Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1051

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1051 af 1. juli 2015 om de nærmere vilkår for varetagelsen af de funktioner, som platformen for onlinetvistbilæggelse (OTB) har, om de nærmere vilkår for den elektroniske klageformular og om de nærmere vilkår for samarbejdet mellem kontaktpunkterne i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 524/2013 om onlinetvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet

OJ L 171, 2.7.2015, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1051/oj

2.7.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 171/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/1051

af 1. juli 2015

om de nærmere vilkår for varetagelsen af de funktioner, som platformen for onlinetvistbilæggelse (OTB) har, om de nærmere vilkår for den elektroniske klageformular og om de nærmere vilkår for samarbejdet mellem kontaktpunkterne i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 524/2013 om onlinetvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 524/2013 af 21. maj 2013 om onlinetvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (forordning om OTB på forbrugerområdet) (1), særlig artikel 5, stk. 7, artikel 7, stk. 7, og artikel 8, stk. 4,

efter høring af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) nr. 524/2013 indføres på EU-niveau en platform til onlinetvistbillæggelse (OTB-platform). OTB-platformen bør tage form af et interaktivt og flersproget websted, hvor forbrugere og erhvervsdrivende via en fælles indgangsportal kan bilægge udenretslige tvister om kontraktlige forpligtelser som følge af købs- og tjenesteydelsesaftaler online.

(2)

Ifølge artikel 8, stk. 1, i forordning (EU) nr. 524/2013 skal den elektroniske klageformular være brugervenlig. Klagerne skal derfor kunne udfylde den elektroniske klageformular som et udkast, inden de indgiver klagen. Det bør sikres, at udkast, som ikke indgives af klagerne, automatisk slettes fra OTB-platformen efter et rimeligt stykke tid.

(3)

For at sikre, at OTB-platformen fungerer godt, skal det fastlægges, hvordan respondenten bør underrettes om, at der er indgivet en klage via OTB-platformen, samt hvilke oplysninger fra den elektroniske klageformular der bør anvendes til at lette identifikationen af de kompetente alternative tvistbilæggelsesinstanser (ATB-instanser).

(4)

Det er af samme grund og for at sikre konsekvent anvendelse af forordning (EU) nr. 524/2013 nødvendigt at præcisere, på hvilket tidspunkt ATB-instanser bør give oplysninger til OTB-platformen om behandlingen af en tvist.

(5)

Der er behov for at fastslå afslutningstidspunktet for visse tvister, hvor en klage ikke kan viderebehandles, således at det sikres, at personoplysninger i forbindelse med sådanne tvister kan slettes senest seks måneder efter datoen for afslutningen. Dette gælder også tvister, hvor parterne ikke kan nå til enighed om en ATB-instans, fordi respondenten ikke indgiver noget svar, eller fordi en ATB-instans afviser at behandle en tvist.

(6)

De nationale kompetente myndigheder bør meddele Kommissionen listen over de nationale ATB-instanser og ajourføre den på en ensartet måde med henblik på at strømline OTB-platformens registrering af disse instanser, jf. forordning (EU) nr. 524/2013.

(7)

Det bør fastlægges, hvornår parterne i en tvist, som behandles via OTB-platformen, skal kunne give feedback om, hvordan OTB-platformen fungerer, og om den ATB-instans, der behandlede tvisten.

(8)

Ifølge forordning (EU) nr. 524/2013 skal der udpeges et OTB-kontaktpunkt i hver medlemsstat, som kan yde støtte til parterne i en tvist og til de ATB-instanser, der behandler en tvist via OTB-platformen. Der bør med henblik på at fremme samarbejdet mellem OTB-kontaktpunkterne defineres en række fælles principper, som understøtter samarbejdet.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Onlinetvistbilæggelse, der er nedsat i medfør af artikel 16, stk. 1, i forordning (EU) nr. 524/2013 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Denne forordning fastlægger vilkårene for:

a)

den elektroniske klageformular

b)

varetagelsen af OTB-platformens funktioner

c)

samarbejdet mellem OTB-kontaktpunkterne.

Artikel 2

Elektronisk klageformular

Den elektroniske klageformular, der indgives til OTB-platformen, skal være tilgængelig for forbrugere og erhvervsdrivende på samtlige EU-institutioners officielle sprog. Klageren skal kunne gemme et udkast til den elektroniske klageformular på OTB-platformen. Udkastet skal være tilgængeligt for klageren og kunne ændres af vedkommende, indtil den endelige korrekt udfyldte elektroniske klageformular indgives. Udkastet til den elektroniske klageformular, som ikke er korrekt udfyldt og indgivet, slettes automatisk fra OTB-formularen seks måneder efter oprettelsen.

Artikel 3

Underretning af respondenten

Ved modtagelse af en korrekt udfyldt elektronisk klageformular sender OTB-platformen en elektronisk standardbesked til respondentens e-mailadresse, som klageren har anført i den elektroniske klageformular, hvoraf det fremgår, at der er indgivet en klage mod vedkommende, og hvorved der gives adgang til oplysningerne omhandlet i artikel 9, stk. 3, i forordning (EU) nr. 524/2013.

Artikel 4

Identifikation af den alternative tvistbilæggelsesinstans (ATB-instans)

1.   Hvis der ikke i den elektroniske klageformular er identificeret en kompetent ATB-instans, foreslår OTB-platformen klageren en vejledende liste over ATB-instanser for at fremme identifikationen af den kompetente ATB-instans. Listen bygger på følgende kriterier:

a)

den fysiske adresse på tvistens parter, som anført i den elektroniske klageformular, jf. bilaget til forordning (EU) nr. 524/2013, og

b)

den sektor, tvisten vedrører.

2.   Parterne skal til enhver tid have adgang til listen over alle ATB-instanser, der er registreret af OTB-platformen i henhold til artikel 5, stk. 6, i forordning (EU) nr. 524/2013. Et søgeværktøj, som OTB-platformen stiller til rådighed, skal hjælpe parterne til at identificere den ATB-instans, der er kompetent til at behandle deres tvist, blandt de ATB-instanser, der er registrerede af OTB-platformen.

Artikel 5

Oplysninger, som ATB-instanser skal meddele

1.   ATB-instanser, som har modtaget en klage via OTB-platformen, og som har indvilget i at behandle sagen, sender straks efter modtagelsen af den fuldstændige klagesag vedrørende tvisten oplysning om datoen for modtagelsen af den fuldstændige klagesag og genstanden for tvisten til OTB-platformen.

2.   Datoen for modtagelsen af den fuldstændige klagesag løber fra den periode på 90 kalenderdage, der er omhandlet i artikel 8, litra e), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/11/EU (2).

3.   ATB-instanser, som har fået tilsendt en klage via OTB-platformen, og som afviser at behandle en sag, sender afvisningen til OTB-platformen, straks efter at de har truffet afgørelsen i henhold til artikel 5, stk. 4, i direktiv 2013/11/EU.

4.   ATB-instanser, som har fået tilsendt en klage via OTB-platformen, sender straks efter sagens afslutning datoen for ATB-procedures afslutning samt resultatet heraf til OTB-platformen. Dette gælder også den situation, hvor begge eller en af parterne trækker sig ud af proceduren i medfør af artikel 9, stk. 2, litra a), i direktiv 2013/11/EU.

Artikel 6

Afslutning af bestemte tvister og sletning af personoplysninger

1.   En tvist, som er indgivet via OTB-platformen, behandles ikke yderligere, hvis navnlig:

a)

respondenten anfører, at vedkommende ikke er villig til at benytte en ATB-instans

b)

parterne ikke når til enighed om en ATB-instans, der skal behandle deres tvist, inden for 30 kalenderdage efter indgivelse af den elektroniske klageformular

c)

den ATB-instans, som parterne er nået til enighed om, afviser at behandle tvisten

og skal betragtes som afsluttet. Den dato, hvorpå en af de situationer, der er omhandlet i litra a)-c), indtræffer, er samtidig datoen for den pågældende tvists afslutning.

2.   Personoplysninger i forbindelse med de tvister, der er omhandlet i stk. 1, litra a)-c), skal slettes fra platformen senest seks måneder efter tvistens afslutning.

Artikel 7

Elektronisk meddelelse af listen over ATB-instanser

1.   Kompetente myndigheder, som defineret i artikel 4, stk. 1, litra i), i direktiv 2013/11/EU, anvender med henblik på meddelelse af listen over de ATB-instanser, der er omhandlet i artikel 20, stk. 2, i direktiv 2013/11/EU, en standardiseret elektronisk formular, som Kommissionen stiller til rådighed.

2.   Den udfyldte standardiserede elektroniske formular omfatter de oplysninger, der er omhandlet i artikel 20, stk. 2, i direktiv 2013/11/EU, og de oplysninger om ATB-procedurens gennemsnitlige varighed, der er omhandlet i artikel 9, stk. 5, litra d), i forordning (EU) nr. 524/2013 og artikel 19, stk. 1, litra e), i direktiv 2013/11/EU.

Artikel 8

Feedbacksystem

OTB-platformen giver tvistens parter mulighed for at give feedback i henhold til artikel 5, stk. 4, litra g), i forordning (EU) nr. 524/2013 efter ATB-procedurens afslutning og i seks måneder derefter.

Artikel 9

Samarbejde mellem OTB-kontaktpunkter

1.   OTB-kontaktpunkterne yder efter bedste evne støtte til tvistbilæggelse i forbindelse med klager indgivet via OTB-platformen, jf. artikel 7, stk. 2, i forordning (EU) nr. 524/2013.

2.   OTB-rådgivere yder hurtigst muligt bistand til og udveksler oplysninger med rådgivere i andre OTB-kontaktpunkter med henblik på at lette varetagelsen af de funktioner, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2, i forordning (EU) nr. 524/2013.

3.   OTB-rådgivere, som har adgang til oplysninger vedrørende en tvist, herunder personoplysninger, giver rådgivere i andre OTB-kontaktpunkter adgang til disse oplysninger i det omfang, de er nødvendige for at varetage de funktioner, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2, i forordning (EU) nr. 524/2013.

Artikel 10

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juli 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 165 af 18.6.2013, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/11/EU af 21. maj 2013 om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (direktiv om ATB på forbrugerområdet) (EUT L 165 af 18.6.2013, s. 63).


Top