EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1100

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1100 af 7. juli 2015 om medlemsstaternes rapporteringsforpligtelser inden for rammerne af overvågningen af jernbanemarkedet (EØS-relevant tekst)

OJ L 181, 9.7.2015, p. 1–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1100/oj

9.7.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 181/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/1100

af 7. juli 2015

om medlemsstaternes rapporteringsforpligtelser inden for rammerne af overvågningen af jernbanemarkedet

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde (1), særlig artikel 15, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med henblik på overvågningen af jernbanemarkedet pålægger artikel 15, stk. 5, i direktiv 2012/34/EU medlemsstaterne en rapporteringsforpligtelse om benyttelsen af nettene og udviklingen med hensyn til rammevilkårene for jernbanesektoren.

(2)

På grundlag af de oplysninger, som medlemsstaterne fremsender, skal Kommissionen hvert andet år aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om de emner, der er omhandlet i artikel 15, stk. 4, i direktiv 2012/34/EU.

(3)

Medlemsstaterne har allerede i en årrække frivilligt forelagt de nødvendige oplysninger for Kommissionen. Med henblik på at sikre sammenhæng og sammenlignelighed mellem de data, som medlemsstaterne fremsender, er der behov for detaljerede regler om dataenes indhold og format.

(4)

Ved denne forordning indføres der et spørgeskema, som medlemsstaterne skal udfylde hvert år med henblik på at overvåge de tekniske og økonomiske vilkår og markedsudviklingen inden for Unionens jernbanetransportsektor.

(5)

For at indsamle de data, der er påkrævet i spørgeskemaet, bør medlemsstaterne samarbejde med arbejdsmarkedsparterne, brugerne, tilsynsorganerne og andre relevante kompetente nationale myndigheder.

(6)

Når Kommissionen fastsætter indholdet af de data, der skal fremsendes via spørgeskemaet, tager den hensyn til eksisterende datakilder og data, der allerede er fremsendt i henhold til nuværende rapporteringsforpligtelser, med henblik på at minimere den yderligere byrde på jernbanesektoren og medlemsstaterne. Kommissionen anvender, hvor det er muligt, særlig data, der er indberettet i henhold til følgende retsakter:

Rådets forordning (EØF) nr. 1108/70 (2) for så vidt angår data om investeringer i jernbaneinfrastruktur

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 91/2003 (3) for så vidt angår data om trafikmængder på jernbanenettet og om ulykker

Kommissionens forordning (EF) nr. 1708/2005 (4), særlig bilag I og II, for så vidt angår data om personbefordring med jernbane

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1371/2007 (5) for så vidt angår de årsberetninger, som jernbanevirksomheder skal offentliggøre om deres servicekvalitetsniveau, samt

Kommissionens forordning (EU) nr. 1300/2014 (6) for så vidt angår de statusoversigter, som medlemsstaterne skal udarbejde for at overvåge og evaluere tilgængeligheden for handicappede og bevægelseshæmmede personer i EU's jernbanesystem.

(7)

Det Europæiske Netværk af Tilsynsorganer på Jernbaneområdet bør inddrages i gennemførelsen af rapporteringsforpligtelserne i henhold til artikel 15 i direktiv 2012/34/EU såvel som i ajourføringen af metoderne til indsamling af data.

(8)

Spørgeskemaet i bilaget bør anvendes til at indsamle data fra og med rapporteringsår 2015. De første to år er der behov for en overgangsperiode, da det kan være nødvendigt for medlemsstaterne at justere de nuværende dataindsamlingsmekanismer efter denne forordnings ikrafttræden. For at undgå fejlfortolkninger er det vigtigt, at medlemsstaterne i overgangsperioden oplyser Kommissionen om forskellene i dataindhold og -format i de relevante afsnit i spørgeskemaet.

(9)

Medlemsstaterne kan efter anmodning fra de berørte jernbanevirksomheder, og hvis det er velbegrundet af hensyn til forretningshemmeligheden, fremsende de data, der kræves i spørgeskemaets punkt 7, i pseudonymiseret form.

(10)

Data, der indsamles i henhold til denne forordning, bør gøres tilgængelige for alle interessenter, undtagen i tilfælde hvor behovet for bevarelse af forretningshemmeligheden er til hinder for dette.

(11)

Metodologi, definitioner og metoder for indsamling af data kan ændre sig i tidens løb som følge af den tekniske og videnskabelige udvikling. Tilsvarende kan udviklingen på jernbanemarkedet og forbedret adgang til data gøre det ønskeligt enten at indskrænke eller udvide spørgeskemaets omfang. Bilaget til denne forordning bør derfor ajourføres regelmæssigt for at tage hensyn til denne udvikling i overensstemmelse med den i artikel 62, stk. 3, i direktiv 2012/34/EU omhandlede undersøgelsesprocedure.

(12)

Kommissionen har gennem arbejdsgruppen for overvågning af jernbanemarkedet hørt arbejdsmarkedets parter og brugerne i jernbanesektoren. Kommissionen har desuden hørt Det Europæiske Netværk af Tilsynsorganer på Jernbaneområdet.

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 62, stk. 1, i direktiv 2012/34/EU —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastsættes indhold og format for de data, som medlemsstaterne skal sende Kommissionen i henhold til deres rapporteringsforpligtelser med henblik på overvågning af jernbanemarkedet.

Artikel 2

Definitioner

Med henblik på denne forordning finder definitionerne i artikel 2, litra e), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 (7), artikel 2, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 913/2010 (8) og artikel 3 i direktiv 2012/34/EU anvendelse.

Derudover forstås der ved:

a)   »sporadgangsafgifter«: afgifter, der opkræves i forbindelse med de minimumsadgangsydelser, der er omhandlet i punkt 1 i bilag II til direktiv 2012/34/EU

b)   »højhastighedstrafik«: persontrafik, der udføres med højhastighedsmateriel, herunder kurvestyrede tog, der kører mindst 200 km/t på i det mindste en del af strækningen; det er ikke altid en forudsætning, at trafikken foregår på højhastighedsinfrastruktur

c)   »fjerntrafik med konventionelle tog«: anden personbefordring med jernbane end by-, forstads-, regionaltrafik samt højhastighedstrafik

d)   »station«: et sted på jernbanen, hvorfra passagertog kan afgå, hvor de kan standse undervejs, eller hvor de kan slutte turen

e)   »godsterminal«: et sted, der er indrettet til omladning og henstilling af intermodale transportenheder, og hvor mindst en af transportformerne er jernbane

f)   »samlet kompensation fra staten«: i forbindelse med kontraktlige aftaler det samlede beløb som staten har accepteret at betale infrastrukturforvalteren som støtte i løbet af hele kontraktens løbetid

g)   »overvågningsorgan«: et organ, som i henhold til national lovgivning kontrollerer, at infrastrukturforvalteren overholder den kontraktmæssige aftale

h)   »spor«: to parallelle skinner, hvorpå skinnekøretøjer kan køre

i)   »særlig højhastighedsstrækning«: en strækning, som er specielt anlagt til trafik med hastigheder på normalt 250 km/t eller derover på strækningens hovedafsnit; den kan omfatte tilslutningsafsnit, hvor hastigheden er nedsat af hensyn til lokale forhold

j)   »knudepunkt«: et vigtigt punkt på jernbanenettet, hvor flere jernbanelinjer er indbyrdes forbundet

k)   »international passagertrafik«: passagertrafik, hvor et tog krydser mindst en af en medlemsstats grænser, og hvor passagerer befordres mellem stationer i forskellige stater.

l)   »indenlandsk passagertrafik«: passagertrafik, der udelukkende finder sted inden for én medlemsstats grænser

m)   »indenlandsk godstrafik«: godstrafik, der udelukkende finder sted inden for én medlemsstats grænser

n)   »kanaltildeling«: en afgørelse om tildeling af en eller flere individuelle kanaler; ved trafikforbindelser, der indgår i regelmæssig køreplanstrafik, tælles kanaltildelingerne for hver togforbindelse særskilt

o)   »planmæssig kanal«: en kanal, der er tildelt i henhold til de regler for planlægning, der er fastsat i artikel 45 i direktiv 2012/34/EU

p)   »ad hoc-kanal«: en kanal, der er tildelt i henhold til de regler for planlægning, der er fastsat i artikel 48 i direktiv 2012/34/EU

q)   »afvist kanalansøgning«: en ansøgning om en kanal, som infrastrukturforvalteren afviser efter den samordningsprocedure, der er fastsat i artikel 46, stk. 1, i direktiv 2012/34/EU; hver aflysning af et tog, der indgår i regelmæssig køreplanstrafik, regnes som en afvist kanalansøgning

r)   »vedligeholdelse«: driftsudgifter, som infrastrukturforvalteren afholder med henblik på at bibeholde den eksisterende infrastrukturs tilstand og ydeevne

s)   »fornyelse«: investeringsudgifter til større udskiftningsarbejder på den eksisterende infrastruktur uden at dens samlede ydeevne ændres

t)   »opgradering«: investeringsudgifter til større arbejder, der går ud på at ændre infrastrukturen, hvorved dens samlede ydeevne forbedres

u)   »ny infrastruktur«: investeringsudgifter til projekter til etablering af nye infrastrukturanlæg

v)   »offentlige midler«: i forbindelse med infrastrukturudgifter midler, der hidrører direkte fra offentlige investeringstilskud

w)   »egne midler«: midler fra de indtægter, som infrastrukturforvaltere eller operatører af servicefaciliteter tjener på sporadgangsafgifter og på anden vis

x)   »indtægter«: de samlede afgifter, som opkræves for at levere jernbanetransport i løbet af rapporteringsperioden; det omfatter andre indtægter, såsom indtægter fra catering, tjenester på stationer samt service om bord

y)   »transit«: transport gennem et land mellem pålæsnings-/påstigningssted og aflæsnings-/afstigningssted, begge steder uden for dette land

z)   »jernbanetrafik inden for nationalt område«: enhver bevægelse med jernbanekøretøjer inden for et lands grænser, uanset hvilket land køretøjerne er registreret i

aa)   »forsinkelse«: forskellen mellem et togs planmæssige passage af et sted på kørestrækningen, hvor der registreres kørselsdata, og det faktiske passagetidspunkt

bb)   »togaflysning«: aflysning af et tog i driftsfasen af grunde, der er knyttet til jernbanedriften, herunder aflysning af en planmæssig standsning, hvis toget føres ad en anden rute, eller hvis togbetjeningen erstattes af vejtransport

cc)   »gennemsnitlig køreplanshastighed«: den hastighed, der beregnes ved at dividere strækningens samlede længde med den tid, det tager at køre strækningen i henhold til køreplanen

dd)   »kompensation for offentlig serviceforpligtelse«: økonomiske fordele, som en kompetent myndighed i rapporteringsperioden yder direkte eller indirekte ved brug af offentlige midler til drift af jernbanetrafik i henhold til en offentlig serviceforpligtelse

ee)   »forretningsmæssig trafik«: al passagertrafik, der ikke henhører under den trafik, der er underlagt offentlige serviceforpligtelser

ff)   »største jernbanevirksomhed«: den største virksomhed målt i person-km eller ton-km

gg)   »aktiv licens«: licens udstedt til en jernbanevirksomhed, som har påbegyndt driften og ikke har indstillet den inden for de perioder, som medlemsstaten har fastsat i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i direktiv 2012/34/EU

hh)   »passiv licens«: licens udstedt til en jernbanevirksomhed, som ikke har påbegyndt driften eller har indstillet den inden for de perioder, som medlemsstaten har fastsat i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i direktiv 2012/34/EU, samt licenser der er tilbagekaldt eller inddraget

ii)   »licensgebyr«: alle afgifter, som den licensudstedende myndighed opkræver for at behandle ansøgningen

jj)   »behandlingstid for en licensansøgning«: tiden fra den dato, hvor en fuldstændig licensansøgning indgives, til den dato, hvor der træffes en endelig afgørelse

kk)   »fuldtidsækvivalenter«: samtlige timer, herunder overtid, der arbejdes i løbet af et år, divideret med det gennemsnitlige antal timer, der arbejdes i løbet af et år i et fuldtidsjob

ll)   »rangerterræn«: et sted eller en del af et sted, der er indrettet med en række spor eller andet materiel til rangering af jernbanekøretøjer.

Artikel 3

Indsamling og indgivelse af data

1.   Senest den 31. december hvert år forelægger medlemsstaterne Kommissionen de data vedrørende det foregående år, som er omhandlet i spørgeskemaet i bilaget.

2.   Hver medlemsstat forelægger Kommissionen data om jernbanetransport på sit område.

3.   Jernbanevirksomheder, der opererer i mere end én medlemsstat, forelægger de nationale myndigheder særskilte data for hver medlemsstat, som de opererer i.

4.   Medlemsstaterne kan indhente de nødvendige data fra en kombination af følgende kilder:

a)

obligatoriske undersøgelser

b)

administrative data, herunder data indsamlet af statistikkontorer og andre myndigheder

c)

statistiske skøn med forklaring af, hvilke metoder der benyttes

d)

data, som leveres af relevante brancheorganisationer og andre berørte parter samt

e)

ad hoc-undersøgelser.

De enheder, der ligger inde med de relevante data, forelægger dem, når de bliver anmodet om det.

5.   For at bistå medlemsstaterne med at sikre kvaliteten og sammenligneligheden af deres data kan Kommissionen udvikle metodologisk vejledningsmateriale under hensyntagen til gode erfaringer hos de nationale myndigheder og jernbanesektorens organisationer.

6.   Medlemsstaterne forelægger dataene for Kommissionen ved hjælp af det elektroniske spørgeskema, som Kommissionen gør tilgængelig på sit websted.

7.   Medlemsstaterne og Kommissionen skal behandle forretningshemmeligheder i de oplysninger, de har modtaget, fortroligt.

Artikel 4

Overgangsbestemmelser

1.   Medlemsstaterne sikrer, at deres foranstaltninger vedrørende dataindsamling gør det muligt at rapportere dataene i overensstemmelse med det indhold og format, der er fastsat i bilaget, senest i rapporteringsår 2017. I de tilfælde, hvor medlemsstaterne har fundet, at der er betydelige vanskeligheder med at tilpasse foranstaltningerne vedrørende dataindsamling eller har udtrykt betænkeligheder vedrørende relevansen og nødvendigheden af visse datakategorier, vurderes behovet for at tilpasse bilaget.

2.   Hvis medlemsstaterne i overgangsperioden ikke kan levere dataene med det indhold og i det format, der er fastsat i bilaget, rapporterer de dem i et format, der ligger så tæt på det fastsatte som muligt, og angiver uoverensstemmelserne, når de fremsender dataene.

Artikel 5

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. juli 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 343 af 14.12.2012, s. 32.

(2)  Rådets forordning (EØF) nr. 1108/70 af 4. juni 1970 om indførelse af bogføring af de udgifter, der er forbundet med infrastrukturerne for transporter med jernbane, ad landeveje og sejlbare vandveje (EFT L 130 af 15.6.1970, s. 4).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 91/2003 af 16. december 2002 om statistik over jernbanetransport (EFT L 14 af 21.1.2003, s. 1).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1708/2005 af 19. oktober 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95, for så vidt angår den fælles indeksreferenceperiode for de harmoniserede forbrugerprisindeks, og om ændring af forordning (EF) nr. 2214/96 (EUT L 274 af 20.10.2005, s. 9).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1371/2007 af 23. oktober 2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser (EUT L 315 af 3.12.2007, s. 14).

(6)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1300/2014 af 18. november 2014 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for tilgængelighed for handicappede og bevægelseshæmmede personer i EU's jernbanesystem (EUT L 356 af 12.12.2014, s. 110).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/70 (EUT L 315 af 3.12.2007, s. 1).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 913/2010 af 22. september 2010 om et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport (EUT L 276 af 20.10.2010, s. 22).


BILAG

SPØRGESKEMA VEDRØRENDE OVERVÅGNING AF JERNBANEMARKEDET

Baggrundsoplysninger

Medlemsstat:

☐ BE ☐ BG ☐ CZ ☐ DK ☐ DE ☐ EE ☐ IE ☐ EL ☐ ES ☐ FR ☐ HR ☐ IT ☐ CY ☐ LV ☐ LT ☐ LU ☐ HU ☐ MT ☐ NL ☐ AT ☐ PL ☐ PT ☐ RO ☐ SI ☐ SK ☐ FI ☐ SE ☐ UK

☐ NO

Rapporteringsperiode: ☐☐/☐☐/☐☐ — ☐☐/☐☐/☐☐

Ansvarlig myndighed:

Kontakt-e-mailadresse

Medlemsstater, hvis nationale valuta ikke er euro, bør anvende den gennemsnitlige valutakurs for rapporteringsperioden til at konvertere de monetære værdier fra deres valuta til euro. Den anvendte valutakurs bør angives nedenfor.

1 ☐☐☐ = ☐, ☐☐☐☐ EUR

Spørgsmål mærket med en asterisk (*) er valgfrie.

Hvor rapporteringsforpligtelserne i dette bilag vedrører jernbanevirksomheder, finder de ikke anvendelse på jernbanevirksomheder, som kun forestår by-, forstads- og regionaltrafik på lokale og regionale særskilte banenet, jf. artikel 2, stk. 1, i direktiv 2012/34/EU.

1.   Infrastrukturafgifter

1.1.   Gennemsnitlige sporadgangsafgifter pr. tog-km for forskellige togkategorier

Den rapporterende medlemsstat bør kun udfylde skemaet for de togkategorier, som anvendes i medlemsstaten. I tilfælde, hvor det ikke er muligt at beregne aritmetiske gennemsnit, kan der anføres et skøn over sporadgangsafgifterne for de forskellig togkategorier. Den metode, der anvendes til at beregne eller skønne sporadgangsafgifterne, bør forklares i rubrik 1.5 (1).

Togkategori

(udfyldes kun, hvis den pågældende kategori anvendes i den rapporterende medlemsstat)

Sporadgangsafgifter, uden tillæg

(euro/tog-km)

Passagertrafik:

Passagertog i forstads- og regionaltrafik

☐☐☐,☐☐

Passagertog i konventionel fjerntogstrafik

☐☐☐,☐☐

Passagertog i højhastighedstrafik på særlige højhastighedsstrækninger

☐☐☐,☐☐

Godstrafik:

1 000 bruttoton godstog

☐☐☐,☐☐

1 600 bruttoton godstog

☐☐☐,☐☐

6 000 bruttoton godstog

☐☐☐,☐☐

1.2.   Infrastrukturforvalteres indtægter fra infrastruktur-, stations- og terminalafgifter

Kun afgifter, der opkræves af infrastrukturforvaltere, skal indberettes. Dette omfatter afgifter for stationsanlæg og godsterminaler, som infrastrukturforvalterne ejer og forvalter.

 

Indtægter

(1 000 EUR)

Passagertrafik:

Samlede indtægter fra sporadgangsafgifter, herunder tillæg

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Samlede indtægter fra stationsafgifter

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Heraf:

Stationsafgifter for forstads- og regionaltog (*)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Stationsafgifter for konventionelle fjerntog og højhastighedstog (*)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Andre afgifter opkrævet fra passagertogsoperatører

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Godstrafik:

Samlede indtægter fra sporadgangsafgifter, herunder tillæg

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Samlede indtægter fra godsterminalafgifter

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Andre afgifter opkrævet fra godstogsoperatører

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Samlede indtægter opkrævet af infrastrukturforvaltere

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

1.3.   Hovedtræk i den kontraktmæssige aftale, der indgås i henhold til artikel 20, stk. 2, i direktiv 2012/34/EU

Infrastrukturforvalter

(navn)

Længden af det net, kontrakten omfatter

(km)

Startdato

Slutdato

Er der aftalt resultatindikatorer (2) ?

Hvis ja, angiv nærmere

Samlet kompensation fra staten(1 000 EUR)

Findes der et tilsynsorgan for kontrakten?

Hvis ja, angiv nærmere

(navn)

 

 

 

 

☐ JA ☐ NEJ

 

☐☐☐☐☐☐

☐ JA ☐ NEJ

 

 

 

 

 

☐ JA ☐ NEJ

 

☐☐☐☐☐☐

☐ JA ☐ NEJ

 

 

 

 

 

☐ JA ☐ NEJ

 

☐☐☐☐☐☐

☐ JA ☐ NEJ

 

 

 

 

 

☐ JA ☐ NEJ

 

☐☐☐☐☐☐

☐ JA ☐ NEJ

 

 

 

 

 

☐ JA ☐ NEJ

 

☐☐☐☐☐☐

☐ JA ☐ NEJ

 

1.4.   Støjbegrænsning

Er der obligatoriske regler (enten i kraft eller som skal indføres), ifølge hvilke jernbaneoperatører og/eller infrastrukturforvaltere skal træffe foranstaltninger til at mindske befolkningens eksponering for jernbanestøj? Foranstaltningerne kan omfatte begrænsninger af trafikkens omfang, støjbarrierer eller støjdifferentierede sporadgangsafgifter med henblik på at fremskynde eftermontering af støjsvage bremser på godsvogne.

☐ JA ☐ NEJ

Hvis ja, angiv hvordan:

1.5.   Yderligere bemærkninger (*):

Anfør venligst eventuelle yderligere bemærkninger til de følgende punkter:

Angiv nærmere oplysninger, hvis de data, der rapporteres i løbet af overgangsperioden, jf. forordningens artikel 4, ikke fuldt ud stemmer overens med det påkrævede indhold og/eller format.

Redegør for, hvordan de gennemsnitlige sporadgangsafgifter pr. tog-km i skema 1.1 er beregnet, herunder hvilke bestanddele af afgifterne beregningen omfatter.

Angiv, om der er tilføjet tillæg til de indberettede sporadgangsafgifter.

Redegør for den valgte tilgang i de tilfælde, hvor der er anvendt stikprøver eller skøn til at tilvejebringe dataene.

Angiv, om der er anvendt ERTMS (3)-differentiering af sporadgangsafgifterne.

 

2.   Kapacitetstildeling

2.1.   Overbelastede sektioner af infrastrukturen

Opgiv venligst følgende oplysninger vedrørende overbelastede sektioner, jf. artikel 47, stk. 1, i direktiv 2012/34/EU på baggrund af situationen ved udgangen af rapporteringsperioden.

Samlet længde af spor, der er berørt af overbelastning (km)

☐☐☐☐☐☐

Heraf:

Særlige højhastighedsstrækninger (km)

☐☐☐☐☐☐

Godstogskorridorer (km)

☐☐☐☐☐☐

 

Antal overbelastede knudepunkter

☐☐☐

2.2.   Prioriterede trafiktjenester

Angiv venligst den rangorden (med 1 som den højeste prioritet) for jernbanetrafik, som den rapporterende medlemsstat anvender ved prioritering af infrastrukturkapacitet, f.eks. i forbindelse med planlægningsprocessen og samordningen og i tilfælde af midlertidige begrænsninger eller forstyrrelser. Sæt kryds (»X«) i feltet, hvis en af de angivne former for trafik ikke er berettiget til prioritering.

Trafik, der udføres i henhold til offentlig serviceforpligtelse

Indenlandsk højhastighedstrafik

Anden indenlandsk passagertrafik

International passagertrafik

Indenlandsk godstrafik

International godstrafik

Andet

Angiv nærmere:

2.3.   Godkendte og afviste kanalansøgninger for forskellige tjenester

Den rapporterende medlemsstat skal kun udfylde skemaet for de togkategorier, som anvendes i medlemsstaten. Angiv venligst følgende oplysninger om situationen efter den planlægningsproces og samordning, der er fastsat i artikel 45 og 46 i direktiv 2012/34/EU.

Tjeneste

Planmæssige kanaler

Ad hoc-kanaler

Godkendte kanalansøgninger

(antal)

Afviste kanalansøgninger

(antal)

Godkendte kanalansøgninger

(antal)

Afviste kanalansøgninger

(antal)

Passagertrafik i alt:

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Indenlandsk passagertrafik i forstæder og regioner

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Indenlandsk passagertrafik med konventionelle fjerntog

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Indenlandsk passagertrafik med højhastighedstog

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

International passagertrafik

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Godstrafik i alt:

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Indenlandsk godstrafik

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

International godstrafik

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Heraf:

Kanaler inden for godstogskorridorer, tildelt gennem kvikskranker

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

2.4.   Yderligere bemærkninger (*):

Anfør venligst eventuelle yderligere bemærkninger, herunder til de følgende punkter:

Angiv nærmere oplysninger, når de data, der rapporteres i løbet af overgangsperioden, jf. forordningens artikel 4, ikke fuldt ud stemmer overens med det påkrævede indhold og/eller format.

Redegør venligst for den valgte tilgang i de tilfælde, hvor der er anvendt stikprøver eller skøn til at tilvejebringe dataene.

Redegør venligst kort for de prioriteringskriterier, som infrastrukturforvalterne har anvendt ved kanaltildeling, sammenholdt med de omstændigheder under hvilke kriterierne er anvendt, f.eks. i planlægningsprocessen, ved samordningen og i tilfælde af midlertidige kapacitetsbegrænsninger eller forstyrrelser.

Angiv venligst, om der er anvendt afgifter i forbindelse med knaphed på kapacitet, jf. artikel 31, stk. 4, i direktiv 2012/34/EU.

Angiv venligst, om der er udarbejdet og gennemført kapacitetsforbedringsplaner, jf. artikel 51 i direktiv 2012/34/EU.

 

3.   Udgifter til infrastruktur

Angiv venligst de udgifter, som de største infrastrukturforvaltere og andre ejere af stationer og godsterminaler har afholdt i løbet af rapporteringsperioden. På opsplittede markeder kan rapporteringen begrænses til at omfatte de udgifter, som ejerne af de største stationer og godsterminaler har afholdt (4). For intermodale stationer og terminaler angives kun den del af udgifterne, som vedrører jernbanetrafik.

3.1.   Overblik over udgifter til jernbaneinfrastruktur

(1000 EUR)

 

Vedligeholdelse

Fornyelse

Opgradering

Ny infrastruktur

Konventionelle strækninger

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Særlige højhastighedsstrækninger

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Større stationer

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Større godsterminaler

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Samlede udgifter

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

3.2.   Kilder til finansiering af udgifterne til forskellige infrastrukturkomponenter  (5)

(1000 EUR)

 

Offentlige midler

EU-midler

Egne midler

Eksisterende infrastruktur, herunder større stationer og godsterminaler

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ny infrastruktur

Konventionelle strækninger og særlige højhastighedsstrækninger

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Større stationer

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Større godsterminaler

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Samlede udgifter

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

3.3.   Yderligere bemærkninger (*):

Anfør venligst eventuelle yderligere bemærkninger, herunder til de følgende punkter:

Angiv nærmere oplysninger, når de data, der rapporteres i løbet af overgangsperioden, jf. forordningens artikel 4, ikke fuldt ud stemmer overens med det påkrævede indhold og/eller format.

Redegør for den valgte tilgang i de tilfælde, hvor der er anvendt stikprøver eller skøn til at tilvejebringe dataene.

Anfør en reference til den nationale udviklingsstrategi for jernbaneinfrastrukturen, jf. artikel 8, stk. 1, i direktiv 2012/34/EU.

 

4.   Indtægter og trafikmængder

4.1.   Indtægter fra og mængder af passager- og godstrafik

For at sikre, at trafikmængden og de angivne indtægter modsvarer hinanden, bør der i dette skema kun angives indtægter fra jernbanetrafik inden for et lands eget område. Statistiske skøn kan anvendes, hvis det er nødvendigt. Hvis der endnu ikke foreligger officielle statistikker for trafikmængder, kan der angives foreløbige værdier, som senere kan tilpasses.

Passagertrafik:

Jernbanevirksomhedernes samlede indtægter fra transporttjenester (i tusinder euro)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Samlet trafikmængde (i tusinder tog-km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Samlet trafikmængde (i millioner passager-km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Mængde af indenlandsk trafik (i millioner passager-km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Mængde af international trafik (i millioner passager-km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Mængde af transittrafik (*) (i millioner passager-km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Indtægter fra og mængder af trafik, der udføres i henhold til offentlig serviceforpligtelse

Trafik, der udføres i henhold til offentlig serviceforpligtelse:

Indtægter fra billetter (i tusinder euro)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Kompensation for offentlig serviceforpligtelse (i tusinder euro)  (6)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Trafikmængde (i millioner passager-km)  (7)

☐☐☐☐☐☐,☐

Forretningsmæssig trafik:

Indtægter fra billetter (i tusinder euro)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Trafikmængde (i millioner passager-km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Godstrafik:

Jernbanevirksomhedernes samlede indtægter fra transporttjenester (i tusinder euro)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Samlet trafikmængde (i tusinder tog-km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Samlet trafikmængde (i millioner tog-km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Mængde af indenlandsk trafik (i millioner ton-km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Mængde af international trafik (i millioner ton-km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Mængde af transittrafik (*) (i millioner ton-km)

☐☐☐☐☐☐,☐

4.2.   Yderligere bemærkninger (*):

Anfør venligst eventuelle yderligere bemærkninger, herunder til de følgende punkter:

Angiv nærmere oplysninger, når de data, der rapporteres i løbet af overgangsperioden, jf. forordningens artikel 4, ikke fuldt ud stemmer overens med det påkrævede indhold og/eller format.

Angiv venligst, om de værdier, der er angivet for indtægter fra jernbanetrafik på det rapporterende lands område er rapporterede tal eller skøn. Redegør venligst for den valgte tilgang i de tilfælde, hvor der er anvendt stikprøver eller skøn.

Angiv venligst, om der er huller eller uoverensstemmelser i dataene.

 

5.   Jernbanetrafikkens kvalitet

Den rapporterende medlemsstat skal kun udfylde skemaet for de togkategorier, som anvendes i medlemsstaten.

5.1.   Passagertrafik: punktlighed og aflysninger

Passagertrafik:

Antal togtjenester i alt

Antal tog, der ankom til tiden

(forsinkelse på 5 minutter eller derunder)

Antal togaflysninger

Forstads- og regionaltog

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Konventionelle fjerntog og højhastighedstog

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

5.2.   Godstrafik: punktlighed og aflysninger  (8)

Godstrafik:

Antal togtjenester i alt

Antal tog, der ankom til tiden

(forsinkelse på 15 minutter eller derunder)

Antal togaflysninger

Indenlandske tog

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Internationale tog

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

5.3.   Gennemsnitlig køreplanshastighed for godstrafik (*)

Godstrafik:

Gennemsnitlig køreplanshastighed (km/t)

Indenlandske tog

☐☐☐

Internationale tog

☐☐☐

5.4.   Yderligere bemærkninger (*):

Anfør venligst eventuelle yderligere bemærkninger, herunder til de følgende punkter:

Angiv nærmere oplysninger, når de data, der rapporteres i løbet af overgangsperioden, jf. forordningens artikel 4, ikke fuldt ud stemmer overens med det påkrævede indhold og/eller format.

Redegør for den valgte tilgang i de tilfælde, hvor der er anvendt stikprøver eller skøn til at tilvejebringe dataene.

Redegør for, hvordan et togs »forsinkelse« er blevet målt (f.eks. kun ved endestationen eller som et gennemsnit for alle planmæssige stop).

Henvis til resultatrapporter og tilfredshedsundersøgelser, som godstogskorridorens ledelsesudvalg har offentliggjort i henhold til artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 913/2010 (9).

Henvis til andre undersøgelser om kvaliteten af passager- og godstrafik, som er blevet gennemført for nylig.

 

6.   Offentlige serviceforpligtelser:

6.1.   Trafikmængde og kompensation for offentlige serviceforpligtelser i forskellige markedssegmenter

Den rapporterende medlemsstat skal kun udfylde skemaet for de togkategorier, som anvendes i medlemsstaten.

 

Trafikmængde

(i millioner passager-km)

Trafikmængde (i tusinder togkilometer)

Kompensation for offentlig serviceforpligtelse (10) (i tusinder euro)

I alt

Heraf:

Åbent udbud

Direkte tildeling

Trafik, der udføres i henhold til offentlig serviceforpligtelse, i alt:

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Heraf:

Forstads- og regionaltrafik

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Trafik med konventionelle fjerntog

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Højhastighedstrafik

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Heraf:

International trafik, der udføres i henhold til offentlig serviceforpligtelse

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

6.2.   Adgang til rullende materiel til trafik i henhold til en offentlig serviceforpligtelse

Angiv venligst følgende oplysninger for hver kontrakt om offentlig serviceforpligtelse, der tildeles i løbet af rapporteringsperioden.

 

Beskrivelse (regioner eller strækninger, der er omfattet)

Varighed (i år)

Kontraktens omfang (i tusinder togkilometer/år)

Operatør (navn)

Blev kontrakten sendt i åbent udbud?

Aftale om levering af rullende materiel

Er en sådan aftale angivet i udbudsbetingelserne?

Beskrivelse  (11)

1.

 

 

 

 

☐ JA ☐ NEJ

☐ JA ☐ NEJ

 

2.

 

 

 

 

☐ JA ☐ NEJ

☐ JA ☐ NEJ

 

3.

 

 

 

 

☐ JA ☐ NEJ

☐ JA ☐ NEJ

 

 

 

 

 

☐ JA ☐ NEJ

☐ JA ☐ NEJ

 

6.3.   Yderligere bemærkninger (*):

Anfør venligst eventuelle yderligere bemærkninger, herunder til de følgende punkter:

Angiv nærmere oplysninger, når de data, der rapporteres i løbet af overgangsperioden, jf. forordningens artikel 4, ikke fuldt ud stemmer overens med det påkrævede indhold og/eller format.

Redegør for den valgte tilgang i de tilfælde, hvor der er anvendt stikprøver eller skøn til at tilvejebringe dataene.

 

7.   Graden af markedsåbning

Anfør venligst de jernbanevirksomheder, hvis markedsandel udgør mindst 1 %. I tilfælde, hvor der er mere end ti virksomheder med en markedsandel på mindst 1 %, anføres kun de 10 største. Andre jernbanevirksomheders markedsandel kan anføres samlet under »Andre«.

Hvis det af hensyn til forretningshemmeligheden ikke er muligt at anføre jernbanevirksomhedens navn, benyt da venligst pseudonymer, f.eks. »JV 1«, og »JV 2«. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt til at løse problemer vedrørende forretningshemmeligheder, kan jernbanevirksomhedens markedsandele samles yderligere, dog med undtagelse af den største eller etablerede jernbanevirksomheds markedsandele.

7.1.   Passagermarkedet — transport i henhold til offentlig serviceforpligtelse

Jernbanevirksomhed

(navn eller pseudonym)

Markedsandel for transport i henhold til offentlig serviceforpligtelse

(procentdel)  (12)

Største eller etablerede jernbanevirksomhed:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Andre jernbanevirksomheder:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Andre:

☐☐☐,☐ %

7.2.   Passagermarkedet — forretningsmæssig trafik

Jernbanevirksomhed

(navn eller pseudonym)

Markedsandel for forretningsmæssig trafik

(procentdel)  (13)

Største eller etablerede jernbanevirksomhed:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Andre jernbanevirksomheder:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Andre:

☐☐☐,☐ %

7.3.   Godsmarkedet

Jernbanevirksomhed

(navn eller pseudonym)

Markedsandel for godstrafik

(procentdel)  (14)

Største eller etablerede jernbanevirksomhed:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Andre jernbanevirksomheder:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Andre:

☐☐☐,☐ %

7.4.   Yderligere bemærkninger (*):

Anfør venligst eventuelle yderligere bemærkninger, herunder til de følgende punkter:

Angiv nærmere oplysninger, når de data, der rapporteres i løbet af overgangsperioden, jf. forordningens artikel 4, ikke fuldt ud stemmer overens med det påkrævede indhold og/eller format.

Redegør for den valgte tilgang i de tilfælde, hvor der er anvendt stikprøver eller skøn til at tilvejebringe dataene.

Angiv, om der er kommet større nye jernbanevirksomheder ind på passager- eller godsmarkedet i løbet af rapporteringsperioden.

 

8.   Graden af harmonisering og den lovgivningsmæssige udvikling (*)

Oplysninger om lovgivningsmæssig harmonisering er allerede tilgængelige for Kommissionen, da medlemsstaterne underretter den, når de har gennemført lovgivningen.

I denne afdeling kan medlemsstaterne kommentere eventuelle udestående spørgsmål vedrørende EU's jernbanemarked eller udviklingen af national lovgivning om jernbaner.

8.1.   Yderligere bemærkninger (*):

 

9.   Udstedelse af licenser

9.1.   Antallet af licenser, der er udstedt til jernbanevirksomheder  (15)

Antallet af aktive licenser ved rapporteringsperiodens begyndelse (A)

☐☐☐☐

Antallet af licenser, der er suspenderet eller tilbagekaldt i løbet af rapporteringsperioden (16) (B)

☐☐☐☐

Antallet af licenser, der er tildelt i løbet af rapporteringsperioden (C)

☐☐☐☐

Antallet af aktive licenser ved udgangen af rapporteringsperioden (A – B + C)

☐☐☐☐

 

Antallet af passive licenser ved udgangen af rapporteringsperioden (A – B + C)

☐☐☐☐

9.2.   Gebyrer og behandlingstid for en licensansøgning

Gennemsnitligt licensgebyr (i euro)

☐☐☐☐☐☐

Gennemsnitlig behandlingstid for en licensansøgning (i kalenderdage)

☐☐☐

9.3.   Yderligere bemærkninger (*):

Anfør venligst eventuelle yderligere bemærkninger, herunder til de følgende punkter:

Angiv nærmere oplysninger, når de data, der rapporteres i løbet af overgangsperioden, jf. forordningens artikel 4, ikke fuldt ud stemmer overens med det påkrævede indhold og/eller format.

Redegør for den valgte tilgang i de tilfælde, hvor der er anvendt stikprøver eller skøn til at tilvejebringe dataene.

 

10.   Beskæftigelse og sociale vilkår

10.1.   Ansatte i jernbanesektoren efter køn og aldersgruppe

Angiv venligst følgende oplysninger om situationen ved udgangen af rapporteringsperioden. I tilfælde, hvor virksomhederne også leverer tjenesteydelser til andre sektorer end jernbanesektoren, kan antallet af ansatte angives på grundlag af et skøn over, hvor stor en andel af det samlede antal ansatte, der er beskæftiget med jernbanerelaterede tjenester.

 

I alt

(i fuldtidsækvivalenter)

Mænd (%)

Kvinder (%)

 

< 30 år (%)

30-50 år (%)

> 50 år (%)

Personalet hos den etablerede virksomhed eller andre store jernbanevirksomheder (17)

☐☐☐☐☐☐

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

 

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

Heraf:

lokomotivførere

☐☐☐☐☐☐

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

Personale i andre jernbanevirksomheder i alt

☐☐☐☐☐☐

 

Heraf

lokomotivførere

☐☐☐☐☐☐

Personale hos de største infrastrukturforvaltere i alt

☐☐☐☐☐☐

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

 

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

Personale hos andre infrastrukturforvaltere i alt

☐☐☐☐☐☐

 

Personale i andre virksomheder, der leverer tjenesteydelser med forbindelse til jernbanetransport (*) (18)

☐☐☐☐☐☐

Heraf:

 

Stationer (*)

☐☐☐☐☐☐

 

Godsterminaler (*)

☐☐☐☐☐☐

Vedligeholdelse af rullende materiel (*)

☐☐☐☐☐☐

Vedligeholdelse af infrastruktur (*)

☐☐☐☐☐☐

Specialiserede uddannelsesorganisationer (*)

☐☐☐☐☐☐

Leasing af lokomotivførere (*)

☐☐☐☐☐☐

Energiforsyning (*)

☐☐☐☐☐☐

Rengøring af rullende materiel (*)

☐☐☐☐☐☐

Andet (*)

☐☐☐☐☐☐

10.2.   Ansatte fordelt efter kontrakttype

Angiv venligst følgende oplysninger om situationen ved udgangen af rapporteringsperioden.

 

Fastansættelser

A (19)

(%)

Midlertidige ansættelser

B

(%)

 

Deltidsansatte

(%)

Lærlinge og praktikanter

(%)

Personale hos den etablerede virksomhed eller andre store jernbanevirksomheder (20)

☐☐☐,☐ %

☐☐☐,☐ %

 

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

Heraf:

lokomotivførere

☐☐☐,☐ %

☐☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

Personale hos de største infrastrukturforvaltere i alt

☐☐☐,☐ %

☐☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

10.3.   Yderligere bemærkninger (*):

Anfør venligst eventuelle yderligere bemærkninger, herunder til de følgende punkter:

Angiv nærmere oplysninger, når de data, der rapporteres i løbet af overgangsperioden, jf. forordningens artikel 4, ikke fuldt ud stemmer overens med det påkrævede indhold og/eller format.

Redegør for den valgte tilgang i de tilfælde, hvor der er anvendt stikprøver eller skøn til at tilvejebringe dataene.

Angiv detaljerede oplysninger om uddannelsesprogrammer eller aktiviteter rettet mod ansatte i jernbanesektoren.

Angiv, om den kompetente myndighed har gjort brug af den ret, der tillægges den i artikel 4, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 (21), for så vidt angår ansattes rettigheder og sociale og arbejdsmarkedsmæssige standarder, der gælder for operatører af offentlig trafikbetjening.

Angiv kort, hvilke virksomheder, der er omfattet, hvis der i skema 10.1 er rapporteret data for »Personale i andre virksomheder, der leverer tjenesteydelser med forbindelse til jernbanetransport«.

 

11.   Servicefaciliteter

11.1.   Ejerskab og forvaltning af de vigtigste servicefaciliteter

Servicefaciliteterne i dette spørgeskema er defineret i bilag II til direktiv 2012/34/EF. Angiv venligst antallet af faciliteter, der drives, for hver type ejerskab eller operatør.

Infrastrukturfacilitet

Ejerskab

Operatør

Etableret jernbanevirksomhed og dermed forbundne virksomheder (22)

Andre virksomheder

Etableret jernbanevirksomhed og dermed forbundne virksomheder

Andre virksomheder

Infrastrukturforvaltere

Jernbanevirksomheder

Integrerede virksomheder (23)

Myndigheder (24)

Andre

Infrastrukturforvaltere

Jernbanevirksomheder

Integrerede virksomheder

Myndigheder

Andre

Stationer i alt

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Stationer der betjener over 25 000 rejsende om dagen

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Stationer der betjener 10 000-25 000 rejsende om dagen

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Stationer der betjener 1 000-10 000 rejsende om dagen

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Stationer der betjener under 1 000 rejsende om dagen

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

 

Godsterminaler

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Rangerterræner

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Vedligeholdelsesfaciliteter

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Sø- og indlandshavnefaciliteter, som er knyttet til jernbanetransport

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Brændstofpåfyldningsfaciliteter

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

11.2.   Antallet af klager vedrørende servicefaciliteter

Angiv venligst antallet af klager vedrørende adgangen til faciliteter, afgifternes niveau eller kvaliteten af de tjenester, der leveres.

Klager, der i øjeblikket behandles af tilsynsorganet

☐☐☐

Afgørelser, der er truffet, om klager i rapporteringsperioden

☐☐☐

11.3.   Beskrivelse af klager:

Beskriv venligst, kort og overordnet, de vigtigste sager (højst ti), som der er truffet afgørelse om i løbet af rapporteringsperioden. Angiv, om nogen af klagerne rejste spørgsmål om fortolkningen af EU-retten på jernbaneområdet, og skitser de foranstaltninger, der er foreslået for at afhjælpe situationen.

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.4.   Yderligere bemærkninger (*):

Anfør venligst eventuelle yderligere bemærkninger, herunder til de følgende punkter:

Angiv nærmere oplysninger, når de data, der rapporteres i løbet af overgangsperioden, jf. forordningens artikel 4, ikke fuldt ud stemmer overens med det påkrævede indhold og/eller format.

Angiv, om der er tilfælde af, at andre medlemsstaters tilsynsorganer er blevet hørt.

 


(1)  Da der er mange mulige tilgange til at beregne sporadgangsafgifterne, er de data, som medlemsstaterne fremlægger i dette skema, ikke nødvendigvis sammenlignelige, og dataene vil primært være nyttige i forbindelse med overvågning af tendenser inden for hver enkelt medlemsstat.

(2)  Som defineret i punkt 3 i bilag V til direktiv 2012/34/EU.

(3)  European Rail Traffic Management System.

(4)  I forbindelse med dette spørgeskema anses stationer, der betjener over 10 000 passagerer om dagen, for at være »større stationer« og godsterminaler med en kapacitet på over 100 000 containere om året eller over en million ton pr. år for at være »større godsterminaler«.

(5)  De samlede udgifter, der er angivet skema 3.1 og 3.2 bør generelt være omtrent lige store.

(6)  Det tal, der angives her, bør være det samme som det, der angives i skema 6.1. Koncessionsbetalinger fra en operatør til en offentlig myndighed bør behandles som »negative« kompensationer for offentlig tjeneste.

(7)  Det tal, der angives her, bør være det samme som det, der angives i skema 6.1.

(8)  Kun for planmæssig trafik.

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 913/2010 af 22. september 2010 om et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport (EUT L 276 af 20.10.2010, s. 22).

(10)  Koncessionsbetalinger fra en operatør til en offentlig myndighed bør behandles som »negative« kompensationer for offentlig tjeneste.

(11)  Indgået aftale om levering af rullende materiel for hver kontrakt, f.eks. at den udbydende myndighed ejer materiellet, yder støtte til det eller garanterer det, eller at jernbanevirksomheden stiller materiellet til rådighed eller leaser det.

(12)  På grundlag af de passager-km, der er leveret inden for landets eget område i løbet af rapporteringsperioden. Summen af kolonnen bør være 100 %.

(13)  På grundlag af de passager-km, der er leveret inden for landets eget område i løbet af rapporteringsperioden. Summen af kolonnen bør være 100 %.

(14)  På grundlag af de ton-km, der er leveret inden for landets eget område i løbet af rapporteringsperioden. Summen af kolonnen bør være 100 %.

(15)  Når oplysningerne om jernbanevirksomhedernes licenser er tilgængelige for alle medlemsstater i Det Europæiske Jernbaneagenturs database for interoperabilitet og sikkerhed (ERADIS), behøver medlemsstaterne ikke længere at udfylde denne del af spørgeskemaet.

(16)  Dette tal omfatter ikke licenser, der er genaktiveret i løbet af rapporteringsperioden.

(17)  Rapporteringen bør dække mindst 50 % af markedet (baseret på passager-km og ton-km).

(18)  I tilfælde, hvor dette personale ikke er omfattet af jernbanevirksomhedens eller infrastrukturforvalterens personale som anført ovenfor.

(19)  A + B = 100 %

(20)  Rapporteringen bør dække mindst 50 % af markedet (målt i passager-km og ton-km).

(21)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/70 (EUT L 315 af 3.12.2007, s. 1).

(22)  Herunder integrerede infrastrukturforvaltere og holdingselskaber.

(23)  Herunder ikke-etablerede jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere, der er en del af en integreret virksomhed.

(24)  Nationale, regionale og lokale myndigheder.


Top