EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1042

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1042 af 30. juni 2015 om ændring af bilag II til forordning (EF) nr. 250/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 295/2008 om statistik over erhvervsstrukturer for så vidt angår tilpasningen af det tekniske format efter revisionen af den aktivitetstilknyttede produktklassifikation (CPA) (EØS-relevant tekst)

OJ L 167, 1.7.2015, p. 61–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; stiltiende ophævelse ved 32020R1197

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1042/oj

1.7.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 167/61


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/1042

af 30. juni 2015

om ændring af bilag II til forordning (EF) nr. 250/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 295/2008 om statistik over erhvervsstrukturer for så vidt angår tilpasningen af det tekniske format efter revisionen af den aktivitetstilknyttede produktklassifikation (CPA)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 295/2008 af 11. marts 2008 om statistik over erhvervsstrukturer (1), særlig artikel 11, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 295/2008 er der fastlagt en fælles ramme for indsamling, indberetning og evaluering af europæiske statistikker om virksomhedernes struktur, aktiviteter, konkurrenceevne og resultater i Unionen.

(2)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 451/2008 (2) er der fastlagt en statistisk aktivitetstilknyttet produktklassifikation (CPA) for at opfylde Unionens behov på det statistiske område.

(3)

I bilag II til Kommissionens forordning (EF) nr. 250/2009 (3) fastlægges det tekniske format og betegnelserne for visse produkter i forbindelse med de data, der skal indberettes på grundlag af CPA.

(4)

Efter ikrafttrædelsen af Kommissionens forordning (EU) nr. 1209/2014 (4) er det nødvendigt at tilpasse bilag II til forordning (EF) nr. 250/2009 for så vidt angår betegnelserne for visse produkter i forbindelse med de data, der skal indberettes på grundlag af CPA, for at bevare sammenlignelighed og overensstemmelse med de produktklassifikationsstandarder, der anvendes på internationalt plan.

(5)

Bilag II til forordning (EF) nr. 250/2009 bør derfor ændres.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EF) nr. 250/2009 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. juni 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 97 af 9.4.2008, s. 13.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 451/2008 af 23. april 2008 om oprettelse af en ny statistisk aktivitetstilknyttet produktklassifikation (CPA) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3696/93 (EUT L 145 af 4.6.2008, s. 65).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 250/2009 af 11. marts 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 295/2008 for så vidt angår definitionerne af variabler, det tekniske format til indberetning af data, indberetningen af data i henhold til både NACE rev. 1.1 og NACE rev. 2 og de undtagelser, der kan indrømmes vedrørende statistikken over erhvervsstrukturer (EUT L 86 af 31.3.2009, s. 1).

(4)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1209/2014 af 29. oktober 2014 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 451/2008 om oprettelse af en ny statistisk aktivitetstilknyttet produktklassifikation (CPA) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3696/93 (EUT L 336 af 22.11.2014, s. 1).


BILAG

I bilag II til forordning (EF) nr. 250/2009 foretages følgende ændringer:

1.

I punkt 4.2 »Regional enhed« ændres koden »GR« for Grækenland til »EL«.

2.

I punkt 4.9 »Enheder for dataværdierne« tilføjes i tabellen en ny enhed »Kvadratmeter« med koden »M2«.

3.

I punkt 4.10 »Opdeling af produkter« foretages følgende ændringer:

a)

For produktet med kode 63 12 ændres betegnelsen »Webportalindhold« til »Webportaltjenester«.

b)

For produktet med kode 73 11 13 ændres betegnelsen »Reklamedesign og konceptudvikling« til »Konceptudvikling inden for reklamer«.

c)

Rækken vedrørende produktet med kode 70 22 4 »Varemærker og franchise« udgår.

d)

For produktet med kode 71 11 24 ændres betegnelsen »Arkitektrådgivning« til »Arkitektrådgivning i forbindelse med byggeprojekter«.


Top