

Mosser og laver

 

0290000

Alger og prokaryote organismer

0,05 (1)

0300000

BÆLGFRUGTER

0,15

0300010

Bønner

 

0300020

Linser

 

0300030

Ærter

 

0300040

Lupiner/lupinbønner

 

0300990

Andet

 

0400000

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

0,05 (1)

0401000

Olieholdige frø

 

0401010

Hørfrø

 

0401020

Jordnødder

 

0401030

Valmuefrø

 

0401040

Sesamfrø

 

0401050

Solsikkefrø

 

0401060

Rapsfrø

 

0401070

Sojabønner

 

0401080

Sennepsfrø

 

0401090

Bomuldsfrø

 

0401100

Græskarfrø

 

0401110

Saflorfrø

 

0401120

Hjulkronefrø

 

0401130

Sæddodderfrø

 

0401140

Hampfrø

 

0401150

Kristpalmefrø

 

0401990

Andet

 

0402000

Olieholdige frugter

 

0402010

Oliven til oliefremstilling

 

0402020

Oliepalmekerner

 

0402030

Frugt fra oliepalmer

 

0402040

Kapok

 

0402990

Andet

 

0500000

KORN

0,05 (1)

0500010

Byg

 

0500020

Boghvede og andre pseudokornarter

 

0500030

Majs

 

0500040

Alm. hirse

 

0500050

Havre

 

0500060

Ris

 

0500070

Rug

 

0500080

Alm. durra/sorghum

 

0500090

Hvede

 

0500990

Andet

 

0600000

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK, KAKAO OG JOHANNESBRØD

 

0610000

Te

0,05 (1)

0620000

Kaffebønner

0,05 (1)

0630000

Urteudtræk fra

 

0631000

a)

blomster

0,05 (1)

0631010

Kamille

 

0631020

Hibiscus/rosella

 

0631030

Roser

 

0631040

Jasmin

 

0631050

Lind

 

0631990

Andet

 

0632000

b)

blade og urter

0,05 (1)

0632010

Jordbær

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté/paraguaykristtorn

 

0632990

Andet

 

0633000

c)

rødder

0,5

0633010

Baldrian

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Andet

 

0639000

d)

andre dele af planten

0,05 (1)

0640000

Kakaobønner

0,05 (1)

0650000

Karob/johannesbrød

0,05 (1)

0700000

HUMLE

0,05 (1)

0800000

KRYDDERIER

 

0810000

Krydderier i form af frø

0,05 (1)

0810010

Anis/ægte anis

 

0810020

Sortkommen

 

0810030

Selleri

 

0810040

Koriander

 

0810050

Spidskommen

 

0810060

Dild

 

0810070

Fennikel

 

0810080

Bukkehorn

 

0810090

Muskat

 

0810990

Andet

 

0820000

Krydderier i form af frugter

0,05 (1)

0820010

Allehånde

 

0820020

Sichuanpeber

 

0820030

Kommen

 

0820040

Kardemomme

 

0820050

Enebær

 

0820060

Peberkorn (grønne, hvide og sorte)

 

0820070

Vanilje

 

0820080

Tamarinde

 

0820990

Andet

 

0830000

Krydderier i form af bark

0,05 (1)

0830010

Kanel

 

0830990

Andet

 

0840000

Krydderier i form af rødder/jordstængler

 

0840010

Lakrids

0,05 (1)

0840020

Ingefær

0,05 (1)

0840030

Gurkemeje/curcuma

0,05 (1)

0840040

Peberrod

(+)

0840990

Andet

0,05 (1)

0850000

Krydderier i form af knopper

0,05 (1)

0850010

Kryddernellike

 

0850020

Kapers

 

0850990

Andet

 

0860000

Krydderier i form af blomstergrifler/støvfang

0,05 (1)

0860010

Safrankrokus

 

0860990

Andet

 

0870000

Krydderier i form af frøkapper

0,05 (1)

0870010

Muskatblomme

 

0870990

Andet

 

0900000

SUKKERPLANTER

 

0900010

Sukkerroerødder

0,05 (1)

0900020

Sukkerrør

0,05 (1)

0900030

Cikorierødder

0,2

0900990

Andet

0,05 (1)

1000000

ANIMALSKE PRODUKTER — LANDDYR

 

1010000

Væv fra

0,01 (1)

1011000

a)

svin

 

1011010

Muskel

 

1011020

Fedtvæv

 

1011030

Lever

(+)

1011040

Nyre

(+)

1011050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

1011990

Andet

 

1012000

b)

kvæg

 

1012010

Muskel

 

1012020

Fedtvæv

 

1012030

Lever

(+)

1012040

Nyre

(+)

1012050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

1012990

Andet

 

1013000

c)

får

 

1013010

Muskel

 

1013020

Fedtvæv

 

1013030

Lever

(+)

1013040

Nyre

(+)

1013050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

1013990

Andet

 

1014000

d)

geder

 

1014010

Muskel

 

1014020

Fedtvæv

 

1014030

Lever

(+)

1014040

Nyre

(+)

1014050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

1014990

Andet

 

1015000

e)

dyr af hestefamilien

 

1015010

Muskel

 

1015020

Fedtvæv

 

1015030

Lever

 

1015040

Nyre

 

1015050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

1015990

Andet

 

1016000

f)

fjerkræ

 

1016010

Muskel

 

1016020

Fedtvæv

 

1016030

Lever

(+)

1016040

Nyre

 

1016050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

1016990

Andet

 

1017000

g)

andre opdrættede landdyr

 

1017010

Muskel

 

1017020

Fedtvæv

 

1017030

Lever

 

1017040

Nyre

 

1017050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

1017990

Andet

 

1020000

Mælk

0,01 (1)

1020010

Kvæg

 

1020020

Får

 

1020030

Geder

 

1020040

Heste

 

1020990

Andet

 

1030000

Fugleæg

0,01 (1)

1030010

Kyllinger

 

1030020

Ænder

 

1030030

Gæs

 

1030040

Vagtler

 

1030990

Andet

 

1040000

Honning og andre biavlsprodukter

0,05 (1)

1050000

Padder og krybdyr

0,01 (1)

1060000

Hvirvelløse landdyr

0,01 (1)

1070000

Vildtlevende landlevende hvirveldyr

0,01 (1)

2)

I del A i bilag III affattes kolonnerne vedrørende difenoconazol, fluopicolid, fluopyram og isopyrazam således:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kodenummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (4)

Difenoconazol

Fluopicolid

Fluopyram (R)

Isopyrazam

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; TRÆNØDDER

 

 

 

 

0110000

Citrusfrugter

0,6

0,01 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0110010

Grapefrugter

 

 

 

 

0110020

Appelsiner

 

 

 

 

0110030

Citroner

 

 

 

 

0110040

Limefrugter

 

 

 

 

0110050

Mandariner

 

 

 

 

0110990

Andet

 

 

 

 

0120000

Trænødder

0,05 (3)

0,01 (3)

 

0,01 (3)

0120010

Mandler

 

 

0,05

 

0120020

Paranødder

 

 

0,05

 

0120030

Cashewnødder

 

 

0,05

 

0120040

Kastanjer

 

 

0,05

 

0120050

Kokosnødder

 

 

0,04

 

0120060

Hasselnødder

 

 

0,05

 

0120070

Macadamia

 

 

0,05

 

0120080

Pekannødder

 

 

0,05

 

0120090

Pinjekerner

 

 

0,05

 

0120100

Pistacienødder

 

 

0,05

 

0120110

Valnødder

 

 

0,05

 

0120990

Andet

 

 

0,05

 

0130000

Kernefrugter

0,8

0,01 (3)

 

0,7

0130010

Æbler

 

 

0,6

 

0130020

Pærer

 

 

0,5

 

0130030

Kvæder

 

 

0,5

 

0130040

Mispel

 

 

0,5

 

0130050

Japanmispel/loquat

 

 

0,5

 

0130990

Andet

 

 

0,5

 

0140000

Stenfrugter

 

0,01 (3)

 

 

0140010

Abrikoser

0,5

 

0,7

0,01 (3)

0140020

Kirsebær (søde)

0,3

 

1,5

0,01 (3)

0140030

Ferskner

0,5

 

1,5

1,5

0140040

Blommer

0,5

 

0,5

0,01 (3)

0140990

Andet

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0150000

Bær og små frugter

 

 

 

0,01 (3)

0151000

a)

Druer

3

2

1,5

 

0151010

Spisedruer

 

 

 

 

0151020

Druer til vinfremstilling

 

 

 

 

0152000

b)

Jordbær

0,4

0,01 (3)

2

 

0153000

c)

Stængelfrugter

 

0,01 (3)

3

 

0153010

Brombær

1,5

 

 

 

0153020

Korbær

0,1

 

 

 

0153030

Hindbær (gule og røde)

1,5

 

 

 

0153990

Andet

0,1

 

 

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

 

0,01 (3)

3

 

0154010

Blåbær

0,1

 

 

 

0154020

Tranebær

0,1

 

 

 

0154030

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

0,2

 

 

 

0154040

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

0,1

 

 

 

0154050

Hyben

0,1

 

 

 

0154060

Morbær (hvide og sorte)

0,1

 

 

 

0154070

Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel

0,8

 

 

 

0154080

Hyldebær

0,1

 

 

 

0154990

Andet

0,1

 

 

 

0160000

Diverse frugter med:

 

0,01 (3)

 

 

0161000

a)

spiselig skræl

 

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0161010

Dadler

0,1

 

 

 

0161020

Figner

0,1

 

 

 

0161030

Spiseoliven

2

 

 

 

0161040

Kumquat

0,6

 

 

 

0161050

Stjernefrugter/karamboler

0,1

 

 

 

0161060

Alm. kaki/daddelblommer/sharonfrugter

0,8

 

 

 

0161070

Jambolanablommer/jambolan

0,1

 

 

 

0161990

Andet

0,1

 

 

 

0162000

b)

ikke spiselig skræl, små

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0162010

Kiwifrugter (gule, grønne og røde)

 

 

 

 

0162020

Litchi/litchiblommer

 

 

 

 

0162030

Passionsfrugter/vandcitron

 

 

 

 

0162040

Ægte figenkaktus/kaktusfigner

 

 

 

 

0162050

Stjerneæbler

 

 

 

 

0162060

Amerikansk kaki/Virginia kaki

 

 

 

 

0162990

Andet

 

 

 

 

0163000

c)

ikke spiselig skræl, store

 

 

 

 

0163010

Avocadoer

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163020

Bananer

0,1

 

0,8

0,05

0163030

Mangofrugter

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163040

Papajaer

0,2

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163050

Granatæbler

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163060

Cherimoya

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163070

Guavaer

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163080

Ananas

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163090

Brødfrugter

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163100

Durianfrugter

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163110

Pigget annona/guanabana

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163990

Andet

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0200000

GRØNTSAGER, FRISKE eller FROSNE

 

 

 

 

0210000

Rod- og knoldgrøntsager

 

 

 

 

0211000

a)

Kartofler

0,1

0,03

0,1

0,01 (3)

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

0,1

0,01

0,1

0,01 (3)

0212010

Maniokker

 

 

 

 

0212020

Batater, søde kartofler

 

 

 

 

0212030

Yams

 

 

 

 

0212040

Salepmaranta

 

 

 

 

0212990

Andet

 

 

 

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroer

 

0,15

 

0,2

0213010

Rødbeder

0,4

 

0,3

 

0213020

Gulerødder

0,4

 

0,4

 

0213030

Knoldselleri

2

 

0,3

 

0213040

Peberrod

0,4

 

0,3

 

0213050

Jordskokker

0,4

 

0,3

 

0213060

Pastinakker

0,4

 

0,3

 

0213070

Persillerod

0,4

 

0,3

 

0213080

Radiser

0,4

 

0,3

 

0213090

Havrerod

0,4

 

0,3

 

0213100

Kålroer

0,4

 

0,3

 

0213110

Majroer

0,4

 

0,3

 

0213990

Andet

0,4

 

0,3

 

0220000

Løg

 

 

 

0,01 (3)

0220010

Hvidløg

0,5

0,3

0,1

 

0220020

Kepaløg

0,5

1

0,1

 

0220030

Skalotteløg

0,5

0,3

0,1

 

0220040

Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg

9

10

2

 

0220990

Andet

0,5

0,01 (3)

0,1

 

0230000

Frugtgrøntsager

 

 

 

 

0231000

a)

Solanacea

 

1

 

 

0231010

Tomater

2

 

0,9

0,5

0231020

Sød peberfrugt

0,8

 

0,8

0,09

0231030

Auberginer/ægplanter

0,6

 

0,9

0,5

0231040

Okra/lady's fingers

0,05 (3)

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0231990

Andet

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0232000

b)

Cucurbitae med spiselig skræl

0,3

0,5

0,5

0,4

0232010

Agurker

 

 

 

 

0232020

Drueagurker/asieagurker

 

 

 

 

0232030

Courgetter

 

 

 

 

0232990

Andet

 

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitae med ikke spiselig skræl

0,2

0,5

0,4

0,3

0233010

Meloner

 

 

 

 

0233020

Græskar

 

 

 

 

0233030

Vandmeloner

 

 

 

 

0233990

Andet

 

 

 

 

0234000

d)

Sukkermajs

0,05 (3)

0,01 (3)

0,1 (+)

0,01 (3)

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

0,05 (3)

0,01 (3)

0,1 (+)

0,01 (3)

0240000

Kål (undtagen kålrødder og spæde brassicablade)

 

 

 

0,01 (3)

0241000

a)

Blomsterkål

 

2

0,2

 

0241010

Broccoli

1

 

 

 

0241020

Blomkål

0,2

 

 

 

0241990

Andet

0,05 (3)

 

 

 

0242000

b)

Hoveddannende Brassica

0,2

 

 

 

0242010

Rosenkål

 

0,2

0,2

 

0242020

Hovedkål

 

0,2

0,3

 

0242990

Andet

 

0,01 (3)

0,1 (+)

 

0243000

c)

Bladkål

2

 

 

 

0243010

Kinakål/pe-tsai

 

2

0,7

 

0243020

Grønkål/kokål

 

2

0,1 (+)

 

0243990

Andet

 

0,1

0,1 (+)

 

0244000

d)

Kålrabi

0,05 (3)

0,03

0,1 (+)

 

0250000

Bladgrøntsager, urter og spiselige blomster

 

 

 

0,01 (3)

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og salatplanter

 

 

 

 

0251010

Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

7

9

15

 

0251020

Havesalat

3

9

15

 

0251030

Bredbladet endivie

0,7

1,5

1,5

 

0251040

Havekarse og andre spirer og skud

0,05 (3)

9

15

 

0251050

Langskulpet vinterkarse

0,05 (3)

9

15

 

0251060

Salatsennep/rucola

2

9

15

 

0251070

Rød sennep

0,05 (3)

9

15

 

0251080

Spæde blade (herunder af Brassica-arter)

0,05 (3)

9

15

 

0251990

Andet

0,05 (3)

9

15

 

0252000

b)

Spinat og lignende blade

 

4

 

 

0252010

Spinat

2

 

0,2

 

0252020

Portulakker

2

 

0,1 (+)

 

0252030

Bladbeder

0,2

 

0,1 (+)

 

0252990

Andet

0,05 (3)

 

0,1 (+)

 

0253000

c)

Vindrueblade og blade af lignende arter

0,05 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

 

0254000

d)

Brøndkarse

0,5

0,01 (3)

0,1 (+)

 

0255000

e)

Julesalat/alm. cikorie

0,08

0,01 (3)

0,15

 

0256000

f)

Urter og spiselige blomster

 

9

0,1 (+)

 

0256010

Kørvel

10

 

 

 

0256020

Purløg

2

 

 

 

0256030

Selleriblade

10

 

 

 

0256040

Persille

10

 

 

 

0256050

Salvie

2

 

 

 

0256060

Rosmarin

2

 

 

 

0256070

Timian

2

 

 

 

0256080

Basilikum og spiselige blomster

10

 

 

 

0256090

Laurbærblade

2

 

 

 

0256100

Estragon

2

 

 

 

0256990

Andet

2

 

 

 

0260000

Bælgplanter

 

0,01 (3)

 

0,01 (3)

0260010

Bønner (med bælg)

1

 

0,9

 

0260020

Bønner (uden bælg)

1

 

0,15

 

0260030

Ærter (med bælg)

1

 

0,4

 

0260040

Ærter (uden bælg)

1

 

0,15

 

0260050

Linser

0,05 (3)

 

0,1 (+)

 

0260990

Andet

0,05 (3)

 

0,1 (+)

 

0270000

Stængelgrøntsager

 

 

 

0,01 (3)

0270010

Alm. asparges

0,05 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

 

0270020

Kardoner/spanske artiskokker

4

0,01 (3)

0,1 (+)

 

0270030

Bladselleri

5

0,01 (3)

0,1 (+)

 

0270040

Knoldfennikel

5

0,01 (3)

0,1 (+)

 

0270050

Artiskokker

1

0,01 (3)

0,5

 

0270060

Porrer

0,5

1,5

0,7

 

0270070

Rabarber

0,3

0,01 (3)

0,01 (3)

 

0270080

Bambusskud

0,05 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

 

0270090

Palmehjerter

0,05 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

 

0270990

Andet

0,05 (3)

0,01 (3)

0,1 (+)

 

0280000

Svampe, mosser og laver

0,05 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0280010

Dyrkede svampe

 

 

 

 

0280020

Vilde svampe

 

 

 

 

0280990

Mosser og laver

 

 

 

 

0290000

Alger og prokaryote organismer

0,05 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0300000

BÆLGFRUGTER

 

0,01 (3)

0,4

0,01 (3)

0300010

Bønner

0,05 (3)

 

 

 

0300020

Linser

0,05 (3)

 

 

 

0300030

Ærter

0,1

 

 

 

0300040

Lupiner/lupinbønner

0,05 (3)

 

 

 

0300990

Andet

0,05 (3)

 

 

 

0400000

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

 

0,01 (3)

 

 

0401000

Olieholdige frø

 

 

 

 

0401010

Hørfrø

0,2

 

0,3

0,4

0401020

Jordnødder

0,05 (3)

 

0,03

0,01 (3)

0401030

Valmuefrø

0,05 (3)

 

0,3

0,4

0401040

Sesamfrø

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401050

Solsikkefrø

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401060

Rapsfrø

0,5

 

0,6

0,4

0401070

Sojabønner

0,05 (3)

 

0,2

0,01 (3)

0401080

Sennepsfrø

0,2

 

0,3

0,4

0401090

Bomuldsfrø

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401100

Græskarfrø

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401110

Saflorfrø

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401120

Hjulkronefrø

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401130

Sæddodderfrø

0,05 (3)

 

0,3

0,01 (3)

0401140

Hampfrø

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401150

Kristpalmefrø

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401990

Andet

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0402000

Olieholdige frugter

 

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0402010

Oliven til oliefremstilling

2

 

 

 

0402020

Oliepalmekerner

0,05 (3)

 

 

 

0402030

Frugt fra oliepalmer

0,05 (3)

 

 

 

0402040

Kapok

0,05 (3)

 

 

 

0402990

Andet

0,05 (3)

 

 

 

0500000

KORN

 

0,01 (3)

 

 

0500010

Byg

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,6

0500020

Boghvede og andre pseudokornarter

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0500030

Majs

0,05 (3)

 

0,02

0,01 (3)

0500040

Alm. hirse

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0500050

Havre

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,6

0500060

Ris

3

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0500070

Rug

0,1

 

0,8

0,2

0500080

Alm. durra/sorghum

0,05 (3)

 

1,5

0,01 (3)

0500090

Hvede

0,1

 

0,8

0,2

0500990

Andet

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0600000

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK, KAKAO OG JOHANNESBRØD

 

0,02 (3)

 

0,01 (3)

0610000

Te

0,05 (3)

 

0,01 (3)

 

0620000

Kaffebønner

0,05 (3)

 

0,01 (3)

 

0630000

Urteudtræk fra

20

 

 

 

0631000

a)

blomster

 

 

0,1 (+)

 

0631010

Kamille

 

 

 

 

0631020

Hibiscus/rosella

 

 

 

 

0631030

Roser

 

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

 

0631050

Lind

 

 

 

 

0631990

Andet

 

 

 

 

0632000

b)

blade og urter

 

 

0,1 (+)

 

0632010

Jordbær

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

0632030

Maté/paraguaykristtorn

 

 

 

 

0632990

Andet

 

 

 

 

0633000

c)

rødder

 

 

2,5

 

0633010

Baldrian

 

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

0633990

Andet

 

 

 

 

0639000

d)

andre dele af planten

 

 

0,1 (+)

 

0640000

Kakaobønner

0,05 (3)

 

0,01 (3)

 

0650000

Karob/johannesbrød

0,05 (3)

 

0,01 (3)

 

0700000

HUMLE

0,05 (3)

0,7

3

0,01 (3)

0800000

KRYDDERIER

 

 

 

 

0810000

Krydderier i form af frø

0,3

0,02 (3)

0,1 (+)

0,01 (3)

0810010

Anis/ægte anis

 

 

 

 

0810020

Sortkommen

 

 

 

 

0810030

Selleri

 

 

 

 

0810040

Koriander

 

 

 

 

0810050

Spidskommen

 

 

 

 

0810060

Dild

 

 

 

 

0810070

Fennikel

 

 

 

 

0810080

Bukkehorn

 

 

 

 

0810090

Muskat

 

 

 

 

0810990

Andet

 

 

 

 

0820000

Krydderier i form af frugter

0,3

0,02 (3)

 

0,01 (3)

0820010

Allehånde

 

 

0,01 (3)

 

0820020

Sichuanpeber

 

 

0,01 (3)

 

0820030

Kommen

 

 

0,1 (+)

 

0820040

Kardemomme

 

 

0,01 (3)

 

0820050

Enebær

 

 

0,01 (3)

 

0820060

Peberkorn (grønne, hvide og sorte)

 

 

0,01 (3)

 

0820070

Vanilje

 

 

0,01 (3)

 

0820080

Tamarinde

 

 

0,01 (3)

 

0820990

Andet

 

 

0,01 (3)

 

0830000

Krydderier i form af bark

0,3

0,02 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0830010

Kanel

 

 

 

 

0830990

Andet

 

 

 

 

0840000

Krydderier i form af rødder/jordstængler

 

 

 

 

0840010

Lakrids

0,3

0,02 (3)

0,3

0,01 (3)

0840020

Ingefær

0,3

0,02 (3)

0,3

0,01 (3)

0840030

Gurkemeje/curcuma

0,3

0,02 (3)

0,3

0,01 (3)

0840040

Peberrod

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

Andet

0,3

0,02 (3)

0,3

0,01 (3)

0850000

Krydderier i form af knopper

0,3

0,02 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0850010

Kryddernellike

 

 

 

 

0850020

Kapers

 

 

 

 

0850990

Andet

 

 

 

 

0860000

Krydderier i form af blomstergrifler/støvfang

0,3

0,02 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0860010

Safrankrokus

 

 

 

 

0860990

Andet

 

 

 

 

0870000

Krydderier i form af frøkapper

0,3

0,02 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0870010

Muskatblomme

 

 

 

 

0870990

Andet

 

 

 

 

0900000

SUKKERPLANTER

 

 

 

0,01 (3)

0900010

Sukkerroerødder

0,2

0,15

0,1 (+)

 

0900020

Sukkerrør

0,05 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

 

0900030

Cikorierødder

0,6

0,01 (3)

0,1 (+)

 

0900990

Andet

0,05 (3)

0,01 (3)

0,1 (+)

 

1000000

ANIMALSKE PRODUKTER — LANDDYR

 

 

 

 

1010000

Væv fra

 

0,01 (3)

 

0,01 (3)

1011000

a)

svin

 

 

 

 

1011010

Muskel

0,05

 

0,5

 

1011020

Fedtvæv

0,05

 

0,5

 

1011030

Lever

0,2

 

3

 

1011040

Nyre

0,2

 

0,7

 

1011050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,2

 

0,7

 

1011990

Andet

0,1

 

0,02 (3)

 

1012000

b)

kvæg

 

 

 

 

1012010

Muskel

0,05

 

0,5

 

1012020

Fedtvæv

0,05

 

0,5

 

1012030

Lever

0,2

 

3

 

1012040

Nyre

0,2

 

0,7

 

1012050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,2

 

0,7

 

1012990

Andet

0,1

 

0,02 (3)

 

1013000

c)

får

 

 

 

 

1013010

Muskel

0,05

 

0,5

 

1013020

Fedtvæv

0,05

 

0,5

 

1013030

Lever

0,2

 

3

 

1013040

Nyre

0,2

 

0,7

 

1013050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,2

 

0,7

 

1013990

Andet

0,1

 

0,02 (3)

 

1014000

d)

geder

 

 

 

 

1014010

Muskel

0,05

 

0,5

 

1014020

Fedtvæv

0,05

 

0,5

 

1014030

Lever

0,2

 

3

 

1014040

Nyre

0,2

 

0,7

 

1014050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,2

 

0,7

 

1014990

Andet

0,1

 

0,02 (3)

 

1015000

e)

dyr af hestefamilien

 

 

 

 

1015010

Muskel

0,05

 

0,5

 

1015020

Fedtvæv

0,05

 

0,5

 

1015030

Lever

0,2

 

0,7

 

1015040

Nyre

0,2

 

0,7

 

1015050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,2

 

0,7

 

1015990

Andet

0,1

 

0,02 (3)

 

1016000

f)

fjerkræ

0,1

 

 

 

1016010

Muskel

 

 

0,2

 

1016020

Fedtvæv

 

 

0,2

 

1016030

Lever

 

 

0,7

 

1016040

Nyre

 

 

0,7

 

1016050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

0,7

 

1016990

Andet

 

 

0,02 (3)

 

1017000

g)

andre opdrættede landdyr

 

 

 

 

1017010

Muskel

0,1

 

0,5

 

1017020

Fedtvæv

0,1

 

0,5

 

1017030

Lever

0,2

 

0,7

 

1017040

Nyre

0,2

 

0,7

 

1017050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,2

 

0,7

 

1017990

Andet

0,1

 

0,02 (3)

 

1020000

Mælk

0,005 (3)

0,02

0,3

0,01 (3)

1020010

Kvæg

 

 

 

 

1020020

Får

 

 

 

 

1020030

Geder

 

 

 

 

1020040

Heste

 

 

 

 

1020990

Andet

 

 

 

 

1030000

Fugleæg

0,05 (3)

0,01 (3)

0,3

0,01 (3)

1030010

Kyllinger

 

 

 

 

1030020

Ænder

 

 

 

 

1030030

Gæs

 

 

 

 

1030040

Vagtler

 

 

 

 

1030990

Andet

 

 

 

 

1040000

Honning og andre biavlsprodukter

0,05 (3)

0,05 (3)

0,05 (3)

0,05 (3)

1050000

Padder og krybdyr

0,05 (3)

0,01 (3)

0,02 (3)

0,01 (3)

1060000

Hvirvelløse landdyr

0,05 (3)

0,01 (3)

0,02 (3)

0,01 (3)

1070000

Vildtlevende landlevende hvirveldyr

0,05 (3)

0,01 (3)

0,02 (3)

0,01 (3)


(1)  Angiver bestemmelsesgrænseværdien.

(**)

Pesticid/kode-kombination, som maksimalgrænseværdierne i bilag III, del B, gælder for.

(F)

=

Fedtopløselig

Pendimethalin (F)

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om restkoncentrationsforsøg ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest 24.10.2016, eller den vil, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger.

0152000

b)

Jordbær

0220010

Hvidløg

0220020

Kepaløg

0220030

Skalotteløg

0231010

Tomater

0231020

Sød peberfrugt

0231030

Auberginer/ægplanter

0232000

b)

Cucurbitae med spiselig skræl

0232010

Agurker

0232020

Drueagurker, asieagurker

0232030

Courgetter

0232990

Andet

0233000

c)

Cucurbitae med ikke spiselig skræl

0233010

Meloner

0233020

Græskar

0233030

Vandmeloner

0233990

Andet

0270050

Artiskokker

0270060

Porrer

(+)

Den relevante maksimalgrænseværdi for peberrod (Armoracia rusticana) i krydderigruppen (kode 0840040) er den, der er fastsat for peberrod (Armoracia rusticana) i grøntsagsgruppen, rod- og knoldgrøntsagsgruppen (kode 0213040), under hensyntagen til ændringer i koncentrationerne som følge af forarbejdningen (tørring), jf. artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005.

0840040

Peberrod

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest 24.10.2016, eller den vil, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at oplysningerne ikke foreligger.

1011030

Lever

1011040

Nyre

1012030

Lever

1012040

Nyre

1013030

Lever

1013040

Nyre

1014030

Lever

1014040

Nyre

1016030

Lever«

(2)  Bilag I indeholder en fuldstændig liste over vegetabilske og animalske produkter, som der er fastsat maksimalgrænseværdier for.

(F)

=

Fedtopløselig

Pe